Időállapot: közlönyállapot (1995.IX.28.)

1995. évi LXXVI. törvény

a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság közötti, Krakkóban, 1991. október 6-án aláírt, baráti és jószomszédsági együttműködésről szóló Szerződés kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság közötti, Krakkóban, 1991. október 6-án aláírt, baráti és jószomszédsági együttműködésről szóló Szerződést e törvénnyel kihirdeti. (A Szerződés megerősítéséről szóló okiratok cseréje 1992. június 15-én lezajlott, és a Szerződés ezen a napon hatályba lépett.)

2. § A Szerződés magyar nyelvű szövege a következő:

„Szerződés
a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság
közötti baráti és jószomszédsági együttműködésről

A Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság (a továbbiakban: Szerződő Felek),

kiindulva a két államot és azok nemzeteit összekötő barátság sok évszázados hagyományaiból,

meggyőződve az európai szolidaritás kiszélesítésének és megszilárdításának szükségességéről az egyesült Európa és a térségek szoros együttműködése javára,

hangsúlyozva az emberi és az alapvető szabadságjogok, a demokrácia és a jogállamiság elveinek feltétel nélküli tiszteletben tartását, és kifejezésre juttatva meggyőződésüket, hogy azok az európai örökség elvitathatatlan elemei, tiszteletben tartásuk és következetes megvalósításuk pedig a szabadság, az igazságosság és a béke alapját képezi,

betartva a nemzetközi jogot, különösen az Egyesült Nemzetek Alapokmányát, az EBEÉ Záródokumentumát és az Új Európa Párizsi Kartáját, továbbá a helsinki folyamat más dokumentumait,

törekedve a jószomszédság elveire támaszkodó kölcsönös kapcsolatok és együttműködés sokoldalú fejlesztésére, a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

1. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak, hogy nemzeteik között erősítik a barátságot és együttműködést, valamint mélyítik a megértést, tiszteletet és bizalmat. Kölcsönösen támogatják és összehangolják az egyesülő Európa intézményeiben való teljes körű részvételüket célzó tevékenységet.

2. A Szerződő Felek nemzetközi kötelezettségeik jóhiszemű teljesítése során tiszteletben tartják a szuverén egyenlőség, a területi integritás és a belügyekbe való be nem avatkozás elvét.

2. Cikk

1. A Szerződő Felek sokoldalúan támogatják a biztonság fenntartását és erősítését, valamint az együttműködés fejlesztését Európában hatékony összeurópai biztonsági rendszer megteremtése céljából, különös tekintettel annak a térségnek a biztonságára, amelyhez tartoznak.

2. A Szerződő Felek támogatják az összeurópai biztonsági és bizalomerősítő struktúrák és eszközök megteremtését. A Szerződő Felek szükség szerint egyeztetik további intézkedések megtételét ezen a téren.

3. A jelen Cikk 1. bekezdésében említett biztonság közös értékeken nyugszik, amelyek különösen a jogon, az igazságosságon és a nemzetközi együttműködésen alapuló békét, az állami szuverenitás biztosítását, a területi integritást és sérthetetlenséget, az emberi jogok tiszteletben tartását, a demokrácia fenntartását foglalják magukban.

4. A Szerződő Felek különböző szinten rendszeres konzultációt tartanak biztonsági és védelmi kérdésekben.

5. A Szerződő Felek fejlesztik a különböző szintű katonai együttműködést a két állam katonai vezetése, a különböző fegyvernemek egységei, valamint a katonai tanintézetek közötti kapcsolatok, információ- és tapasztalatcsere útján, továbbá a haditechnológia és hadiipari együttműködés területén.

3. Cikk

1. Ha a Szerződő Felek egyikének véleménye szerint olyan helyzet alakult ki, amely veszélyeztetheti a nemzetközi békét és biztonságot, a Szerződő Felek konzultációt folytatnak és koordinálják a tevékenységüket, miként lehet a szóban forgó helyzetet az ENSZ Alapokmánya, a Helsinki Záródokumentum és a Párizsi Karta az Új Európáért elvei alapján mielőbb rendezni.

2. Ha a Szerződő Felek egyike úgy ítéli meg, hogy olyan helyzet vagy viszály alakult ki, amely sérti vagy fenyegeti szuverenitását, területi integritását vagy legfontosabb biztonsági érdekeit, a Szerződő Felek késedelem nélkül konzultációkat tartanak a fenyegetés elhárításának legmegfelelőbb módjáról.

3. Ha a Szerződő Felek egyikét fegyveres támadás éri, a Szerződő Felek haladéktalanul erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a konfliktus az ENSZ Alapokmányában, valamint az EBEÉ dokumentumaiban rögzített elvekkel, szabályokkal és eljárásokkal összhangban mielőbb rendeződjék.

4. Cikk

1. A Szerződő Felek támogatják a sokoldalú politikai és társadalmi kapcsolatok fejlesztését. Ebből a célból megteremtik a parlamentek, politikai pártok, társadalmi mozgalmak és szervezetek, egyházak, vallási felekezetek, alkotó szövetségek és szakmai szervezetek, továbbá a szakszervezetek együttműködésének bővítéséhez nélkülözhetetlen feltételeket.

2. A Szerződő Felek támogatják a regionális, megyei, vajdasági, városi és községi szintű együttműködést.

3. A Szerződő Felek biztosítanak minden feltételt a két ország állampolgárai szabad érintkezése és mozgása számára.

5. Cikk

1. A Szerződő Felek rendszeres konzultációt folytatnak különböző szinteken, hogy elősegítsék a kétoldalú kapcsolataik fejlődését és véleményt cseréljenek a nemzetközi kérdésekről. Ennek érdekében legfelső szintű állami vezetőik szükség szerint, de legalább évente egyszer találkozót tartanak.

2. A külügyminiszterek évente legalább egyszer találkozót tartanak, amelyen konzultációt folytatnak a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekről, és áttekintik a Szerződés megvalósítását.

3. Rendszeresen sor kerül a két ország minisztériumai és országos hatáskörű szervei vezetőinek találkozóira és szakértői szintű konzultációira.

6. Cikk

1. A Szerződő Felek a nemzeti kisebbségek identitása és jogai védelme alapjának azokat a kötelezettségeket tekintik, amelyeket az EBEÉ keretében elfogadott, valamint az ezen kisebbségekre vonatkozó más nemzetközi szerződésekben és dokumentumokban vállaltak.

2. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a nemzeti kisebbségek azon ország társadalmának szerves részét képezik, amelyben élnek, és egyéni, valamint csoportjuk más tagjaival közösen gyakorolt jogaik szavatolása a stabilitás és a demokrácia fontos eleme. Megerősítik, hogy segítséget nyújtanak a másik Fél saját területükön élő etnikai csoportjának a kultúra, a nyelv és az iskolaügy ápolásában, továbbá kapcsolatai fenntartásában az anyaországgal, valamint lehetővé teszik e csoport számára, hogy a fenti tevékenységben igénybe vehesse a másik Fél által nyújtandó segítséget.

7. Cikk

A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a gazdasági együttműködés fejlesztése a társadalmi fejlődés alapvető feltétele. E fejlődést a nemzetközi közösség szolidáris erőfeszítése útján is elő kell segíteni, amelynek célja az európai földrésznek közös jólét területévé történő átalakítása. Ennek érdekében a Szerződő Felek a gazdaság területén különös figyelmet szentelnek a kölcsönösen előnyös kétoldalú együttműködés fejlesztésének is, a vállalkozások szabadsága, az egyenlőség és diszkrimináció-mentesség elve alapján.

8. Cikk

1. A Szerződő Felek fejlesztik a kölcsönösen előnyös gazdasági és pénzügyi együttműködést a világpiaci gyakorlat és a nemzetközi normák alapján, ezen belül a régiók közötti együttműködést is.

2. A Szerződő Felek elősegítik a két állam gazdálkodó egységei közötti közvetlen együttműködési kapcsolatok kialakulását kedvező gazdasági, pénzügyi és jogi feltételek megteremtése céljából a gazdálkodói tevékenység számára, beleértve a kölcsönös tőkebefektetések ösztönzését és védelmét, valamint az áruk, a szolgáltatások, a munkaerő és a tőke határon való átjutása feltételeinek könnyítését.

3. A Szerződő Felek együttműködnek a két állam közötti szállítási és távközlési összeköttetések bővítésében és javításában.

4. A gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi, szállítási és távközlési kérdések részletes szabályozását külön megállapodásokban rögzítik. A Szerződő Felek ezekben a megállapodásokban a kialakulóban lévő egységes európai gazdasági szervezetekhez történő illeszkedésre fognak törekedni.

5. A Szerződő Felek a lehető legkedvezőbb tranzitfeltételek biztosítására törekednek a másik Szerződő Fél árui és szolgáltatásai számára.

9. Cikk

1. A Szerződő Felek szorosan együttműködnek a környezetvédelem és a természeti erőforrások ésszerű kiaknázása területén, a kölcsönös ökológiai biztonság, továbbá a Szerződő Felek területeit érintő, határokon keresztül történő szennyezések közös megelőzése, csökkentése és felszámolása érdekében.

2. A Szerződő Felek részt vesznek a természeti környezet védelmét és a környezetbarát termelés fejlesztését célzó, nemzetközi, különösen pedig európai koordinált stratégia és koncepció kidolgozásában és megvalósításában.

3. A környezetvédelmi együttműködés részletes elveit külön megállapodások szabályozzák.

10. Cikk

1. A Szerződő Felek az egyenjogúság és a kölcsönös előnyök elve alapján támogatják és előmozdítják a tudományos-műszaki kapcsolatok erősítését.

2. A Szerződő Felek külön megállapodások alapján bővítik együttműködésüket ezeken a területeken, azok eredményeit közös projektek és vállalkozások útján valósítják meg.

3. A Szerződő Felek támogatják a tudósok és a kutatóintézetek e Cikkben meghatározott együttműködésének dinamikus, harmonikus és széles körű fejlesztését szolgáló kezdeményezéseit.

4. A Szerződő Felek támogatják a tudományos-műszaki információk és dokumentációk intenzív cseréjét, valamint megkönnyítik a tudományos kutatóintézetekhez, archívumokhoz, könyvtárakhoz és hasonló intézményekhez való hozzáférést.

11. Cikk

1. A Szerződő Felek fejlesztik az együttműködést a kultúra, a tudomány és az oktatás területén.

2. Megállapodások és programok alapján minden téren és minden szinten szélesítik a cseréket, támogatják az együttműködést az alkotószövetségek, valamint más kulturális intézmények és szervezetek között, továbbá a művészek közötti közvetlen kapcsolatokat.

3. A Szerződő Felek szélesítik és támogatják az együttműködést minden típusú iskola és oktatási intézmény, valamint tudományos kutatóintézet között, mind a hallgatók, diákok, ösztöndíjasok, oktatók és tudományos munkatársak cseréje, mind pedig közös kutatási munkák révén.

4. A Szerződő Felek támogatják a lengyel nyelv tanítását a Magyar Köztársaságban, illetve a magyar nyelv oktatását a Lengyel Köztársaságban az iskolák és oktatási intézmények keretében, valamint az iskolai rendszeren kívül.

5. A Szerződő Felek a megfelelő egyezményekkel összhangban, kölcsönösen elismerik a különböző iskolák és felsőfokú tanulmányok befejezését tanúsító okiratokat.

12. Cikk

A Szerződő Felek erőfeszítéseket tesznek a saját területükön található, a másik Fél kulturális értékeit és emlékeit képező tárgyak megőrzése érdekében.

13. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális, tudományos életre vonatkozó és más információk szabad áramlását, s különösen biztosítják a széles körű, alapos és tárgyilagos tájékoztatást a másik államról az oktatásban, az enciklopédiai és tankönyvi kiadványaikban.

14. Cikk

1. A Szerződő Felek támogatják a széles körű együttműködést az egészségvédelem, az egészségügyi higiénia, ezen belül elsősorban a társadalmi betegségek és kórok, valamint a fertőző és más betegségek elkerülése és a velük való harc terén.

2. A Szerződő Felek a legszorosabb együttműködésre törekszenek a társadalomgondozás és társadalombiztosítás terén.

15. Cikk

A Szerződő Felek fejlesztik és támogatják az együttműködést a testnevelés, a sport és a turizmus területén.

16. Cikk

1. A Szerződő Felek együttműködését külön megállapodások szabályozzák a jogi kapcsolatok, az igazságszolgáltatás és a rendőri munka területén.

2. A Szerződő Felek együttműködnek a bűnözés elleni harc, ezen belül a terrorizmus, a kábítószerek illegális kereskedelme, valamint a kulturális és történelmi javak illegális forgalma ellen.

17. Cikk

A Szerződő Felek elismerik a szárazföldi államok jogát a tengerekhez való kijutáshoz. A Lengyel Köztársaság megerősíti a Magyar Köztársaság jogát a Balti-tengerre való kijutáshoz.

18. Cikk

Ezt a Szerződést meg kell erősíteni. A Szerződés a megerősítő okiratok Budapesten történő kicserélése napján lép hatályba. E Szerződés hatálybalépésével a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között Budapesten, az 1968. évi május hó 16. napján aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés hatályát veszti.

Ez a Szerződés 15 évig marad hatályban, és automatikusan 5 éves időszakokra meghosszabbodik, kivéve, ha azt valamelyik Szerződő Fél a lejáratot 12 hónappal megelőzően jegyzékben közölt értesítéssel felmondja.

Készült Krakkóban, az 1991. évi október hó 6. napján, két eredeti példányban, mindkettő magyar és lengyel nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság
nevében
A Lengyel Köztársaság
nevében”

3. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1992. június 15-től kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére