Időállapot: közlönyállapot (1995.VII.14.)

1995. évi LXXII. törvény

a Magyar Köztársaság 1995. évi pótköltségvetéséről * 

Az Országgyűlés - a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvényben meghatározott kötelezettségeknek az 1995. évi költségvetési előirányzatokban való érvényesítésére - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 41. §-ában foglaltak szerint a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény (a továbbiakban: KTv.) egyes rendelkezéseinek módosítására a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1995. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
A központi költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

1. § A KTv. 1. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Az Országgyűlés az 1995. évi központi költségvetés

a) kiadási főösszegét a 2. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások nélkül 1 945 325,1 millió forintban,

b) bevételi főösszegét 1 789 297,8 millió forintban,

c) hiányát 156 027,3 millió forintban

állapítja meg.”

2. § A KTv. 2. §-a b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A központi költségvetés a fennálló bel- és külföldi adósságállományból a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1995-ben,)

„b) külföldi hitelezők javára 24 613,6 millió forint hiteltörlesztést köteles teljesíteni.”

3. § A KTv. 4. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Nemzeti Bank központi költségvetésnek nyújtott kamatmentes hiteléből eredő államadósság egy részét - a Magyar Nemzeti Bank külföldi pénznemben fennálló nettó tartozásainak árfolyamváltozás miatti veszteségére - a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 1991. évi LX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 22. §-ában meghatározott mértékig és időpontig piaci kamatozású állami értékpapírrá alakítsa át. A Magyar Nemzeti Bank az ezen állami értékpapír után kapott kamatot azonnal adóelőlegként átutalja a központi költségvetésbe.”

4. § A KTv. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A központi költségvetési szerveknél végrehajtandó létszámcsökkentés többletkiadásaira szolgáló előirányzat 3325,8 millió forint. Az előirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre történő átcsoportosítására a pénzügyminiszter kap felhatalmazást. Az előirányzatból 1025,8 millió forint a felsőoktatásban, 300,0 millió forint a Magyar Televíziónál végrehajtott létszámcsökkentés többletkiadásaira használható fel.”

5. § A KTv. 9. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az állami vagyon felett tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet a hozzá tartozó állami vagyon privatizációjából legalább 150 000 millió forintot köteles befizetni a költségvetésbe.”

6. § A KTv. 13. §-ának (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki, a bekezdés jelenlegi d)-e) pontjainak betűjelzése e)-f) pontokra módosul:

[(1) Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások az 1995. évben a következők:]

„d) Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. cím, 2. alcím, 7. előirányzat-csoport, 2 kiemelt előirányzat;”

7. § (1) A KTv. 15. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A központi költségvetési szervek 1995. évi pénzmaradványának elszámolása során]

„a) a (2) bekezdés szerinti bevételek eredeti előirányzatot meghaladó többletének 50%-a”

(a központi költségvetést illeti meg.)

(2) A KTv. 15. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az alaptevékenység körében végzett földhivatali szolgáltatásokért - beleértve a soron kívüli eljárásokat és különszolgáltatásokat is - fizetett díjak miatti többletbevétel mentes az (1) bekezdés a) pontjában foglalt befizetési kötelezettség alól.

(5) A földhivataloknál a (4) bekezdés szerint keletkezett többlet felhasználásához a felügyeletet ellátó miniszter előzetes hozzájárulása szükséges.”

8. § (1) A KTv. 16. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(...bevételek a következők:)

„a) az állami feladatok ellátása során létrehozott áru és készlet értékesítése, a tankönyvek, jegyzetek, valamint az egészségügyi, gyógyászati készletek, eszközök, mezőgazdasági termékek (METJ) kivételével;

b) az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, kivéve a felsőoktatási, a közgyűjteményi, a közművelődési intézmények, valamint a kutatóintézetek e körben végzett szolgáltatásai, továbbá költségvetési szerveknek nyújtott, nyereség nélkül továbbszámlázott közbeszerzési tevékenysége bevételét;”

(2) A KTv. 16. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (2) bekezdésben megjelölt bevételek eredeti előirányzatot meghaladó - kiadásokkal csökkentett - többletének 50%-a a központi költségvetést illeti meg, mely kötelezettséget az 1995. évi pénzmaradvány elszámolását követően kell teljesíteni.”

(3) A KTv. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az állami felsőoktatási intézmények hallgatói által fizetett tandíj a felsőoktatási intézményeket illeti meg, kivéve az első alapképzésben, valamint a nappali tagozatos szakirányú továbbképzésben, továbbá doktori képzésben részt vevő hallgatók által kormányrendelet szerint fizetett tandíjat.”

9. § A KTv. 19. §-a (8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásainak, valamint a 18. § (3) bekezdésében szereplő hozzájárulásoknak lemondással felszabaduló összege a 20. §-ban meghatározott előirányzatot növeli.”

10. § A KTv. 28. §-a előtti cím helyébe a következő cím lép: „A helyi önkormányzatok költségvetési befizetési kötelezettsége és eladósodásának korlátozása”; és a 28. §-át követően a következő 28/A. §-sal egészül ki:

„28/A. § (1) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel.

(2) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70%-a.

(3) A likvid-hitel nem esik az (1)-(2) bekezdés szerinti korlátozás alá.

(4) Saját folyó bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a kamatbevétel, a környezetvédelmi bírság, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.

(5) Rövid lejáratú kötelezettség: az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel, továbbá a több év alatt törlesztendő kötelezettség adott évben esedékes összege, ide nem értve a Kormány kezességvállalásával biztosított kötelezettségeket.

(6) Likvid-hitel: az éven belül felvett és visszafizetett, a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez felvett hitel.”

11. § (1) A KTv. 29. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A társadalombiztosítási alapnak az állami forgóalaphoz kapcsolt megelőlegezési számlán 1994. december 31-én fennálló tartozásállományát - ideértve az 1992-1993. évi hiányok államkötvénnyel nem fedezett részét is - 1996-ban kell rendezni.”

(2) A KTv. 29. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az állami forgóalaphoz kapcsolódó megelőlegezési számlákról hitelt igénybe venni csak előzetesen benyújtott pénzellátási terv alapján lehet. A pénzellátási tervet három hónapra előre, havi és ezen belül napi bontásban kell elkészíteni, és havonta a pénzellátási időszakot megelőző hónap 25-éig kell benyújtani.”

12. § (1) A KTv. 36. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 1995-ben újonnan elvállalásra kerülő egyedi kezességek együttes összege nem haladhatja meg az 1. § a) pontjában megállapított kiadási főösszeg 1,5%-át.”

(2) A KTv. 36. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben megállapított mérték felett vállalható kezesség a kőolaj-, földgáz- és villamosenergia-importra, melyekre a kezességvállalási szerződést a Kormány nevében - a Kormány által meghatározott időponttól a Magyar Export-Import Bank Rt. adja ki, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi IL. törvényben meghatározott beszerzésekre.”

13. § A KTv. 37. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Magyar Export-Import Bank Rt. által a központi költségvetés terhére vállalható garanciaügyletek állományának felső határa 1995. december 31-én 16 500 millió forint lehet.”

14. § A KTv. 40. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az agrárgazdasági támogatások (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet, 18. cím, 1. alcím, 2. kiemelt előirányzat, valamint 2. alcím 2., 3., 5. kiemelt előirányzat) előirányzatai együttes összegének 7%-át meghaladó túllépési lehetősége tekintetében.”

15. § A KTv. 41. §-ának (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

[A 3. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok közül]

„o) a központi költségvetési szerveknél a gazdasági stabilizációs intézkedésekkel összefüggő létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére jóváhagyott céltartalék-előirányzatnál (VII. Miniszterelnökség fejezet 27. cím, 3. alcím)”

(a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.)

16. § A KTv. 44. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A VII. Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkárának, a VIII. Belügyminisztérium fejezet esetében pedig a belügyminiszternek - mint a fejezetért felelős szerv vezetőjének - tervezési, előirányzat-módosítási, pénzellátási és -felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki a 11. Biztonsági Szolgálatok cím; a 14. Kormányzati Ellenőrzési Iroda cím; valamint a központi költségvetés kormányzati végrehajtásával összefüggő, központilag kezelt és tartalék-előirányzatokra (27-30. cím); illetve a 24. Országos Testnevelési és Sporthivatal cím költségvetési előirányzataira.”

17. § A KTv. 48. §-ának a helyébe a következő rendelkezés lép:

„48. § (1) Az állami forgóalap egyenlegének kiszámításánál a finanszírozás szempontjából be kell számítani - a számlatulajdonosok rendelkezési jogának korlátozása nélkül - a Magyar Nemzeti Banknál vezetett következő számlákat: költségvetési fejezetek, központi költségvetési szervek, lekötött betétek, egyéb nemzetgazdasági elszámolások, ÁPV Rt., elkülönített állami pénzalapok. A számlatulajdonosok rendelkezési jogára tekintettel a beszámítás mindenkori mértékét Pénzügyminisztérium-Magyar Nemzeti Bank megállapodás rögzítse.

(2) Az elkülönített állami pénzalapok pénzforgalmi számláikat és lekötött betéteiket csak a Magyar Nemzeti Banknál vezethetik, illetőleg helyezhetik el.”

MÁSODIK RÉSZ

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK
A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosítása

18. § A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„65. § (1) A 64. § (1) bekezdése szerint kamatmentes vagy évi 3,5%-ot meg nem haladó kamat mellett nyújtott kölcsön kamata egységesen évi 25%-ra változik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti célra nyújtott, 3,5%-nál magasabb és nem változó kamatozású kölcsönök kamata évi 25%.”

A távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény módosítása

19. § A távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény 40. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 36. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott - a Távközlési Alapot megillető - koncessziós díjból 16 000 millió forint összeget a központi költségvetés javára kell befizetni.”

A Kisvállalkozói Garancia Alapról szóló 1993. évi XX. törvény módosítása

20. § A Kisvállalkozói Garancia Alapról szóló 1993. évi XX. törvény 3. §-ának (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az Alapból teljesíthető kiadások)

„d) A központi költségvetés javára történő befizetés”

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § A Kisvállalkozói Garancia Alapnak az 1995. évben 234 millió forint befizetést kell a központi költségvetésbe teljesítenie:

22. § A Foglalkoztatási Alapnak (XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet, 14. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport) a célzott közhasznú foglalkoztatási támogatás címen nyújtott 3 milliárd forintot elkülönítetten kell kezelni, és a munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesülők célzott közhasznú foglalkoztatására lehet felhasználni.

23. § A XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet, 15. cím, 2. alcím, 9. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzatából 60,0 millió forintot, az 56. előirányzat-csoport előirányzata a központi irányítás alatt működő színházak, művészeti intézmények, könyvtárak, múzeumok, továbbá a kulturális és tudományos folyóiratok, valamint a szakszervezeti és munkahelyi művelődési intézmények körében, a 7. alcím, 6. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzatából 77,8 millió forint, a 7. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzatából 10,0 millió forint, a 15. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzatából 10,0 millió forint, a 19. előirányzat-csoport előirányzatából 4,0 millió forint, továbbá a 17. cím 4. alcímének előirányzatából 55,0 millió forint kizárólag a negyvennégy százalékos társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettség kiterjesztése miatti többletkiadások ellensúlyozására szolgál.

24. § (1) A KTv. 1. számú melléklete helyébe e törvény 1. számú melléklete lép.

(2) A KTv. 2. számú melléklete helyébe e törvény 2. számú melléklete lép.

(3) A KTv. 3. számú melléklete 15. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai óvodai ellátáshoz.

Összege: 5500 forint/ellátott.

E kiegészítő hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a gyermek óvodai nevelése önkormányzati, nemzetiségi óvodában (óvodai csoportban), a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által jóváhagyott nemzetiségi óvodai program szerint anyanyelven, illetve két nyelven folyik, továbbá, ha az óvodai intézményben differenciált nevelési program alapján, legalább heti 10 órában biztosított a cigánygyermekek differenciált (egyéni vagy csoportos) foglalkoztatása. (Az igénybevételhez az előzőeket a foglalkozási naplóban kell dokumentálni.)

E kiegészítő hozzájárulás az ellátott gyermek után csak egy címen igényelhető.

Az állami gondoskodásban részesülők után ezt a támogatást az intézményt fenntartó önkormányzat igényelheti.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az 1994. X. 15-i oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. X. 15-i létszám 4/12 része alapján. (A statisztika tanügy-igazgatási alapokmánya az óvodai felvételi és mulasztási napló, foglalkozási napló.)”

(4) A KTv. 3. számú melléklete 23. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatáshoz.

Összege: 16 500 forint/oktatott.

E kiegészítő hozzájárulás akkor vehető igénybe,

- ha az önkormányzat által fenntartott intézményben a tanuló kéttannyelvű oktatásban részesül,

- ha az önkormányzat által fenntartott intézmény a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó tanuló iskolai nevelése, oktatása során a különböző oktatási típusoknak (nyelvoktató, kétnyelvű, -tannyelvű) megfelelő óraterv, tanterv és tankönyv alapján a tanórán és tanórán kívüli tevékenységben biztosítja a kisebbségi oktatási feladatok megvalósítását,

- ha a kis létszámmal működő önkormányzati oktatási intézményben az érvényben lévő tantervek és tankönyvek alapján összevont csoportban, illetve nulladik vagy csatlakozó órában látják el az adott kisebbségi nevelési-oktatási feladatokat,

- ha az önkormányzat a területén működő oktató-nevelő intézmények keretei között legalább heti 6 órában biztosítja a cigánytanulók differenciált egyéni vagy csoportos felzárkóztatását, a korcsoportok, illetve évfolyamok követelményeinek megfelelő eredményes továbbhaladását tanórai foglalkozásokon.

A kiegészítő hozzájárulás feltétele az itt megfogalmazott feladatok foglalkozási naplóval is dokumentált teljesítése. Nemzetiségi nyelvet idegen nyelvként oktató iskolában oktatottak után kiegészítő támogatás nem igényelhető.

E kiegészítő hozzájárulás egy oktatott gyermek után csak egy címen igényelhető.

Az esti és levelező képzésben részesülők után a kiegészítő állami hozzájárulás 1/3-ad része igényelhető.

Az állami gondoskodásban részesülők után ezt a támogatást az intézményt fenntartó önkormányzat igényelheti.

Az oktatottak számának meghatározása: tervezéskor becsléssel, elszámolásnál az 1994. IX. 15-i oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. IX. 15-i létszám 4/12 része alapján a középfokú intézményekben, illetve az 1994. X. 1-jei oktatási statisztikával megegyező létszám 8/12 része és az 1995. X. 1-jei létszám 4/12 része alapján az alsó fokú intézményekben. (A statisztika tanügy-igazgatási alapokmánya a beírási napló, törzslap, törzskönyv, tanuló-nyilvántartó könyv, foglalkozási napló.)”

(5) A KTv. 5. számú melléklete az e törvény 3. számú mellékletének megfelelően módosul.

(6) A KTv. 7. számú mellékletének kiadási és bevételi előirányzatai az e törvény 4. számú melléklete szerint módosulnak.

(7) A KTv. 9. számú melléklete helyébe e törvény 5. számú melléklete lép.

(8) A KTv. 10. számú melléklete helyébe e törvény 6. számú melléklete lép.

25. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A KTv. - e törvény 10. §-ával megállapított - 28/A. § (1)-(6) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket első ízben az e törvény hatálybalépését követő kötelezettségvállalásra kell alkalmazni, ide nem értve a törvény hatálybalépése napján fennálló hitelek prolongálásával keletkező kötelezettségvállalást.

(3) Azon elkülönített állami pénzalap kezelőnek, melynek a KTv. - e törvény 17. §-ával megállapított - 48. § (2) bekezdése szerint a pénzforgalmi számláit és lekötött betéteit nem a Magyar Nemzeti Banknál vezetik, illetve kezelik, az e törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül azokat át kell telepítenie a Magyar Nemzeti Bankhoz. A Kormány a végrehajtásra legfeljebb 1995. december 31. napjáig halasztást engedélyezhet.

26. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a KTv. 29. §-ának (2) bekezdése;

b) a KTv. 43. §-ának első mondata;

c) a KTv. 58. §-a;

d) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 125. §-ának (4) bekezdése és az ezt megállapító KTv. 69. §-ának (2) bekezdése;

e) az 1995. évi XXI. törvénnyel módosított, az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény 78. §-a (1) bekezdésének a) pontja;

f) az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény 58. §-ának (4) bekezdése;

g) a Szakképzési Alapról szóló 1988. évi XXIII. törvény 6. §-a (1) bekezdésének második mondatrésze;

h) az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény 1. §-ának (3) bekezdése;

i) a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 10. §-ának (2) bekezdése;

j) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata;

k) a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által felügyelt alapok banki elhelyezéséről szóló 2/1994. (III. 8.) MKM rendelet;

l) az államháztartás alrendszereinek tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a központi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 9/1994. (III. 11.) IKM rendelet.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a KTv. 4. §-ának (5) bekezdésében „a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.)” szövegrész helyébe „az MNB tv.” szövegrész lép.

27. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy

a) a központi költségvetési szervek által fenntartott hivatali üdülők támogatásának mérséklésére irányuló felülvizsgálatot követően megállapított támogatáscsökkentés összegével az érintett fejezeteknél az előirányzatokat csökkentse (cím, alcím, előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat);

b) az I. Köztársasági Elnökség, a II. Országgyűlés, a III. Alkotmánybíróság, a IV. Legfelsőbb Bíróság, az V. Magyar Köztársaság Ügyészsége, a VI. Állami Számvevőszék fejezetek irányításáért felelős vezető, továbbá a bíróságok vonatkozásában az igazságügyminiszter által a gazdasági stabilizációs intézkedések keretében felajánlott támogatás összegével az érintett fejezetek által javasolt előirányzatokat csökkentse (cím, alcím előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat);

c) a VII. Miniszterelnökség fejezet 27. címén tervezett előirányzatokat a tényleges teljesítésnek megfelelően az alcímek között átcsoportosíthassa;

d) a Kisvállalkozói Garancia Alapnál vizsgálja felül a garanciavállalási kötelezettségeket, és a megállapított kötelezettségekkel nem terhelt pénzeszközöket vonja be a központi költségvetés bevételeibe.

28. § Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének előterjesztésekor mutassa be az Országgyűlésnek az érvényben lévő koncessziós szerződések alapján, a következő három költségvetési évben a központi költségvetés milyen összegű bevételt realizálhat.

1. számú melléklet az 1995. évi LXXII. törvényhez

1. számú melléklet az 1994. évi CIV. törvényhez

Millió forintban

Cím Alcím Előirányzat Kiemelt elő- Cím Alcím Előirányzat KIADÁSOK 1995. évi
szám szám csoport szám irányzat szám név név csoport név Kiemelt előirányzat neve előirányzat
I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 48,9
2 Társadalombiztosítási járulék 20,4
3 Dologi kiadások 16,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 55,0
3 Felhalmozási kiadások 0,5
2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2,1
2 Társadalombiztosítási járulék 0,8
3 Dologi kiadások 3,6
3 Felhalmozási kiadások 0,3
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 62,0
I. fejezet kiadásai összesen: 210,1
II. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés
1 Képviselő-testület
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 978,9
2 Társadalombiztosítási járulék 321,2
3 Dologi kiadások 205,8
2 Országgyűlés hivatali szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 421,6
2 Társadalombiztosítási járulék 168,4
3 Dologi kiadások 619,1
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 9,0
2 Felújítás 105,6
3 Felhalmozási kiadások 90,0
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 NATO közgyűlés 50,0
2 Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése 10,0
3 Országgyűlési Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 47,4
2 Társadalombiztosítási járulék 19,6
3 Dologi kiadások 28,8
2 Felújítás 0,4
3 Felhalmozási kiadások 0,4
1-3. cím összesen: 3 076,2
5 Kisebbségi önkormányzatok és szervezetek működésének támogatása 320,0
6 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 Fiatal Demokraták Szövetsége 97,8
2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 112,0
3 Kereszténydemokrata Néppárt 97,9
4 Magyar Demokrata Fórum 135,0
5 Magyar Szocialista Párt 302,7
6 Szabad Demokraták Szövetsége 198,1
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
2 Munkáspárt 25,2
5 Köztársaság Párt 20,0
6 Magyar Igazság és Élet Pártja 12,5
7 Agrárszövetség 16,6
8 Társadalmi szervezetek támogatása
1 Társadalmi szervezetek felosztandó támogatása 400,0
3 Magyar Vöröskereszt támogatása 300,0
4 Értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek együttesen
34,0
5 Hallássérültek Országos Szövetsége 68,0
6 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 60,0
7 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 82,0
9 Magyarok Világszövetségének támogatása 180,0
10 Magyar-Máltai Szeretetszolgálat 120,0
11 MTESZ támogatása 62,0
12 TIT intézmények támogatása 60,0
II. fejezet kiadásai összesen: 5 780,0
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1 Alkotmánybíróság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 120,7
2 Társadalombiztosítási járulék 47,3
3 Dologi kiadások 85,5
3 Felhalmozási kiadások 11,5
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 15,0
III. fejezet kiadásai összesen: 280,0
IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1 Legfelsőbb Bíróság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 365,3
2 Társadalombiztosítási járulék 155,6
3 Dologi kiadások 95,9
2 Felújítás 30,0
3 Felhalmozási kiadások 10,0
IV. fejezet kiadásai összesen: 656,8
V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1 Legfőbb Ügyészség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 390,9
2 Társadalombiztosítási járulék 164,5
3 Dologi kiadások 124,3
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,7
2 Felújítás 5,0
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 45,0
2 Területi ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 324,2
2 Társadalombiztosítási járulék 994,7
3 Dologi kiadások 313,7
2 Felújítás 25,0
3 Felhalmozási kiadások 10,0
3 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 35,9
2 Társadalombiztosítási járulék 15,4
3 Dologi kiadások 6,5
V. fejezet kiadásai összesen: 4 455,8
VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1 Állami Számvevőszék
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 440,4
2 Társadalombiztosítási járulék 186,4
3 Dologi kiadások 144,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,4
2 Felújítás 24,0
3 Felhalmozási kiadások 42,0
2 Továbbképzési Intézet és Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13,4
2 Társadalombiztosítási járulék 5,4
3 Dologi kiadások 11,6
VI. fejezet kiadásai összesen: 871,1
VII. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 271,7
2 Társadalombiztosítási járulék 113,1
3 Dologi kiadások 83,1
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 64,8
3 Felhalmozási kiadások 6,3
2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 155,0
2 Társadalombiztosítási járulék 62,0
3 Dologi kiadások 448,2
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,4
2 Felújítás 60,0
3 Felhalmozási kiadások 2,8
2 Magyar Közigazgatási Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 45,7
2 Társadalombiztosítási járulék 14,0
3 Dologi kiadások 14,5
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,5
3 Felhalmozási kiadások 1,9
3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 35,4
2 Társadalombiztosítási járulék 14,2
3 Dologi kiadások 41,1
3 Felhalmozási kiadások 1,8
9 Üdülők
1 Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 48,9
2 Társadalombiztosítási járulék 19,5
3 Dologi kiadások 75,8
2 Felújítás 40,0
2 MEH Hivatali Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8,2
2 Társadalombiztosítási járulék 3,4
3 Dologi kiadások 18,1
11 Biztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 034,8
2 Társadalombiztosítási járulék 826,2
3 Dologi kiadások 1 054,2
2 Felújítás 60,0
3 Felhalmozási kiadások 208,2
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 300,0
2 Egyéb intézményi beruházások 82,0
3 Lakástámogatás 50,0
2 Információs Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 594,1
2 Társadalombiztosítási járulék 238,4
3 Dologi kiadások 871,3
2 Felújítás 6,5
3 Felhalmozási kiadások 30,7
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 125,0
3 Lakástámogatás 15,0
13 Határon Túli Magyarok Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 63,9
2 Társadalombiztosítási járulék 23,8
3 Dologi kiadások 76,0
3 Felhalmozási kiadások 11,7
14 Kormányzati Ellenőrző Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 70,4
2 Társadalombiztosítási járulék 31,4
3 Dologi kiadások 37,5
3 Felhalmozási kiadások 3,1
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 70,0
6 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése
400,0
3 Kormányzati távközlési célprogram 180,0
2 Célelőirányzatok
1 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Közalapítványa 470,0
2 Kisebbségi koordinációs keret 43,7
3 Kézfogás Alapítvány 200,0
7 Illyés Alapítvány 300,0
8 Teleki László Alapítvány 66,8
15 Kisebbségi intervenciós keret 20,0
31 Kisebbségi kompenzációs keret 500,0
33 Házat Hazát Alapítvány 41,0
44 1956. Tudományos Alapítvány támogatása 10,0
27 Céltartalékok
1 A közalkalmazottak 1995. évi bérpolitikai kerete 16 400,0
2 Energiaáremelés részleges kompenzációja 9 000,0
3 Központi költségvetési szerveknél végrehajtandó létszámleépítés többletkiadásai
3 325,8
29 Költségvetés általános tartaléka 19 100,0
30 Kormányzati rendkívüli kiadások
2 Pénzbeli kárpótlás 2 500,0
5 Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 100,0
10 Eximbank és az Exporthitelbiztosító Rt.alaptőke juttatás 4 000,0
11 „NATO Békepartnerségi program” kiadásai 493,0
VII. fejezet kiadásai összesen: 65 685,9
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 Belügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 616,7
2 Társadalombiztosítási járulék 227,4
3 Dologi kiadások 307,5
2 Felújítás 75,4
3 Felhalmozási kiadások 51,7
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Polgármesterek képzése 20,0
2 Fővárosi és megyei Közigazgatási Hivatalok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 716,2
2 Társadalombiztosítási járulék 280,9
3 Dologi kiadások 249,7
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 16,9
2 Felújítás 4,7
3 Felhalmozási kiadások 6,3
3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 793,4
2 Társadalombiztosítási járulék 720,4
3 Dologi kiadások 675,9
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 17,9
2 Felújítás 45,8
3 Felhalmozási kiadások 124,5
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 13,0
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Vagyonkataszteri felmérés 10,0
5 Rendőrség
1 Országos Rendőrfőkapitányság és háttérintézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 352,0
2 Társadalombiztosítási járulék 964,8
3 Dologi kiadások 3 882,9
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 25,0
2 Felújítás 276,0
3 Felhalmozási kiadások 1 471,3
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 300,0
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Gazdasági rendőrség 250,0
2 Világbanki hitel áfa 150,0
3 Rendőrség titkos információgyűjtő tevékenységének feltételei megteremtése
150,0
2 Budapesti Rendőrfőkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 558,2
2 Társadalombiztosítási járulék 2 252,2
3 Dologi kiadások 1 289,2
2 Felújítás 10,0
3 Megyei Rendőr-főkapitányságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13 267,0
2 Társadalombiztosítási járulék 5 376,1
3 Dologi kiadások 3 717,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,9
2 Felújítás 280,0
3 Felhalmozási kiadások 11,5
4 Rendőri Ezred
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 559,7
2 Társadalombiztosítási járulék 647,9
3 Dologi kiadások 463,6
2 Felújítás 45,0
5 Köztársasági Őrezred
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 740,6
2 Társadalombiztosítási járulék 300,0
3 Dologi kiadások 140,7
3 Felhalmozási kiadások 9,9
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Védett vezetők utóbiztosítása 15,0
2 Országház védelmi rendszer megerősítése 100,0
6 Híradástechnikai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 193,2
2 Társadalombiztosítási járulék 78,3
3 Dologi kiadások 804,0
3 Felhalmozási kiadások 10,6
6 Határőrség
1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 869,6
2 Társadalombiztosítási járulék 347,8
3 Dologi kiadások 918,8
2 Felújítás 461,8
3 Felhalmozási kiadások 418,2
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 224,0
2 Egyéb intézményi beruházások 106,0
3 Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás 40,0
2 Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 344,6
2 Társadalombiztosítási járulék 96,9
3 Dologi kiadások 308,4
3 Határőr-igazgatóságok
1 Működési költségvetés
  Vissza az oldal tetejére