Időállapot: közlönyállapot (1994.XII.26.)

1994. évi LXXXVIII. törvény

a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról * 

A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló, többször módosított 1991. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: FAT) a következők szerint módosul:

1. § A FAT 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Fogyasztási adót (a továbbiakban: adó) kell fizetni az 1. mellékletben megnevezett termékeknek

a) az adó alanya (3. §) által - az e törvény II. fejezetében meghatározott feltételek szerinti - belföldön történő értékesítése, valamint

b) az importálása

után.

(2) E törvény alkalmazásában importálásnak

a) a termék külföldről belföldre, a belföldi forgalom számára való vámkezeléssel vagy vámkedvezményes (engedélyjegyes) eljárással történő behozatala,

b) a termék külföldről belföldre jogellenesen történő bejuttatása, valamint a vámáru jogellenes belföldi forgalomba hozatala,

c) a behozatali előjegyzésben vámkezelt termék esetében az elszámolási kötelezettség elmulasztása,

d) a termék mennyiségi egységére megállapított adótétel megfizetése tekintetében a kiviteli előjegyzésben vámkezelt és külföldre kivitt termékből bérmunkában ott előállított termék behozatala

minősül.

(3) Nem minősül importálásnak a kiviteli előjegyzésben vámkezelt és visszahozott termék, valamint az így vámkezelt és külföldre kivitt termékből bérmunkában ott előállított termék behozatala kizárólag a százalékos adó megfizetése tekintetében.

(4) Mentes az (1) bekezdés b) pontja szerinti adófizetés alól az a termékimport, amelyre jogszabály vámmentességet biztosít, kivéve azt a termékimportot, amely

a) a származási ország részére biztosított,

b) a pénzügyi elszámolás módjához fűződő,

c) meghatározott értékösszeg erejéig adott,

d) a gazdasági társaságba nem pénzbeli betétként, hozzájárulásként vagy a gazdasági társaság devizaszámláján tartott pénzbeli hozzájárulás terhére behozott termék utáni,

e) a tartósan külföldön foglalkoztatott természetes személy (külszolgálatos) kiviteli előjegyzésben vámkezelt termékén kívüli termékbehozatalához kapcsolódó,

f) a vámhatóság által saját hatáskörben engedélyezett vámmentességen alapul.

(5) Mentes az (1) bekezdés b) pontja szerinti adófizetés alól, továbbá

a) a jogszabály szerinti kedvezmény mértékéig az utas- és ajándékforgalmi vámkedvezményben részesülő termékimport;

b) az a termékimport, amelyet a zártárusítású diplomatabolt részére hoznak be, az 1. mellékletben felsorolt ITJ: 55 termékfőcsoportba tartozó termékek és az aromás szénhidrogének kivételével.

(6) Fogyasztói árkiegészítés (a továbbiakban: árkiegészítés) vehető igénybe - az e törvény III. fejezetében meghatározott feltételek szerint - a 2. mellékletben megnevezett szolgáltatásoknak az árkiegészítés alanya (3. §) által belföldön történő nyújtása esetén.”

2. § A FAT 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az adó vagy az árkiegészítés alanya

a) az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) az az egyéni vállalkozó, akit a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény ekként határoz meg, illetve az az egyéb természetes személy,

amelyet (akit) a bevétel elérése érdekében saját nevében és felelősségére - az egyéb természetes személyt a rendszeres és az üzletszerű - belföldön végzett termékértékesítése, illetve szolgáltatásnyújtása után a 4. § (1) bekezdése adófizetésre kötelez, vagy a 12. § (1) bekezdése árkiegészítés igénylésére jogosít.”

3. § A FAT 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alkalmazása szempontjából saját előállítású vagy termeltetett terméknek minősül az a termék is, amelyet

a) bármilyen adózatlan vagy adózott termékből (keveréssel, illetve más eljárással) állítanak elő, vagy az egyik adómérték alá tartozó termék összetevőinek olyan megváltoztatásával (adalék hozzáadásával) állítanak elő, hogy a termék egy másik adómérték alá kerül;

b) nem adóalanytól vásárolt, illetve adózottan vagy a 7. §-ban foglaltak szerint beszerzett, az e törvény hatálya alá tartozó, az 1. melléklet 21. pontja a) alpontjában meghatározott ömlesztett termékből (lédigáruból) kiszereléssel, palackozással állítanak elő.”

4. § A FAT 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az 1. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alkalmazása szempontjából belföldi értékesítésnek minősül az is, ha

a) az adózatlan terméket reprezentációs, valamint nem termelési célra használják fel;

b) a javítási szolgáltatás nyújtása során vagy a nem adóalany részére bérmunkában készített nemesfémtermékhez a szolgáltatás nyújtója saját tulajdonát képező nemesfém-alapanyagot, drágakövet használ fel, a felhasznált nemesfém-alapanyag, drágakő tekintetében;

c) a terméket a termelő vagy a termeltető saját kiskereskedelmi hálózatába, üzlethelyiségébe szállítja ki.”

5. § A FAT 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Nem kell adót fizetni a használt termék belföldi értékesítése után.

(2) Használt terméknek a rendeltetésszerű használat után újraértékesített termék minősül.

(3) A rendeltetésszerű használatot az adóalany igazolni köteles.

(4) Nem tekinthető használt terméknek

a) az 1. mellékletben felsorolt ITJ: 55 termékfőcsoportba tartozó termék és az aromás szénhidrogének, a kozmetikai termék, az élelmiszer, az etilalkohol, az élvezeti cikk, továbbá a változatlan (kijavított) állapotban már nem értékesíthető nemesfémtermék és drágakő, valamint

b) az adóalany készletében keletkező immobil, elfekvő áru, a selejtes és az értékcsökkent termék.”

6. § A FAT 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az adóalany és az importáló

a) a legalább 70 térfogatszázalék alkoholtartalmú finomított szesz, víztelenített szesz, magasfokú és középfokú borpárlat, valamint

b) a gazolin, a benzin, kivéve a motorbenzint, a benzol, a toluol, a xilol, az orto-xilol, az aromatol, a petróleum, kivéve a sugárhajtóművek üzemanyagát, a gázolaj, kivéve a dízel-motorokhoz való gázolajat, a paraffinos és paraffinmentes párlat

[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: jövedéki termék] belföldi értékesítése, illetve importálása esetén mentesülhet az adó megfizetése alól.

(2) Az adóalany és az importáló akkor élhet az (1) bekezdésben biztosított jogával, ha

a) az adóalany vállalja, hogy a vevő részére a jövedéki terméket - a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Jszt.) rendelkezése alapján - a jövedéki termékek raktárközi forgalmára vonatkozó előírások szerint adja ki;

b) a beszerzést vagy importálást megelőzően a vevő, illetve az importáló írásban kéri a vámhivataltól az adó megfizetése alól a mentesítést, és erről a vevő az adóalanyt is értesíti.

(3) A vevő, illetve az importáló akkor kérhet és kaphat mentesítést az adó megfizetése alól, ha

a) a jövedéki terméket közvetlen anyagként a saját előállítású vagy a bérmunkában termeltetett termékéhez használja fel;

b) a Jszt. 32. §-ában foglaltak értelemszerű alkalmazásával az ott meghatározott feltételek szerinti bejelentési, nyilvántartási és elszámolási előírások betartására kötelezettséget vállal;

c) igazolja, hogy terhére az állami adóhatóság ezen adónál és az általános forgalmi adónál adófizetési kötelezettségének elmulasztását, vagy jelentős késedelemmel történő teljesítését, vagy nagy összegű adóhiányt jogerősen nem állapított meg.

(4) A (3) bekezdés c) pontjában foglaltak alkalmazásában jelentős késedelemnek az adófizetési kötelezettség törvényben előírt esedékességi idejének 90 napot meghaladó késedelemmel történő teljesítése, illetve a nagy összegű adóhiánynak az ezen adónál és az általános forgalmi adónál keletkezett adókötelezettség 20%-át meghaladó hiány minősül. Az állami adóhatóság igazolása a kiadást követő 90 napig érvényes.”

7. § A FAT 8. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[8. § (1) Az adófizetési kötelezettség]

a) a saját előállítású és a bérmunkában termeltetett termék esetén”

[aa) az értékesítésről kiállított számlán a teljesítés időpontjaként feltüntetett napon; illetve

ab) készpénzfizetéskor, valamint, ha az adóalany a számvitelről szóló törvény alapján könyvvezetési kötelezettségének a pénzforgalmi szemlélet szerint tesz eleget, vagy csak a bevételeiről köteles nyilvántartást vezetni, akkor az ellenérték kiegyenlítésének napján;

ac) az 5. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben a kiszállításról kiállított bizonylaton a kiszállítás időpontjaként feltüntetett napon keletkezik.]

8. § (1) A FAT 11. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[11. § (1) Az önadózás keretében (17. § (1) bekezdés) megállapított fizetendő adóból levonhatja vagy az állami adóhatóságtól visszaigényelheti a terméket terhelő adót]

f) az e) pontban foglaltak alkalmazása szempontjából közvetlen anyagfelhasználásnak minősül az is, ha

fa) az 1. melléklet 21. pontja a) alpontjában meghatározott ömlesztett termékeket (lédigárut) kiszerelés, palackozás céljából szerezték be,

fb) az 1. melléklet 21. pontja b) alpontjában szereplő petróleumok közül a sugárhajtóművek üzemanyagát (55-14-2) kizárólag a sugárhajtású gépek hajtóanyagaként használják fel;

fc) az 1. melléklet 21. pontja b) alpontjában szereplő tüzelőolajat (55-16) kizárólag elektromos áram termeléséhez használják fel.”

(2) A FAT 11. §-a (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az adóalany, illetve az importáló a vevő kérésére az árban felszámított, illetve az általa megfizetett adót a számlán köteles elkülönítve feltüntetni.”

(3) A FAT 11. §-a (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Levonható (visszaigényelhető) adóként az adóalany vagy az importáló által az árban felszámított, az adóalany vagy az importáló számlájával igazolt adó vehető figyelembe. Az importáló levonható (visszaigényelhető) adóként a vámhatóság által kivetett adót érvényesítheti.”

(4) A FAT 11. §-a (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A (6) bekezdésben meghatározott adó levonhatóságának (visszaigényelhetőségének) jogosultságát

a) a külföldre visszaszállított és az exportált termék esetén a terméknek a vámhatáron át belföldről külföldre történő kiszállítását igazoló, a vámhatóságtól kapott, a jogosult nevére szóló bizonylattal,

b) a termék adóalany vagy importáló által történő visszavétele (visszáru) esetén a visszavételről kiállított bizonylattal,

c) az adóval növelt áron beszerzett, de a saját előállítású vagy bérmunkában termeltetett termékhez közvetlen anyagként felhasznált termék esetén a felhasználást

ca) a Jszt.-ben az anyagfelhasználás elszámolási kötelezettsége alá vont termék tekintetében az ott meghatározott módon és bizonylattal,

cb) az egyéb és a kiszerelésre, palackozásra beszerzett ömlesztett termék (lédigáru) tekintetében pedig a saját előállítású vagy termeltetett, illetve a kiszerelt, palackozott termékre az anyagfelhasználási szükségletet igazoló bizonylattal

kell dokumentálni, alátámasztani.”

(5) A FAT 11. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Ha az adó alapját képező vámérték utólag változik, a vámhatóság kérelemre vagy hivatalból a fizetendő adót módosítja.”

9. § A FAT a következő 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § (1) Az adóalanytól vagy importálótól adózottan beszerzett háztartási tüzelőolaj (a továbbiakban: HTO) kiskereskedelmi értékesítése esetén az üzemanyagtöltő állomás, az önálló háztartási tüzelőolaj eladóhely és a háztartási tüzelőolajat is értékesítő tüzelőanyag telephely (a továbbiakban együtt: HTO-eladóhely) tulajdonosa, illetve bérlője, vagy a szerződéses rendszerben üzemelő HTO-eladóhely esetén annak üzemeltetője (a továbbiakban együtt: üzemeltető) visszaigényelheti az adót az állami adóhatóságtól, ha a HTO-t a Jszt.-ben meghatározott HTO-utalvány ellenében és a kiskereskedelmi árréssel növelt beszerzési árnak a visszaigényelhető adóval történt csökkentésével értékesítette.

(2) Az adó-visszaigénylési jog az értékesítésről kiállított számlán a teljesítés időpontjaként feltüntetett napon, illetve készpénzfizetés esetén az ellenérték kiegyenlítésének napján, és a HTO-utalványnak a vevőtől való egyidejű átvételével keletkezik.

(3) Visszaigényelhető adóként a (2) bekezdésben meghatározott napon hatályos, az 1. mellékletben a HTO-ra előírt adó vehető figyelembe, érvényesíthető az értékesített - a (4) bekezdés szerint bizonylatolt - HTO-mennyiség után.

(4) A HTO-eladóhely üzemeltetője csak akkor élhet az adóvisszaigénylés jogával, ha a HTO származását és adózott beszerzését igazolja, illetve ha a visszaigényelt adó összegét a beszerzett és értékesített HTO mennyiségének tételes elszámolásával, valamint a HTO-utalvánnyal alátámasztja, bizonylatolja.”

10. § A FAT 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) Árkiegészítést igényelhet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az, aki hatósági áras különjárati autóbusz szolgáltatást végez, továbbá az, aki olyan

a) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. és a vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény alapján végzett koncesszió köteles, menetrend szerinti vasúti vagy közúti személyszállítási szolgáltatást,

b) belvízi személyszállítást, révközlekedést

nyújt, amelyhez jogszabály utazási kedvezményt állapít meg.

(2) Nem vehető igénybe árkiegészítés azon utazási kedvezmény után,

a) amelynek pénzügyi fedezetére jogszabály más forrást határoz meg;

b) amelyet az árkiegészítés alanya üzletpolitikai céllal nyújt.”

11. § A FAT 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„19. § A statisztikai besorolási számra történő hivatkozással meghatározott termékek és szolgáltatások vonatkozásában a Központi Statisztikai Hivatalnak az Ipari Termékek Jegyzéke (ITJ) és a Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ) 1994. szeptember 15. napján érvényes besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni. A besorolási rend ezt követő (időközi) változása az adókötelezettséget nem befolyásolja.”

12. § (1) A FAT 1. melléklete az e törvény 1. melléklete szerint módosul.

(2) A FAT 2. melléklete helyébe az e törvény 2. melléklete lép.

13. § (1) Ez a törvény 1995. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben az adófizetési kötelezettség, illetve az árkiegészítés igénybevételi lehetőség 1994. év december hónap 31. napját követően keletkezik.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a FAT 9. §-a (1) bekezdésének d) pontja és a 20. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy a külterületi szántó, kert, szőlő, gyümölcsös és gyep művelési ágakban, továbbá az erdőfelújításhoz a mezőgazdasági földhasználó részére évente és hektáronként

a) szántó művelési ágban 90 liter,

b) kert, gyümölcsös, szőlő művelési ágban 200 liter,

c) gyep művelési ágban 12 liter,

d) erdőfelújításhoz (a felújítás befejezéséig, de legfeljebb öt évig) 90 liter

gázolaj felhasználás után, az adótétel 50 százalékának visszatérítését, az adó-visszatérítés feltételeit és szabályait rendeletben határozza meg.

1. melléklet az 1994. évi LXXXVIII. törvényhez

1. A FAT 1. melléklete 2., 3., 7., 9., 13., 15/a), 16/c) és 16/d) pontjának termékmegnevezése és ITJ száma helyébe a következő termékmegnevezés és ITJ szám kerül:

(Azon termékek köre, amelyek után fogyasztási adót kell fizetni)
Sor-
szám
A termék megnevezése és ITJ száma Fogyasztási adó
mértéke
„2. Termék ezüstből, ezüst ötvözetű és bevonatú ékszer
(ITJ: 29-31-1-ből, 29-32-1-ből, 29-46-ból, 29-71-11-ből, 69-31-2, 69-31-4-ből, 69-31-9-ből, 69-31-10-ből, 69-33-1-ből, 69-33-10-ből és 69-95-7-ből)
(30%)
3. Termék egyéb nemesfémből, csiszolt nemeskövek, egyéb nemesfém ötvözetű és bevonatú ékszer
(ITJ: 29-31-1-ből, 29-32-1-ből, 29-46-ból, 29-71-11-ből, 69-31-1, 69-31-3,
69-31-4-ből, 69-31-5, 69-31-81, 69-31-9-ből, 69-31-10-ből, 69-33-1-ből, 69-33-10-ből és 69-95-7-ből)


(65%)
7. Benzin, ideértve a nem szabványos benzint is
(ITJ: 55-13)
Ólmozott (41,60 Ft/l)
Ólommentes (35,30 Ft/l)
9. Gázolaj, tüzelőolaj, ideértve a nem szabványos gázolajat és tüzelőolajat is
(ITJ: 55-15 és 55-16)
- a háztartási tüzelőolaj (HTO)
(ITJ: 55-16-1) kivételével


(30,20 Ft/l)
13. Rágógumi (ITJ: 87-53) (70%)
15/a) Valódi kávékivonat
(ITJ: 87-82-1) (30%)
16/c) Valódi gyümölcspálinka, egyéb valódi pálinka
(ITJ: 88-22-1 és 88-22-9) (650 Ft/hlf és 0%)
16/d) Valódi gabonapálinka, különleges rum, pálinka, likőr
(ITJ: 88-22-2, 88-23-2, 88-24-2, 88-25-2)”
(720 Ft/hlf és 43%)

2. A FAT 1. melléklete 6. és 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, s egyúttal a következő 7/a), 7/b), 9/a), 9/b) és 14/a) ponttal egészül ki:

Sor-
szám
A termék megnevezése és ITJ száma Fogyasztási adó
mértéke
„6. Motorhajtó üzemanyagként felhasznált cseppfolyósított propán-bután gázkeverék
(LPG gáz)
(ITJ: 55-11-42) 40 Ft/kg
7/a) Benzol, toluol, xilol, orto-xilol, aromatol
(ITJ: 52-21-11-1 és 52-21-11-2, 52-21-11-4 és 52-21-11-9)

41,60 Ft/l
7/b) Gazolin
(ITJ: 55-12) 41,60 Ft/l
8. Petróleum
(ITJ: 55-14) 41,60 Ft/l
9/a) Háztartási tüzelőolaj (HTO)
(ITJ: 55-16-1) 39,70 Ft/l
9/b) Paraffinos és paraffinmentes párlat
(ITJ: 55-24 és 55-25) 39,70 Ft/l
14/a) Fűszerpaprika-őrlemény
(ITJ: 83-81-1) 10%”

3. A FAT 1. melléklete 21. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. Az 5. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a 11. § (1) bekezdés e) és f) pontjának rendelkezése alkalmazható a következő termékek közvetlen anyagként történő felhasználása esetén:

a) az etilalkohol (52-12-11-2), az analitikai vagy spektroszkópiai tisztaságú alkohol kivételével, a fűszerpaprika-őrlemény (83-81-1), a csokoládé, a csokoládés készítmény (87-71 és 87-72), a pörköltkávé és a valódi kávékivonat (87-81, 87-82-1), a szeszgyártási termékek és a szeszes italok (88-1, 88-2), a szőlőborok (88-3-ból), a likőrbor szőlőborból és gyümölcsborból (88-31-4-ből és 88-39-4-ből), valamint a főzött és a fejtett sör (88-43 és 88-45);

b) a gazolin (55-12), a benzin (55-13), a motorbenzin (55-13-1) kivételével, a benzol, a toluol, a xilol, az orto-xilol, az aromatol (52-21-11-1, -2, -4, -9), a petróleum (55-14), a gázolaj (55-15), a dízel-motorokhoz való gázolaj (55-15-1) kivételével, a tüzelőolaj (55-16), a paraffinos és paraffinmentes párlat (55-24 és 55-25), a nemesfémből készült ékszer alkatrészek és a nemesfémből készült egyéb termék alkatrészek (69-31-10, 69-33-10-ből).”

4. A FAT 1. melléklete a következő 22. ponttal egészül ki:

„22. A 7., a 7/a), a 7/b), a 8., a 9., a 9/a) és a 9/b) pontban megnevezett termékek után a fizetendő adót az értékesített termék 15C hőmérséklethez tartozó térfogatmennyiségére (literre) átszámolva kell megfizetni.”

2. melléklet az 1994. évi LXXXVIII. törvényhez

„2. melléklet az 1991. évi LXXVIII. törvényhez

Azon szolgáltatások köre, amelyek után fogyasztói árkiegészítés vehető igénybe

Sor-
szám
A szolgáltatás megnevezése
és SZJ száma
Fogyasztói árkiegészítés mértéke
Személyszállítás
1. 50%-os vasúti kedvezmény, ideértve a budapesti agglomerációban a HÉV-vonalakon érvényes 50%-os kedvezményt is
(SZJ: 09112-ből és 091214-ből) 100%
2. 75%-os vasúti kedvezmény
(SZJ: 09112-ből) 300%
3. 90%-os vasúti kedvezmény, ideértve a budapesti agglomerációban a HÉV-re váltott tanuló- és nyugdíjas bérletjegy kedvezményét is
(SZJ: 09112-ből és 091214-ből) 900%
4. Tanulók vasúti bérletjegye
(SZJ: 09112-ből) 1100%
5. 70. életévüket betöltött magyar állampolgárok, a fegyveres erők sorállományú tagjai és az országgyűlési képviselők ingyenes vasúti utazása miatti bevételkiesés megtérítése
(SZJ: 09112-ből) 8%
6. 50%-os távolsági autóbusz kedvezmény
(SZJ: 09122-ből) 100%
7. 75%-os távolsági autóbusz kedvezmény
(SZJ: 09122-ből) 300%
8. 90%-os távolsági autóbusz kedvezmény, ideértve a budapesti és miskolci agglomerációban váltott tanuló- és nyugdíjas bérletjegy kedvezményét is
(SZJ: 09122-ből és 091242-ből) 900%
9. Tanulók távolsági autóbusz bérletjegye
(SZJ: 09122-ből) 730%
10. Hatósági áras különjárati autóbusz forgalom
(SZJ: 09123-ból) *  20%
11. 70. életévüket betöltött magyar állampolgárok és az országgyűlési képviselők ingyenes utazása miatti bevételkiesés megtérítése a távolsági menetrend szerinti autóbusz közlekedésben
(SZJ: 09122-ből) 3,5%
12. Helyi tanuló- és nyugdíjas bérletjegy
(SZJ: 09121 és 09124-ből) 300%
13. 70. életévüket betöltött magyar állampolgárok, a fegyveres erők sorállományú tagjai és az országgyűlési képviselők ingyenes utazása miatti bevételkiesés a helyi közlekedésben
(SZJ: 09121-ből és 09124-ből) 5%
14. 50%-os személyhajózási kedvezmény
(SZJ: 09221-ből) 100%
15. Révközlekedés tanuló- és nyugdíjas bérletjegye
(SZJ: 09223-ból) 300%”

  Vissza az oldal tetejére