Időállapot: közlönyállapot (1995.III.25.)

1995. évi XIII. törvény

A Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, 1992. december 21-én aláírt Közép-Európai Szabadkereskedelmi megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás), amely 1994. július 1-jén hatályba lépett, e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

KÖZÉP-EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁS
a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság,
a Magyar Köztársaság
és aSzlovák Köztársaság között

PREAMBULUM

A Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban: Felek),

megerősítve a jogrenden, az emberi jogokon és az alapvető szabadságjogokon alapuló pluralista demokrácia iránti elkötelezettségüket,

figyelembe véve a Felek legmagasabb szintű képviselői találkozójának eredményeként elfogadott 1991. február 15-i Visegrádi Nyilatkozatot és az 1991. október 6-i Krakkói Nyilatkozatot,

azon szándéktól vezetve, hogy aktívan részt vegyenek az európai gazdasági integráció folyamatában és kifejezve felkészültségüket az e folyamat erősítését szolgáló utak és módok feltárásában való együttműködésre,

újólag megerősítve szilárd elkötelezettségüket a kapcsolataik alapját képező piacgazdasági elvek iránt,

felidézve az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia záródokumentumában, a Párizsi Chartában és különösen az Európai Gazdasági Együttműködéssel foglalkozó Bonni Konferencia záródokumentumában foglalt elvek iránti szilárd elkötelezettségüket,

attól a szándéktól vezetve, hogy e célból progresszíven kiküszöböljék a kölcsönös kereskedelmük útjában álló akadályokat, az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezménynek megfelelően,

határozottan meggyőződve arról, hogy jelen Megállapodás erősíti a kölcsönösen előnyös kereskedelmi kapcsolataik intenzifikálását és hozzájárul az európai integráció folyamatához,

figyelembe véve, hogy a jelen Megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az felmentést ad a Feleknek egyéb nemzetközi szerződésekből - különösen az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezményből - eredő kötelezettségeik alól,

a következőkben állapodtak meg:

1. cikk
Célok

1. A Felek fokozatosan szabadkereskedelmi övezetet hoznak létre a jelen Megállapodás rendelkezései szerint és az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény XXIV. cikkével összhangban, legkésőbb 2001. január 1-jével végződő átmeneti időszak alatt.

2. A jelen Megállapodás céljai:

a) a kereskedelem bővítése útján a Felek közötti gazdasági kapcsolatok harmonikus fejlesztésének előmozdítása, és ezáltal a Felek országaiban a gazdasági tevékenység elősegítése, az élet- és a foglalkoztatási feltételek javítása, valamint a termelékenység és a pénzügyi stabilitás fokozása;

b) a Felek közötti kereskedelemben korrekt versenyfeltételek biztosítása;

c) ily módon a kereskedelmi korlátok lebontásával a világkereskedelem harmonikus fejlődéséhez és bővüléséhez való hozzájárulás.

I. FEJEZET

IPARI TERMÉKEK

2. cikk
A fejezet hatálya

E fejezet rendelkezései a Felek országaiból származó ipari termékekre vonatkoznak. Az „ipari termékek” kifejezés a jelen Megállapodásban a Harmonizált Áruleírási és Jelölési Rendszer 25-től 97-ig terjedő árucsoportjaiba tartozó termékeket jelenti, az I. Mellékletben felsorolt termékek kivételével.

3. cikk
Importvámok

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben új importvámokat nem vezetnek be.

2. Az importvámokat az 1., 2. és 3. sz. Jegyzőkönyvben foglalt rendelkezéseknek megfelelően bontják le.

Az importvámok lebontására vonatkozó rendelkezéseket

- egyrészről a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, másrészről a Magyar Köztársaság között az 1. sz. Jegyzőkönyv;

- egyrészről a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, másrészről a Lengyel Köztársaság között a 2. sz. Jegyzőkönyv,

- a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a 3. sz. Jegyzőkönyv tartalmazza.

4. cikk
Alapvámok

1. Minden termék esetében a jelen Megállapodásnak megfelelően csökkentésre kerülő alapvámként az 1992. február 29-én érvényes legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtételt alkalmazzák.

2. Ha a jelen Megállapodás hatálybalépése után minden országra vonatkozó vámcsökkentést hajtanak végre, különösen a sokoldalú kereskedelmi tárgyalások Uruguayi Fordulójának eredményeként létrejövő vámmegállapodás nyomán, az így csökkentett vámtételek a csökkentés alkalmazásának napjától kezdve az 1. bekezdésben említett alapvámok helyébe lépnek.

3. A 2. bekezdésnek megfelelően számított csökkentett vámokat egy tizedesre kerekítve kell alkalmazni.

4. A Felek közlik egymással vámjaikat.

5. cikk
Vámokkal egyenértékű terhek

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben az importvámokkal egyenértékű hatású új terhet nem vezetnek be.

2. Az importvámokkal egyenértékű hatású minden terhet, a II. Mellékletben foglaltak kivételével, jelen Megállapodás hatálybalépésekor meg kell szüntetni.

6. cikk
Pénzügyi jellegű vámok

A 3. cikk rendelkezései a pénzügyi jellegű vámokra is vonatkoznak.

7. cikk
Exportvámok és azokkal egyenértékű hatású terhek

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be exportvámokat vagy azokkal egyenértékű hatású terheket.

2. A Felek legkésőbb 1997. január 1-jéig fokozatosan eltörölnek egymás között minden exportvámot és azzal egyenértékű hatású terhet.

8. cikk
Mennyiségi importkorlátozások és azokkal egyenértékű hatású intézkedések

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új mennyiségi importkorlátozást vagy azzal egyenértékű hatású intézkedést.

2. A Felek országaiból származó termék importjára vonatkozó minden mennyiségi korlátozást és azzal egyenértékű hatású intézkedést a Megállapodás hatálybalépésének napján meg kell szüntetni, kivéve a III/a, III/b és a III/c Mellékletben foglaltakat.

9. cikk
Mennyiségi exportkorlátozások és azokkal egyenértékű hatású intézkedések

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben nem vezetnek be új mennyiségi exportkorlátozást vagy azzal egyenértékű hatású intézkedést.

2. A Felek részéről az exportra alkalmazott minden mennyiségi korlátozást és azzal egyenértékű hatású intézkedést a Megállapodás hatálybalépésének napján meg kell szüntetni, kivéve a IV/a, IV/b és IV/c Mellékletben foglaltakat.

10. cikk
A tervezett műszaki szabályozásokkal kapcsolatos információs eljárás

1. A Felek a lehető legkorábban és az V. Mellékletben foglalt rendelkezésekkel összhangban értesítik egymást a tervezett műszaki szabályozásokról, valamint az érvényben lévők tervezett módosításáról.

2. A Vegyesbizottság határoz az 1. bekezdésben foglalt rendelkezések hatálybaléptetésének időpontjáról.

II. FEJEZET

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK

11. cikk
A fejezet hatálya

1. E fejezet rendelkezéseit a jelen Megállapodásban résztvevő Felek országaiból származó mezőgazdasági termékekre kell alkalmazni.

2. A „mezőgazdasági termékek” a jelen Megállapodás szerint azok a termékek, amelyek a Harmonizált Áruleírási és Jelölési Rendszer 1-től 24-ig terjedő árucsoportjába tartoznak, valamint az I. Mellékletben szereplő termékek.

12. cikk
Kölcsönös engedmények nyújtása

1. A Felek a 4., 5. és 6. sz. Jegyzőkönyvekben rögzített engedményeket nyújtják egymásnak az e fejezetben és a Jegyzőkönyvekben foglalt rendelkezések szerint.

A kölcsönös engedményeket:

- egyrészről a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, másrészről a Magyar Köztársaság között a 4. sz. Jegyzőkönyv;

- egyrészről a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság, másrészről a Lengyel Köztársaság között az 5. sz. Jegyzőkönyv;

- a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a 6. sz. Jegyzőkönyv

tartalmazza.

2. Tekintettel

- a mezőgazdaság szerepére gazdaságukban;

- a Felek közötti mezőgazdasági kereskedelem fejlődésére;

- a mezőgazdasági termékek különös érzékenységére;

- mezőgazdasági politikájuk szabályaira;

- az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény keretében folyó sokoldalú kereskedelmi tárgyalások következményeire

a Felek megvizsgálják annak lehetőségét, hogy egymásnak további engedményeket nyújtsanak.

13. cikk
Koncessziók és agrárpolitikák

1. A 12. cikk szerint nyújtott engedmények érintetlenül hagyásával, e fejezet rendelkezései semmilyen módon nem korlátozzák a Felek nemzeti agrárpolitikájának alakítását, vagy az agrárpolitikájukból eredő bármilyen intézkedés meghozatalát, beleértve az Uruguayi Forduló megállapodásainak végrehajtását.

2. A Felek tájékoztatják a Vegyesbizottságot nemzeti agrárpolitikájuk vagy intézkedéseik olyan változásairól, amelyek a jelen Megállapodásban előirányzott, kölcsönös agrárkereskedelmükre vonatkozó feltételeket befolyásolhatják. Bármely Fél kérésére haladéktalanul konzultációkat tartanak a helyzet megvizsgálására.

14. cikk
Különleges védintézkedések

A jelen Megállapodás egyéb rendelkezéseitől és különösen a 27. cikktől függetlenül, a mezőgazdasági piacok különös érzékenységét figyelembe véve, ha valamelyik Fél területéről származó olyan mezőgazdasági termékek importja, amelyre nézve a jelen Megállapodás alapján engedményt adtak, komoly piaczavarást okoz a másik Fél vagy Felek piacán, az érintett Felek a megfelelő megoldás érdekében haladéktalanul konzultációt kezdenek. Addig, amíg a megoldást megtalálják, az érintett Fél meghozhatja az általa szükségesnek tartott intézkedéseket.

15. cikk
Egészségügyi és növényegészségügyi intézkedések

A Felek az állat-, növényegészségügyi és egészségügyi előírásaikat diszkriminációmentesen alkalmazzák, és nem vezethetnek be semmiféle olyan új intézkedést, amely szükségtelenül korlátozza a kereskedelmet.

III. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

16. cikk
Származási szabályok és a vámszervek adminisztratív együttműködése

1. A 7. sz. Jegyzőkönyv rögzíti a származási szabályokat és az ezekhez kapcsolódó, adminisztratív együttműködés módszereit.

2. A Felek megfelelő intézkedéseket tesznek - beleértve a Vegyesbizottság által történő rendszeres felülvizsgálatokat és az adminisztratív együttműködésre vonatkozó megállapodásokat - annak biztosítására, hogy a 7. sz. Jegyzőkönyv és a Megállapodás 3-9., 12., 17. és 28. cikkei rendelkezéseit hatékonyan és harmonikusan alkalmazzák, valamint, hogy lehetőség szerint csökkentsék a kereskedelemmel kapcsolatos formalitásokat és kölcsönösen elfogadható megoldásokat találjanak a rendelkezések érvényesítése során felmerülő nehézségekre.

17. cikk
Belső adózás

1. A Felek tartózkodnak minden olyan adójellegű intézkedéstől vagy gyakorlattól, amelyek közvetlenül vagy közvetve a Felek országaiból származó termékek között diszkriminációt eredményez.

2. A Felek egyikének területére exportált termékek esetében a belső adók visszatérítése nem haladhatja meg a termékek kiszabott közvetlen vagy közvetett adók összegét.

18. cikk
Általános kivételek

A Megállapodás nem zárja ki az importra, az exportra és a tranzitárukra olyan tilalmak és korlátozások alkalmazását, amelyek indokoltak

- a közerkölcs, a közrend vagy a közbiztonság,

- az emberek, állatok és a növények életének és egészségének védelme,

- a művészi, történelmi és régészeti jellegű nemzeti értékek védelme,

- a szellemi tulajdon védelme,

- az aranyra és ezüstre vonatkozó szabályok, vagy

- a meg nem újítható természeti erőforrások megőrzése (ha ezen intézkedésekre a hazai termelés vagy fogyasztás korlátozásával összefüggésben kerül sor)

alapján. Ezek a tilalmak és korlátozások azonban nem képezhetik az önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a Felek közötti kereskedelem rejtett korlátozását.

19. cikk
Biztonsági kivételek

A jelen Megállapodásban foglaltak közül semmi sem akadályozza meg egyik Felet sem abban, hogy bármilyen, általa szükségesnek ítélt intézkedést tegyen annak érdekében, hogy

a) megakadályozza információk alapvető biztonsági érdekeivel ellentétesen történő feltárását;

b) megvédje alapvető biztonsági érdekeit, eleget tegyen nemzetközi kötelezettségeinek vagy érvényesítse nemzeti politikáját;

(i) A fegyver, lőszer és hadifelszerelések kereskedelme terén, feltéve, hogy ezek az intézkedések nem rontják a nem kifejezetten katonai célokat szolgáló termékek versenyfeltételeit, valamint más olyan áruk, anyagok és szolgáltatások ilyen jellegű kereskedelme terén, amelyek közvetlenül vagy közvetve a katonaság ellátását szolgálják; vagy

(ii) a biológiai, vegyi és nukleáris vagy más nukleáris robbanóeszközök elterjedésének megakadályozása terén; vagy

(iii) háború idején vagy más súlyos nemzetközi feszültség esetén.

20. cikk
Állami monopóliumok

1. A Felek fokozatosan kiigazítanak minden kereskedelmi jellegű állami monopóliumot annak érdekében, hogy a Megállapodás hatálybalépését követő ötödik év végére biztosítsák a diszkriminációmentességet az áruk beszerzési és értékesítési feltételeit illetően a Felekhez tartozó személyek között. A Vegyesbizottságot tájékoztatják az e célból hozott intézkedésekről.

2. A jelen cikk rendelkezései minden olyan szervre vonatkoznak, amelyen keresztül a Felek illetékes hatóságai de jure vagy de facto, vagy közvetlenül, vagy közvetve felügyelik, meghatározzák vagy érzékelhetően befolyásolják az importot vagy exportot a Felek között. Ezen rendelkezések hasonlóképpen vonatkoznak az állam által másokra átruházott monopóliumokra is.

21. cikk
Fizetések

1. A Felek közötti kereskedelemmel kapcsolatos, konvertibilis valutában történő fizetések és az ilyen fizetések átutalása a Feleknek a hitelező székhelye szerinti államba, mindenféle korlátozástól mentes.

2. A Felek tartózkodnak bármely valutáris vagy adminisztratív korlátozástól az olyan, árukereskedelemhez kapcsolódó rövid- és középtávú hitelek nyújtásánál, törlesztésénél vagy felvételénél, amelyekben rezidens vesz részt.

3. A 2. bekezdéstől függetlenül mindaddig, amíg a Felekre nézve alkalmazandó nem lesz az IMF Alapokmányának VIII. cikke, a Felek fenntartják maguknak a jogot, hogy az árukereskedelemhez kapcsolódó rövid- és középtávú hitelnyújtásra vagy -felvételre - az IMF-ben elfoglalt státuszuknak megfelelő mértékben - valutáris korlátozásokat alkalmazzanak, feltéve, hogy ezeket a korlátozásokat a termékek származása tekintetében diszkriminációmentesen, illetve nem csak meghatározott termékekre vagy termékfajtákra alkalmazzák. A korlátozások csak korlátozott ideig alkalmazhatók és azokat meg kell szüntetni, amikor a feltételek többé már nem indokolják fenntartásukat. A Felek haladéktalanul tájékoztatják a Vegyesbizottságot az ilyen intézkedések bevezetéséről és azok bármely módosításáról.

22. cikk
A vállalkozásokkal kapcsolatos versenyszabályok

1. A Megállapodás megfelelő működésével, amennyiben érinthetik a Felek közötti kereskedelmet, összeegyeztethetetlenek a következők:

a) minden olyan vállalatok közötti megállapodás, vállalatok társulásai által hozott döntés és vállalatok közötti egyeztetett gyakorlat, amelynek a célja vagy a hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása;

b) egy vagy több vállalat által az uralkodó helyzettel való visszaélés a Felek területének egészén vagy jelentős részén.

2. Az 1. bekezdés rendelkezései minden vállalkozás tevékenységére vonatkoznak, beleértve az állami vállalatokat és azokat a vállalkozásokat, amelyek számára a Felek különleges vagy kizárólagos jogokat biztosítanak.

Az általános gazdasági érdeket képező szolgáltatásokat nyújtó, vagy jövedelemtermelő monopóliumjellegű vállalkozások az 1. bekezdés rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak, amennyiben e rendelkezések alkalmazása nem gátolja de jure vagy de facto a rájuk ruházott meghatározott közfeladatok teljesítését.

3. A II. fejezetben hivatkozott termékek esetében az 1. a) bekezdésben rögzített előírások nem vonatkoznak az olyan megállapodásokra, határozatokra és gyakorlatokra, amelyek a nemzeti piac szervezetének szerves részét képezik.

4. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy egy adott gyakorlat ellentétes e cikk 1., 2. és 3. bekezdésével és az ilyen gyakorlat e Fél érdekeinek súlyos kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget, vagy hazai iparának anyagi kárt okoz, vagy ilyen kár okozásával fenyeget, megfelelő intézkedéseket tehet a 31. cikkben rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

23. cikk
Állami támogatás

1. A jelen Megállapodásban részt vevő bármely állam által vagy állami forrásokból bármilyen formában nyújtott támogatás, ami bizonyos vállalkozások, vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítésével torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, összeegyeztethetetlen a jelen Megállapodás megfelelő működésével, amennyiben érintheti az adott Fél és a jelen Megállapodásban részt vevő többi Fél közötti kereskedelmet.

2. Az 1. bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak azokra a termékekre, amelyek a II. Fejezet hatálya alá tartoznak.

3. A Vegyesbizottság a jelen Megállapodás hatálybalépésétől számított három éven belül elfogadja azon kritériumokat, amelyek alapján az 1. bekezdéssel ellentétes gyakorlatokat megítélik, valamint azok alkalmazási szabályait.

4. A Felek biztosítják az állami támogatások áttekinthetőségét, többek között azzal, hogy évente jelentést tesznek a Vegyesbizottságnak a támogatások teljes összegéről és megoszlásáról, valamint a többi Felet - kérésükre - tájékoztatják a támogatási rendszerekről és az állami támogatás egyes konkrét eseteiről.

5. Ha bármely Fél úgy véli, hogy - a mezőgazdaságot is beleértve - egy adott gyakorlat,

- ellentétes az 1. bekezdés előírásaival és az esettel nem foglalkoznak megfelelően a 3. bekezdésben hivatkozott alkalmazási szabályok alapján, vagy

- ilyen szabályok hiányában és amennyiben a gyakorlat e Fél érdekeiben súlyos kárt okoz, vagy ilyen kár okozásával fenyeget, vagy hazai iparának anyagi kárt okoz vagy ilyen kár okozásával fenyeget;

megfelelő intézkedéseket tehet a 31. cikkben rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

Ilyen intézkedések csak a GATT, valamint bármely annak keretei között megtárgyalt, az érintett Felek között alkalmazandó, idevágó megállapodások által rögzített eljárásokkal és feltételekkel összhangba hozhatók.

24. cikk
Kormányzati beszerzések

1. A Felek a jelen Megállapodás egyik céljának tekintik kormányzati beszerzési piacaik liberalizálását.

2. A Felek fokozatosan kialakítják a kormányzati beszerzésekre vonatkozó szabályozásaikat, figyelemmel arra, hogy a többi Fél szállítói számára legkésőbb a jelen Megállapodás 1. cikkében hivatkozott átmeneti időszak végére lehetővé tegyék kormányzati beszerzéseik piacán a szerződés odaítélési eljárásokban való részvételt, az 1987. február 2-i kiegészítő jegyzőkönyvvel módosított 1979. április 12-i GATT Kormányzati Beszerzési Egyezmény előírásainak megfelelően.

3. A Vegyesbizottság megvizsgálja a jelen cikk céljainak elérésével kapcsolatos fejleményeket és gyakorlati megoldásokat javasolhat a jelen cikk 2. bekezdésében foglalt rendelkezések megvalósítására, a szabad piacrajutás, az áttekinthetőség, valamint a jogok és kötelezettségek teljes egyensúlyának biztosítása érdekében.

4. A jelen cikk 3. bekezdésében foglalt vizsgálat során a Vegyesbizottság különösen a nemzetközi kapcsolatokban e téren bekövetkezett fejleményekre tekintettel megvizsgálhatja a 2. bekezdés szerinti piacnyitás körének és/vagy mértékének növelési lehetőségét.

5. A Felek törekednek arra, hogy csatlakozzanak a GATT keretében létrehozott idevágó megállapodásokhoz.

25. cikk
A szellemi tulajdon védelme

1. A Felek diszkrimináció mentesen biztosítják a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmét, beleértve az ilyen jogok biztosítását és érvényesítését célzó intézkedéseket. A védelmet fokozatosan javítják és a jelen Megállapodás hatálybalépésétől számított ötödik év vége előtt olyan szintre hozzák, amely megfelel a VI. Mellékletben meghatározott sokoldalú megállapodások lényeges követelményeinek.

2. A jelen Megállapodás értelmében a „szellemi tulajdon védelme” magában foglalja különösen a szerzői jogok, a szoftverek és adatbázisok, a szomszédos jogok, a márkavédjegyek, a földrajzi jelzések, az ipari minták, a szabadalmak, az integrált áramkörök topográfiája, valamint a know-how-val kapcsolatos bizalmas információk védelmét.

3. Az integrált áramkörök topográfiájának bármely Fél által biztosított védelmét a viszonosság alapján nyújtják.

4. A Felek együttműködnek a szellemi tulajdonnal összefüggő kérdésekben. Bármelyik Fél kérésére szakértői konzultációkat tartanak e kérdésekről, különösen a szellemi tulajdon harmonizálásáról, kezeléséről és érvényesítéséről szóló jelenlegi vagy jövőbeni nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos tevékenységekről, az olyan nemzetközi szervezetekben folyó tevékenységről, mint az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény, a WIPO, valamint a Feleknek a szellemi tulajdonnal összefüggő ügyekben harmadik országokhoz fűződő kapcsolatairól.

26. cikk
Dömping

Ha valamelyik Fél úgy találja, hogy a jelen Megállapodással szabályozott kereskedelemben a GATT VI. cikke szerinti értelemben dömping valósul meg, e gyakorlat ellen megfelelő intézkedéseket tehet az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény VI. cikkével, valamint az e cikkel kapcsolatos megállapodásokkal összhangban a 31. cikkben rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

27. cikk
Általános védintézkedések

Ha valamelyik terméket olyan megnövekedett mennyiségben és olyan feltételek mellett importálnak, hogy az

a) az importáló Fél területén a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek hazai termelőinek komoly kárt okoz vagy ilyen károsodással fenyeget; vagy

b) a gazdaság bármely szektorában komoly zavarokat okoz vagy olyan nehézségeket, amelyek valamely régió gazdasági helyzetének komoly romlását idézhetik elő, vagy ilyen zavarok vagy nehézségek okozásával fenyeget

az érintett Fél megfelelő intézkedéseket tehet a 31. cikkben rögzített feltételek mellett és eljárások szerint.

28. cikk
Szerkezeti átalakítás

1. Bármelyik Fél a 3. cikk rendelkezéseitől eltérő, korlátozott időtartamra szóló rendkívüli intézkedéseket hozhat vámemelések formájában.

2. Ezek az intézkedések születő iparágakra vagy szerkezeti átalakítás alatt álló szektorokra, vagy olyan szektorokra vonatkozhatnak, amelyek komoly nehézségekkel néznek szembe, különösen ha ezek a nehézségek fontos társadalmi problémákat idézhetnek elő.

3. Az érintett Fél országában a másik Fél országából származó termékekre alkalmazandó importvámok, amelyeket ezekkel az intézkedésekkel vezetnek be, nem haladhatják meg az ad valorem 25%-ot és a Felek országaiból származó termékekre nézve preferenciális elemet tartalmaznak.

Az ezekkel az intézkedésekkel érintett termékek importjának teljes értéke nem haladhatja meg a többi Fél országából származó, az I. Fejezet szerint meghatározott ipari import 15%-át, annak az utolsó évnek alapján számítva, amelyre nézve statisztikai adatok rendelkezésre állnak.

4. Ezeket az intézkedéseket legfeljebb 5 évig lehet alkalmazni, kivéve, ha a Vegyesbizottság hosszabb időszakhoz járul hozzá. Alkalmazásukat legkésőbb az átmeneti időszak lejáratakor meg kell szüntetni.

5. Nem lehet ilyen intézkedést bevezetni valamely termék esetében, ha több mint 3 év telt el azóta, hogy az adott termékekre nézve valamennyi vámot és mennyiségi korlátozást, valamint azokkal egyenértékű hatású terhet és intézkedést felszámoltak.

6. Az érintett Fél tájékoztatja a Vegyesbizottságot azokról a kivételes intézkedésekről, amelyeket meghozni szándékozik, és a többi Fél kérésére ezekről az intézkedésekről és az érintett szektorokról még bevezetésük előtt a Vegyesbizottságban konzultációkat kell tartani. Ilyen intézkedések hozatala esetén az érintett Fél a Vegyesbizottság rendelkezésére bocsátja azt a menetrendet, amely szerint az e cikk alapján bevezetett vámokat felszámolja. Ez a menetrend előírja éves egyenlő ütemezésben a vámok megszüntetését, megkezdve azt legkésőbb a bevezetés után 2 év múlva. A Vegyesbizottság ettől eltérő menetrendet is megállapíthat.

29. cikk
Reexport és súlyos hiány

Ahol a 7. és 9. cikk rendelkezéseinek betartása

a) olyan, harmadik országba irányuló reexporthoz vezet, amellyel szemben az exportáló Fél az adott termékre vonatkozóan mennyiségi exportkorlátozást, exportvámokat, vagy ezzel egyenértékű hatású terheket vagy intézkedéseket tart fenn; vagy

b) az exportáló Fél számára alapvető termék komoly hiányát eredményezi vagy azzal fenyeget,

és ahol a fent említett helyzet az exportáló Fél számára jelentős nehézséget okoz vagy valószínűsíthetően okoz, az érintett Fél megfelelő intézkedéseket tehet a 31. cikkben rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

30. cikk
A kötelezettségek teljesítése

1. A Felek minden általános vagy különleges intézkedést meghoznak, hogy biztosítsák a Megállapodásból eredő kötelezettségeik teljesítését. Gondoskodnak arról, hogy a Megállapodás céljait elérjék.

2. Ha valamely Fél úgy véli, hogy valamelyik másik Fél nem teljesítette a jelen Megállapodásból eredő kötelezettségét, az érintett Fél megfelelő intézkedéseket tehet a 31. cikkben rögzített feltételek mellett és eljárás szerint.

31. cikk
A védintézkedések alkalmazásának eljárási rendje

1. Mielőtt kezdeményezik a jelen cikk következő bekezdéseiben ismertetett eljárást védintézkedések alkalmazására, a Felek megkísérlik, hogy minden nézetkülönbséget közvetlen konzultációk útján oldjanak meg.

2. Abban az esetben, ha valamelyik Fél azoknak a termékeknek az importját, amely alkalmas a 27. cikkben hivatkozott helyzet előidézésére olyan adminisztratív eljárásnak veti alá, amelynek célja a kereskedelmi folyamatok irányzatáról gyors információszolgáltatás, erről tájékoztatja a másik Felet.

3. A jelen cikk 7. bekezdésében foglaltak érintetlenül hagyásával a védőintézkedésekhez folyamodni szándékozó Fél haladéktalanul értesíti erről a másik Felet és a Vegyesbizottságot, és megadja az összes szükséges információt. A Felek között haladéktalanul konzultációkra kerül sor a Vegyesbizottságban a megoldás feltárása céljából.

4. a) A 26., 27. és 29. cikk esetében a Vegyesbizottság megvizsgálja az ügyet vagy helyzetet, és bármilyen döntést hozhat, ami szükséges az érintett Fél által közölt nehézségek megszüntetésére. Ha ilyen döntés az ügy Vegyesbizottság elé terjesztésétől számított 30 napon belül nem születik, az érintett Fél megteheti a kialakult helyzet rendezéséhez szükséges intézkedéseket.

b) A 30. cikk esetében az érintett Fél a konzultációk befejezése után vagy az ügy előterjesztésének napjától számított három hónap elteltével megteheti a megfelelő intézkedéseket.

c) A 22. és a 23. cikk esetében az érintett Felek megadnak a Vegyesbizottságnak minden szükséges segítséget az eset kivizsgálásához és - ahol helyénvaló - a kifogásolt gyakorlat kiküszöböléséhez.

Ha az érintett Fél nem szünteti meg a Vegyesbizottság által meghatározott időn belül a kifogásolt gyakorlatot, vagy ha a Vegyesbizottság az ügy előterjesztésétől számított három hónapon belül nem tud megállapodást elérni, a panaszos Fél megfelelő intézkedéseket tehet a kérdéses gyakorlatból eredő nehézségek leküzdésére.

5. A meghozott védintézkedésekről haladéktalanul tájékoztatni kell a másik Felet és a Vegyesbizottságot. Ezen intézkedéseket, mértéküket és időtartamukat illetően, arra kell korlátozni, ami feltétlenül szükséges az alkalmazásukat kiváltó helyzet orvoslásához és nem haladhatják meg a kérdéses gyakorlat vagy nehézség által okozott kárt. Elsőbbséget kell adni azoknak az intézkedéseknek, amelyek legkevésbé zavarják a Megállapodás működését. Az egyik Fél tevékenysége vagy mulasztása miatt a másik Fél által hozott intézkedések csak az e Féllel folyó kereskedelmet érinthetik.

6. A meghozott védintézkedésekről a Vegyesbizottságban időszakos konzultációkat folytatnak azzal a céllal, hogy amint lehet, enyhítsék azokat, vagy megszüntessék, ha a feltételek már nem igazolják fenntartásukat.

7. Ahol az azonnali cselekvést igénylő rendkívüli körülmények az előzetes vizsgálatot lehetetlenné teszik, az érintett Fél - a 26., 27. és 29. cikkekben leírt helyzetekben - azonnal megteheti a helyzet rendezéséhez feltétlenül szükséges ideiglenes intézkedéseket. Az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatást kell adni, és a Vegyesbizottságban az érintett Felek között konzultációkat kell folytatni a lehető leghamarabb.

32. cikk
Fizetési mérleg-nehézségek

1. A Felek arra törekednek, hogy elkerüljék korlátozó intézkedések, ideértve az importra vonatkozó intézkedések alkalmazását fizetési mérleg okokból.

2. Ha valamelyik Fél fizetési mérlegét illetően nehéz helyzetben van, vagy ennek közvetlen veszélye fenyeget, az érintett Fél az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezményben meghatározott feltételek szerint korlátozó - ideértve az importra vonatkozó - intézkedéseket hozhat, amelyek korlátozott időtartamra szólhatnak és nem lehetnek hosszabb időtartamúak annál, mint ami a fizetési mérleg helyzet helyreállításához szükséges. Az intézkedéseket, ahogy a fizetési mérleg feltételei javulnak, fokozatosan enyhíteni kell, és meg kell azokat szüntetni, amint a feltételek többé már nem indokolják fenntartásukat. Az érintett Fél köteles előzetesen tájékoztatni a többi Felet az intézkedések bevezetéséről és amikor ez lehetséges, megszüntetésük menetrendjéről.

33. cikk
Fejlődési záradék

1. Ha valamely Fél úgy véli, hogy a Felek gazdasági érdekei szempontjából hasznos lenne a Megállapodásban rögzített kapcsolatok fejlesztése és elmélyítése azáltal, hogy új területekre terjesztik ki azokat, akkor indoklással ellátott javaslatát a többi Fél elé kell terjesztenie. A Felek felszólíthatják a Vegyesbizottságot, hogy vizsgálja meg a javaslatot és - ahol helyénvaló - tegyen ajánlásokat, különösen a tárgyalások megkezdését illetően.

2. Az 1. bekezdésben említett eljárásból eredő megállapodások megerősítést vagy jóváhagyást igényelnek a Felek részéről saját eljárásaikkal összhangban.

34. cikk
A Vegyesbizottság

1. A Felek megállapodnak, hogy a Felek képviselőiből álló Vegyesbizottságot hoznak létre.

2. A jelen Megállapodás végrehajtását a Vegyesbizottság felügyeli és irányítja.

3. A Megállapodás megfelelő végrehajtása érdekében a Felek a Vegyesbizottságban információcserét folytatnak és bármelyikük kérésére konzultációkat tartanak. A Vegyesbizottság figyelemmel kíséri a Felek közötti kereskedelem útjában álló akadályok további lebontásának lehetőségét.

4. A Vegyesbizottság a jelen Megállapodásban előírt esetekben határozatokat hozhat. Egyéb kérdésekben a Vegyesbizottság ajánlásokat tehet.

35. cikk
A Vegyesbizottság eljárási rendje

1. A jelen Megállapodás megfelelő végrehajtása céljából a Vegyesbizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülést tart. Bármelyik Fél kérheti ülés összehívását.

2. A Vegyesbizottság egyhangúan hozza meg határozatait és ajánlásait.

3. Ha bármelyik Fél képviselője a Vegyesbizottságban alkotmányos követelmények teljesítéséhez kötve fogad el egy határozatot, a határozat - ha abban nincs későbbi időpont feltüntetve - a fenntartás feloldásáról szóló értesítés napján lép hatályba.

4. A jelen Megállapodás vonatkozásában a Vegyesbizottság fogadja el működési szabályzatát, amely többek között tartalmazza az ülések összehívására és az elnök kinevezésére, illetve a kinevezés időtartamára vonatkozó rendelkezéseket.

5. A Vegyesbizottság határozatot hozhat olyan albizottságok és munkacsoportok létrehozásáról, amelyeket szükségesnek tart feladatai ellátásához.

36. cikk
A jelen és más Megállapodásokkal szabályozott kereskedelmi kapcsolatok

1. Jelen Megállapodás a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Magyar Köztársaság, valamint a Szlovák Köztársaság közötti kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozik, de nem érinti a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti kereskedelmi kapcsolatokat.

2. Jelen Megállapodás nem akadályozza meg vámuniók, szabadkereskedelmi övezetek, illetve a határ menti kereskedelemre vonatkozó megállapodások létrehozását vagy fenntartását, amennyiben azok nem gyakorolnak negatív hatást a jelen Megállapodásban előírt kereskedelmi rendre, különös tekintettel a származási szabályokat illető előírásokra.

37. cikk
Mellékletek és Jegyzőkönyvek

Jelen Megállapodás Mellékletei és Jegyzőkönyvei a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik. A Vegyesbizottság határozatot hozhat a Mellékletek és a Jegyzőkönyvek módosításáról a 35. cikk 3. bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

38. cikk
Területi alkalmazás

Jelen Megállapodás a Megállapodást aláíró államok területén érvényes.

39. cikk
Módosítások

Jelen Megállapodás módosításait - kivéve a 34. cikk 4. bekezdésében említetteket, amelyeket a Vegyesbizottság hagy jóvá -, a Felek elé kell terjeszteni elfogadásra és akkor lépnek hatályba, ha azokat valamennyi Fél elfogadja. Az elfogadásról szóló okmányokat a Letéteményesnél helyezik el.

40. cikk
Hatálybalépés

1. Jelen Megállapodás 1993. március 1-jén lép hatályba, ha a ratifikációs okmányokat valamennyi Fél letétbe helyezte a Letéteményesnél.

2. Ha a jelen Megállapodás nem lép hatályba az 1. bekezdés rendelkezésének megfelelően, a ratifikációs okmányaikat letétbe helyezett Felek képviselői 1993. április 30. előtt találkoznak, és döntést hozhatnak, hogy a Megállapodás mikor lépjen hatályba ezen Felek vonatkozásában.

3. Arra a Félre vonatkozóan, aki ratifikációs okmányát a 2. bekezdésben említett ülést követően helyezi letétbe, a jelen Megállapodás a ratifikációs okmány letétbe helyezését követő második hónap első napján lép hatályba, de nem korábban a 2. bekezdés szerint meghatározott időpontnál.

4. Bármelyik Fél már az aláírás időpontjában kinyilváníthatja, hogy a Megállapodást egy kezdeti szakaszban ideiglenes jelleggel alkalmazza, ha a Megállapodás ezen Félre vonatkozóan 1993. március 1-jéig nem léphet hatályba.

41. cikk
Érvényesség és felmondás

Bármelyik Fél felmondhatja a jelen Megállapodást - ideértve annak ideiglenes alkalmazását is -, ha erről írásban értesíti a Letéteményest. A felmondás azon időpont után hat hónappal lép hatályba, amikor a Letéteményes megkapta az értesítést. A többi Félre nézve a Megállapodás hatályban marad.

42. cikk
A Letéteményes

Lengyelország Kormánya - mint Letéteményes - értesíti a jelen Megállapodást aláíró valamennyi államot a ratifikációs okmányok letétbe helyezéséről, a jelen Megállapodás hatályba lépéséről, s a jelen Megállapodással vagy annak érvényességével kapcsolatos minden egyéb intézkedésről vagy értesítésről.

FENTIEK HITELÉÜL alulírott Meghatalmazottak a kellő felhatalmazás birtokában aláírták a jelen Megállapodást.

Készült Krakkóban, az 1992 év, december hó, huszonegyedik napján, egy angol nyelvű hiteles példányban, amelyet Lengyelország kormánya helyez letétbe. A Letéteményes valamennyi Félhez eljuttatja a Megállapodás hitelesített másolatát.

A Cseh Köztársaság nevében:
Vladimír Dlouhy s. k.
A Lengyel Köztársaság nevében:
Andrzej Arendarski s. k.
A Magyar Köztársaság nevében:
Dr. Kádár Béla s. k.
A Szlovák Köztársaság nevében:
Ludovít Cernák s. k.

EGYETÉRTÉSI JEGYZŐKÖNYV

1. A Felek kinyilvánítják készségüket arra, hogy a Vegyesbizottságban megvizsgálják a lehetőségét annak, hogy az engedmények körét kölcsönösen tovább bővítsék mindazon engedményekkel, amelyeket olyan harmadik országoknak nyújtanak vagy fognak nyújtani, amelyekkel szabadkereskedelmi megállapodást vagy más hasonló, az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény XXIV. cikkének hatálya alá tartozó megállapodást kötöttek.

2.A 4. cikk 2. bekezdésével kapcsolatban a Felek megállapodnak, hogy ha vámcsökkentésre kerül sor a vámtételek meghatározott időtartamra szóló felfüggesztésével, akkor a csökkentett vámok csak a felfüggesztés időtartamára helyettesítik az alapvámokat; továbbá, hogy a vámtételek bármilyen részleges felfüggesztése esetén a Felek közötti preferenciákat fenn kell tartani.

3. A Felek megállapodnak, hogy a 9. cikk nem vonatkozik arra az esetre, amikor e cikkben foglalt intézkedések nemzetközi kötelezettségek teljesítése miatt válhatnak szükségessé.

4. A 23. cikk 3. bekezdésében említett kritériumrendszer és szabályok kidolgozásakor a Felek:

- célul tűzik ki, hogy azok a lehető legnagyobb mértékben összhangban legyenek a jelen Megállapodásban részt vevő Felek és az Európai Közösségek közötti társulási szerződésekben alkalmazott irányadó kritériumokkal és szabályokkal;

- meghatározzák azokat a feltételeket és/vagy körülményeket, amikor az 1. bekezdés rendelkezéseitől ideiglenesen el lehet térni;

- megvizsgálják, hogy milyen feltételek mellett lehet lépéseket tenni az állami támogatás gyakorlatával szemben.

5. A 23. cikk 4. bekezdésével kapcsolatban a Vegyesbizottság a jelen Megállapodás hatálybalépését követően egy éven belül a transzparenciát biztosító intézkedésekre vonatkozó szabályokat fogad el.

6. A 2. sz. és 3. sz. Jegyzőkönyvhöz tartozó Mellékletekben, valamint a III/c. Mellékletben csillaggal (*) megjelölt tételekre csak az ott rögzített előírások vonatkoznak, feltéve, hogy a Felek közötti kereskedelemben ezeket a tételeket a Lengyelország és az Európai Közösségek közötti kereskedelemben folytatott gyakorlathoz hasonlóan kezelik.

7. A Felek fontolóra veszik, hogy választott bírósági eljárást lehetne előirányozni az olyan viták rendezésére, amelyeket nem lehet az érintett Felek közötti konzultációk során vagy a Vegyesbizottságban rendezni. Ezt a lehetőséget a Vegyesbizottság tovább vizsgálhatja.

KÖZÖS NYILATKOZAT

A Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Magyar Köztársaság, valamint a Szlovák Köztársaság kijelenti, hogy amennyiben a Megállapodás 1993. március 1-jén nem léphet hatályba, akkor azt az említett időponttól ideiglenesen alkalmazzák.

I. MELLÉKLET

Terméklista, a hivatkozást lásd a 2. és a 11. cikkekben

Tarifaszám Termékleírás
ex 3502 Albuminok, albuminátok és más albuminszármazék
ex 3502 10 - Tojásfehérje:
3502 10 91 - - - Szárított (pl. lapok, lemezek, forgács, por formában)
3502 10 99 - - - Egyéb
ex 3502 90 - Más
- - Albuminok, tojásfehérje kivételével:
- - - Tejfehérje (lactalbumin)
3502 90 51 - - - Szárított (pl. lapok, lemezek, forgács, por formában)
3502 90 59 - - - Egyéb
4501 Természetes parafa nyersen vagy egyszerűen előkészítve; parafahulladék; aprított, szemcsézett vagy őrölt parafa
5201 00 Pamut nem kártolva, nem fésülve
5301 Len nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)
5302 Valódi kender (Cannabis sativa L.) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

II. MELLÉKLET

(lásd a hivatkozást az 5. cikk 2. bekezdésében)

A Magyar Köztársaság a következő ütemezés szerint szünteti meg a Cseh Köztársaságból, a Lengyel Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból származó importot terhelő, a vámokkal egyenértékű alábbi terheket:

1995.
I. 1.
1996.
I. 1.
1997.
I. 1.
1% engedélyezési illeték 1% - -
2% vámkezelési díj - 1% 1%
3% statisztikai illeték 1% 1% 1%

III/A. MELLÉKLET

(lásd a hivatkozást a 8. cikk 2. bekezdésében)

A Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság a Magyar Köztársaságból és a Lengyel Köztársaságból származó, az alábbiakban felsorolt termékek esetében legkésőbb az átmeneti időszak végéig megszünteti a mennyiségi importkorlátozásokat és az ezekkel egyenértékű hatású intézkedéseket.

Tarifaszám HR-kód Termékleírás
2612 Uránium-, vagy tóriumérc, dúsított is
2844 Radioaktív kémiai elemek és radioaktív izotópok (beleértve a hasadó kémiai vagy átalakítható elemeket és izotópokat is) és ezek vegyületei;
2844 10 - Természetes urán és vegyületei; természetes uránt vagy természetes uránvegyületet tartalmazó ötvözet, diszperzió (cermet is), kerámiai termékek és keverékek
2844 20 - U235-re dúsított urán és vegyületei; plutónium és vegyületei; U235-re dúsított uránt, plutóniumot vagy ezek vegyületeit tartalmazó ötvözet, diszperzió (cermet is), kerámiai termékek és keverékek
2701 Kőszén * ; brikett, tojásbrikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag
ex 2701 10 - Kokszolható kőszén
- Energiatermelésre szolgáló kőszén
4707 Papírhulladék vagy használt papír és karton
7204 Vas- és acélhulladék; ingot újraolvasztott hulladékvasból vagy acélból

III/B. MELLÉKLET

(lásd a hivatkozást a 8. cikk 2. bekezdésében)

1. A Magyar Köztársaság mennyiségi importkorlátozásait és az ezekkel egyenértékű hatású intézkedéseit az alábbiakban felsorolt és a Cseh Köztársaságból, a Lengyel Köztársaságból, valamint a Szlovák Köztársaságból származó termékekre 1995. január 1. és 2000. december 31. között fokozatosan megszünteti.

A termékek felsorolása a magyar külkereskedelmi termékjegyzék szerint történik. Magyarország kötelezi magát arra, hogy ezeket a tételeket a lehető legrövidebb időn belül vámnómenklatúra szerint megnevezi.

Importtermékek listája, Magyar külker. termékjegyzék (KTJ)
Termékleírás
13-71 Zúzott kő
16-0 Félkész és komplett épületek (ipari, mezőgazdasági, közlekedési, kereskedelmi, raktározási, közigazgatási, kultúrális, szociális és lakás célú, valamint úszó és egyéb épületek, a hozzájuk kapcsolódó építő tevékenységgel együtt)
16-50-097 Vasbeton magasépítési elemmel kapcsolatos tevékenységek
16-84-097 Könnyűszerkezetes épületekkel kapcsolatos tevékenységek
29-31-100 Evőeszköz nemesfémből
29-32-100 Evőeszköz, tálalóeszköz és edény fémből (érvényes fizetőeszköznek tekinthető pénzérme nem importálható)
29-71-1 Érme, plakett, jelvény fémből (érvényes fizetőeszköznek tekinthető pénzérme nem importálható)
41-32-009 Személygépkocsironcs és alkatrészei
41-32-010 Felújított személygépkocsironcs
41-32-110 Benzinüzemű személygépkocsi, új
41-32-120 Benzinüzemű személygépkocsi, használt
42-32-210 Dízelüzemű személygépkocsi, új
41-32-220 Dízelüzemű személygépkocsi, használt
41-32-410 Elektromos üzemű személygépkocsi, új
41-32-420 Elektromos üzemű személygépkocsi, használt
41-32-800 Önjáró lakóautó
41-32-900 Egyéb lakóautó, vízi jármű és vízen járó berendezés
44-12-100 Általános LB, CB távbeszélő készülék
44-12-200 Különleges távbeszélő készülékek
44-12-300 Pénzbedobós távbeszélő készülékek
44-12-400 Soros távbeszélő készülékek
44-12-800 Távbeszélő készülék működését automatizáló egyéb gépek
44-13-310 Gépi kapcsolású telefon alközpont
44-13-320 Gépi kapcsolású telefon főközpont
44-13-330 Faluközpont
44-13-500 Elektronikus távbeszélő központ
44-13-900 Egyéb telefonközpont
44-14-230 Átviteltechnikai berendezés, koaxiális
44-14-290 Egyéb vivőfrekvenciás berendezés
44-14-900 Egyéb átviteltechnikai berendezés
44-21-100 Rkh műsorszóró rádióadó
44-21-200 URH adó
44-21-300 Tv-adó
44-21-400 Átjátszó berendezés
44-23-900 Egyéb adó-vevő berendezés
44-24-100 Mikrohullámú berendezés, kiscsatornás
44-24-200 Mikrohullámú berendezés, középcsatornás
44-24-300 Mikrohullámú berendezés, nagycsatornás
44-24-900 Egyéb mikrohullámú berendezés
44-29-000 Egyéb vezeték nélküli hírközlő készülék és berendezés
44-32-100 Hangátviteli stúdióberendezés
46-79-000 Egyéb ügyviteltechnikai berendezés
53-12 Alkaloidok
53-30-001 Kiszerelt gyógyszer, humán a szerobakterológiai kivételével
53-61-000 Fogászati gyógyszer
53-81-000 Kiszerelt emberi tápszer
ex 57-19 MDI
57-41-000 Habanyag, hőre lágyuló
57-42-000 Habanyag, hőre keményedő
57-43-900 Egyéb habanyag
57-91-000 Hasítással előállított profilszál
58-10-000 Áztató- és öblítőszerek
58-2 Mosó- és mosogatószerek
66-63 Bélyeg
68-1 Lábbeli bőrből és bőrhelyettesítő anyagból
68-2 Papucs
68-3 Gumi lábbeli
68-4 Műanyag lábbeli
69-3 Ékszer, bizsutéria, bőrdíszműáru és dohányzó cikk
69-94 Műalkotás, gyűjtemény, régiség
69-95 Népművészeti és iparművészeti termék
69-99-250 Szórakoztató intézmények kellékei
69-99-252 Játékautomaták részei, tartozékai, kiegészítői
73-23-000 Pamut ágyneműanyag
73-24-000 Pamut háztartási szövet
73-25-000 Lakástextil pamutból
73-29-000 Egyéb pamutszövet
73-33-000 Len ágyneműanyag
73-34-000 Háztartási lenáru
73-35-000 Lakástextil lenből
73-39-000 Egyéb lenszövet
73-44-000 Háztartási kenderáru
73-46-000 Kender szőnyeg
73-5 Egyéb szálas végtermék
73-64-000 Gyapjú takarószövet
73-65-000 Lakástextil gyapjúból
73-66-000 Kész gyapjú- és gyapjútípusú szőnyeg
73-75-000 Lakástextil selyemből
73-79-000 Egyéb selyemszövet
73-91-100 Nem szövött textília
73-91-300 Nem szövött háztartási textília
73-91-400 Nem szövött lakástextília
73-91-500 Nem szövött takaróanyag
73-91-600 Nem szövött szőnyeg
73-91-900 Egyéb nem szövött textília
73-92-100 Impregnált laminált szövet
73-93-000 Steppelt kelme
73-96-000 Hasított fóliaszövet
73-98-000 Egyéb különféle textília
73-99-000 Kikészített egyéb textília
74-12-000 Kézimunkafonal
74-53-100 Függöny pamutból
74-53-200 Függöny, szintetikus
74-53-900 Egyéb alapanyagú függöny
75-90-000 Egyéb különféle textilipari termék
76-11 Férfi alsóruházat, szövött
76-12 Női alsóruházat, szövött
76-13 Fiú alsóruházat, szövött
76-14 Lányka alsóruházat, szövött
76-21 Férfi alsóruházat, kötött, hurkolt
76-22 Női alsóruházat, kötött, hurkolt
76-23 Fiú alsóruházat, kötött, hurkolt
76-24 Lányka alsóruházat, kötött, hurkolt
76-31 Férfi alsóruházat, egyéb technológiájú
76-32 Női alsóruházat, egyéb technológiájú
76-80 Félkész alsóruházati termék
77-11 Férfi felsőruházat, szövött
77-12 Női felsőruházat, szövött
77-13 Fiú felsőruházat, szövött
77-14 Lányka felsőruházat, szövött
77-16-000 Munkaruha, szövött
77-17-000 Egyenruházati felsőruha, szövött
77-21 Férfi felsőruházat, kötött, hurkolt
77-22 Női felsőruházat, kötött, hurkolt
77-23 Fiú felsőruházat, kötött, hurkolt
77-24 Lányka felsőruházat, kötött, hurkolt
77-3 Felsőruházat bőrből és szőrmés bőrből
77-41 Férfi felsőruházat, egyéb technológiájú
77-42 Női felsőruházat, egyéb technológiájú
77-43 Fiú felsőruházat, egyéb technológiájú
77-44 Lányka felsőruházat, egyéb technológiájú
77-80-000 Félkész felsőruházati termék
78-1 Konfekciós ágynemű
78-2 Konfekciós háztartási és lakástextil termékek
78-3 Divatcikkek és tartozékok
78-50-200 Női harisnyanadrág
78-52 Férfi zokni
78-53 Női harisnya
78-54 Női zokni
78-8 Sátor és ponyva jellegű termék
78-9 Egyéb különféle ruházati és konfekciós termék (beleértve a használt ruhát is)

2. A Megállapodás életbelépését követően a Magyar Köztársaság az alábbi éves plafonokat nyitja a Lengyel Köztársaságból származó termékek számára:

- ékszer és nemesfémtárgy 250 000 USD
- mosószerek és más háztartási vegyi áruk 500 000 USD
- lábbeli 2 000 000 USD
- felsőruházat 3 000 000 USD
- új személygépkocsi 3 000 db
- alsóruházat 2 000 000 USD
- méteráru 2 000 000 USD
- más ipari termékek 4 000 000 USD

3. A Megállapodás életbelépését követően a Magyar Köztársaság az alábbi éves plafonokat nyitja a Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból származó termékek számára:

- mosószerek és más háztartási vegyi áruk 1 000 000 USD
- felsőruházat 3 000 000 USD
- alsóruházat 2 000 000 USD
- lábbeli 3 000 000 USD
- méteráru 4 000 000 USD
- más ipari termékek 4 000 000 USD
- új személygépkocsi 3 000 db

4. A 2. és 3. bekezdésekben specifikált plafonok addig lesznek érvényben, amíg a Magyar Köztársaság meg nem szünteti az említett termékeket érintő mennyiségi korlátozásokat. 1994-től kezdve a Magyar Köztársaság évente felülvizsgálja a plafonokat, és mérlegeli ezen vizsgálatok függvényében a plafonok megemelésének lehetőségeit.

III/C. MELLÉKLET

(lásd a hivatkozást a 8. cikk 2. bekezdésében)

1. A Lengyel Köztársaság a gyártási évet követő évtől számított 10 évnél régebbi, vagy a meg nem állapítható időpontban gyártott, az alábbiakban felsorolt gépjárművekre, s ezek alvázaira és karosszériáira vonatkozó importtilalmat legkésőbb 2002. január 1-jéig feloldja.

Tarifaszám HR/KN kód Termékleírás
8703 Gépkocsi és más gépjármű, kizárólag személyszállításra tervezett (a 87.02 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is
-°Más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű
ex 8703 21 - - Legfeljebb 1000 cm3 hengerűrtartalommal:
90 - - - Használt
ex 8703 22 - - 1000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal
90 - - - Használt
ex 8703 23 - - 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 3000 cm3 hengerűrtartalommal
90 - - - Használt
ex 8703 24 - - 3000 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal
90 - - - Használt
- Más kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő
ex 8703 31 - - Legfeljebb 1500 cm3 hengerűrtartalommal
90 - - - Használt
ex 8703 32 - - 1500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 2500 cm3 hengerűrtartalommal
90 - - - Használt
ex 8703 33 - - 2500 cm3-t meghaladó hengerűrtartalommal
90 - - - Használt
8706 A 87.01-87.05 vtsz. alá tartozó gépjármű alváza, motorral felszerelve
ex 8706 00
ex 11 - A 87.04 vtsz. alá tartozó gépjármű alváza
ex 19 - A 87.03 vtsz. alá tartozó gépjármű alváza
- Egyéb
  Vissza az oldal tetejére