Időállapot: közlönyállapot (1995.XII.22.)

1995. évi CXVI. törvény

a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról * 

A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló, többször módosított 1991. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Fat.) a következők szerint módosul:

1. § (1) A Fat.1. §-ának (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[(2) E törvény alkalmazásában importálásnak]

e) a külföldre végleges rendeltetéssel kiszállított (exportált) és előre nem látott okból változatlan állapotban visszaküldött (visszahozott) termék”

(minősül.)

(2) A Fat. 1. §-ának (4) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:

[(4) Mentes az (1) bekezdés b) pontja szerinti adófizetés alól az a termékimport, amelyre jogszabály vámmentességet biztosít, kivéve azt a termékimportot, amely]

g) a (2) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott termékimporthoz kapcsolódó,

h) az alapítvány részére biztosított”

(vámmentességen alapul.)

(3) A Fat. 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) E törvény alkalmazásában exportnak minősül az a termékértékesítés, melynek közvetlen következményeként a terméket a vámhatóság végleges rendeltetéssel belföldről külföldre kilépteti, és a kiléptetés tényét igazolják.”

2. § A Fat. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az adó vagy az árkiegészítés alanya

a) az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) az, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,

amelyet (akit) a - saját nevében és felelősségére bevétel elérése érdekében - belföldön végzett termékértékesítése, illetve szolgáltatásnyújtása után a 4. § (1) bekezdése adófizetésre kötelez, vagy a 12. § (1) bekezdése árkiegészítés igénylésre jogosít.

(2) Alanya az adónak az, az egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy is, aki az (1) bekezdés szerinti termékértékesítést rendszeresen vagy üzletszerűen végzi.”

3. § (1) A Fat. 4. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az adót]

b) a nem adóalany termelőtől és termeltetőtől belföldi értékesítésre beszerzett, illetve az adó- és vámhatóságtól, bíróságtól belföldi értékesítésre átvett termék esetén a vevő, a felvásárló”

(fizeti meg.)

(2) A Fat. 4. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alkalmazása szempontjából saját előállítású vagy termeltetett terméknek minősül az a termék is, amelyet]

b) a nem adóalanytól vásárolt, vagy a 7. §-ban foglaltak szerint beszerzett, továbbá kizárólag a kulcsos adó megfizetése szempontjából a 11. § (1) bekezdés e) pontja szerint adó nélküli - az 1. számú melléklet 21. pontja a) alpontjában meghatározott - ömlesztett termékből (lédigáruból) az e törvény hatálya alá tartozó terméket kiszereléssel, palackozással állítanak elő.”

4. § (1) A Fat. 5. §-ának (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[(1) Az 1. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alkalmazása szempontjából belföldi értékesítésnek minősül az is, ha]

d) a termelőnek a bérmunkáltatás ellenértékét a nem adóalany termeltető az előállított termékkel egyenlíti ki, illetve, ha a termelő az így előállított terméket a termeltetőtől megvásárolja.”

(2) A Fat. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nem minősül belföldi értékesítésnek - az 1. számú mellékletben felsorolt ITJ 55 termékfőcsoportba tartozó termékek és az aromás szénhidrogének kivételével - a zárt árusítású diplomatabolt részére történő termékértékesítés.”

5. § (1) A Fat. 8. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adófizetési kötelezettség

a) a saját előállítású és a bérmunkában termeltetett termék értékesítésénél

aa) a teljesítés időpontjában,

ab) a készpénzfizetés esetén, ideértve az ellenérték jóváírásának esetét is, ha az adóalany termékértékesítésének teljesítését megelőzi, akkor az ellenérték kiegyenlítésének, jóváírásának időpontjában,

ac) az 5. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben a kiskereskedelmi hálózatba, üzlethelyiségbe történő kiszállítás időpontjában,

b) a nem adóalanytól, az adó- és vámhatóságtól, bíróságtól belföldi értékesítésre beszerzett termék esetén a nem adóalany termékértékesítésének, termékátadásának, illetve az 5. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott esetben a nem adóalany által az ellenérték kiegyenlítésének vagy termékértékesítésének időpontjában,

c) a nem termelési, valamint a reprezentációs célú termékfelhasználás esetén a felhasználás költségként történő elszámolásának napján

keletkezik.”

