Időállapot: közlönyállapot (1995.XII.1.)

1995. évi XCIX. törvény

az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény (a továbbiakban: Tv.) módosításáról a következő törvényt alkotja:

1. § A Tv. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § E törvény hatálya kiterjed:

a) a mezőgazdasági, a halászati, az élelmiszeripari, valamint az erdészeti termékekre;

b) ezen termékeket termelő, előállító, feldolgozó, kül- és belkereskedelmi tevékenységet folytató jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági és egyéb társaságra, természetes személyre (a továbbiakban együtt: gazdálkodó), továbbá

c) az e törvény alapján terméktanácsként elismert szervezetre (a továbbiakban: Terméktanács).”

2. § A Tv. 2. §-ának c), d), e), g), m) és n) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában:)

c) közvetett módon szabályozott agrárpiac: az a szabályozási rendszer, amely csak azon termékekre terjed ki, amelyeknél a piaci egyensúly érdekében a garantált ár kivételével az agrárpiaci rendtartás eszközeinek e törvényben meghatározott elemeit működtetik;

d) befolyásolt agrárpiac: az a szabályozási rendszer, amely a b) és c) pont hatálya alá nem tartozó termékekre terjed ki;

e) termékpálya: a piaci szereplők meghatározott termék alapanyag-előállításától a végtermék előállításáig terjedő kapcsolatrendszere;

g) kvóta: az a szabályozási rendszerbe vont termék- vagy árumennyiség, illetőleg termőterület, amelyet a földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) a piaci zavar megelőzése érdekében jogszabályban határoz meg, és amelyhez minőségi kikötés is elrendelhető;

m) normatív exporttámogatás: az éves költségvetési törvényben meghatározott forrás függvényében egyes termékek külpiacra jutásának elősegítése érdekében megállapított mértékű támogatás;

n) kiegyenlítő befizetés: az irányárat jelentősen meghaladó exportár esetén átmeneti időre elrendelt, a folyamatos belföldi termékellátást szolgáló befizetési kötelezettség;”

3. § A Tv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az agrárpiaci rendtartás irányításával, szervezésével és szabályozásával, valamint az e törvény szerinti információs rendszer kialakításával, működtetésével kapcsolatos feladatokat a miniszter látja el, aki egyes feladatainak ellátásáról az általa létrehozott Agrárrendtartási Hivatalon keresztül gondoskodik.”

4. § (1) A Tv. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Bizottság agrárpiaci rendtartási döntéseket előkészítő, egyeztető fórum, véleményt nyilvánít az 1. § a) pontja szerinti termékek külkereskedelmi forgalmát érintő szabályozási kérdésekben, továbbá javaslatot tesz agrárpiaci, valamint egyes termékek kereskedelmi forgalmát és piacvédelmét szolgáló intézkedés meghozatalára.”

(2) A Tv. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a Bizottság munkájában állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vesz:

a) a napirend szerint illetékes Terméktanács egy,

b) a gazdasági kamarák egy-egy,

c) az érintett termelők, feldolgozók, továbbá a forgalmazók érdekeit képviselő társadalmi szervezetek összesen kettő, valamint

d) a fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó szervezet egy

képviselője.”

(3) A Tv. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Bizottság elnökének meghívására, annak ülésein más érdekelt is részt vehet.”

5. § A Tv. 8. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az élelmezési célú búzára, a takarmánykukoricára, a tehéntejre, a vágómarhára, valamint a vágósertésre a közvetlenül szabályozott agrárpiacra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a vágócsirkére, a cukorrépára, a cukorra, az izoszörpre, valamint az ipari célú napraforgómagra a közvetett módon szabályozott agrárpiacra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

6. § (1) A Tv. 9. §-a (1) bekezdésének g), h), i) és j) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a bekezdés az alábbi új l) ponttal egészül ki:

(A törvény 8. §-ának alkalmazása során a következő eszközök vehetők igénybe:)

g) az exporttámogatás mértékének és feltételeinek meghatározása;

h) az export engedélyezése vagy felfüggesztése;

i) kiegyenlítő befizetés előírása;

j) pályázat kiírása, feltételeinek meghatározása;”

l) az áruját közraktárban elhelyező termelőnek a közraktározással összefüggésben felmerült költségeihez való hozzájárulás.”

(2) A Tv. 9. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a Tv. 9. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Pályázat kiírása esetén annak elbírálása pályázati díj előzetes megfizetéséhez köthető. A pályázati díj mértékét a pályázati kiírásban kell meghatározni. A befizetett pályázati díjat a pályázó részére vissza kell fizetni, amennyiben az a pályázati kiírásban meghatározott időpontig a pályázati feltételeknek eleget tesz, ellenkező esetben a pályázó a befizetett pályázati díjat elveszti.

(4) A garantált árat, valamint a miniszter döntése szerint ahhoz rendelt kvótát - ha jogszabály másként nem rendelkezik - növényi termékek esetében a szezonév, állati termékek esetében pedig a naptári év kezdete előtt legalább kilencven nappal kell meghirdetni.

(5) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában támogatás csak akkor vehető igénybe, ha a támogatott az (1) bekezdés szerinti eszközök alkalmazásához azonos célra más jogszabály alapján állami támogatást nem vesz igénybe.”

7. § (1) A Tv. 10. §-a (1) bekezdésének a)-b) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az agrárpiaci rendtartás eszközeinek alkalmazása során az alábbi pénzügyi források használhatók fel:)

a) a költségvetési törvényben a Földművelésügyi Minisztérium fejezetében mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás, valamint agrárpiaci támogatás céljára biztosított összegek, amelyek között a miniszter - a pénzügyminiszter, valamint az ipari és kereskedelmi miniszter egyetértésével - a költségvetési törvény keretei között átcsoportosíthat;

b) az e törvényben szabályozott eszközrendszer működtetéséből származó bevételek, ideértve a pályázati díj vissza nem fizetett részét;”

(2) A Tv. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Terméktanács - az e törvényben foglalt célok megvalósításának elősegítése érdekében - a tagjai által történt befizetésekből támogatást nyújthat. A Terméktanács tagja az e célra történt befizetést az adott termékpályához tartozó termékek értékesítéséből származó árbevétele egy ezrelékének megfelelő mértékben számolhatja el az egyéb ráfordításai, illetőleg költségei között. Az adott termékpályához tartozó egyes termékek esetén - a miniszter, valamint a pénzügyminiszter és az ipari és kereskedelmi miniszter együttes döntése alapján - a befizetés mértéke elérheti az árbevétel öt százalékát is. A Terméktanács az így befizetett pénzt köteles elkülönítetten kezelni, és azt csak az e törvényben meghatározott célokra történő kifizetésekre használhatja fel.”

8. § A Tv. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közvetlenül szabályozott agrárpiac meghirdetése esetében a szabályozásba bevont termékre - a Terméktanács javaslatát is figyelembe véve - a miniszter, a pénzügyminiszterrel egyetértésben garantált árat állapít meg. Ezzel egyidejűleg meghatározott mennyiségű és minőségű termékre termelési kvótát is meg kell határozni. Az ebbe a körbe tartozó termékeknél a garantált ár és a hozzá kapcsolódóan meghirdetett kvóta állami felvásárlás esetén történő érvényesítési időtartama növényi termékeknél a szezonévi betakarítás kezdő napjától a garantált árra vonatkozó rendeletben meghatározott időpontig tart, állati termékeknél a naptári évvel egyezik meg.”

9. § A Tv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) A gazdálkodás kiszámíthatósága és a piac szereplőinek tájékoztatása érdekében a 8. § (1) bekezdésének a) pontja alá tartozó termékkörre - az e törvényben meghatározott módon - irányárat kell közzétenni.

(2) A 8. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai szerinti termékkörre irányár tehető közzé.

(3) Az irányár mértékére, az alkalmazás feltételeire a Terméktanács tesz javaslatot, és a miniszter egyetértése esetén gondoskodik annak meghirdetéséről. Az irányárat a minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenni.

(4) Irányár meghirdetése esetén piaci beavatkozásra (intervenció) csak akkor kerülhet sor, ha

a) piaci zavar állt be, és

b) a Terméktanács a 10. § (3) bekezdése alapján képzett befizetésekből a piaci egyensúly helyreállítása érdekében előzetesen már támogatást nyújtott.”

10. § A Tv. 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A termelés mennyiségi szabályozása határozatlan időre is megállapítható.”

11. § A Tv. 14. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 13. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti meghatározott időtartamra, termőterületre, mennyiségre, minőségre vonatkozó kvótát a miniszter rendeletben állapítja meg. Ez esetben a szabályozás feltételeiről, módjáról és - amennyiben ahhoz állami támogatás kapcsolódik - az ellentételezés mértékéről, valamint a szabályozásban foglaltak megsértésének jogkövetkezményeiről is rendelkezni kell. Ennek keretében feltételként előírható, hogy a szabályozással érintett termékkörben e törvény szerinti kedvezményekhez csak a Terméktanács tagja juthat.”

12. § A Tv. 17. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az e törvény hatálya alá tartozó termékek exportjához kapcsolódó normatív exporttámogatás mértékét a miniszternek a pénzügyminiszterrel, valamint az ipari és kereskedelmi miniszterrel együttesen kiadott rendelete állapítja meg.

(3) Az adott termék meghatározott mennyiségének értékesítéséhez, piacra jutásának elősegítéséhez, valamint a piaci zavar megelőzéséhez - a (2) bekezdés alapján kiadott rendeletben fel nem sorolt termékekre, valamint az ott meghatározott mértéken túl - további támogatás nyújtható. A támogatás igénybevételének feltételeit a miniszternek a pénzügyminiszterrel, valamint az ipari és kereskedelmi miniszterrel egyetértésben kiadott pályázati kiírása tartalmazza.”

13. § A Tv. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) Amennyiben a belföldi piac alapvetően fontos termékekből való folyamatos ellátása, a bekövetkezett áruhiány vagy annak megelőzése ezt különösen indokolttá teszi, a piaci egyensúly helyreállításának elősegítése érdekében azoknál a termékeknél, amelyekre irányárat is meghirdettek, a termék exportálása kiegyenlítő befizetés előzetes teljesítésétől tehető függővé. Kiegyenlítő befizetés csak meghatározott időtartamra és csak akkor írható elő, ha a termék határparitáson számított átlagos exportára a meghirdetett irányárat jelentősen meghaladja. Kiegyenlítő befizetés elrendelése esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a meghirdetés érvényességi ideje alatt exportált termék után normatív exporttámogatás nem vehető igénybe. A kiegyenlítő befizetésre kötelezettet, annak mértékét, az alkalmazás időtartamát, valamint a befizetés egyéb feltételeit a miniszter - az ipari és kereskedelmi miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel egyetértésben - rendeletben állapítja meg.

(2) A kiegyenlítő befizetés révén képződő bevétel a Tv. 10. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti pénzügyi forrásnak minősül.”

14. § (1) A Tv. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az agrárpiaci rendtartás hatékony működése érdekében a statisztikai adatszolgáltatási rendszerrel összehangolt információs rendszert kell működtetni. Ennek keretében - a Központi Statisztikai Hivatal közreműködésével - a Terméktanácsok, a gazdasági kamarák, valamint más köztestületek információs rendszerének bekapcsolásával statisztikai célú felhasználásra is alkalmas adatbázist kell létrehozni.”

(2) A Tv. 25. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A miniszter külön jogszabályban határozza meg az információ tartalmát, az adatszolgáltatás gyakoriságát, annak felhasználását, az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, továbbá az adatszolgáltatás módját.”

15. § A Tv. 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (4)-(5) bekezdés számozása (5)-(6) bekezdésre változik:

„(4) A törvény hatálya alá tartozó termék külkereskedelmi forgalmát, piacvédelmét (így különösen a vám megállapítását, vámkontingensek, vámpótlékok alkalmazását) érintő intézkedéseiket az illetékes miniszterek a miniszterrel egyetértésben teszik meg.”

16. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény 7. §-a, 12. §-a, valamint 15. §-a 1996. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tv. 2. §-ának j) és k) pontjai, valamint a Tv. 8. §-ának (4) bekezdése.


  Vissza az oldal tetejére