Időállapot: közlönyállapot (1995.XII.27.)

1995. évi CXX. törvény

a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról * 

1. § (1) A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkb.) 9/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A földkiadó bizottság a részarány-földtulajdonnak megfelelő föld és a tanyatulajdonost megillető tanya körüli föld kiadásával, illetőleg a részarány-földtulajdon helyének meghatározásával kapcsolatos feladatait 1996. június 30. napjáig látja el.”

(2) Az Fkb. 9/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés szerinti közgyűlés

a) 1996. december 31. napjáig meghosszabbítja a földkiadó bizottság működését, vagy új földkiadó bizottságot választ, vagy

b) megállapítja a földkiadó bizottság megszűnését, és erről értesíti az FM hivatalt.”

(3) Az Fkb. 9/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Amennyiben a földkiadó bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy a folyamatban lévő ügyeket 1996. december 31-ig befejezi, a működése - feltéve, hogy a részarány-földtulajdonosok közgyűlése a (3) bekezdés szerint másképp nem döntött - eddig az időpontig meghosszabbodik. A földkiadó bizottság erről az illetékes FM hivatalt értesíti.”

2. § Az Fkb. 9/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a földkiadó bizottság a feladatainak végrehajtását a 9/A. § (1) bekezdésében, valamint (3) bekezdésének a) pontjában, továbbá a (4) bekezdésében meghatározott határidőig sem fejezi be, vagy a közgyűlés még ezt megelőzően megállapítja megszűnését, a földkiadó bizottság a még jogerős határozattal le nem zárt, folyamatban levő földkiadási ügyeket átteszi az FM hivatalhoz.”

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére