Időállapot: közlönyállapot (1995.III.3.)

1995. évi IV. törvény

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról * 

1. § A helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Adómentes az (1) bekezdés b)-c) pontjában felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és a költségvetési szerv abban az évben, amelyet megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.”

2. § A Htv. 45. §-ának a helyébe a következő rendelkezés lép:

„45. § A helyi önkormányzat az ügykörébe tartozó adók és illetékek hatékony beszedésének, illetőleg alkalmazásának elősegítésére a saját adóbevétele, valamint a beszedett illetékekből az önkormányzatokat megillető bevétel terhére rendeletében szabályozhatja az anyagi érdekeltség feltételeit.”

3. § (1) A Htv. 52. §-ának 8., 14. és 16. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában:)

„8. lakás és szükséglakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. mellékletének 1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan, a rendeltetésszerű használatához szükséges - helyben szokásos vagy előírt teleknagyságot meg nem haladó földrészlettel együtt,

14. nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség: az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény 13. §-ában, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20-23. §-ában, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 2. §-ában és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában meghatározott intézmények elhelyezését biztosító épület,

16. belterületi földrészlet: épülettel be nem épített minden olyan földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás belterületként tart nyilván, ide nem értve az ingatlan-nyilvántartásban művelési ág szerint aranykoronaértékkel nyilvántartott és ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló telket,”

(2) A Htv. 52. §-a 22. pontjának b)-c) és h) alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(nettó árbevétel:)

b) a pénzintézeteknél: a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek, valamint a fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések különbözetének, továbbá az egyéb pénzintézeti tevékenység bevételeinek és a nem pénzintézeti tevékenység nettó árbevételének együttes összege,

c) a biztosítóknál: a biztosítástechnikai bevételek összege, csökkentve a kárkifizetés (károk és szolgáltatások) összegével, a viszontbiztosítónak átadott díjjal és a biztosítástechnikai tartalékok növelésére történt ráfordítással, valamint a biztosítástechnikai bevételekhez átvezetett kamatbevételekkel és növelve a nem biztosítási tevékenység bevételével, továbbá a kapott kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel,”

„h) a b)-f) pontban nem említett szervezeteknél (lakásszövetkezet, társasház, alapítvány, társadalmi szervezet, ügyvédi iroda stb.) - könyvvezetési kötelezettségtől függően - a vállalkozási tevékenységből származó, az a) pont szerinti nettó árbevétel vagy pénzforgalmi bevétel,”

(3) A Htv. 52. §-ának 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„35. közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Részvénytársaság, a Magyar Rádió, a Magyar Televízió, továbbá a helyi és a helyközi menetrend szerinti tömegközlekedést lebonyolító szervezetek, a közüzemi ellátást végző szervezetek közül a villamos- és gázenergia-, távfűtés-, melegvíz-, ivóvíz-, csatornaszolgáltatást nyújtók, ideértve a víziközmű-társulatot is.”

4. § Ez a törvény 1995. július 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az 1992. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdésének a Htv. 3. §-a (2) bekezdését módosító rendelkezése, 19. §-ának a Htv. 52. § 22. pontjának b)-c), g) és h) alpontjait módosító rendelkezése, továbbá a Htv. 22. §-a a) pontjából „az ingatlan-nyilvántartásban művelési ág szerint aranykoronaértékkel nyilvántartott és ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló telek esetén 10 Ft/m2” szövegrész, a Htv. 52. § 22. pontjának g) alpontja, valamint a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 19. §-ának (5) bekezdése hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére