Időállapot: közlönyállapot (1995.III.28.)

1995. évi XV. törvény

a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról * 

1. § A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkb.) 4. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A földkiadó bizottság a tagok legalább felének jelenléte esetén határozatképes.”

2. § Az Fkb. 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő (4)-(5) bekezdés rendelkezései lépnek, egyidejűleg a jelenlegi (5), illetőleg (6) bekezdések számozása (6), illetőleg (7) bekezdésre változik azzal, hogy az új (7) bekezdésben az „(1)-(5) bekezdésben foglaltak” szövegrész „(1)-(4) bekezdésben foglaltak” szövegrészre módosul:

„(4) Az (1)-(2) bekezdések szerinti földrészlet a teljesíthető földkiadási kérelmet benyújtó részarány-földtulajdonosok, illetőleg az egyezséggel vagy a sorsolással megállapított tulajdonosok közös tulajdonába kerül. A földrészlet közös tulajdonba és birtokba adásáról a földkiadó bizottság ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas határozatot hoz. Ha abból a célból, hogy az állattartó telep a hozzá legközelebb eső földön biztosíthassa a takarmányellátását, a részarány-földtulajdonos vállalja, hogy a kiadásra kerülő földjét az állattartó telep tulajdonosának eladja, vagy üzemeltetőjének legalább öt év időtartamra haszonbérbe adja és az erre vonatkozó előszerződést bemutatja, számára a részarány-földtulajdonát az előszerződésben megjelölt földből kell kiadni. A végleges szerződést a föld kiadásától számított 30 napon belül be kell mutatni. Ennek elmulasztása esetén a földkiadási eljárást újra le kell folytatni.

(5) A közös tulajdon természetbeni megosztással történő megszüntetése során az új földrészletet - eltérő megállapodás hiányában - a megosztás előtti eredeti földrészlet szélén kell kialakítani, és a gazdasági év végével kell birtokba adni.”

3. § Az Fkb. a 7. § után a következő 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § (1) Ha a 7. §-ban foglaltak szerint lefolytatott eljárás eredményeként a részarány-földtulajdonos a beviteli kötelezettség alapján szövetkezeti használatba került eredeti földjét kapja tulajdonába, az erről szóló határozatban a földrészletet - művelési ága és AK érték megjelölése nélkül - a bevitt föld nagyságának megfelelő területtel kell megjelölni. Ez a rendelkezés csak akkor alkalmazható, ha a kiadásra kerülő földön a részarány-földtulajdonos által végzett ültetvénytelepítés, vagy más okból a kiadásra kerülő föld AK értéke a bevitelkori AK értékhez képest úgy változott meg, hogy emiatt kisebb föld kerülne a részarány-földtulajdonos tulajdonába. A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése során a földrészletet a tényleges állapot szerinti művelési ág és AK érték szerint kell a nyilvántartásba felvenni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés végrehajtása érdekében a részarány-földtulajdonok kielégítésére elkülönített földalap a kárpótlási földalapba ki nem jelölt, és még tulajdonba nem adott szövetkezeti földekből, ennek hiányában a kárpótlásra kijelölt földekből, de legfeljebb a földalap AK értékének 2%-a mértékéig egészíthető ki. Ha a részarány-földtulajdonok kielégítésére elkülönített földalap kiegészítésére nincs lehetőség, a részarány-földtulajdonosokat megillető és a kijelölt földalapokból nem fedezhető AK igény mértékéig az állam áll helyt állami tulajdonú földek, illetőleg pénzbeli kártalanítás biztosításával legfeljebb 2000 Ft/AK értékben.”

4. § Az Fkb. 8. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki, egyidejűleg a (4) bekezdés jelenlegi c) pontjának megjelölése d) pontra változik:

[Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha]

„c) a kárpótlásra nem jogosult részarány-földtulajdonos tanyája a részarány földtulajdonok fedezetéül szolgáló földalapban van;”

5. § Az Fkb. 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A (3) bekezdés szerint módosított földkijelölés alapján a földkiadó bizottság a tanya körüli földet a részarány-földtulajdonos tulajdonába adja, és erről ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas határozatot hoz.”

6. § Az Fkb. 8. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A tanya körüli föld tulajdonba adásánál elsősorban annak a tanyatulajdonosnak az igényét kell kielégíteni, aki az általa bármilyen címen használt föld kiadását kéri. A többi tanyatulajdonossal szemben elsőbbséget élvez az is, aki a meglévő tanyájához csatlakozó olyan föld kiadását kéri, amelynek bevitelével keletkezett a részarány-földtulajdona.”

7. § Az Fkb. a 9. § után a következő 9/A. és 9/B. §-okkal egészül ki:

„9/A. § (1) A földkiadó bizottság a részarány-földtulajdonnak megfelelő föld és a tanyatulajdonost megillető tanya körüli föld kiadásával, illetőleg a részarány-földtulajdon helyének meghatározásával kapcsolatos feladatait 1995. december 31. napjáig látja el. A földkiadó bizottság az 1992. évi II. törvény 13-21. §-ai szerinti földkijelölési határozat jogerőre emelkedésének napjától számított egy évig látja el feladatait, ha az 1995. december 31-i határidő már eltelt, vagy addig egy évnél kevesebb van hátra.

(2) Ha a földkiadó bizottság feladatait nem hajtja végre, bármely részarány-földtulajdonos vagy az FM hivatal kezdeményezésére köteles a kezdeményezéstől számított 15 napon belüli időpontra összehívni a részarány-földtulajdonosok közgyűlését. A közgyűlés összehívása iránt az FM hivatal haladéktalanul intézkedik, ha azt a földkiadó bizottság elmulasztja. A tulajdonosokat a közgyűlés összehívásáról a 3. § (2) bekezdésében meghatározott módon kell értesíteni. Az így összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Határozatait szótöbbséggel hozza.

(3) A (2) bekezdés szerinti közgyűlés

a) 1995. december 31. napjáig, illetve a földkijelölési határozat jogerőre emelkedésének napjától számított egy évig terjedő időtartamra meghosszabbítja a földkiadó bizottság működését, vagy új földkiadó bizottságot választ, vagy

b) megállapítja a földkiadó bizottság megszűnését és erről értesíti az FM hivatalt.

9/B. § (1) Ha a földkiadó bizottság a feladatainak végrehajtását a 9/A. § (1) bekezdésében, valamint (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott határidőig sem fejezi be, vagy a közgyűlés még ezt megelőzően megállapítja megszűnését, a földkiadó bizottság a még jogerős határozattal le nem zárt, folyamatban levő földkiadási ügyeket átteszi az FM hivatalhoz.

(2) Az FM hivatal az (1) bekezdés rendelkezései alapján a hozzá áttett ügyekben a 4/B. § (5) bekezdésének szabályai szerint jár el.

(3) A földkiadó bizottság az eljárása során keletkezett iratokat a megszűnésétől számított 15 napon belül köteles áttenni az FM hivatalhoz. Az iratok megőrzéséről az FM hivatal gondoskodik.”

8. § Az Fkb. 11. § (3) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A fellebbezést a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a megyei földművelésügyi hivatalhoz kell benyújtani.”

9. § Az Fkb. 11. § (4) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A földkiadó bizottság az FM hivatal megkeresése alapján a fellebbezés elbírálásához szükséges iratokat véleményével ellátva 15 napon belül megküldi az FM hivatalnak.”

10. § Az Fkb. a 11/A. § után a következő 11/B. §-sal egészül ki:

„11/B. § (1) A földkiadó bizottságnak a 11. § (1) bekezdésben meghatározott érdemi határozatát előkészítő eljárásában kirendelt szakértő működik közre.

(2) A szakértőt a földkiadó bizottság megkeresése szerint az FM hivatal rendeli ki a saját, illetőleg a földhivatal vagy a megyei kárrendezési hivatal megfelelő szakértelemmel rendelkező dolgozói közül. A szakértői névjegyzék összeállítását és a szakértő kirendelésére vonatkozó eljárás részletes szabályait a földművelésügyi miniszter rendelettel állapítja meg.

(3) A szakértő feladata, hogy szakmai és technikai segítséget nyújtson a földkiadó bizottságnak az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas érdemi határozatok meghozatalában és a keletkezett adatok feldolgozásában. Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal és a megyei kárrendezési hivatalok a keletkezett adatok feldolgozásában és országos összesítésében szakmai és technikai segítséget nyújtanak.

(4) Feladata ellátása érdekében a szakértővel közölni kell minden szükséges, továbbá általa igényelt tényt és adatot.

(5) Ha a szakértő a rendelkezésére bocsátott adatok alapján megállapítja, hogy a földkiadó bizottság nem e törvény rendelkezései szerint jár el, e tényről a 4/A. § (1) bekezdése szerinti intézkedés céljából 15 napon belül értesíti a területileg illetékes FM hivatalt.”

11. § Az Fkb. 12. § (4) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

„A földrészletek megközelítésére szolgáló közutak kialakításához szükséges terület AK értékével a kiadásra kerülő részarány-földtulajdonokat kártalanítás nélkül arányosan csökkenteni kell.”

12. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg az Fkb. 6. § (3) bekezdés b) pontjának „illetőleg meglévő tanyájához csatlakozó terület bevitelével” szövegrésze, 7. §-ának (3) bekezdése és 12. §-ának (5) bekezdése hatályát veszíti, a 13. § (2) bekezdésének a) pontjában „a földről szóló 1987. évi I. törvényben (a továbbiakban: Ftv.)” szövegrész helyébe a „a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényben” szövegrész lép.


  Vissza az oldal tetejére