Időállapot: közlönyállapot (1994.XII.28.)

1994. évi CI. törvény

a pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről szóló 1991. évi LXIX. törvény módosításáról és az Országos Betétbiztosítási Alap létrehozásáról és működésének részletes szabályairól szóló 1993. évi XXIV. törvény módosításáról * 

A pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről szóló, többször módosított 1991. évi LXIX. törvényt (a továbbiakban: Pit.) az Országgyűlés a következők szerint módosítja:

1. § A Pit. 19. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A pénzintézeti vezető és a pénzintézet üzleti döntésben részt vevő alkalmazottja (a továbbiakban: érdemi ügyintéző) legfeljebb további két másik vállalkozással lehet alkalmazotti vagy vezetői jogviszonyban. Az ügyvezető és az érdemi ügyintéző ilyen alkalmazotti, illetve vezetői viszonyának további feltétele az, hogy az adott vállalkozásban a pénzintézetnek öt százalékot meghaladó tulajdoni hányada legyen.”

2. § A Pit. a 26. § után a következő alcímmel és a 26/A. §-sal egészül ki:

„Az alaptőke leszállítása

26/A. § (1) A pénzintézet alaptőkéjének leszállítása esetén, ha a pénzintézet tőkemegfelelése az alaptőke leszállított értéke tekintetében is eléri vagy meghaladja az e törvény 23. § (1) bekezdésében előírt súlyozott eszközkockázati arányt, továbbá, ha az alaptőke-leszállítás folytán a pénzintézet szavatoló tőkéje nem csökken, a vele szemben fennálló követeléseket a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény 312. §-a szempontjából biztosítékkal ellátottnak kell tekinteni.

(2) A pénzintézet alaptőkéjének leszállítását kimondó közgyűlési határozatot kétszer egymás után legalább tizenöt napos időközökkel kell az igazgatóságnak hivatalos lapban közzétenni. Az alaptőke-leszállítás közzétételének igazolását követően a cégbíróság kérelemre bejegyzi a cégjegyzékbe az alaptőke leszállítását.”

3. § A Pit. 28. §-ának (3) bekezdése a következőképpen módosul:

„(3) A pénzintézetnél behajthatatlan követelésnek minősíthető a bankkonszolidáció során megvalósított adóskonszolidáció keretében 1995. június 30-ig elengedett követelés.”

4. § (1) A Pit. 31. §-ának (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) Az intézményvédelmi alap a létesítő okiratában meghatározott feladatai ellátása érdekében jogosult - a tagintézettel, illetve annak tulajdonosaival kötött támogatási szerződés keretében - a tagintézet részére

a) kezességet vállalni,

b) tőkejuttatást adni, valamint

c) hitelt nyújtani.”

(2) A Pit. 31. §-a az alábbi (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A betétbiztosítási alapot felhasználó pénzintézetek a pénzeszközök visszafizetéséig kamatként legalább a jegybanki alapkamatot kötelesek téríteni.

(8) A kilépés a (6)-(7) bekezdés szerinti alappal szembeni visszafizetési kötelezettséget nem érinti.”

5. § (1) Ez a törvény 1995. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Országos Betétbiztosítási Alap létrehozásáról és működésének részletes szabályairól szóló 1993. évi XXIV. törvény 48. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A pénzintézetek által a volt Ingatlanbank Rt. lakossági forrásainak biztosítása érdekében az 1991. évben a Magyar Nemzeti Bankhoz a betétvédelmi alap megelőlegezési számlára átutalt pénzösszegeket az érintett pénzintézetek díjfizetési kötelezettségének megállapítása során a 47. § (1) bekezdésében meghatározott időpontot követő egy éven keresztül előlegként be kell számítani.”

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Pit. 97. §-ának (4) bekezdése.


  Vissza az oldal tetejére