Időállapot: közlönyállapot (1994.XII.26.)

1994. évi XCIII. törvény

a fogságfenyítés bírósági felülvizsgálatáról * 

Az Európa Tanácsnak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményével való összhang biztosítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § A fegyveres erőknél hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesítő, rendfokozat nélküli és tisztes rendfokozatú katonával szemben huszonegy napig terjedő fogságfenyítés szabható ki.

(2) A fogságfenyítés végrehajtása felfüggeszthető.

(3) A fogságfenyítés kiszabásának feltételeit és a fegyelmi eljárás rendjét külön jogszabály állapítja meg.

2. § (1) A megfenyített kérelmére a bíróság a fogságfenyítést kiszabó parancsot érdemben felülvizsgálja.

(2) Bírósági felülvizsgálatnak akkor van helye, ha a megfenyített a panaszjogát kimerítette.

(3) A kérelem elbírálásáig a fogságfenyítés nem hajtható végre.

3. § (1) A kérelmet a panaszt elbíráló parancs közlésétől számított három napon belül a fenyítést kiszabó parancsnoknál kell előterjeszteni, aki azt az ügy irataival együtt huszonnégy órán belül megküldi a területileg illetékes megyei bíróság katonai tanácsának.

(2) A kérelem a tárgyalás megkezdéséig visszavonható.

4. § (1) A bíróság

a) a kérelmet három napon belül bírálja el,

b) egyesbíróként jár el,

c) a kérelmet tárgyaláson, a megfenyített meghallgatása és az iratok alapján bírálja el; szükség esetén további bizonyítást vesz fel.

(2) A tárgyalás időpontjáról értesíteni kell a fenyítést kiszabó parancsnokot és a katonai ügyészt.

(3) A tárgyaláson a parancsnok és az ügyész felszólalhat. Ha írásban kívánnak nyilatkozni, a nyilatkozatot a tárgyalás megkezdése előtt kell a bíróságnak megküldeni.

5. § A bíróság a kérelmet végzéssel bírálja el. A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.

6. § (1) A törvényben kizárt, az elkésett, vagy nem jogosulttól származó kérelmet a bíróság elutasítja.

(2) A kérelem elutasításának a tárgyalás kitűzése előtt is helye van.

7. § (1) A bíróság

a) a parancsot helybenhagyja, ha a kérelem alaptalan,

b) a törvénysértően súlyos fogságfenyítés mértékét csökkenti vagy enyhébb fenyítést alkalmaz,

c) a fogságfenyítést kiszabó parancsot megsemmisíti, és a fegyelmi eljárást megszünteti, ha fegyelmi eljárásnak, illetőleg fenyítésnek a jogszabályban meghatározott feltételek szerint nem volt helye.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja esetén a katona - a végzés közlésétől számított hetvenkét órán belül - kérheti más katonai szervezethez történő áthelyezését. A kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül a katonát más katonai szervezethez át kell helyezni.

8. § Az eljárás költségét - a meghatalmazott védő készkiadása és díja kivételével - az állam viseli.

9. § Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

10. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 2. hónap 15. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 1971. évi 10. törvényerejű rendelet 35. §-ának (2) bekezdésében a „fogság” szövegrész, valamint a 36. §-ának (1) bekezdésében „A fogság” szövegrész és a 38. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti.

(2) E törvény rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) Az e törvény hatálybalépésekor még le nem töltött fogságfenyítés végrehajthatósága a törvény hatálybalépésével egyidejűleg megszűnik.


  Vissza az oldal tetejére