Időállapot: közlönyállapot (1995.IV.24.)

1995. évi XXV. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között személyek átvételéről szóló, Bukarestben, 1992. év szeptember hónap 1. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között személyek átvételéről szóló, Bukarestben, 1992. év szeptember hónap 1. napján aláírt Egyezményt kihirdeti. (Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás 1994. szeptember 30-án megtörtént.)

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között személyek átvételéről

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya attól az óhajtól vezérelve, hogy a jószomszédi kapcsolatok szellemében szabályozzák azon személyek átvételét a magyar-román határátkelőhelyeken, akik az államhatárt jogellenesen lépték át, illetve tartózkodásuk jogellenessé vált, a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

(1) A Szerződő Felek visszafogadják területükre különleges alakszerűség nélkül a másik Szerződő Fél kérésére saját állampolgáraikat, amennyiben nem felelnek meg a másik Szerződő Fél területén a belépési vagy tartózkodási feltételeknek, és egyértelműen megállapítható vagy valószínűsíthető, hogy ezen személyek a megkeresett Szerződő Fél állampolgárai.

(2) A megkereső Szerződő Fél ugyanilyen feltételek mellett visszafogadja területére azokat a személyeket, akikről az utólagos ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy nem rendelkeztek a megkeresett Szerződő Fél állampolgárságával, a megkereső Szerződő Fél területéről való kilépés idején.

(3) Ha az állampolgárság a megkereső Szerződő Fél részéről egyértelműen nem állapítható meg, úgy felkérésre a másik Szerződő Fél diplomáciai vagy konzuli képviselete haladéktalanul, legkésőbb azonban 10 napon belül tisztázza, hogy az átadni kívánt személy rendelkezik-e a megkeresett Szerződő Fél állampolgárságával. Ebben az esetben a megkeresett Szerződő Fél válasza a mérvadó.

(4) Az egyik Szerződő Fél a másik Szerződő Félnek a jelen Cikk (1) és (2) bekezdése hatálya alá tartozó olyan állampolgára szándékolt hazaszállítását, akinek egészségi állapotára vagy életkorára tekintettel egészségügyi gondozásra van szüksége, bejelenti a másik Szerződő Fél diplomáciai vagy konzuli képviseletének. A bejelentést követő 10 napon belül válaszolni kell, hogy az átvételre hol és mikor kerül sor.

(5) Mindkét Szerződő Fél viseli az e Cikk alkalmazásával kapcsolatban saját területén felmerülő költségeket.

2. Cikk

(1) A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak azon harmadik országbeli külföldiek visszafogadására, akik a magyar-román határ jogellenes átlépése előtt jogszerűen tartózkodtak a megkeresett Szerződő Fél területén.

(2) Az (1) bekezdésben említett visszafogadási kötelezettség nem áll fenn azoknak a személyeknek az esetében, akik bár jogellenesen léptek a másik Szerződő Fél területére, de rendelkeznek a másik Szerződő Fél érvényes vízumával vagy tartózkodási engedélyével, illetőleg, akik a másik Szerződő Fél területére történt belépésüket követően legális tartózkodási lehetőséget kaptak, vagy akik részére az 1951. évi Genfi Menekültügyi Konvenció alapján menekült státust biztosítottak.

(3) Az átvétel iránti kérelmet a harmadik ország állampolgára jogellenes beutazását követő 90 napon belül bármikor elő lehet terjeszteni. A kérelemnek tartalmaznia kell az átadásra felajánlott személy adatait, valamint a közös államhatár jogellenes átlépését bizonyító adatokat.

(4) Az átvételi kérelemre annak előterjesztését követő 72 órán belül választ kell adni. A megkeresett Szerződő Fél a harmadik ország állampolgárát átvételi nyilatkozat alapján veszi át.

(5) Amennyiben utólag megállapításra kerül, hogy a harmadik ország állampolgára nem a másik Szerződő Fél területéről lépett be jogellenesen, úgy őt az átadástól számított 30 napon belül megkeresésre vissza kell venni.

(6) Ha az átadandó személy nem rendelkezik elegendő anyagi eszközzel, úgy a megkereső Szerződő Fél viseli a közös államhatárig történő szállításának költségeit.

3. Cikk

(1) Mindkét Szerződő Fél a másik Szerződő Fél kérésére átveszi átszállításra harmadik országok azon állampolgárait, akik egyik Szerződő Fél állampolgárságával sem rendelkeznek, ha az átvételük a célországban, illetve a tranzitországokban biztosított.

(2) Az átszállítást nem kérelmezik, illetőleg az elutasítható, ha bizonyítható vagy valószínűsíthető, hogy a harmadik ország állampolgárát

a) a célországban vagy a tranzitországokban embertelen bánásmód fenyegeti, élete vagy szabadsága, faji, vallási, nemzeti vagy politikai okok miatt veszélynek van kitéve, vagy halálra ítélték, illetőleg

b) a megkeresett Szerződő Fél országában vagy a célországban, illetve a tranzitországok valamelyikében büntetőeljárás fenyegeti.

(3) Az átszállítás iránti kérelmet a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma és Románia Belügyminisztériuma között közvetlenül terjesztik elő és intézik. A kérelemnek a harmadik ország állampolgára személyi adatain kívül tartalmaznia kell azt a nyilatkozatot is, hogy az (1) bekezdés szerinti feltételek adottak, és nem ismertek a (2) bekezdés szerinti elutasítási okok.

(4) Ha a megkeresett Szerződő Fél a kérelmet a szükséges feltételek hiánya miatt elutasítja, akkor a másik Szerződő Féllel közölnie kell az elutasítás indokát.

(5) A harmadik országok állampolgárai visszaadhatók a megkereső Szerződő Félnek, ha utólag olyan tények válnak ismertté, vagy olyan körülmények következnek be, amelyek az átszállítást nem teszik lehetővé. Ezen okok közlését követően a megkereső Szerződő Fél haladéktalanul köteles visszavenni a megkeresett Szerződő Félnek az átszállításra előzőleg átadott személyeket.

(6) A harmadik országok állampolgárai átszállításából és az esetleges visszaadásából keletkező költségeket a megkereső Szerződő Fél viseli. A megkereső Szerződő Fél a költségek megtérítését a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága által kiállított bizonylat kézhezvételét követő 30 napon belül teljesíti.

4. Cikk

A Szerződő Felek harmadik országokból ezen harmadik országok kérésére biztosítják területükön a másik Szerződő Fél állampolgárainak az átszállítását, ha az átszállítás és visszafogadás feltételei fennállnak. Az átszállítás költségei a visszafogadó Szerződő Felet nem terhelik.

5. Cikk

A jelen Szerződés alapján személyek átadása a magyar-román államhatáron működő, a nemzetközi személyforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken, valamint a Szerződő Felek nemzetközi repülőterein történik.

6. Cikk

(1) Jelen Szerződés végrehajtása érdekében a Szerződő Felek Belügyminisztériumai megállapodnak a kölcsönös tájékoztatás módjáról, a követendő eljárásról, az adatokról, okiratokról, valamint a szükséges bizonylatokról.

(2) A 3. Cikk (6) bekezdésének alkalmazása során keletkezett költségek elszámolási módjáról a Szerződő Felek illetékes szervei állapodnak meg.

7. Cikk

(1) Jelen Szerződés alkalmazását közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Szerződő Fél átmenetileg felfüggesztheti. Ilyen intézkedés bevezetéséről és visszavonásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatni kell.

(2) E Cikk (1) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók a saját állampolgárok vonatkozásában.

8. Cikk

(1) Ez a Szerződés az azt követő 30. napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek írásban kölcsönösen tájékoztatták egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásoknak.

(2) A Szerződés meghatározatlan ideig marad hatályban, amennyiben a Szerződő Felek egyike diplomáciai úton, írásban nem mondja fel. Ebben az esetben a Szerződés a felmondás átvételét követő 30. napon hatályát veszti.

Készült Bukarestben, 1992. év szeptember hónap 1. napján, két eredeti példányban, magyar és román nyelven, mindkét szöveg azonos érvényű.

A Magyar Köztársaság Románia Kormánya
Kormánya nevében nevében”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1994. október 30-tól kell alkalmazni.

(2) A törvény végrehajtásáról a belügyminiszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére