Időállapot: közlönyállapot (1995.III.13.)

1995. évi VI. törvény

a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosításáról * 

1. § A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 55. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A hazai kisebbségek önazonosságának megőrzését, hagyományai gondozását, átörökítését, az anyanyelv ápolását, fejlesztését, szellemi és tárgyi emlékeik fennmaradását, a kisebbségi létből fakadó kulturális és politikai hátrányok mérséklését szolgáló tevékenységek támogatása céljából közalapítványt kell létrehozni.

(4) A közalapítvány támogatási tevékenysége a kisebbségi célú állami finanszírozás rendszerének része.”

2. § A Nek. tv. a következő 55/A. §-sal egészül ki:

„55/A. § (1) Az 55. § (3)-(4) bekezdésében említett közalapítványt Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) elnevezéssel és budapesti székhellyel a Magyar Köztársaság Kormánya alapítja.

(2) A Közalapítvány vagyona a részére átadott vagyontárgyakból, valamint a mindenkori éves költségvetési törvényben megállapított pénzügyi támogatásból áll.

(3) A Közalapítvány legfőbb döntéshozó szerve a Kuratórium. Ennek tagjai a következők:

a) a kisebbségek országos önkormányzatainak - azok közgyűlése által megválasztott - egy-egy képviselője, országos önkormányzat hiányában az adott kisebbség szervezetei által választott személy,

b) az Országgyűlésben képviselőcsoporttal rendelkező pártok által kijelölt egy-egy személy,

c) a belügyminiszter, a külügyminiszter, a művelődési és közoktatási miniszter, a Gyermek- és Ifjúsági Koordinációs Tanács, valamint a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által kijelölt egy-egy személy.

(4) A Kuratórium elnöke a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal mindenkori vezetője.

(5) A Közalapítvány ellenőrzésre jogosult szervének (Felügyelő Bizottság) tagjai a következők:

a) az Országgyűlés elnöke által kijelölt két személy, akik közül legalább az egyik ellenzéki pártot képvisel,

b) a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára által kijelölt személy,

c) a pénzügyminiszter által kijelölt személy.

(6) A Felügyelő Bizottság elnöke a Kormány nemzeti és etnikai kisebbségi ügyek felügyeletével megbízott tisztségviselője által kijelölt személy.

(7) A Kuratóriumot és a Felügyelő Bizottságot - a (3)-(6) bekezdésben meghatározott személyekből - az alapító jelöli ki.”

3. § A Nek. tv. 36. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az országos önkormányzat megszűnése esetén annak vagyona az 55. § (3) bekezdése szerint létrehozott Közalapítványhoz kerül, amely azt vagyonkezelésbe veszi és gondoskodik annak megőrzéséről. Abban az esetben, ha a megszűnt országos önkormányzat ismét megalakul, a Közalapítvány köteles gondoskodni a vagyon visszaadásáról.”

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetésétől számított 8. napon lép hatályba.

(2) Az e törvénnyel érintett - folyamatos ellátást igénylő - kisebbségi célú tevékenységek pénzügyi támogatását a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételéig a Közalapítvány javára elkülönített költségvetési forrásból kell biztosítani.

(3) Ha e törvény hatálybalépését követően a Nek. tv. hatálya alá tartozó kisebbségek országos önkormányzatai még nem alakultak meg, a kisebbségek a Közalapítvány Kuratóriumába az 55/A. § (3) bekezdés a) pontjának második fordulatában foglaltak szerint delegálhatnak tagot.


  Vissza az oldal tetejére