Időállapot: közlönyállapot (1995.VI.22.)

1995. évi L. törvény

a pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről szóló 1991. évi LXIX. törvény módosításáról * 

1. § A pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről szóló - többször módosított - 1991. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Pit.) 18/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben előírt titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében eljáró

a) Bankfelügyelettel,

b) Magyar Nemzeti Bankkal, valamint

c) nemzetbiztonsági szolgálattal, továbbá

d) büntetőügyben eljáró nyomozó hatósággal, ügyészséggel, valamint bírósággal, és

e) Állami Számvevőszékkel

szemben.”

2. § A Pit. 46/A. §-ának (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn]

„j) a feladatkörében eljáró Állami Számvevőszékkel”

(szemben, e szervek pénzintézethez intézett írásbeli megkeresése esetén...)

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére