Időállapot: közlönyállapot (1996.III.5.)

1996. évi VIII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, személyeknek a közös államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, személyeknek a közös államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló, Pozsonyban, 1994. augusztus hó 5. napján aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti. (Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás 1995. március 21-én megtörtént.)

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között,
személyeknek a közös államhatáron történő átadásáról és átvételéről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

attól az óhajtól vezérelve, hogy a jószomszédi kapcsolatokat fejlesszék, az illegális migrációt az európai együttműködésnek megfelelően megakadályozzák és kölcsönös érdekeik alapján e célból személyeknek a közös államhatáron történő átadását és átvételét szabályozzák,

elfogadván, hogy ez az Egyezmény nem szolgálhat alapul és eszközül személyeknek a származási országukba történő tömeges visszaszállításához,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

(1) Mindegyik Szerződő Fél a másik Szerződő Fél megkeresésére különleges formalitások nélkül visszafogad minden olyan személyt, akiről hitelt érdemlően lehet bizonyítani, hogy a megkeresett Szerződő Fél államának állampolgára.

(2) Amennyiben utólag kiderül, hogy az átvett személy az átvételkor nem volt a megkeresett Szerződő Fél államának állampolgára, úgy őt a megkereső Szerződő Félnek vissza kell vennie.

2. Cikk

Mindegyik Szerződő Fél az 1. Cikkben meghatározott személy átadását, akinek egészségi állapotára, életkorára vagy más fontos okra tekintettel gondozásra van szüksége, bejelenti a másik Szerződő Félnek. A másik Szerződő Fél a bejelentés kézhezvételét követően haladéktalanul, legkésőbb azonban 7 napon belül válaszol, hogy az átvételre hol és mikor kerül sor.

3. Cikk

Az 1. és 2. Cikk rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni harmadik állam azon állampolgárára vagy a hontalan személyre, aki a megkeresett Szerződő Fél államának területén bizonyítottan állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

4. Cikk

Mindegyik Szerződő Fél visszafogadja a harmadik állam azon állampolgárát vagy a hontalan személyt, aki a közös államhatár jogellenes átlépésével jutott a másik Szerződő Fél állama területére, ha a megkereső Szerződő Fél a jogellenes határátlépést követő 48 órán belül kéri az átvételt. Az ilyen személyt a megkeresett Szerződő Fél különleges formalitások nélkül veszi át.

5. Cikk

(1) Mindegyik Szerződő Fél visszafogadja a harmadik állam azon állampolgárát vagy a hontalan személyt, aki a közös államhatár jogellenes átlépése előtt jogszerűen tartózkodott a megkeresett Szerződő Fél állama területén.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy átvételére irányuló kérelmet a másik Szerződő Fél állama területére történő jogellenes belépését követő 90 napon belül lehet előterjeszteni. A kérelemnek tartalmaznia kell az ilyen személy adatait, valamint a közös államhatár jogellenes átlépését bizonyító adatokat.

(3) Az átvételi kérelemre, annak előterjesztését követő 7 napon belül választ kell adni. A megkeresett Szerződő Fél az (1) bekezdésben meghatározott személyt az átvételi nyilatkozat alapján veszi át.

6. Cikk

(1) A 4. és az 5. Cikkben említett visszafogadási kötelezettség nem áll fenn az olyan személy esetében, aki bár jogellenesen lépett a másik Szerződő Fél területére, de rendelkezik ezen Szerződő Fél érvényes vízumával vagy tartózkodási engedélyével, illetőleg, aki a belépését követően tartózkodási engedélyt kapott, vagy akinek a Menekültek helyzetére vonatkozó, Genfben, 1951. július 28-án aláírt Egyezmény alapján ezen Szerződő Fél menekült státust biztosított.

(2) Amennyiben a 4., illetve 5. Cikk szerinti átvételt követő 30 napon belül megállapítást nyer, hogy a harmadik állam polgára, illetve a hontalan személy nem lépte át a közös államhatárt, vagy a közös államhatár átlépése nem volt jogellenes, úgy az ilyen személyt a megkereső Szerződő Fél visszafogadja.

7. Cikk

(1) Mindegyik Szerződő Fél átveszi a harmadik állam állampolgárát, illetőleg a hontalan személyt hatósági ellenőrzéssel történő átszállításra, ha a másik Szerződő Fél ezt kérelmezi, és az átvételt a célországban vagy a tranzitországban biztosította.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy hatósági ellenőrzéssel történő átszállítását nem kérelmezik, illetve az elutasítható, ha az érintett személy bizonyítja, vagy egyébként indokoltan feltételezhető, hogy

a) a célországban vagy a tranzitországban embertelen bánásmód, halálbüntetés fenyegeti, élete vagy szabadsága faji, vallási, nemzeti hovatartozása vagy politikai meggyőződése miatt veszélynek van kitéve,

b) a megkeresett Szerződő Fél államában, a tranzit- vagy a célországban büntetőeljárás indítása vagy büntetés végrehajtása fenyegeti, kivéve a tiltott határátlépésért történő felelősségre vonás esetét.

(3) A hatósági ellenőrzéssel történő átszállítás iránti kérelmet közvetlenül a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma és a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma terjeszti elő és intézi. A kérelem tartalmazza:

a) az átszállítandó személy személyi adatait,

b) nyilatkozatot arról, hogy az (1) bekezdés szerinti feltételek adottak, és nem ismertek a (2) bekezdésben meghatározott elutasítási okok,

c) a személy átadására javasolt időpontot és határátkelőhelyet.

(4) A Szerződő Felek illetékes hatóságai közvetlenül állapodnak meg az átadás időpontjában és az átszállítás módjában.

(5) Az átszállítást végző Szerződő Fél a hatósági ellenőrzéssel történő átszállítást saját állama jogszabályai szerint hajtja végre.

(6) Ha a megkeresett Szerződő Fél a hatósági ellenőrzéssel történő átszállítás iránti kérelmet elutasítja, akkor a másik Szerződő Féllel írásban közli az elutasítás indokát.

(7) A hatósági ellenőrzéssel történő átszállításra átvett személy visszaadható a megkereső Szerződő Félnek, ha később megállapításra kerül, hogy az (1) bekezdésben meghatározott valamely feltétel nem teljesült, vagy a (2) bekezdés szerinti valamely körülmény következik be. Ezen okok közlését követően a megkereső Szerződő Fél haladéktalanul köteles visszafogadni ezt a személyt.

8. Cikk

(1) Az 1-6. Cikkben meghatározott személyek átadásával kapcsolatos költségeket a közös államhatárig a megkereső Szerződő Fél viseli.

(2) A 7. Cikkben meghatározott személy hatósági ellenőrzéssel történő átszállításával kapcsolatos költségeket a megkereső Szerződő Fél viseli.

9. Cikk

A Szerződő Felek felhatalmazzák a belügyminisztereket, hogy az Egyezmény végrehajtására Megállapodást kössenek, amelyben meghatározzák:

a) az illetékes szerveket, valamint a tájékoztatás és az eljárás módját,

b) a személy átadásához és átvételéhez szükséges adatokat és iratokat,

c) a személy átadására és átvételére kijelölt határátkelőhelyeket,

d) a 8. Cikk (2) bekezdése szerinti költségtérítés módját és szabályait.

10. Cikk

(1) Jelen Egyezmény alkalmazását, az 1-3. Cikkben foglaltak kivételével közrendi, biztonsági vagy közegészségügyi okokból bármelyik Szerződő Fél egészében vagy részben, átmenetileg felfüggesztheti.

(2) Ilyen intézkedés bevezetéséről és feloldásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatni kell.

11. Cikk

Ezen Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek azon kötelezettségeit, amelyek más nemzetközi szerződéseikből erednek.

12. Cikk

(1) Ezen Egyezmény az azt követő harmincadik napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban tájékoztatták egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásoknak.

(2) Ezen Egyezményt határozatlan időre kötik. Bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton, írásban felmondhatja, amely esetben az Egyezmény a felmondás kézhezvételét követő kilencvenedik napon hatályát veszti.

Készült Pozsonyban, az 1994. évi augusztus hónap 5. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
A Szlovák Köztársaság
Kormánya nevében”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1995. április 20-tól kell alkalmazni.

(2) A törvény végrehajtásáról a belügyminiszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére