Időállapot: közlönyállapot (1994.XII.31.)

1994. évi CV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról * 

1. § (1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 16/A. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A munkaadó részére a foglalkoztatásból eredő közvetlen költség 70 százalékáig terjedő mértékű támogatás nyújtható, ha

a) a lakosságot vagy a települést érintő közfeladat ellátása érdekében,

b) a munkaügyi központ által kiközvetített munkanélküli foglalkoztatását vállalja munkaviszony keretében úgy, hogy

c) ezzel a foglalkoztatással a foglalkoztatottainak számát a foglalkoztatás megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bővíti, és

d) a foglalkoztatással nyújtott szolgáltatás ellenértékeként más szervtől díjazásban nem részesül.”

(2) Az Flt. 16/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (2)-(3) bekezdés számozása (3)-(4) bekezdésre változik:

„(2) A támogatás egy munkavállaló foglalkoztatásához folyamatosan legfeljebb egy évi időtartamra állapítható meg. Az (1) bekezdés c) pontjában említett megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszámba nem számít be az a munkavállaló, akinek foglalkoztatása az (1) bekezdésben meghatározott támogatással történt.”

2. § Az Flt. 20. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 14-19. §-ban meghatározott támogatások nyújtásának további feltételeit, a támogatások odaítélésének és visszakövetelésének, valamint a Foglalkoztatási Alap kezelésének és a foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére elkülönített pénzügyi keret (44/A. §) felhasználásának részletes szabályait, továbbá a képző intézmények kiválasztására vonatkozó szempontokat - a Munkaerőpiaci Bizottság véleményének meghallgatásával - a munkaügyi miniszter állapítja meg.”

3. § Az Flt. 27. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„Az előbbiekben meghatározott négyéves időtartam meghosszabbodik:

a) a sor-, valamint tartalékos katonai szolgálat, továbbá a polgári szolgálat,

b) a keresőképtelenséggel járó betegség,

c) a beteg gyermek ápolására táppénzes állomány,

d) a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozásra kapott egyéb fizetés nélküli szabadság,

e) a rokkantsági és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósítása,

f) az előzetes letartóztatás, a szabadságvesztés, a javító-nevelő munka, a szigorított javító-nevelő munka és az elzárás büntetés,

g) a közeli hozzátartozó [1992. évi XXII. törvény 139. § (2) bek.] ápolása, valamint a családi ház építése céljából kapott fizetés nélküli szabadság,

h) az ápolási díj és a gyermeknevelési támogatás folyósítása időtartamával, valamint

i) az (5) bekezdésben meghatározott időtartammal, ha a munkanélküli állapot ezen időtartam alatt is fennállt.”

4. § (1) Az Flt. 28. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[28. § (1) Meg kell szüntetni a munkanélküli járadék folyósítását, ha a munkanélküli]

a) a munkaügyi központ által felajánlott megfelelő munkahelyet vagy térítési kötelezettséggel nem járó képzési lehetőséget nem vállalja el, illetve a munkaviszony létrejötte neki felróható okból meghiúsul,”

(2) Az Flt. 28. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[28. § (1) Meg kell szüntetni a munkanélküli járadék folyósítását, ha a munkanélküli]

c) kereső tevékenységet folytat, kivéve a (4) bekezdésben, valamint a 29. § (1) bekezdésének f) pontjában foglaltakat.”

(3) Az Flt. 28. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Nem szüntethető meg a munkanélküli járadék folyósítása, ha a munkanélküli

a) a kereső tevékenységet megbízási jogviszony keretében folytatja, és

b) az abból származó jövedelme havonta nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 50%-át, továbbá

c) bejelentési kötelezettségének eleget tett [8. § (7) bek.], valamint

d) együttműködési kötelezettségét [25. § (3) bek.] változatlanul teljesíti.”

5. § (1) Az Flt. 29. §-ának (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[(1) Szüneteltetni kell a munkanélküli járadék folyósítását, ha a munkanélküli]

f) rövid időtartamú, legfeljebb kilencven napig tartó kereső tevékenységet folytat, feltéve, hogy bejelentési kötelezettségének [8. § (7) bek.] eleget tett.”

(2) Az Flt. 29. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés b)-f) pontjában foglaltak miatti szüneteltetés időtartamát a folyósítási idő számításánál figyelmen kívül kell hagyni.”

6. § Az Flt. 39. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„39. § A 43. § (3) bekezdésben meghatározott kifizetések fedezetére a munkaadó és a munkavállaló a Munkanélküliek Szolidaritási Alapja (a továbbiakban: Szolidaritási Alap) javára járulékot fizet.”

7. § Az Flt. 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„40. § (1) A munkaadó a munkavállaló részére adott munkaviszonyból származó bruttó kereset 4,2%-át köteles munkaadói járulékként fizetni.

(2) A költségvetési szervek munkavállalóinak keresete után fizetendő munkaadói járulékot - az éves költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően - a központi költségvetés átalányösszegben folyósítja.”

8. § Az Flt. 58. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A hatálybalépést követően munkanélkülivé vált munkavállaló munkanélküli járadékra való jogosultságánál 1996. december 31-ig járulékfizetési időként a munkanélkülivé válást megelőző négy éven belüli munkaviszony időtartamát kell figyelembe venni. Ebben az esetben a munkanélkülivé válást megelőző négyéves időtartam a 27. § (1) bekezdésének második mondatában meghatározott időtartamok közül azokkal az időtartamokkal hosszabbodik meg, amelyek alatt a munkaviszony nem állt fenn.”

9. § (1) Ez a törvény a - 4-5. §-a kivételével - kihirdetésének napján lép hatályba. A 3. §-ban foglalt rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A törvény 4-5. §-a a kihirdetését követő 91. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére