Időállapot: közlönyállapot (1994.XII.28.)

1994. évi C. törvény

a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény módosításáról * 

1. § A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény (a továbbiakban: Szvt.) 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az üzletrésztőke legalább egytized részével rendelkező tulajdonosok az éves közgyűlést [(1) bekezdés] megelőzően írásban bármely ügynek az éves közgyűlés napirendjére való kötelező felvételét javasolhatják.”

2. § (1) Az Szvt. 22. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a tagok legalább a felének jelenléte esetén határozatképes. A határozatképtelenség esetére tizenöt napon belüli időpontra azonos napirenddel összehívott újabb közgyűlés, az eredeti napirend tekintetében, a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, kivéve

a) a szövetkezet egyesülése, beolvadása, szétválása, átalakulása és megszűnése kapcsán meghozandó döntések esetét, valamint

b) ha e törvény vagy az alapszabály másként rendelkezik.”

(2) Az Szvt. 22. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2) és (3) bekezdés számozása (3) és (4) bekezdésre változik. Az új számozás szerinti (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A takarékszövetkezetek egyesüléséről (beolvadásáról) határozhat a megismételt közgyűlés.”

„(4) A közgyűlésen - a 94. §-ban és a 107. § (2) bekezdésében szabályozott kivétellel - minden tagot egy-egy szavazat illet meg.”

3. § Az Szvt. 77. §-a (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az előkészítő közgyűlésen a szövetkezet tagjai nyilatkoznak a szétválási szándékról, ezt követően - ha a jelenlevő tagok kétharmada egyetért a szétválás szándékával - a szövetkezet tagjai és kívülálló üzletrész-tulajdonosai nyilatkoznak arról, hogy ki, melyik szövetkezet tagja, kívülálló üzletrész-tulajdonosa kíván lenni. Az előkészítő közgyűlést követően a szétválás befejezéséig újabb szétválási kezdeményezést benyújtani nem lehet. Az igazgatóság a szétválást előkészítő közgyűlést követő nyolc napon belül köteles valamennyi távolmaradt tagot, kívülálló üzletrész-tulajdonost felhívni, hogy tizenöt napon belül írásban nyilatkozzon hovatartozási szándékáról. A felhívásban közölni kell, hogy nyilatkozat hiányában a hovatartozás kérdésében a közgyűlés határozata lesz irányadó. A felhívást az alapszabályban - a közgyűlés összehívására - előírt módon kell kiadni.”

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az Szvt. 77. §-ának (3) és (5) bekezdése;

b) az Szvt. XI. fejezete, annak címe és a 112-115. §-ai, valamint egyidejűleg a XII. fejezet számozása XI. fejezetre, a 116-118. §-ok számozása pedig 112-114. §-okra változik;

c) az Szvt. módosításáról szóló 1994. évi XLIV. törvény 10. §-a (1) bekezdéséből az Szvt. 77. §-a (3) és (5) bekezdését megállapító szöveg, végül a 12. §-a.

(3) A szövetkezetek az alapszabályuknak az Szvt.-nek az 1994. évi XLIV. törvény módosítása alapján szükségessé váló változtatását 1995. június 30-ig kötelesek elfogadni.

(4) Ha e törvény hatálybalépését megelőzően a szövetkezet az Szvt.-nek az 1994. évi XLIV. törvénnyel módosított szabályai alapján (előkészítő) közgyűlésén elhatározta az egyesülést vagy a szétválást, illetőleg a mezőgazdasági szövetkezetben a települési részközgyűlés elhatározta a szétválást, a szervezeti változást az akkor hatályos szabályok szerint kell lefolytatni.


  Vissza az oldal tetejére