Időállapot: közlönyállapot (1996.III.20.)

1996. évi XII. törvény

a pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről szóló, többször módosított 1991. évi LXIX. törvény módosításáról * 

1. § (1) A pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről szóló 1991. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Pit.) 46/A. §-ának (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki, egyidejűleg a bekezdés záró szövegrésze az alábbiak szerint módosul:

[(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn]

k) az adó-, vám- és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása érdekében folytatott eljárás keretében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal, illetve társadalombiztosítási szervvel

szemben, a pénzintézethez intézett írásbeli megkeresés esetén.”

(2) A Pit. 46/A. §-a a következő (3), (4), (5) és (10) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a jelenlegi (3)-(6) bekezdés számozása (6)-(9) bekezdésre módosul:

„(3) A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn továbbá abban az esetben sem, ha az adóhatóság nemzetközi szerződés alapján külföldi hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a pénzintézettől.

(4) Az írásbeli megkeresésben meg kell jelölni azt az ügyfelet vagy bankszámlát, akiről vagy amelyről a (2) bekezdésben megjelölt szerv vagy hatóság a banktitok kiadását kéri, valamint a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját.

(5) A (2) és (3) bekezdés szerint adatkérésre jogosult a rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag arra a célra használhatja fel, amelyet az adatkéréskor megjelölt. Aki feladatkörében vagy megbízásának teljesítése során banktitok birtokába jut, köteles azt - az adatkérés célja szerinti felhasználás kivételével - időbeli korlátozás nélkül megtartani.”

„(10) A (2) bekezdés k) pontjában meghatározott szervek kötelesek a pénzintézethez intézett és a banktitok kiadására vonatkozó megkeresések nyilvántartására, valamint az elrendelés és az adatkezelés rendjének meghatározására belső szabályzatot kidolgozni. Ebben rögzíteni kell azt is, hogy mely törvényben meghatározott feladat ellátása érdekében, és milyen indok alapján történhet az adatkérés.”

2. § (1) A Pit. 46/A. §-ának (4) bekezdése helyébe lépő új (7) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„(7) A pénzintézet az (1)-(3) és (6) bekezdésben foglalt esetekben az adatok kiszolgáltatását - titoktartási kötelezettségére hivatkozva nem tagadhatja meg.”

(2) A Pit. 46/A. §-ának (5) bekezdése helyébe lépő új (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(8) A (2) bekezdés c) és d) pontja, valamint a (6) bekezdés alapján történő adatátadásról a pénzintézet az érintett ügyfelet nem tájékoztathatja.”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti:

a) a Pit. 47. §-a (1) bekezdésének g) pontja,

b) az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 3. számú mellékletének D/5. pontja, valamint

c) a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény 211. §-a (2) bekezdésének d) pontja és a 211. §-ának (8) bekezdése.

(2) A Pit. 15. §-a 1996. július 1-jén hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére