Időállapot: közlönyállapot (1995.XII.2.)

1995. évi CIII. törvény

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról * 

1. § A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) 8. §-a (3) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az éves támogatási keret felosztásakor a jogosultságot meghatározó szabályt a rangsorolt és csak részben kielégíthető utolsó célnál e törvény 2. és 3. számú melléklete határozza meg.”

2. § A Cct. az e törvény mellékletét képező új 3. számú melléklettel egészül ki.

3. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet az 1995. évi CIII. törvényhez

(3. számú melléklet az 1992. évi LXXXIX. törvényhez)

Támogatható célok 1997. évre

Sor-
szám
Támogatható cél Igénybevétel feltételei
I. Vízgazdálkodás 1. A szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos támogatás az állandó népesség ellátására igényelhető.
2. Nem igényelhető támogatás a meglévő létesítmény rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével összefüggő, valamint az üzemeltetést szolgáló javítási, karbantartási munkákhoz.
Szennyvízelvezetés és -tisztítás
Megjegyzés: Amennyiben az éves költségvetés nem ad fedezetet valamennyi jogos, az I.1., I.2. és I.3. célokra benyújtott igényre, akkor a következő prioritási csoportok növekvő sorszáma és ezen belül - az igénybenyújtás határidejét megelőző év január 1-jei KSH adat alapján - a biológiai és kémiai szempontból nem az előírásoknak megfelelően tisztított szennyvízmennyiség csökkenő mértéke szerint történik az igények sorrendjének megállapítása.
I. Sérülékeny környezetű vízbázisok területén lévő települések.
I/1. Fokozottan érzékeny, üzemelő vízbázisok területén lévő települések (karszt, parti szűrésű, jelentős talajvíz).
I/2. Fokozottan érzékeny vízkészletek területén lévő települések (nyílt karszt, Szigetköz térsége, felszíni ivóvíztározók, Balaton, Velencei-tó, Fertő tó).
I/3. Kijelölt távlati vízbázisok területén lévő települések.
I/4. Kevésbé érzékeny üzemelő vízbázisok területén lévő települések (rétegvizek).
I/5. Egyéb sérülékeny régiók területén lévő települések.
II. Tartósan magas talajvízállású vízellátási területeken lévő települések.
III. Nem ivóvíz-felhasználást szolgáló tavak, tározók, holtágak védelmi területén lévő települések.
IV. Egyéb területeken lévő települések.
I.1. Szennyvíztisztító telep építése Támogatást igényelhet minden helyi önkormányzat, kivéve a 2000 fő alatti állandó népességű települési önkormányzatok, a megyei jogú városok önkormányzatai és Budapest Főváros Önkormányzata. A 2000 fő alatti állandó népességű települések önkormányzatai csak társulással - közös, vízügyi hatóság által engedélyezett beruházáshoz - igényelhetnek támogatást, ha a társult önkormányzatok összes állandó népessége 2000 fő feletti. Azoknak a helyi önkormányzatoknak, amelyek területén olyan természetes, illetve jogi személyek vannak, akik ipari tevékenységük folytán csatornabírságolás hatálya alá eső szennyvizet bocsátanak ki a közcsatornahálózatba, igazolniuk kell, hogy megtették azokat a hatósági intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a szennyvíztisztító telep üzembe helyezését követően az ipari előtisztító által kibocsátott szennyvíz minősége nem haladja meg a csatornabírságról szóló jogszabályban szereplő, a közcsatornát károsító anyagokra előírt határértékeket.
A támogatás mértéke: 40%.
I.2. Települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztító telep építése Támogatást igényelhet minden helyi önkormányzat, kivéve a 2000 fő alatti állandó népességű települési önkormányzatok, a megyei jogú városok önkormányzatai és Budapest Főváros Önkormányzata. A 2000 fő alatti állandó népességű települések önkormányzatai csak társulással - közös, vízügyi hatóság által engedélyezett beruházáshoz - igényelhetnek támogatást, ha a társult önkormányzatok összes állandó népessége 2000 fő feletti.
További feltételek:
a) az önkormányzat központi belterületére kiterjedő közműves ivóvízellátás biztosított;
b) a létesítendő tisztítótelep a későbbiek során kiépítendő közcsatorna-hálózathoz csatlakoztatható, és a szennyvíz tisztítására alkalmassá tehető.
A felsorolt feltételek együttes fennállása esetén a támogatás mértéke: 40%.
I.3. Szennyvízcsatorna-hálózat építése Támogatást igényelhet minden települési önkormányzat a szennyvízcsatorna-hálózattal még nem rendelkező területek ellátásához. A támogatás mértéke: 30%.
II. Oktatás
Életveszélyessé vált általános iskolai tanterem kiváltása
Megjegyzés: Amennyiben az éves költségvetés nem ad fedezetet valamennyi jogos, benyújtott, önkormányzati igényre, akkor az igények kielégítése az önkormányzatok állandó népességszám szerinti növekvő sorrendjében történik.
Támogatást igényelhet minden helyi önkormányzat - építésügyi szakértői jogosultsággal rendelkező, illetőleg igazságügyi műszaki szakértő véleménye alapján - az I. fokú építési hatóság által életveszélyessé nyilvánított tantermek kiváltásához.
A támogatás mértéke: 40%.
III. Egészségügy
Működő kórházak és szakrendelők (beleértve az önálló fogászati rendelést is) gép-műszer beszerzései Megjegyzés: Amennyiben az éves költségvetés nem ad fedezetet valamennyi jogos, benyújtott önkormányzati igényre, akkor az igények kielégítése az önkormányzatok állandó népességszám szerinti csökkenő sorrendjében történik. Támogatást igényelhetnek a helyi önkormányzatok 1 millió Ft egyedi értéken felüli és egy éven túl elhasználódó egészségügyi gép-műszer beszerzéséhez a következő szakterületek számára:
- fogászat,
- hagyományos röntgen-diagnosztika,
- kórházi központi klinikai laboratóriumok,
- anaesthesiológiai és intenzív therápia,
- sterilizálás és fertőtlenítés.
A támogatás mértéke: 30%.
IV. Hulladékgazdálkodás
Települési szilárd hulladék lerakó építése Megjegyzés: Amennyiben az éves költségvetés nem ad fedezetet valamennyi jogos, benyújtott önkormányzati igényre, akkor az igények kielégítése az önkormányzatok állandó népességszám szerinti csökkenő sorrendjében történik. Támogatást igényelhetnek térségi szilárd hulladék lerakó létesítéséhez azok a települési önkormányzatok, ahol húsz kilométeres körzetben nincs a műszaki követelményeknek megfelelő fogadóképes lerakó, vagy a településeken az állandó népesség együttesen meghaladja a 10 000 főt, továbbá
a) olyan hulladéklerakóval rendelkeznek, amely(ek) legalább egyike sérülékeny vízbázist veszélyeztet (vagyis az I. Vízgazdálkodás pontban az I. prioritási csoportban felsorolt települések közé tartozik), vagy
b) ahol a meglévő lerakó az emberi egészségre ártalmas és felszámolását hatósági felszólítás írja elő.
A támogatás mértéke: 30%.

  Vissza az oldal tetejére