(2) A Fat. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha e törvény rendelkezéseiből más nem következik, a teljesítés időpontjának megállapítására az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

6. § (1) A Fat. 9. §-a (1) bekezdése a) pontjának aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az adó alapja, ha az adó mértéke százalékos:

a) a saját előállítású és a bérmunkában termeltetett terméknél]

aa) a saját kiskereskedelmi hálózatba, üzlethelyiségbe történő kiszállítás esetén a termék adót és általános forgalmi adót nem tartalmazó forgalmi értéke,”

(2) A Fat. 9. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az adó alapja, ha az adó mértéke százalékos:]

c) a nem termelési, valamint a reprezentációs célú termékfelhasználás esetén a beszerzési ár, ennek hiányában a termék adót és általános forgalmi adót nem tartalmazó forgalmi értéke,”

(3) A Fat. 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E törvény alkalmazásában a termék forgalmi értéke a terméknek az az ára, amelyet a felek hitelt érdemlően igazolhatóan a fennálló piaci körülményeknek és helyzetüknek megfelelően állapítottak meg, illetve mely független felek között - normális piaci körülmények között - általában elérhető lenne.”

(4) A Fat. 9. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) E § alkalmazásában az ellenérték helyett az értékesített termék adó és általános forgalmi adó nélküli, az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában fennálló, az (5) bekezdés szerint meghatározott forgalmi értéke az adó alapja akkor is, ha

a) az ellenérték az értékesített termék adó és általános forgalmi adó nélküli, az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában fennálló forgalmi értékéhez hasonlítva aránytalanul alacsony, és

b) a termékértékesítés az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 22. §-ának (6) bekezdésében meghatározott kör részére történik.”

7. § (1) A Fat.11. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az önadózás keretében (17. § (1) bekezdés) megállapított fizetendő adóból levonhatja vagy az állami adóhatóságtól visszaigényelheti a terméket terhelő adót

e) a vevő, ha az 1. számú melléklet 21. pontjában megjelölt termékeket adóval növelt áron szerezte be, de azokat közvetlen anyagként a saját előállítású, vagy a bérmunkában termeltetett termékéhez használja fel, kivéve az ételhez és a cukrászipari termékhez történő felhasználást,]

f) az e) pontban foglaltak alkalmazásában

fa) kizárólag a terméket terhelő kulcsos adó levonása vagy a visszaigénylése szempontjából közvetlen anyagfelhasználásnak minősül az is, ha az 1. számú melléklet 21. pontja a) alpontjában meghatározott ömlesztett terméket (lédigárut) kiszerelés, palackozás céljából szerezték be, illetve

fb) az 1. számú melléklet 21. pontja b) alpontjában szereplő petróleumból a sugárhajtóművek üzemanyagának (55-14-2) kizárólag a sugárhajtású és a gázturbina meghajtású harci repülőgépek és helikopterek, illetve a nemzetközi légiforgalomban részt vevő belföldi és külföldi lajstromjelű sugárhajtású és gázturbina meghajtású repülőgépek hajtóanyagaként való felhasználása,

fc) az 1. számú melléklet 21. pontja b) alpontjában szereplő tüzelőolajnak (55-16) kizárólag az elektromos áram termeléséhez történő felhasználása,

fd) az 1. számú melléklet 21. pontja b) alpontjában szereplő gázolajból a dízelmotorokhoz való gázolajnak (55-15-1) kizárólag az SZJ 0911 vasúti szállítási tevékenységhez üzemanyagként történő felhasználása

minősül közvetlen anyagfelhasználásnak,”

(2) A Fat. 11. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés d) pontja alapján levont vagy visszaigényelt adót a kötelezően előírt tartalékkészletből kivett motorbenzin, gázolaj és tüzelőolaj mennyiség után, a kivétel napján meg kell fizetni, tekintet nélkül a 17. § (3) bekezdésének második mondatában foglaltakra.”

(3) A Fat. 11. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a jelenlegi (8) bekezdés számozása (9) bekezdésre változik:

„(8) Az adólevonási (adóvisszaigénylési) jog kizárólag a (7) bekezdésben meghatározott bizonylat birtokában érvényesíthető.”

8. § A Fat. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § Az árkiegészítés alapja

a) a kedvezményes személyszállítási szolgáltatás általános forgalmi adóval növelt - a távolsági személyszállítási forgalomban az utas-balesetbiztosítási díjjal csökkentett - díjbevétele, illetve

b) a 70. életévüket betöltött magyar állampolgárok, a fegyveres erők sorállományú tagjai, valamint az országgyűlési képviselők ingyenes utazása miatti bevételkiesés megtérítésére a belföldi vasúti, a távolsági menetrend szerinti autóbusz és a helyi személyszállítási szolgáltatás általános forgalmi adóval növelt díjbevétele.”

9. § A Fat. 1. és 2. számú melléklete az e törvény 1. és 2. számú melléklete szerint módosul.

10. § (1) Ez a törvény 1996. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben az adófizetési kötelezettség, illetve az árkiegészítés igénybevételi lehetőség 1995. december 31-ét követően keletkezik.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXXXVIII. törvény 13. § (3) bekezdése hatályát veszti.

11. § Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy a KSH METJ 91, 92, 93, 94 termékfőcsoportba tartozó mezőgazdasági termékek előállításához a külterületi szántó, kert, gyümölcsös, gyep, halastó és erdőművelési ágakban, a mezőgazdasági felhasználó részére hektáronként, a szarvasmarha tenyésztéséhez a tehén éves átlaglétszámára vetítve az alábbi mennyiségű gázolaj-felhasználást figyelembe véve a gázolaj adótartalmának 70%-át visszatérítse, és az adóvisszatérítés feltételeit és szabályait rendeletben határozza meg:

a) szántó művelési ágban 90 liter/ha,

b) kert, gyümölcsös, szőlő művelési ágban 200 liter/ha,

c) gyep művelési ágban 12 liter/ha,

d) halastó 55 liter/ha,

e) erdőműveléshez 90 liter/ha,

f) szarvasmarha-tenyésztéshez 85 liter/db tehén.

1. számú melléklet az 1995. évi CXVI. törvényhez

A Fat. 1. számú melléklete 1., 5., 5/a., 6., 7., 7/a., 7/b., 8., 9., 9/a., 9/b., 16., 16/b., 16/c., 16/d., 18., 20. pontjai, valamint a 21. pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a 7/c., 9/c., 9/d., 9/e. és 23. pontokkal egészül ki:

[Azon termékek köre, amelyek után fogyasztási adót kell fizetni.]

Sor-
szám
A termék megnevezése
és ITJ-száma
Fogyasztási adó
mértéke
„1. Sűrített vagy cseppfolyós földgáz, üzemanyag céljára (ITJ: 11-3-ból)

14,40 Ft/nm2
5. Etil-alkohol (két szénatomos, egyértékű alifás alkohol) (ITJ: 52-12-11-2-ből)

820 Ft/hlf és 78%
Kivéve:
5/a. Analitikai vagy spektroszkópiai tisztaságú (minimum 99,8%-os töménységű) etil-alkohol
(ITJ: 52-12-11-2-ből) 552 Ft/l
6. Motorhajtó üzemanyagként felhasznált cseppfolyósított propán-bután gázkeverék (LPG-gáz) (ITJ: 55-11-42)


46 Ft/kg
7. Motorbenzin (ITJ: 55-13-1) Ólmozatlan motorbenzin
(ITJ: 55-13-13, 14, 15) 41,30 Ft/l
Ólmozott motorbenzin
(ITJ: 55-13-11, 12) 47,60 Ft/l
7/a. Egyéb benzin, ideértve a nem szabványos benzint is
(ITJ: 55-13-ból) 59,70 Ft/l
7/b. Benzol, toluol, xilol, orto-xilol, aromatol
(ITJ: 52-21-11-1, 52-21-11-2, 52-21-11-4, 52-21-11-9)

59,70 Ft/l
7/c. Stabil gazolin (ITJ: 55-12-2) 59,70 Ft/l
8. Petróleum (ITJ: 55-14) 59,70 Ft/l
9. Dízelmotorokhoz való gázolaj (ITJ: 55-15-1)
34,70 Ft/l
9/a. Egyéb gázolaj, ideértve a nem szabványos gázolajat is
(ITJ: 55-15-ből) 46,80 Ft/l
9/b. Tüzelőolaj, ideértve a nem szabványos tüzelőolajat is
(ITJ: 55-16) 46,80 Ft/l
9/c. Paraffinos és paraffinmentes párlat (ITJ: 55-24, 55-25)
46,80 Ft/l
9/d. Egyéb kőolajfeldolgozási termék (ITJ: 55-9)
59,70 Ft/l
9/e. Bio-dízelolaj
(ITJ: 55-12-57-9) 46,80 Ft/l
16. Szeszgyártási termékek és szeszes italok (ITJ: 88-1-ből, 88-2-ből) - a denaturált és az egyéb szeszgyártási termékek (ITJ: 88-14, 88-19) kivételével -
820 Ft/hlf és 78%
16/b. Borpárlat (ITJ: 88-21) 620 Ft/hlf és 30%
16/c. Valódi gyümölcspálinka, egyéb valódi pálinka
(ITJ: 88-22-1, 88-22-9) 750 Ft/hlf és 0%
16/d. Valódi gabonapálinka, különleges rum, -pálinka, -likőr
(ITJ: 88-22-2, 88-23-2, 88-24-2, 88-25-2)
820 Ft/hlf és 43%
18. A 1,5% alkoholtartalmat meghaladó főzött sör és fejtett sör, ideértve a szűretlen sört is (ITJ: 88-43, 88-45)


2020 Ft/hl és 15%
20. Cigaretta (ITJ: 89-23) 1390 Ft/1000 db
és 75%
[21. Az 5. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a 11. § (1) bekezdés e) és f) pontjának rendelkezése alkalmazható a következő termékek közvetlen anyagként történő felhasználása esetén]
b) a bio-dízelolaj (52-12-57-9), a gazolin (55-12), a benzin (55-13), a motorbenzin (55-13-1) kivételével, a benzol, a toluol, a xilol, az orto-xilol, az aromatol (52-21-11-1, -2, -4, -9), a petróleum (55-14), a gázolaj (55-15), a dízelmotorokhoz való gázolaj (55-15-1) kivételével, ide nem értve a gázolajnak az SZJ 0911 vasúti szállítási tevékenységhez üzemanyagként történő felhasználását, a tüzelőolaj (55-16), a paraffinos és a paraffinmentes párlat (55-24 és 55-25), az egyéb kőolajfeldolgozási termék (55-9), a nemesfémből készült ékszer alkatrészek és a nemesfémből készült egyéb termék alkatrészek (69-31-10, 69-33-10-ből).
23. Az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény 3. §-ában előírt üzemanyag értékesítés, felhasználás és behozatal után - az 1. pont alatti adómértéken felül 12,10 Ft/nm3, a 6. pont alatti adómértéken felül 15,90 Ft/kg, a 7. és a 9. pont alatti adómértéken felül 12,10 Ft/l összegű - Útalap-hozzájárulást is fizetni kell. Az adóalany, importált termék esetén a vámhatóság - az általa határozattal megállapított és hozzá befolyt - az Útalapot megillető hozzájárulást az Útalap üzemanyag befizetési lebonyolítási számla javára köteles megállapítani és megfizetni az e törvényben az adóra meghatározott rendelkezések szerint.”

2. számú melléklet az 1995. évi CXVI. törvényhez

A Fat 2. számú melléklete 2., 7., 12. és 15. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Azon szolgáltatások köre, amelyek után fogyasztói árkiegészítés vehető igénybe)

Sor-
szám

A szolgáltatás megnevezése és SZJ-száma
Fogyasztói
árkiegészítés
mértéke
„2. 70%-os vasúti kedvezmény (SZJ: 09112-ből)
233%
7. 70%-os távolsági autóbusz-kedvezmény (SZJ: 09122-ből)
233%
12. Helyi tanuló- és nyugdíjas bérletjegy (SZJ: 09121-ből és 09124-ből)
233%
15. Révközlekedés tanuló- és nyugdíjas bérletjegye (SZJ: 09223-ból)
233%”

  Vissza az oldal tetejére