Időállapot: közlönyállapot (1994.XII.28.)

1994. évi XCVII. törvény

a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között 1994. április 6-án, Ljubljanában aláírt Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között Ljubljanában, 1994. április 6-án aláírt Szabadkereskedelmi Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő.

SZABADKERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁS
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉS A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság (a továbbiakban: Felek)

megerősítve a jogrenden, az emberi jogokon és az alapvető szabadságjogokon alapuló pluralista demokrácia iránti elkötelezettségüket,

figyelembe véve a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság közötti kölcsönös kereskedelmi kapcsolatok liberalizálásáról szóló 1992. december 1-jei Szándéknyilatkozatot,

azon szándéktól vezetve, hogy aktívan részt vegyenek az európai gazdasági integráció folyamatában, és kifejezve felkészültségüket az e folyamat erősítését szolgáló utak és módok feltárásában való együttműködésre,

ismételten megerősítve szilárd elkötelezettségüket a kapcsolataik alapját képező piacgazdasági elvek iránt,

felidézve az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia záródokumentumában, a Párizsi Chartában és különösen az Európai Gazdasági Együttműködéssel foglalkozó Bonni Konferencia záródokumentumában foglalt elvek iránti szilárd elkötelezettségüket,

attól a szándéktól vezetve, hogy e célból fokozatosan kiküszöböljék lényegében a teljes kölcsönös kereskedelmük útjában álló akadályokat az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményben foglaltaknak megfelelően,

határozottan meggyőződve arról, hogy a jelen Megállapodás erősíti a kölcsönösen előnyös kereskedelmi kapcsolataik intenzifikálását, és hozzájárul az európai integráció folyamatához,

figyelembe véve, hogy a jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az felmentést ad a Feleknek egyéb nemzetközi szerződésekből - különösen az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményből - eredő kötelezettségeik alól,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk
Célok

1. A Felek fokozatosan szabadkereskedelmi övezetet hoznak létre a jelen Megállapodás rendelkezései szerint és az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény XXIV. Cikkével összhangban, legkésőbb a 2000. december 31-ével végződő átmeneti időszak alatt.

2. A jelen Megállapodás céljai:

a) a kereskedelem bővítése útján a Felek közötti gazdasági kapcsolatok harmonikus fejlesztésének előmozdítása, és ezáltal a Felek országaiban a gazdasági tevékenység elősegítése, az élet- és a foglalkoztatási feltételek javítása, valamint a termelékenység és a pénzügyi stabilitás fokozása;

b) a Felek közötti kereskedelemben korrekt versenyfeltételek biztosítása;

c) ily módon a kereskedelmi korlátok lebontásával a világkereskedelem harmonikus fejlődéséhez és bővüléséhez való hozzájárulás.

I. FEJEZET

IPARI TERMÉKEK
2. Cikk
A fejezet hatálya

E fejezet rendelkezései a Felek országaiból származó ipari termékekre vonatkoznak. Az „Ipari termékek” kifejezés a jelen Megállapodásban a Harmonizált Áruleírási és Jelölési Rendszer 25-től 97-ig terjedő árucsoportjaiba tartozó termékeket jelenti, az I. Mellékletben felsorolt termékek kivételével.

3. Cikk
Importvámok

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben új importvámokat nem vezetnek be.

2. Az importvámokat az 1. Számú Jegyzőkönyvben foglalt rendelkezéseknek megfelelően bontják le.

4. Cikk
Alapvámok

1. Minden termék esetében a jelen Megállapodásnak megfelelően, fokozatosan csökkentésre kerülő alapvámként az 1992. február 29-én érvényes legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtételt alkalmazzák.

2. Ha a jelen Megállapodás hatálybalépése után bármilyen általános hatályú vámcsökkentés történik, különösképpen a sokoldalú kereskedelmi tárgyalások Uruguayi Fordulójának eredményeként, az így csökkentett vámtételek lépnek az 1. pontban említett alapvámok helyébe a csökkentés alkalmazásának időpontjától kezdődően.

3. A 2. pontnak megfelelően számított csökkentett vámokat egy tizedesre kerekítve kell alkalmazni.

4. A Felek közlik egymással vámtételeiket.

5. Cikk
Az importvámokkal egyenértékű terhek

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben az importvámokkal egyenértékű hatású új terhet nem vezetnek be.

2. Az importvámokkal egyenértékű hatású minden terhet a jelen Megállapodás hatálybalépésekor meg kell szüntetni, kivéve a jelen Cikk 3. és 4. pontjában foglaltakat.

3. A Magyar Köztársaság a következő ütemezés szerint szünteti meg a Szlovén Köztársaságból származó importot terhelő, a vámokkal egyenértékű alábbi terheket:

1995. I. 1. 1996. I. 1. 1997. I. 1.
(i) 1% engedélyezési illeték
1%

-

-
(ii) 2% vámkezelési díj
-

1%

1%
(iii) 3% statisztikai illeték
1%

1%

1%

4. A Szlovén Köztársaság a következő ütemezés szerint szünteti meg a Magyar Köztársaságból származó importot terhelő, a vámokkal egyenértékű terheket:

(i) 1% vámkezelési díj:
1994.

1995. I. 1.

1996. I. 1.
- - 1%
(ii) 1% kiegyenlítő importadó
(speciális importteher adókiegyenlítés céljából):
1994.
1995. I. 1.
1996. I. 1.
- 0,5% 0,5%
(iii) 15% importadó a használt személygépkocsik és áruszállításra szolgáló használt motoros járművek importja esetén:

1994.


1995. I. 1.


1996. I. 1.
- - 15%
6. Cikk
Pénzügyi jellegű vámok

A Felek az egymás közötti kereskedelemben pénzügyi jellegű vámokat nem alkalmaznak és nem vezetnek be.

7. Cikk
Exportvámok és azokkal egyenértékű hatású terhek

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be exportvámokat vagy azokkal egyenértékű hatású terheket.

2. A Felek legkésőbb 1995. december 31-ig eltörölnek egymás között minden exportvámot és azzal egyenértékű hatású terhet.

8. Cikk
Mennyiségi importkorlátozások és azokkal egyenértékű hatású intézkedések

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új mennyiségi importkorlátozást vagy azzal egyenértékű hatású intézkedést.

2. A Felek országaiból származó termékek importjára vonatkozó minden mennyiségi korlátozást és azzal egyenértékű hatású intézkedést a Megállapodás hatálybalépésének napján meg kell szüntetni, kivéve a II/A. és II/B. Mellékletben foglaltakat.

9. Cikk
Mennyiségi exportkorlátozások és azokkal egyenértékű hatású intézkedések

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új mennyiségi exportkorlátozást vagy azzal egyenértékű hatású intézkedést.

2. A Felek részéről az exportra alkalmazott minden mennyiségi korlátozást és azzal egyenértékű hatású intézkedést a Megállapodás hatálybalépésének napján meg kell szüntetni, kivéve a III/A. és III/B. Mellékletben foglaltakat.

10. Cikk
A tervezett műszaki szabályozásokkal kapcsolatos információs eljárás

1. A Felek a IV. Mellékletben foglalt rendelkezésekkel összhangban értesítik egymást a tervezett műszaki szabályozásokról, valamint az érvényben lévő műszaki szabályozások tervezett módosításáról.

2. E Cikk és a IV. Melléklet rendelkezései hatálybalépésének napját a Vegyesbizottság (34. Cikk) határozza meg.

II. FEJEZET

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK
11. Cikk
A fejezet hatálya

1. E fejezet rendelkezéseit a Felek országaiból származó mezőgazdasági termékekre kell alkalmazni.

2. A „mezőgazdasági termékek” a jelen Megállapodás szerint azok a termékek, amelyek a Harmonizált Áruleírási és Jelölési Rendszer 1-től 24-ig terjedő árucsoportjába tartoznak, valamint az I. Mellékletben szereplő termékek.

12. Cikk
Kölcsönös engedmények nyújtása

1. A Felek a 2. Számú Jegyzőkönyvben rögzített engedményeket nyújtják egymásnak az e fejezetben és a Jegyzőkönyvben foglalt rendelkezések szerint.

2. A Felek, figyelemmel a mezőgazdaság szerepére gazdaságukban, a Felek közötti mezőgazdasági kereskedelem fejlődésére, a mezőgazdasági termékek különös érzékenységére, mezőgazdasági politikájuk szabályaira, az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény keretében folyó sokoldalú kereskedelmi tárgyalások eredményeire, megvizsgálják annak lehetőségét, hogy egymásnak további engedményeket nyújtsanak.

13. Cikk
Koncessziók és agrárpolitikák

1. E fejezet rendelkezései semmilyen módon nem korlátozzák a Felek nemzeti agrárpolitikájának alakítását, vagy az agrárpolitikájukból eredő bármilyen intézkedés meghozatalát, beleértve az Uruguayi Forduló megállapodásainak végrehajtását, feltéve, hogy a 12. Cikk szerint nyújtott engedmények és azok értéke fennmarad.

2. A Felek tájékoztatják a Vegyesbizottságot nemzeti agrárpolitikájuk vagy intézkedéseik olyan változásairól, amelyek a jelen Megállapodásban előirányzott, kölcsönös agrárkereskedelmükre vonatkozó feltételeket befolyásolhatják. Bármely Fél kérésére haladéktalanul konzultációt tartanak a helyzet megvizsgálására.

14. Cikk
Specifikus védelem

A jelen Megállapodás egyéb rendelkezéseitől és különösen a 27. Cikktől függetlenül, és a mezőgazdasági termékek különös érzékenységére tekintettel, ha a jelen Megállapodás szerint nyújtott koncessziók alapján folyó kereskedelem súlyos zavart okoz a másik Fél piacán, a Feleknek haladéktalanul konzultációkat kell kezdeniük a megfelelő megoldás kidolgozása céljából. Az érintett Fél - ha a körülmények megkövetelik - megteheti az általa szükségesnek ítélt intézkedéseket egy meghatározott időre, vagy addig, amíg a piaci zavarok fennállnak, vagy amíg közös megoldást találnak.

A jelen intézkedések nem vezethetnek rosszabb piacrajutási feltételekhez a másik Fél országából származó termékek esetében, mint azok a feltételek, amelyeket harmadik országokra alkalmaznak a legnagyobb kedvezmény elve alapján.

15. Cikk
Egészségügyi és növényegészségügyi intézkedések

A Felek az állat-, növényegészségügyi és egészségügyi előírásokat diszkriminációmentesen alkalmazzák, és nem vezetnek be semmiféle olyan új intézkedést, amely szükségtelenül korlátozza a kereskedelmet.

III. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
16. Cikk
Származási szabályok és vámügyi együttműködés

1. A 3. Számú Jegyzőkönyv rögzíti a származási szabályokat és az ezekhez kapcsolódó adminisztratív együttműködés módszereit.

2. A Felek megfelelő intézkedéseket tesznek - beleértve a Vegyesbizottság által történő rendszeres felülvizsgálatokat és az adminisztratív együttműködésre vonatkozó megállapodásokat - annak érdekében, hogy a 3. Számú Jegyzőkönyv és a Megállapodás 3-9., 12., 17. és 27. Cikkei rendelkezéseit hatékonyan és harmonikusan alkalmazzák, valamint, hogy lehetőség szerint csökkentsék a kereskedelemmel kapcsolatos formalitásokat, és kölcsönösen elfogadható megoldásokat találjanak a rendelkezések alkalmazása során felmerülő nehézségekre.

17. Cikk
Belső adózás

1. A Felek tartózkodnak minden olyan belső adójellegű intézkedéstől vagy gyakorlattól, amely közvetlenül vagy közvetve a Felek országaiból származó termékek között diszkriminációt eredményez.

2. A Felek egyikének területére exportált termékek esetében a belső adók visszatérítése nem haladhatja meg a termékekre kiszabott közvetlen vagy közvetett adók összegét.

18. Cikk
Általános kivételek

A Megállapodás nem zárja ki az importra, az exportra és a tranzitárukra olyan tilalmak és korlátozások alkalmazását, amelyek

- a közerkölcs, a közrend vagy a közbiztonság védelme,

- az emberek, állatok és a növények életének és egészségének védelme,

- a művészeti, történelmi és régészeti jellegű nemzeti értékek védelme,

- a szellemi tulajdon védelme,

- az aranyra és ezüstre vonatkozó szabályok betartása, vagy

- a környezet védelme, többek között a meg nem újítható természeti erőforrások megőrzése

érdekében indokolt, ha ezen intézkedésekre a hazai termelés vagy fogyasztás korlátozásával összefüggésben kerül sor. Ezek a tilalmak és korlátozások azonban nem képezhetik az önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a Felek közötti kereskedelem rejtett korlátozását.

19. Cikk
Biztonsági kivételek

A jelen Megállapodásban foglaltak közül semmi sem akadályozza meg egyik Felet sem abban, hogy bármilyen, általa szükségesnek ítélt intézkedést tegyen annak érdekében, hogy

a) megakadályozza információk alapvető biztonsági érdekeivel ellentétesen történő feltárását;

b) megvédje alapvető biztonsági érdekeit, eleget tegyen nemzetközi kötelezettségeinek, vagy érvényesítse nemzeti politikáját;

(i) a fegyver, lőszer és hadifelszerelések kereskedelme terén, feltéve, hogy ezek az intézkedések nem rontják a nem kifejezetten katonai célokat szolgáló termékek versenyfeltételeit, valamint más olyan áruk, anyagok és szolgáltatások ilyen jellegű kereskedelme terén, amelyek közvetlenül vagy közvetve a katonaság ellátását szolgálják; vagy

(ii) a biológiai, vegyi és nukleáris fegyverek vagy más nukleáris robbanóeszközök elterjedésének megakadályozása terén; vagy

(iii) háború idején vagy más súlyos nemzetközi feszültség esetén.

20. Cikk
Állami monopóliumok

1. A Felek fokozatosan kiigazítanak minden kereskedelmi jellegű állami monopóliumot annak érdekében, hogy a Megállapodás hatálybalépését követő ötödik év végére biztosítsák a diszkriminációmentességet az áruk beszerzési és értékesítési feltételeit illetően a Felekhez tartozó jogalanyok között. A Vegyesbizottságot tájékoztatják az e célból hozott intézkedésekről.

2. A jelen Cikk rendelkezései minden olyan szervre vonatkoznak, amelyen keresztül a Felek illetékes hatóságai de jure vagy de facto, közvetlenül vagy közvetve felügyelik, meghatározzák, illetőleg érzékelhetően befolyásolják a Felek közötti importot, exportot. Ezen rendelkezések hasonlóképpen vonatkoznak az állam által másokra átruházott monopóliumokra is.

21. Cikk
Fizetések

1. A Felek közötti kereskedelemmel kapcsolatos, konvertibilis valutában történő fizetések, és az ilyen fizetések átutalása a Feleknek a hitelező székhelye szerinti államba, mindenféle korlátozástól mentesek.

2. A Felek tartózkodnak bármely valutáris vagy adminisztratív korlátozástól az olyan, árukereskedelemhez kapcsolódó rövid és középtávú hitelek nyújtásánál, törlesztésénél vagy felvételénél, amelyekben rezidens vesz részt.

3. A 2. ponttól függetlenül mindaddig, amíg a Felekre nézve alkalmazandó nem lesz a Nemzetközi Valutaalap Alapokmányának VIII. Cikke, a Felek fenntartják maguknak a jogot, hogy az árukereskedelemhez kapcsolódó rövid és középtávú hitelnyújtásra vagy -felvételre - a Nemzetközi Valutaalapban elfoglalt státusuknak megfelelő mértékben - valutáris korlátozásokat alkalmazzanak, feltéve, hogy ezeket a korlátozásokat a termékek származása tekintetében diszkriminációmentesen, illetve nemcsak meghatározott termékekre vagy termékcsoportokra alkalmazzák.

A korlátozások csak korlátozott ideig alkalmazhatók, és azokat meg kell szüntetni, amikor a feltételek többé már nem indokolják fenntartásukat. A Felek haladéktalanul tájékoztatják a Vegyesbizottságot az ilyen intézkedések bevezetéséről és azok bármely módosításáról.

22. Cikk
A vállalkozásokkal kapcsolatos versenyszabályok

1. A Megállapodás megfelelő működésével, amennyiben érinthetik a Felek közötti kereskedelmet, összeegyeztethetetlenek a következők:

a) vállalkozások közötti minden olyan megállapodás, társulásaik által hozott döntés és közöttük egyeztetett gyakorlat, amelynek a célja vagy a hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása;

b) egy vagy több vállalkozás által az erőfölénnyel való visszaélés a Felek területének egészén vagy jelentős részén.

2. Az 1. pont rendelkezései minden vállalkozás tevékenységére vonatkoznak, beleértve az olyan vállalatokat és azokat a vállalkozásokat, amelyek számára a Felek különleges vagy kizárólagos jogokat biztosítanak.

Az általános gazdasági érdeket képező szolgáltatásokat nyújtó vagy jövedelemtermelő monopóliumjellegű vállalkozások az 1. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak, amennyiben e rendelkezések alkalmazása nem gátolja de jure vagy de facto a rájuk ruházott meghatározott közfeladatok teljesítését.

3. A II. fejezet tárgyi hatálya alá tartozó termékek esetében a jelen Cikk 1. a) pontjában foglalt rendelkezések nem vonatkoznak az olyan megállapodásokra, határozatokra és gyakorlatokra, amelyek a nemzeti piac szabályozásának szerves részét képezik.

4. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy egy adott gyakorlat ellentétes e Cikk 1., 2. és 3. pontjával, és az ilyen gyakorlat e Fél érdekeinek súlyos kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget, vagy hazai iparának anyagi kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget, megfelelő intézkedéseket tehet a 31. Cikkben rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

23. Cikk
Állami támogatás

1. A két Fél által vagy állami forrásokból bármilyen formában nyújtott támogatás, ami bizonyos vállalkozások vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítésével torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, összeegyeztethetetlen a jelen Megállapodás megfelelő működésével, amennyiben érintheti a két Fél közötti kereskedelmet.

2. Az 1. pont rendelkezései nem vonatkoznak azokra a termékekre, amelyek a II. fejezet hatálya alá tartoznak.

3. A Vegyesbizottság a jelen Megállapodás hatálybalépésétől számított három éven belül elfogadja azon szempontokat, amelyek alapján az 1. ponttal ellentétes gyakorlatokat megítélik, valamint azok alkalmazási rendjét.

4. A Felek biztosítják az állami támogatások áttekinthetőségét, többek között azzal, hogy évente jelentést tesznek a Vegyesbizottságnak a támogatások teljes összegéről és megoszlásáról, valamint kérésre tájékoztatják a Vegyesbizottságot a támogatási rendszerekről és az állami támogatás egyes konkrét eseteiről.

5. Ha bármely Fél úgy véli, hogy egy adott gyakorlat

- ellentétes az 1. pont előírásaival és a 3. pontban hivatkozott alkalmazási rend alapján az esettel nem foglalkoznak megfelelően, vagy

- ilyen szabályok hiányában, és amennyiben a gyakorlat e Fél érdekeiben súlyos kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget, vagy hazai iparának anyagi kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget,

megfelelő intézkedéseket tehet a 31. Cikkben rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

Ilyen intézkedések megtételére azonban csak az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény, valamint bármely, annak keretei között megtárgyalt, a Felek között alkalmazandó, vonatkozó megállapodások által rögzített eljárásokkal és feltételekkel összhangban van lehetőség.

24. Cikk
Kormányzati beszerzések

1. A Felek a jelen Megállapodás egyik céljának tekintik kormányzati beszerzési piacaik liberalizálását.

2. A Felek kialakítják a kormányzati beszerzésekre vonatkozó szabályozásaikat, hogy a másik Fél szállítói számára legkésőbb a jelen Megállapodásban hivatkozott átmeneti időszak végére lehetővé tegyék kormányzati beszerzéseik piacán a szerződés-odaítélési eljárásokban való részvételt, az 1987. február 2-i kiegészítő jegyzőkönyvvel módosított 1979. április 12-i GATT Kormányzati Beszerzési Egyezmény előírásainak megfelelően.

3. A Vegyesbizottság megvizsgálja a jelen Cikk céljainak elérésével kapcsolatos fejleményeket, és gyakorlati megoldásokat javasolhat a jelen Cikk 2. pontjában foglalt rendelkezések megvalósítására a szabad piacrajutás, az áttekinthetőség, valamint a jogok és kötelezettségek teljes egyensúlyának biztosítása érdekében.

4. A jelen Cikk 3. pontjában foglalt vizsgálat során a Vegyesbizottság, különösen a nemzetközi kapcsolatokban e téren bekövetkezett fejleményekre tekintettel, megvizsgálhatja a 2. pont szerinti piacnyitás körének és mértékének növelési lehetőségét.

5. A Felek törekednek arra, hogy csatlakozzanak az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény keretében a vonatkozó kormányzati beszerzések tárgyában létrehozott megállapodásokhoz.

25. Cikk
A szellemi tulajdon védelme

1. A Felek diszkriminációmentesen biztosítják a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmét, beleértve az ilyen jogok biztosítását és érvényesítését célzó intézkedéseket. A védelmet fokozatosan javítják, és a jelen Megállapodás hatálybalépésétől számított ötödik év vége előtt olyan szintre hozzák, amely megfelel az V. Mellékletben meghatározott sokoldalú megállapodások lényeges követelményeinek.

2. A jelen Megállapodás értelmében a „szellemi tulajdon védelme” magában foglalja különösen a szerzői jogok, a szoftverek és adatbázisok, a rokonjogok és a szomszédos jogok, a márkavédjegyek, a földrajzi jelzések, az ipari minták, a szabadalmak, a használati minták, az integrált áramkörök topográfiája, valamint a know-how-val kapcsolatos bizalmas információk védelmét.

3. Az integrált áramkörök topográfiájának bármely Fél által biztosított védelmét a viszonosság alapján nyújtják.

4. A Felek együttműködnek a szellemi tulajdonnal összefüggő kérdésekben. Bármelyik Fél kérésére szakértői konzultációkat tartanak e kérdésekről, különösen a szellemi tulajdon harmonizálásáról, kezeléséről és érvényesítéséről szóló jelenlegi vagy jövőbeni nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos tevékenységekről, az olyan nemzetközi szervezetekben folyó tevékenységről, mint a Szellemi Tulajdonok Világszervezete, az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény, valamint a Feleknek a szellemi tulajdonnal összefüggő ügyekben harmadik országokhoz fűződő kapcsolatairól.

26. Cikk
Dömping

Ha valamelyik Fél úgy találja, hogy a jelen Megállapodással szabályozott kereskedelemben az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VI. Cikke szerinti értelemben dömping valósul meg, e gyakorlat ellen megfelelő intézkedéseket tehet az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VI. Cikkével, valamint az e Cikkel kapcsolatos megállapodásokkal összhangban, a 31. Cikkben rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

27. Cikk
Általános védelmi intézkedések

Ha valamelyik terméket olyan megnövekedett mennyiségben és olyan feltételek mellett importálnak, hogy az

a) az importáló Fél területén a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek hazai termelőinek komoly kárt okoz, vagy ilyen károkozással fenyeget; vagy

b) a gazdaság bármely rokon szektorában komoly zavarokat okoz, vagy olyan nehézségeket, amelyek valamely régió gazdasági helyzetének komoly romlását idézhetik elő,

az érintett Fél megfelelő intézkedéseket tehet a 31. Cikkben rögzített feltételek mellett és eljárások szerint.

28. Cikk
Szerkezeti átalakítás

1. Bármelyik Fél a 3. Cikk rendelkezéseitől eltérő, korlátozott időtartamra szóló rendkívüli intézkedéseket hozhat vámemelések formájában.

2. Ezek az intézkedések csak születő iparágakra vagy szerkezeti átalakítás alatt álló szektorokra vagy olyan szektorokra vonatkozhatnak, amelyek komoly nehézségekkel néznek szembe, különösen, ha ezek a nehézségek jelentős társadalmi problémákat idézhetnek elő.

3. Az érintett Fél országában a másik Fél országából származó termékekre alkalmazandó importvámok, amelyeket ezekkel az intézkedésekkel vezetnek be, nem haladhatják meg az ad valorem 25%-ot, és a Felek országaiból származó termékekre nézve preferenciális elemet tartalmaznak. Az ezekkel az intézkedésekkel érintett termékek importjának teljes értéke nem haladhatja meg a másik Fél országából származó, az I. fejezet szerint meghatározott ipari import 15%-át, annak az utolsó évnek alapján számítva, amelyre nézve statisztikai adatok állnak rendelkezésre.

4. Ezeket az intézkedéseket legfeljebb öt évig lehet alkalmazni, kivéve, ha a Vegyesbizottság hosszabb időszakhoz járul hozzá. Alkalmazásukat legkésőbb az átmeneti időszak lejáratakor meg kell szüntetni.

5. Az 1. pontban említett intézkedést nem lehet bevezetni, ha az érintett termékre vonatkozó valamennyi vám- és mennyiségi korlátozás, valamint az azokkal egyenértékű hatást eredményező terhek vagy intézkedések felszámolásától már több mint három év eltelt.

6. Az érintett Fél tájékoztatja a Vegyesbizottságot azokról a kivételes intézkedésekről, amelyeket meghozni szándékozik, és a másik Fél kérésére ezekről az intézkedésekről és az érintett szektorokról még bevezetésük előtt a Vegyesbizottságban konzultációkat kell tartani. Ilyen intézkedések hozatala esetén az érintett Fél a Vegyesbizottság rendelkezésére bocsátja azt az ütemtervet, amely szerint az e Cikk alapján bevezetett vámokat felszámolja. Ez a terv éves egyenlő ütemezésben írja elő a vámok megszüntetését azzal, hogy a megszüntetést a bevezetésüktől számított legkésőbb két év múlva meg kell kezdeni. A Vegyesbizottság ettől eltérő ütemtervet is megállapíthat.

29. Cikk
Reexport és súlyos hiány

Ahol a 7. és 9. Cikk rendelkezéseinek betartása

a) olyan harmadik országba irányuló reexporthoz vezet, amellyel szemben az exportáló Fél az adott termékre vonatkozóan mennyiségi exportkorlátozást, exportvámokat vagy ezzel egyenértékű hatású terheket vagy intézkedéseket tart fenn; vagy

b) az exportáló Fél számára alapvető termék komoly hiányát eredményezi vagy azzal fenyeget,

és ahol a fent említett helyzet az exportáló Fél számára jelentős nehézséget okoz vagy valószínűsíthetően okoz, az érintett Fél megfelelő intézkedéseket tehet a 31. Cikkben rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

30. Cikk
A kötelezettségek teljesítése

1. A Felek minden általános vagy különleges intézkedést meghoznak, hogy biztosítsák a Megállapodásból eredő kötelezettségeik teljesítését. Gondoskodnak arról, hogy a Megállapodás céljait elérjék.

2. Ha valamely Fél úgy véli, hogy a másik Fél nem teljesítette a jelen Megállapodásból eredő kötelezettségét, az érintett Fél megfelelő intézkedéseket tehet a 31. Cikkben rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

31. Cikk
A védelmi intézkedések alkalmazásának eljárási rendje

1. A jelen Cikk alábbi pontjaiban rögzített és a védelmi intézkedések alkalmazására vonatkozó eljárás kezdeményezése előtt a Felek törekszenek arra, hogy minden nézetkülönbséget közvetlen konzultációk útján oldjanak meg.

2. Abban az esetben, ha az egyik Fél azoknak a termékeknek az importját, amely alkalmas a 27. Cikkben hivatkozott helyzet előidézésére, olyan adminisztratív eljárásnak veti alá, amelynek célja a kereskedelmi folyamatok irányáról való gyors információszolgáltatás, erről tájékoztatja a másik Felet.

3. A jelen Cikk 7. pontjában foglaltak érintetlenül hagyásával a védelmi intézkedéseket alkalmazni szándékozó Fél haladéktalanul értesíti erről a másik Felet, és megadja az összes szükséges információt. A Felek haladéktalanul konzultációt kezdeményeznek a megoldás érdekében.

4. a) A 26., 27. és 29. Cikkeket illetően, amennyiben nem sikerül közös megoldást kidolgozni, vagy harminc napon belül a Feleknek nem áll módjukban konzultálni, illetőleg nem konzultálnak, úgy az érintett Fél megteheti a szükséges intézkedéseket a helyzet rendezésére, és megfelelően értesíti a másik Felet.

b) A 30. Cikk vonatkozásában az érintett Fél a konzultációk befejezése után vagy a másik Fél értesítése napjától számított három hónap elteltével megteheti a megfelelő intézkedéseket.

c) A 22. és 23. Cikkeket illetően, az érintett Fél kéri a másik Féltől a kifogásolt gyakorlat kiküszöbölését. Ha a másik Fél e kifogásolt gyakorlat felszámolásának nem tesz eleget, vagy a Felek hatvan napon belül nem tudnak megállapodni, úgy az érintett Fél megfelelő ellenintézkedéseket tehet a kérdéses gyakorlatból eredő problémák leküzdésére.

5. A meghozott védelmi intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell a másik Felet. Ezen intézkedéseket, mértéküket és időtartamukat illetően, arra kell korlátozni, ami feltétlenül szükséges az alkalmazásukat kiváltó helyzet orvoslásához, és nem haladhatják meg a kérdéses gyakorlat vagy nehézség által okozott kárt. Elsőbbséget kell adni azoknak az intézkedéseknek, amelyek legkevésbé zavarják a Megállapodás működését. Az egyik Fél tevékenysége vagy mulasztása miatt a másik Fél által hozott intézkedések csak az e Féllel folyó kereskedelmet érinthetik.

6. A meghozott védelmi intézkedésekről időszakos konzultációkat kell folytatni azzal a céllal, hogy amint lehet, enyhítsék vagy megszüntessék azokat, ha az elrendelésüket megalapozó feltételek már nem indokolják fenntartásukat.

7. Abban az esetben, ha az azonnali cselekvést igénylő rendkívüli körülmények az előzetes vizsgálatot lehetetlenné teszik, az érintett Fél - a 26., 27. és 29. Cikkekben szereplő helyzetekben - megteheti a helyzet rendezéséhez feltétlenül szükséges ideiglenes intézkedéseket. Az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatást kell adni, és amint lehet a Felek között konzultációkat kell folytatni.

32. Cikk
Fizetésimérleg-nehézségek

1. A Felek törekednek annak elkerülésére, hogy fizetésimérleg-okokból korlátozó intézkedéseket alkalmazzanak, ideértve az importra vonatkozó intézkedéseket is.

2. Ha valamelyik Fél fizetési mérlegét illetően nehéz helyzetben van, vagy ennek közvetlen veszélye fenyeget, az érintett Fél az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményben meghatározott feltételek szerint korlátozó - ideértve az importra vonatkozó - intézkedéseket hozhat, amelyek korlátozott időtartamra szólhatnak, és nem lehetnek hosszabb időtartamúak annál, mint ami a fizetésimérleg-helyzet helyreállításához szükséges. Az intézkedéseket, ahogy a fizetési mérleg feltételei javulnak, fokozatosan enyhíteni kell, és ha a feltételek többé már nem indokolják fenntartásukat, akkor meg kell azokat szüntetni. Az érintett Fél köteles egyidejűleg tájékoztatni a másik Felet az intézkedések bevezetéséről, és amikor ez lehetséges, megszüntetésük ütemtervéről.

33. Cikk
Továbbfejlesztési záradék
1. Amennyiben valamely Fél úgy véli, hogy a Felek gazdasági érdekei szempontjából hasznos lenne a Megállapodásban rögzített kapcsolatok fejlesztése és elmélyítése, azoknak a Megállapodásban nem szereplő területekre való kiterjesztése útján, akkor indokolással ellátott javaslatát a

másik Fél elé kell terjesztenie. A Felek felszólíthatják a Vegyesbizottságot, hogy vizsgálja meg a javaslatot, s amely esetben célszerű, tegyen ajánlásokat, különösen a tárgyalások megkezdését illetően.

2. Az 1. pontban említett eljárás eredményeként létrehozott megállapodások a Felek részéről saját jogrendjüknek megfelelően megerősítést vagy jóváhagyást igényelnek.

34. Cikk
A Vegyesbizottság

1. A Felek megállapodnak, hogy a Felek képviselőiből álló Vegyesbizottságot hoznak létre.

2. A jelen Megállapodás végrehajtását a Vegyesbizottság felügyeli és irányítja.

3. A Megállapodás megfelelő végrehajtása érdekében a Felek a Vegyesbizottságban információcserét folytatnak és bármelyikük kérésére konzultációkat tartanak. A Vegyesbizottság figyelemmel kíséri a Felek közötti kereskedelem útjában álló akadályok további lebontásának lehetőségét.

4. A Vegyesbizottság a jelen Megállapodásban előírt esetekben határozatokat hozhat, egyéb kérdésekben pedig ajánlásokat tehet.

35. Cikk
A Vegyesbizottság eljárási rendje

1. A jelen Megállapodás megfelelő végrehajtása céljából a Vegyesbizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülést tart. Az ülés összehívását bármelyik Fél kérheti.

2. A Vegyesbizottság egyhangúan hozza meg határozatait vagy ajánlásait.

3. Ha bármelyik Fél képviselője a Vegyesbizottságban alkotmányos követelmények teljesítéséhez kötve fogad el egy határozatot, a határozat - ha abban nincs más időpont feltüntetve - a fenntartás feloldásáról szóló értesítés napján lép hatályba.

4. A Vegyesbizottság eljárási szabályzatát maga a Vegyesbizottság fogadja el, amely többek között tartalmazza az ülések összehívására és az elnök kinevezésére és a kinevezés időtartamára vonatkozó rendelkezéseket.

5. A Vegyesbizottság olyan albizottságokat és munkacsoportokat hozhat létre, amelyeket szükségesnek tart feladatai ellátásához.

36. Cikk
A jelen és más Megállapodásokkal szabályozott kereskedelmi kapcsolatok

Jelen Megállapodás nem akadályozza meg vámuniók, szabadkereskedelmi övezetek, illetve a határ menti kereskedelemre vonatkozó megállapodások létrehozását vagy fenntartását, amennyiben azok nem gyakorolnak negatív hatást a jelen Megállapodásban előírt kereskedelmi rendre, különös tekintettel a származási szabályokat meghatározó rendelkezésekre.

37. Cikk
Mellékletek, Jegyzőkönyvek és Módosítások

1. Jelen Megállapodás Mellékletei és Jegyzőkönyvei a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik. A Vegyesbizottság határozatot hozhat a Mellékletek és a Jegyzőkönyvek módosításáról a 35. Cikk 3. pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

2. Jelen Megállapodásra vonatkozó módosítási javaslatokat, kivéve a 34. Cikk 4. pontjában említetteket, amelyeket a Vegyesbizottság hagy jóvá, a másik Fél elé kell terjeszteni elfogadásra, és akkor lépnek hatályba, ha azokat mindkét Fél elfogadja.

38. Cikk
Hatálybalépés

Jelen Megállapodást a Felek saját eljárásaikkal összhangban jóváhagyják.

A Megállapodás attól a naptól számított második hónap első napján lép hatályba, amelyen a Szerződő Felek értesítik egymást arról, hogy az első bekezdésben említett eljárásnak eleget tettek.

39. Cikk
Ideiglenes alkalmazás

A Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodásnak a 38. Cikk szerinti hatálybalépéséig a Megállapodást ideiglenesen alkalmazzák az aláírást követő harmadik hónap első napjától.

A jelen Megállapodás ideiglenes alkalmazását bármelyik Fél megszüntetheti a másik Fél írásbeli értesítésével. Az ideiglenes alkalmazás az írásbeli értesítés keltétől számított hat hónap múlva szűnik meg.

40. Cikk
Érvényesség és felmondás

Jelen Megállapodás határozatlan időre szól.

Jelen Megállapodást bármely Fél felmondhatja a másik Fél írásbeli értesítésével. A Megállapodás az írásbeli értesítés keltétől számított hat hónap múlva veszti hatályát.

Készült Ljubljanában, 1994. április 6-án, két eredeti példányban, magyar, szlovén és angol nyelven azzal, hogy értelmezési vita esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság
nevében
A Szlovén Köztársaság
nevében

Egyetértési Jegyzőkönyv

1. A Felek kinyilvánítják készségüket arra, hogy a Vegyesbizottságban megvizsgálják a lehetőségét annak, hogy az engedmények körét kölcsönösen tovább bővítsék mindazon engedményekkel, amelyeket olyan harmadik országoknak nyújtanak vagy fognak nyújtani, amelyekkel szabadkereskedelmi megállapodást vagy más hasonló, az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény XXIV. Cikkének hatálya alá tartozó megállapodást kötöttek.

2. A 4. Cikk 2. pontjával kapcsolatban a Felek megállapodnak, hogy ha vámcsökkentésre kerül sor a vámtételek meghatározott időtartamra szóló felfüggesztésével, akkor a csökkentett vámok csak a felfüggesztés időtartamára helyettesítik az alapvámokat; továbbá, hogy a vámtételek bármilyen részleges felfüggesztése esetén a Felek között fenn kell tartani a preferenciális mértékű vámkedvezményt.

3. A Felek megállapodnak, hogy a 9. Cikk nem vonatkozik arra az esetre, amikor az e Cikkben foglalt intézkedések nemzetközi kötelezettségek teljesítése miatt válhatnak szükségessé.

4. A Felek a 15. Cikkel kapcsolatban megállapodnak, hogy az állat- és növény-egészségügyi ellenőrzéssel kapcsolatos intézkedéseik összhangban lesznek az Európai Közösség és más nemzetközi kódexekben és egyezményekben foglalt szabályzatokkal.

5. A 23. Cikk 3. pontjában említett kritériumrendszer és szabályok kidolgozásakor a Felek

- célul tűzik ki, hogy azok a lehető legnagyobb mértékben összhangban legyenek a jelen Megállapodásban részt vevő Felek és az Európai Közösség közötti szerződésekben alkalmazott irányadó kritériumokkal és szabályokkal;

- meghatározzák azokat a feltételeket és/vagy körülményeket, amikor az 1. pont rendelkezéseitől ideiglenesen el lehet térni;

- megvizsgálják, hogy milyen feltételek mellett lehet lépéseket tenni az állami támogatás gyakorlatával szemben.

6. A 23. Cikk 4. pontjával kapcsolatban a Vegyesbizottság a jelen Megállapodás hatálybalépését követően egy éven belül a transzparenciát biztosító intézkedésekre vonatkozó szabályokat vizsgál meg és fogad el.

I. melléklet

Terméklista, a hivatkozást lásd a 2. és a 11. Cikkekben

Tarifaszám Termékleírás
ex 3502 Albuminok, albuminátok és más albuminszármazék
ex 3502 10 - Tojásfehérje:
3502 10 91 - - - Szárított (pl. lapok, lemezek, forgács, por formájában)
3502 10 99 - - - Egyéb
ex 3502 90 - Más
- - Albuminok, tojásfehérje kivételével:
- - - Tejfehérje (lactalbumin)
3502 90 51 - - - Szárított (pl. lapok, lemezek, forgács, por formájában)
3502 90 59 - - - Egyéb
4501 Természetes parafa nyersen vagy egyszerűen előkészítve; parafahulladék; aprított, szemcsézett vagy őrölt parafa
5201 00 Pamut nem kártolva, nem fésülve
5301 Len nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)
5302 Valódi kender (Cannabis sativa L.) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

II/A. Melléklet

Terméklista, hivatkozást lásd a 8. Cikk 2. pontjában

A Szlovén Köztársaság a nemzetközi megállapodásoknak, szerződéseknek megfelelően
az importengedélyezést fenntartja az alábbi termékekre

Áru-
csoport
Vámtarifa-
szám
Árumegnevezés
1 2 3
12.11 Növény és növényrész (beleértve a magot és gyümölcsöt is), elsősorban illatszer, gyógyszer, rovarirtó szer, növényvédő szer, gombaölő szer és hasonlók gyártása, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is
1211.90 - Egyéb:
1211.903 - - - Mákfej
1211.909 - - - Egyéb
Ex
Kender
Kokalevél
13.01 Sellak, természetes mézga, gyanta, mézgagyanta és balzsam:
1301.90 - Egyéb
Ex
Kender gyanta
13.02 Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:
1302.1 - Növényi nedv és kivonat:
1302.11 - - Ópium
1302.19 - - Egyéb
Ex
Mákszalma koncentrátum
Kender kivonat és tinktúra
29.03 Szénhidrogének halogénszármazékai:
2903.1 - Aciklikus szénhidrogének telített klórozott származékai:
2903.14 - - Széntetraklorid
2903.19 - - Egyéb:
2903.191 - - - Metilkloroform (1,1,1-triklóretán)
2903.30 - Aciklikus szénhidrogének fluorozott, brómozott és jódozott származékai
2903.301 - - - Brómetán
2903.40 - Aciklikus szénhidrogének két vagy több különböző halogént tartalmazó halogénszármazékai:
2903.4011 - - - - Triklorofluorometán
2903.4012 - - - - Diklorofluorometán
2903.4013 - - - - Triklorofluoroetán
2903.4014 - - - - Diklorotetrafluoroetán
2903.4015 - - - - Kloropentafluoroetán
2903.4016 - - - - Diklorodifluorometán
2903.4017 - - - - Klorotrifluorometán (CFC-13)
2903.4018 - - - - Pentaklorofluoroetan (CFC-111)
2903.4019 - - - - Tetraklorodifluoroetan (CFC-112)
2903.4020 - - - - Heptaklorofluoropropan (CFC-211)
2903.4021 - - - - Hexaklorodifluoropropan (CFC-212)
2903.4022 - - - - Pentaklorotrifluoropropan (CFC-213)
2903.4023 - - - - Tetraklorotetrafluoropropan (CFC-214)
2903.4024 - - - - Trikloropentafluoropropan (CFC-215)
2903.4025 - - - - Diklorohexafluoropropan (CFC-216)
2903.4026 - - - - Kloroheptafluoropropan (CFC-217)
2903.4027 - - - - Diklorofluorometan (HCFC-21)
2903.4028 - - - - Klorofluorometan (HCFC-31)
2903.4029 - - - - Tetraklorofluorometan (HCFC-121)
2903.4030 - - - - Triklorodifluoroetan (HCFC-122)
2903.4031 - - - - Diklorotrifluoroetan C2HF3C12 (HCFC-123)
2903.4032 - - - - Diklorotrifluoroetan CHC12CF3 (HCFC-123)
2903.4033 - - - - Klorotetrafluoroetan C2HF3C1 (HCFC-1124)
2903.4034 - - - - Klorotetrafluoroetan CHFC1CF3 (HCFC-124)
2903.4035 - - - - Triklorofluoroetan (HCFC-131)
2903.4036 - - - - Diklorofluoroetan (HCFC-132)
2903.4037 - - - - Klorotrifluoroetan (HCFC-133)
2903.4038 - - - - Diklorofluoroetan C2H3FC12 (HCFC-141)
2903.4039 - - - - Diklorofluoroetan CH3CFC12 (HCFC-141b)
2903.4040 - - - - Klorodifluoroetan C2H3F2C1 (HFC-142)
2903.4041 - - - - Klorodifluoroetan CH3CF2C1 (HCFC-142b)
2903.4042 - - - - Klorofluoroetan (HCFC-151)
2903.4043 - - - - Hexaklorofluoropropan (HCFC-221)
2903.4044 - - - - Pentaklorodifluoropropan (HCFC-222)
2903.4045 - - - - Tetraklorotrifluoropropan (HCFC-223)
2903.4046 - - - - Triklorotetrafluoropropan (HCFC-224)
2903.4047 - - - - Dikloropentafluoropropan C3HF5C12 (HCFC-225)
2903.4048 - - - - Dikloropentafluoropropan CF3CF2CHC12 (HCFC-224a)
2903.4049 - - - - Dikloropentafluoropropan CF2C1CF2CHC1F (HCFC-225cb)
2903.4050 - - - - Klorohexafluoropropan (HCFC-226)
2903.4051 - - - - Pentaklorofluoropropan (HCFC-231)
2903.4052 - - - - Tetraklorodifluoropropan (HCFC-232)
2903.4053 - - - - Triklorotrifluoropropan (HCFC-233)
2903.4054 - - - - Diklorotetrafluoropropan (HCFC-234)
2903.4055 - - - - Kloropentafluoropropan (HCFC-235)
2903.4056 - - - - Tetraklorofluoropropan (HCFC-241)
2903.4057 - - - - Triklorodifluoropropan (HCFC-242)
2903.4058 - - - - Diklorotrifluoropropan (HCFC-243)
2903.4059 - - - - Klorotetrafluoropropan (HCFC-244)
2903.4060 - - - - Triklorofluoropropan (HCFC-251)
2903.4061 - - - - Diklorofluoropropan (HCFC-252)
2903.4062 - - - - Klorotrifluoropropan (HCFC-253)
2903.4063 - - - - Diklorofluoropropan (HCFC-261)
2903.4064 - - - - Klorodifluoropropan (HCFC-262)
2903.4065 - - - - Klorofluoropropan (HCFC-271)
2903.4066 - - - - Dibromofluorometan
2903.4067 - - - - Bromodifluorometan (HBFC-22B1)
2903.4068 - - - - Bromofluorometan
2903.4069 - - - - Tetrabromofluoroetan
2903.4070 - - - - Tribromodifluoroetan
2903.4071 - - - - Dibromotrifluoroetan
2903.4072 - - - - Bromotetrafluoroetan
2903.4073 - - - - Tribromofluoroetan
2903.4074 - - - - Dibromodifluoroetan
2903.4075 - - - - Bromotrifluoroetan
2903.4076 - - - - Dibromofluoroetan
2903.4077 - - - - Bromodifluoroetan
2903.4078 - - - - Bromofluoroetan
2903.4079 - - - - Hexabromofluoropropan
2903.4080 - - - - Pentabromodifluoropropan
2903.4081 - - - - Tetrabromotrifluoropropan
2903.4082 - - - - Tribromotetrafluoropropan
2903.4083 - - - - Dibromopentafluoropropan
2903.4084 - - - - Bromohexafluoropropan
2903.4085 - - - - Pentabromofluoropropan
2903.4086 - - - - Tetrabromodifluoropropan
2903.4087 - - - - Tribromotrifluoropropan
2903.4088 - - - - Dibromotetrafluoropropan
2903.4089 - - - - Bromopentafluoropropan
2903.4090 - - - - Tetrabromofluoropropan
2903.4091 - - - - 2-bróm-2-klór-,1,1-trikloroetan
2903.4092 - - - - Bromotrifluorometan
2903.4093 - - - - Bromoklorodifluorometan
2903.4094 - - - - Dibromotetrafluoroetan
2903.4095 - - - - Egyéb bróm-fluoro szénhidrogének (BFC; HBFC)
2903.4096 - - - - Egyéb klór-fluoro szénhidrogének (CFC; HCFC)
29.04 Halogénezett vagy nem halogénezett szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2904.20 - Csak nitro- vagy nitrozocsoportot tartalmazó származékok:
2904.201 - - - Nitrobenzén
2904.202 - - - Dinitrobenzén
2904.203 - - - Di- és trinitrotoluén
29.05 Aciklikus alkoholok és ezek halogén, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
2905.50 - - Aciklikus alkohol halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2905.509 - - - Egyéb
Ex
Etklórvinol
29.20 Egyéb szervetlen savészterek (a halodsavak észterei kivételével) és sói; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2920.90 - Egyéb:
2920.9003 - - - Nitroglicerin
2920.9004 - - - Egyéb salétromsavészterek
29.21 Amin-funkciós vegyületek:
2921.4 - Aromás monoaminok és származékaik; sóik:
2921.499 - - - Egyéb
Ex
Amfetamin
Benzfetamin
Dexamfetamin
2,5-Dimetoxiamfetamin (DMA)
2,5-Dimetoxi-4-bromamfetamin (DOB)
2,5-Dimetoxi-4-etilamfetamin (DOET)
Fenetilin
Fenkamfamin
Fenproporex
Fentermin
Katin
Katinon
Levamfetamin
Levometanamfetamin
Mefenorex
3,4-Metilandioxiamfetamin (MDA)
3,4-Metilendioximetanamfetamin (MDMA)
5-Metoxi-3,4-metilendioxiamfetamin (MMDA)
N-Etilamfetamin
Parametoxiamfetamin (PMA)
PSE
Pirovaleron
Propilhexedrin
3,4,5-Trimetoxiamfetamin (TMA)
Lefetamin (SPA)
29.22 Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal:
2922.1 - Aminoalkoholok, étereik és észtereik, kivéve, amelyek egynél több fajta oxigénfunkciós csoportot tartalmaznak; valamint ezek sói:
2922.199 - - - Egyéb
Ex
Alfametadol
Betametadol
Dimefeptanol
2922.30 - Aminoaldehidek, aminoketonok és aminokinonok, kivéve, amelyek egynél több fajta oxigénfunkciós csoportot tartalmaznak; valamint ezek sói
2922.301 - - - Metadonhidroklorid
2922.309 - - - Egyéb
Ex
Amfepramon
Izometadon
Metadon
Normetadon
2922.4 - Aminosavak és észtereik, kivéve, amelyek egynél több fajta oxigénfunkciós csoportot tartalmaznak; valamint ezek sói:
2922.49 - - Egyéb:
Ex
Dimexonadol
2922.496 - - - Tilidin
2922.499 - - - Egyéb
2922.50 - - Aminoalkohol-fenolok, aminosav-fenolok és más aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal:
2922.5019 - - - Egyéb
Ex
Acetilmetadol
Alfaacetilmetadol
Betaacetilmetadol
Dextropropoxifen
DOM-STP
Noracimetadol
29.24 Karboxiamidfunkciós vegyületek; a szénsav amidfunkciós vegyületei:
2924.10 - - Aciklikus amidok (aciklikus karbamátok is) és származékai; valamint ezek sói:
2924.103 - - - 2-metil-2-propil-1-3-propanediol-dikarbamát (meprobamát)
2924.109 - - - Az aciklikus amidok egyéb sói és származékai
Ex
Etinamat
2924.2 - - Ciklikus amidok (ciklikus karbamátok is) és származékai; valamint ezek sói:
2924.29 - - Egyéb
2924.299 - - - Egyéb
Ex
Diapromid
29.25 Karboxiimidfunkciós vegyületek (szacharin és sói is) és iminfunkciós vegyületek:
2925.1 - Imidek és származékai, valamint ezek sói:
2925.19 - - Egyéb
Ex
  Vissza az oldal tetejére