Időállapot: közlönyállapot (1995.XI.1.)

1995. évi LXXXVII. törvény

a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény módosításáról * 

1. § A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-ának b) és d) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E törvény alkalmazásában]

„b) gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet - a lakásszövetkezet kivételével -, a gazdasági társaság, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, ha a társasági adó alanya, az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági vállalkozó, továbbá az adóbevallásra kötelezett mezőgazdasági kistermelő;”

„d) mezőgazdasági vállalkozó: az a természetes személy, aki vállalkozói igazolvány nélkül folytat mezőgazdasági termelő tevékenységet, nyújt ahhoz kapcsolódó szolgáltatást, feltéve, hogy e tevékenysége gazdasági tevékenységnek minősül;”

2. § A Tv. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Jogszabály az egyes állami támogatások igénybevételét gazdasági kamarai tagsági viszony előzetes igazolásához kötheti.”

3. § E törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére