Időállapot: közlönyállapot (1995.III.28.)

1995. évi XIV. törvény

a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény módosításáról * 

A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tv.) módosítására az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § A Tv. 1. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az e törvény szerinti életjáradék az őt saját jogon megillető kárpótlási jegy ellenében annak a kárpótlásra jogosultnak (a továbbiakban: jogosult) folyósítható, aki 1991. december 31-én]

„a) 60. életévét betöltötte vagy”

2. § A Tv. 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az életjáradék az 1. § b) pontja szerinti esetben a férfi jogosultat 12, a női jogosultat 15 éven át megillető szolgáltatás, amelynek havi mértéke a törvény melléklete szerinti táblázatban a 60. életévhez tartozó életjáradék összegével azonos.”

3. § A Tv. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Állami Vagyonügynökség a privatizációs bevételeiből köteles a jogosultak részére folyósítandó életjáradék összegét, valamint az életjáradék megállapításával és folyósításával kapcsolatban felmerült tényleges költségeket az ONYF-nek havonta - külön megállapodás szerint - átutalni. Amennyiben a privatizációs bevételekből fedezet nem áll rendelkezésre, a havi átutalásokat a központi költségvetés biztosítja.”

4. § A Tv. melléklete helyébe e törvény melléklete lép.

5. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Tv. 3. §-ának (1) bekezdésében a „társadalombiztosítási igazgatóságnál” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál, kirendeltségénél” szövegrész 4. §-ának (2) bekezdésében az „OTF” szövegrész helyébe az „Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF)” szövegrész, 5. §-ának (2) bekezdésében, 6. §-ában, 7. §-ának (2) bekezdésében az „OTF” szövegrész helyébe az „ONYF” szövegrész, 6. §-ának (5) bekezdésében a „Társadalombiztosítási Alapot” szövegrész helyébe a „Nyugdíjbiztosítási Alapot” szövegrész lép,

b) a Tv. 6. §-ának (3) bekezdése, továbbá a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 54. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 53. §-a hatályát veszti.

(3) 1995. december 31. napjáig bejelentheti az életjáradék folyósítására irányuló igényét az a jogosult is:

a) aki kárpótlási jegyének életjáradékra váltására e törvény rendelkezései szerint válik jogosulttá,

b) akire nézve a Tv. 3. §-ának (1) bekezdése szerinti határidő egyébként lejárt, továbbá

c) akinek az életjáradék folyósítására irányuló igényét a törvény hatálybalépése előtt a jogosultság hiánya, illetve a határidő elmulasztása miatt jogerősen elutasították.

(4) Az a jogosult, aki a Tv. 5. §-ának (2) bekezdésében előírt határidőt elmulasztotta, 1995. december 31-ig ismételten benyújthatja az életjáradék folyósítása iránti igényét.

(5) Azt a jogosultat, aki e törvény hatálybalépésekor a Tv. 1. §-ának b) pontja alapján életjáradékban részesül és 1991. december 31. napján a 60. életévét betöltötte, a Tv. 2. §-ának (2) bekezdése szerint számított életjáradék illeti meg, ha az számára kedvezőbb.

(6) A már életjáradékban részesülő jogosult esetében az életjáradék havi összegét e törvény rendelkezéseinek megfelelően a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból átszámítja.

Melléklet az 1995. évi XIV. törvényhez

[Melléklet az 1992. évi XXXI. törvényhez]

Az életjáradék havi összege 100 000 Ft címletértékű kárpótlási jegy esetén (forintban)

A táblázatban lévő életjáradéki összegek tartalmazzák a kárpótlási jegyeknek az 1991. évi XXV. törvény 5. §-ának (3) bekezdése szerinti kamatozási idejének lejártáig járó kamatát, valamint az 1992. évi LXXX. törvény 54. §-a szerint kiszámított 6%-os és az 1993. évi CXI. törvény 53. §-a szerint kiszámított 18%-os emelést.

A 100 000 Ft-tól eltérő címletértékű kárpótlási jegy átruházása esetén a járadék összege arányosan változik.

Életkor (év) Férfi
60 1 430 1 139
61 1 497 1 194
62 1 566 1 255
63 1 643 1 322
64 1 727 1 393
65 1 820 1 471
66 1 921 1 556
67 2 027 1 648
68 2 144 1 749
69 2 269 1 859
70 2 454 1 979
71 2 550 2 111
72 2 701 2 248
73 2 866 2 398
74 3 048 2 567
75 3 252 2 754
76 3 476 2 965
77 3 728 3 202
78 4 005 3 466
79 4 317 3 763
80 4 661 4 099
81 5 047 4 476
82 5 479 4 903
83 5 961 5 387
84 6 502 5 934
85 7 107 6 551
86 7 781 7 253
87 8 536 8 047
88 9 379 8 947
89 10 321 9 962
90 11 367 11 105
91 12 511 12 377
92 13 765 13 797
93 15 257 15 373
94 16 920 17 138
95 18 383 18 922
96 20 227 20 722
97 22 213 22 662
98 24 363 24 753
99 26 699 27 016
100 29 236 29 468
101 32 005 32 132

  Vissza az oldal tetejére