Időállapot: közlönyállapot (1994.XII.26.)

1994. évi LXXXVI. törvény

az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény kilencedik jegyzőkönyvének kihirdetéséről * 

(A Magyar Köztársaság megerősítésről szóló okiratának letétbe helyezése az Európa Tanács főtitkáránál 1992. november 5-én megtörtént.)

1. § Az Országgyűlés az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény kilencedik jegyzőkönyvét e törvénnyel kihirdeti.

2. § A jegyzőkönyv eredeti angol nyelvű szövege és annak hiteles magyar fordítása a következő:

„Kilencedik jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményhez

Az Európa Tanács tagállamai, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről Rómában, 1950. november 4. napján kelt egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) e kiegészítő jegyzőkönyvének aláírói, elhatározván, hogy továbbfejlesztik az Egyezmény által szabályozott eljárást, a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

Az Egyezmény azon Szerződő Felei vonatkozásában, amelyeket ez a jegyzőkönyv kötelez, az Egyezmény a 2-5. Cikkekben foglaltak szerint módosul.

2. Cikk

Az Egyezmény 31. Cikkének 2. §-a a következő:

„2. A jelentést meg kell küldeni a Miniszteri Bizottságnak. Ugyancsak meg kell küldeni az érdekelt államoknak és, amennyiben az a 25. Cikk szerint előterjesztett kérelemmel foglalkozik, a kérelmezőnek is. Sem az érdekelt államoknak, sem a kérelmezőnek nem szabad a jelentést közzétennie.”

3. Cikk

Az Egyezmény 44. Cikke a következő:

„Ügyet a Bíróság elé csak a Magas Szerződő Felek, a Bizottság, természetes személyek, nem-kormányzati szervezetek vagy egyének csoportja terjeszthetnek, akik, illetve, amelyek a 25. Cikk alapján kérelmet nyújtottak be.”

4. Cikk

Az Egyezmény 45. Cikke a következő:

„A Bíróság joghatósága kiterjed a jelen Egyezmény értelmezésére és alkalmazására vonatkozó minden ügyre, amelyet a 48. Cikk szerint elébe utaltak.”

5. Cikk

Az Egyezmény 48. Cikke a következő:

„1. Az alábbiak utalhatnak ügyet a Bíróság elé, feltéve, hogy az illető Magas Szerződő Fél, ha csak egy Fél érdekelt, illetve Magas Szerződő Felek, ha több Fél érdekelt, a Bíróság kötelező joghatósága alá tartoznak, vagy ennek hiányában, az érdekelt Magas Szerződő Fél hozzájárulásával, ha csak egy érdekelt Fél van, illetve a Magas Szerződő Felek hozzájárulásával, ha több mint egy érdekelt Fél van:

a) a Bizottság,

b) az a Magas Szerződő Fél, amelynek állampolgára az állítólagos áldozat,

c) az a Magas Szerződő Fél, amely az ügyet a Bizottság elé utalta,

d) az a Magas Szerződő Fél, amely ellen a panaszt tették,

e) az a természetes személy, nem-kormányzati szervezet vagy egyének csoportja, amely, illetve, aki a Bizottsághoz a panaszt tette.

2. Ha az ügyet csak az 1. e) pont szerint utalták a Bíróság elé, az először egy, a Bíróság tagjaiból álló, háromtagú testület elé kerül. Hivatalból tagja a testületnek az a bíró, akit arra a Magas Szerződő Félre tekintettel választottak, amely ellen a panaszt benyújtották, ilyen bíró hiányában az ezen állam által választott személy, aki bírói minőségben vesz részt az ügy tárgyalásán. Ha egynél több Magas Szerződő Fél ellen tettek panaszt, úgy a testület összetétele ennek megfelelően bővül.

Ha az ügy az Egyezmény értelmezése vagy alkalmazása szempontjából jelentős kérdést nem vet fel és más körülmény sem indokolja az ügyben a Bíróság eljárását, a testület egyhangúlag úgy határozhat, hogy a Bíróság nem jár el az ügyben. Ilyen esetben, az Egyezmény 32. Cikke rendelkezéseinek megfelelően, a Miniszteri Bizottság dönt arról, hogy megsértették-e az Egyezményt.”

6. Cikk

1. Ez a jegyzőkönyv az Európa Tanács azon tagállamai részére áll nyitva aláírásra, amelyek az Egyezményt aláírták. Ezen államok a jegyzőkönyv részesévé válhatnak:

a) megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás fenntartása nélküli aláírással, vagy

b) megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás fenntartásával való aláírással, amelyet megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás követ.

2. A megerősítésről, elfogadásról vagy jóváhagyásról szóló okiratot az Európa Tanács Főtitkáránál kell letétbe helyezni.

7. Cikk

1. Ez a jegyzőkönyv az azon időpontot követő három hónapos időszak lejárta utáni hónap első napján lép hatályba, melyen az Európa Tanács legalább tíz tagállama hozzájárulását fejezte ki ahhoz, hogy a jegyzőkönyv a 6. Cikk rendelkezéseinek megfelelően kötelező legyen számára.

2. Mindazon tagállamok vonatkozásában, melyek ezt követően fejezik ki hozzájárulásukat ahhoz, hogy a jegyzőkönyv kötelező legyen számukra, a jegyzőkönyv az aláírást, vagy a megerősítésről, elfogadásról vagy jóváhagyásról szóló okirat letétbe helyezését követő három hónapos időszak utáni hónap első napján lép hatályba.

8. Cikk

Az Európa Tanács Főtitkára értesíti az Európa Tanács tagállamait:

a) minden aláírásról,

b) minden megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezéséről,

c) e jegyzőkönyvnek a 7. Cikknek megfelelően történt hatálybalépése időpontjairól,

d) az e jegyzőkönyvre vonatkozó minden más jogcselekményről, értesítésről vagy nyilatkozatról.

Ennek hiteléül a kellően meghatalmazott alulírottak aláírták ezt a jegyzőkönyvet.

Készült Rómában, 1990. november 6. napján angol és francia nyelven, egyetlen példányban, melyet az Európa Tanács levéltárában kell elhelyezni. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Az Európa Tanács Főtitkára az Európa Tanács valamennyi tagállama számára hiteles másolatot küld.

Protocol No. 9 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

The member States of the Council of Europe, signatories to this Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as „the Convention”),

Being resolved to make further improvements to the procedure under the Convention,

Have agreed as follows:

Article 1

For Parties to the Convention which are bound by this Protocol, the Convention shall be amended as provided in Articles 2 to 5.

Article 2

Article 31, paragraph 2, of the Convention, shall read as follows:

„2. The Report shall be transmitted to the Committee of Ministers. The Report shall also be transmitted to the States concerned, and, if it deals with a petition submitted under Article 25, the applicant. The States concerned and the applicant shall not be at liberty to publish it.”

Article 3

Article 44 of the Convention shall read as follows:

„Only the High Contracting Parties, the Commission, and persons, non-governmental organisations or groups of individuals having submitted a petition under Article 25 shall have the right to bring a case before the Court.”

Article 4

Article 45 of the Convention shall read as follows:

„The jurisdiction of the Court shall extend to all cases concerning the interpretation and application ot the present Convention which are referred to it in accordance with Article 48.”

Article 5

Article 48 of the Convention shall read as follows:

„1. The following may refer a case to the Court, provided that the High Contracting Party concerned, if there is only one, or the High Contracting Parties concerned, if there is more than one, are subject to the compulsory jurisdiction of the Court or, failing that, with the consent of the High Contracting Party concerned, if there is only one, or of the High Contracting Parties concerned if there is more than one:

a) the Commission;

b) a High Contracting Party whose national is alleged to be a victim;

c) a High Contracting Party which referred the case to the Commission;

d) a High Contracting Party against which the complaint has been lodged;

e) the person, non-governmental organisation or group of individuals having lodged the complaint with the Commission.

2. If a case is referred to the Court only in accordance with paragraph 1. e), it shall first be submitted to a panel composed of three members of the Court. There shall sit as an ex-officio member of the panel the judge who is elected in respect of the High Contracting Party against which the complaint has been lodged, or, if there is none, a person of its choice who shall sit in the capacity of judge. If the complaint has been lodged against more than one High Contracting Party, the size of the panel shall be increased accordingly.

If the case does not raise a serious question affecting the interpretation or application of the Convention and does not for any other reason warrant consideration by the Court, the panel may, by a unanimous vote, decide that it shall not be considered by the Court. In that event, the Committee of Ministers shall decide, in accordance with the provisions of Article 32, whether there has been a violation of the Convention.”

Article 6

1. This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe signatories to the Convention, which may express their consent to be bound by:

a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

2. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 7

1. This protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which ten member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 6.

2. In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of signature or of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 8

The Secretary General of the Council of Europe shall notify all the member States of the Council of Europe of:

a) any signature;

b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

c) any date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 7;

d) any other act, notification or declaration relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Rome, this 6th day of November 1990, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A jegyzőkönyvben foglaltakat 1994. október 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére