Időállapot: közlönyállapot (1995.XI.30.)

1995. évi XCVIII. törvény

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról * 

I. Fejezet

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

1. § A helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A törvény hatálya - a 34. §-ban foglaltak kivételével - nem terjed ki a Magyar Nemzeti Bankra, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaságra, az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási vállalatra és annak a fogvatartottak foglalkoztatását végző jogutódjára.”

2. § A Htv. 16. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az adó évi mértékének felső határa:)

a) a 15. § a) pontja szerinti adóalap-számítás esetén: 900 Ft/m2,”

3. § A Htv. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § Az adó évi mértékének felső határa:

a) a 21. § a) pontja szerinti adóalap-számítás esetén: 200 Ft/m2,

b) a 21. § b) pontja szerinti adóalap-számítás esetén: a korrigált forgalmi érték 3%-a.”

4. § A Htv. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § Az adó évi mértékének felső határa a 11. §-ban és a 17. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként legfeljebb 12 000 Ft.”

5. § A Htv. 30. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt:)

a) aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt,”

6. § A Htv. 32. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az adó alapja:)

a) a 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség esetén:

1. a megkezdett vendégéjszakák száma, vagy

2. a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj,”

7. § A Htv. 33. §-ának a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az adó mértékének felső határa:)

a) a 32. § a) 1. pontja alapján: személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft;”

c) a 32. § b) pontja alapján: épület után évente 900 Ft/m2.”

8. § A Htv. 40. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adó évi mértékének felső határa az adóalap 1,2 százaléka.”

9. § A Htv. 52. §-ának 21., valamint 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„21. állandó lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén,”

„35. közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Részvénytársaság, a Magyar Rádió, a Magyar Televízió, továbbá a helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedést lebonyolító szervezetek, a közüzemi ellátást alapellátásként végző szervezetek közül a villamos- és gázenergia-, távfűtés-, melegvíz-, ivóvíz-, csatornaszolgáltatást nyújtók, ideértve a víziközmű-társulatot is. Alapellátásként az a szervezet végez közüzemi ellátást, amelynek nettó árbevétele legalább 75%-ban ebből a tevékenységből származik.”

Átmeneti rendelkezések

10. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Htv. 10. §-a, 13. §-ának c) és e) pontja, 37. §-a, valamint az 52. §-ának 7. pontja hatályát veszti.

(2) A Htv. e törvénnyel hatályon kívül helyezett 10. §-a alapján az adóalany adólevonási jogát az ott meghatározott feltételekkel továbbra is érvényesítheti, ha

a) az adólevonási joga 1996. év január 1. napja előtt nyílt meg,

b) az 1996. január 1. napja előtt kivitelezési szerződéssel megkezdett beruházását 1996. évben fejezi be,

c) az 1996. január 1. napja előtt a beruházóval kötött szerződés alapján befizetést teljesít.

II. Fejezet

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

11. § A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) II. fejezete „A belföldi gépjárművek adója” cím után a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § (1) A belföldi gépjárművek adójának mértékét - e törvény keretei között - a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosban a fővárosi közgyűlés rendelettel állapítja meg. Az önkormányzat illetékességi területén hatályos adótételekről szóló önkormányzati rendeletet az adóévet megelőző év december hó 15. napjáig kell kihirdetni.

(2) Ha a képviselő-testület, illetve a fővárosi közgyűlés rendeletének kihirdetése az (1) bekezdésben meghatározott időpontig nem történik meg, akkor az önkormányzat illetékességi területén a 7. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott alsó adótételeket kell alkalmazni.

(3) A települési önkormányzat által a belföldi gépjárművek után beszedett adóból a törvényben meghatározott alsó adótétellel számított összeg 50%-a az önkormányzatot illeti. Ha a képviselő-testület, illetve közgyűlés az alsó adótételnél magasabb mértéket állapít meg, a különbözetből származó bevétel 100%-ban az önkormányzatot illeti.”

12. § A Gjt. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az adó alanya - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltéréssel - a gépjármű forgalmi engedélyének tulajdonosi rovatában az év első napján feltüntetett tulajdonos. Amennyiben a forgalmi engedély az év első napján a tulajdonos mellett az üzembentartót (üzemeltetőt) is tartalmazza, az adóalany az utóbbi.

(2) Év közben használatba vett új vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetén az adó alanya az, akit/amelyet ez alkalommal tulajdonosként, üzembentartóként, üzemeltetőként (a továbbiakban együtt: tulajdonos) a forgalmi engedélyben feltüntettek.

(3) Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos a közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló jogszabályban meghatározott módon bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Ettől az időponttól kezdve a korábbi tulajdonostól tulajdonjogot szerző felet kell az adó alanyának tekinteni, kivéve, ha ebben az időpontban a gépjármű forgalmi engedélyében harmadik személy szerepel tulajdonosként.

(4) Az adóévre járó adót az adóalany köteles megfizetni.”

13. § A Gjt. 5. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mentes az adó alól:)

a) a költségvetési szerv, az egyház, az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási vállalat és annak a fogvatartottak foglalkoztatását végző jogutódja, valamint a fogvatartottak foglalkoztatása céljára alapított közhasznú társaság tulajdonában lévő gépjármű.”

14. § A Gjt. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az évi adótétel - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a 6. §-ban meghatározott adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után legalább 400 Ft, de legfeljebb 800 Ft.

(2) A motorkerékpár, a lakópótkocsi, a lakóautó és a sátras utánfutó adója legalább 2000 Ft/év, de legfeljebb 5000 Ft/év.

(3) Az ideiglenes forgalmi engedéllyel forgalomban tartott gépjármű után - fajtájára tekintet nélkül - az adómentes időszak túllépését követően minden megkezdett hónapra havi 2000 Ft adót kell fizetni.”

15. § A Gjt. 8. §-ának az 1995. évi V. törvény 4. §-ával (1) bekezdésre változtatott rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kizárólag elektromos meghajtású, a tiszta gázüzemű (kizárólag autógázzal üzemeltethető), továbbá a műbizonylat szerint környezetszennyezést csökkentő berendezéssel (katalizátorral) ellátott gépjármű után az egyébként járó adó felét kell megfizetni.”

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény módosítása

16. § A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §-ának (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület adóügyi feladata és hatásköre:)

h) megállapítja - a gépjárműadóról szóló törvény keretei között - a belföldi gépjárműadó tételeit.”

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

17. § (1) E törvény a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 1996. év január 1. napján lép hatályba.

(2) E törvény 11. §-a, 14. §-a, valamint 16. §-a a kihirdetésekor lép hatályba azzal, hogy a Gjt. 1/A. §-ának (1) bekezdése szerinti önkormányzati rendeletet az 1995. évben december 31. napjáig lehet kihirdetni, a 14. § rendelkezéseit pedig első ízben az 1996. adóévre történő adómegállapításnál lehet alkalmazni.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényt módosító 1995. évi V. törvény 3. §-a hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére