Időállapot: közlönyállapot (1995.XI.9.)

108/1995. (XI. 9.) OGY határozat

a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény egyes rendelkezéseinek érvényesítése érdekében szükséges jogalkotási feladatokról * 

Az Országgyűlés a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kv. törvény) által meghatározott követelmények és egyes rendelkezései érvényesülése érdekében szükségesnek tartja 1995-1998. évekre ütemezett jogalkotási program megállapítását, és annak megvalósítására a következő határozatot hozza:

I.

Az Országgyűlés elhatározza, hogy 1995. évben megalkotja

a) a vízgazdálkodásról szóló törvényt,

b) a termékdíjakról szóló törvényt.

II.

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy dolgozza ki és nyújtsa be az Országgyűlésnek a következő törvényjavaslatokat:

1. 1995. évben

a) törvényjavaslat a területfejlesztésről és -rendezésről,

b) törvényjavaslat az erdőről és az erdő védelméről,

c) törvényjavaslat a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról,

d) törvényjavaslat a természet és a táj védelméről.

2. 1996. év során

a) törvényjavaslat az épített környezet alakításáról és védelméről,

b) törvényjavaslat a műemlékvédelemről,

c) törvényjavaslat a halászatról,

d) törvényjavaslat az állatvédelemről,

e) törvényjavaslat a hulladékokról,

f) törvényjavaslat a környezetterhelési díjakról.

3. 1997. év során

a) törvényjavaslat a katasztrófa-elhárításról,

b) törvényjavaslat a veszélyes anyagokról.

4. 1988. év során

törvényjavaslat a növényvédelemről és növényegészségügyről.

III.

Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a Kv. törvény rendelkezéseinek megfelelő jogszabályok megalkotásáról - maga, továbbá illetékes tagján keresztül - intézkedjék:

1. A Kv. törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) Kormányrendeletek:

- a települési önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének részletes környezetvédelmi államigazgatási hatáskörének,

- környezetvédelmi felügyelőségek feladat- és hatáskörének,

- a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köre és a tevékenységek körének szükség szerint, de legalább kétévenkénti felülvizsgálatának kötelezettsége, valamint az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályainak,

- környezetvédelmi engedélyezési eljárás során biztosítékadási kötelezettség, valamint céltartalék képzési kötelezettség és a felelősségbiztosítás szabályainak,

- megállapítsa a hatásterület meghatározásának szabályait,

- szabályozza és meghatározza Magyarország területén a védelmi és honvédelmi feladatok során alkalmazható környezetvédelmi eljárások, technológiák, anyagok, készletek fajtáját és mennyiségét,

- a környezetre súlyos veszélyt jelentő anyagok és termékek előállítása, behozatala, forgalmazása, valamint tevékenységek és technológiák alkalmazása, minősítése és engedélyezése részletes szabályainak,

- a környezetvédelmi szempontból minősítendő anyagok, termékek, tevékenységek és technológiák köre, a minősítés szabályai, valamint a minősítő hatóságok és intézmények, a minősítés rendjének,

- azokról a környezethasználatokról, amelyek esetén környezetvédelmi megbízottat kell alkalmazni.

b) Miniszteri rendeletek:

- a környezetvédelmi felügyelőségek illetékességi területének

megállapításáról.

2. A Kv. törvény hatálybalépését követően, 1996. év végéig

Miniszteri rendelet:

- a termékdíj fizetési kötelezettség alá tartozó elhasználódott termékek visszagyűjtésére és megfelelő kezelésére vonatkozó előírásoknak (összefüggésben a „termékdíjakról” készülő törvénnyel),

- a környezetvédelmi felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeinek,

- a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeinek,

- a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztetés feltételrendszerének,

- a felülvizsgálat végzéséhez szükséges jogosultság szakmai feltételei és a feljogosítás módjának,

- a hatósági nyilvántartás [66. § (2) bekezdés] vezetésének részletes szabályainak

megállapításáról.

Ez a határozat a közzététel napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére