Időállapot: közlönyállapot (1994.XII.26.)

1994. évi XC. törvény

az ügyvédségről szóló 1983. évi 4. törvényerejű rendelet módosításáról * 

1. § Az ügyvédségről szóló 1983. évi 4. törvényerejű rendeletnek (Ütvr.) az 1991. évi XXIII. törvény 12. §-ával megállapított 16. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az első fokon hozott fegyelmi határozat ellen az Ügyvédi Kamara fegyelmi megbízottja és a fegyelmi eljárás alá vont ügyvéd halasztó hatályú fellebbezéssel élhet.”

2. § Az Ütvr. a következő 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a fegyelmi bizottság által hozott határozatra a közigazgatási határozatra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(2) A másodfokú határozat ellen a fegyelmi eljárás alá vont ügyvéd a kézbesítéstől számított harminc napon belül a közigazgatási perekre [1952. évi III. törvény (Pp.) XX. fejezet] irányadó szabályok szerint keresetet terjeszthet elő. Az eljárásra a megyei bíróságnak, illetve a fővárosi bíróságnak van hatásköre. A megyei (fővárosi) bíróság a keresettel megtámadott fegyelmi határozat végrehajtását felfüggesztheti.

(3) A bíróság a fegyelmi bizottság törvénysértő határozatát megsemmisíti vagy megváltoztatja, szükség esetén a fegyelmi bizottságot új eljárásra utasítja.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő második hónap 15. napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére