Időállapot: közlönyállapot (1996.IV.19.)

1996. évi XXIX. törvény

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról * 

1. § A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: tv.) 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Alapot a Művelődési és Közoktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó, önálló költségvetési szerv, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága kezeli.”

2. § A tv. 4. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az Alap bevételi forrásai:]

b) a mellékletben felsorolt termékek és szolgáltatások után befizetett járulék;”

3. § A tv. 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A mellékletben felsorolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétele (jegybevétele) után - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - kulturális járulékot kell fizetni. A járulék mértékét a törvény melléklete határozza meg.

(2) A jogszabály alapján működő művészeti zsűrik által minősített képző- és iparművészeti alkotások járulékmentesek. Mentesek továbbá a járulék fizetése alól az eredeti szerző által értékesített, szerzői jogi védelem alatt álló alkotások és szolgáltatások, valamint az előadóművészi tevékenység. Kivéve a szórakoztató, kulturális és sport szolgáltatások SZJ 1916 számából a 191623 és 191629, valamint az SZJ 1919 szolgáltatás keretében végzett tevékenység.

(3) Nem kell kulturális járulékot fizetni azon termékek esetében, melyek után a járulék fizetésére kötelezett személy az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa törvény) 29. §-a szerint teljesíti általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét. Nem kell kulturális járulékot fizetni azon szolgáltatások után sem, melyek az áfa törvény alkalmazásában külföldön teljesítettnek minősülnek.”

4. § A tv. 7. §-ának d) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Alapból az alábbi célokra teljesíthetők kiadások:)

d) a művészeti alkotások új irányzatainak, új kulturális kezdeményezéseknek, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásoknak a támogatására;”

f) az Alap működésével kapcsolatos költségek fedezésére.”

5. § A tv. 9. §-a új (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

„(4) Folyamatos programfinanszírozás esetén az Alap a tárgyévet követően legfeljebb két évre vállalhat kötelezettséget. Az egy éven belül vállalt áthúzódó kötelezettségek halmozott összege nem haladhatja meg az Alap adott évre elfogadott bevételi előirányzatának 10%-át. Az előzetes kötelezettségvállalás alapján történő teljesítések az esedékesség évének költségvetését terhelik.”

6. § A tv. melléklete helyébe e törvény melléklete lép.

7. § Ez a törvény a kihirdetéstől számított 8. napon lép hatályba.

Melléklet az 1996. évi XXIX. törvényhez

„Melléklet az 1993. évi XXIII. törvényhez

A kulturális járulék fizetésére kötelezett termékek
és szolgáltatások köre az 1995. december 31-én hatályos
belföldi termékosztályozás (BTO), szolgáltatások jegyzéke (SZJ)
és építési jegyzék (ÉJ) szerint


BTO-szám

Megnevezés
Járulék-
kulcs
%
A járulék fizetésére
kötelezett
205113 00 00 Faintarzia és faberakás, ékszer- vagy evőeszköztartó (doboz), szobor, tolltartó és egyéb dísztárgyak fából 1 Gyártó (importáló)
205114 10 00 Festmény, fénykép, tükör és hasonló tárgyak kerete fából 1 Gyártó (importáló)
205114 27 00 Képzőművészeti állvány fából 1 Gyártó (importáló)
221120-ból Pornó-, szex- és erőszaktartalmú mű 20 Kiadó (importáló)
221120 20 00 Gyermek- (mese-) és ifjúsági könyv, brosúra 1 Kiadó (importáló)
221120 30 00 Szépirodalmi könyv, brosúra 1 Kiadó (importáló)
221120 40 00 Társadalomtudományi könyv, brosúra 1 Kiadó (importáló)
221120 50 00 Természettudományos, technológiai és egyéb szakmai könyv 1 Kiadó (importáló)
221120 70 00 Gyermek- és ifjúsági képeskönyv, rajzoló- és kifestőkönyv 1 Kiadó (importáló)
221130 00 00 Szótár, lexikon, térkép és zenei könyvek 1 Kiadó (importáló)
221200 00 00 Hetente legalább négyszer megjelenő újságok, lapok és folyóiratok 1 Kiadó (importáló)
221300 00 00 Hetente négynél kevesebbszer megjelenő újságok, lapok és folyóiratok 1 Kiadó (importáló)
221400 00 00 Hangfelvételek 2 Kiadó (importáló)
221500 00 00 Postai levelezőlapok, üdvözlőlapok, képek és más nyomtatott termékek 3 Kiadó (importáló)
221500-ból Pornó-, szex- és erőszaktartalmú termék 20 Kiadó (importáló)
222212 00 00 Szakmai reklámanyag, kereskedelmi katalógus és hasonlók 1 Kiadó (importáló)
223200 00 00 Videofelvételt tartalmazó szalagok és lemezek 3 Kiadó
223200-ból Pornó-, szex- és erőszaktartalmú mű 20 Kiadó
223300 00 00 Mágnesszalag és -lemez, CD-lemez adatfeldolgozási információval 1 Gyártó (importáló)
223300-ból Pornó-, szex- és erőszaktartalmú mű 20 Kiadó (importáló)
246400 00 00 Fotókémiai anyagok
kivéve: 246411 32 10 röntgenfilm, 246411 74 00 röntgenpapír
1 Gyártó (importáló)
252428 30 00 Dísztárgy műanyagból 3 Gyártó (importáló)
261313 00 00-ból Asztali, konyhai, irodai, lakberendezési üvegtermék (ivópohár kivételével) 3 Gyártó (importáló)
262113 00 00 Finomkerámia dísztárgy 3 Gyártó (importáló)
287524 00 00 Díszműáru és hasonló termék fémből (nem nemesfémből) 3 Gyártó (importáló)
295611 00 00 Könyvkötészeti gép (könyvvarrógéppel együtt) 1 Gyártó (importáló)
295612 00 00 Betűszedés, nyomtatáskép- és nyomólemez-készítés gépei 1 Gyártó (importáló)
295613 00 00 Ofszet nyomdagép (nyomógép) 1 Gyártó (importáló)
295614 00 00 Egyéb, máshová nem sorolt nyomdagép 1 Gyártó (importáló)
300112 00 00 Egyéb írógép 1 Gyártó (importáló)
300121 00 00 Optikai rendszert tartalmazó kontakt- vagy hőmásoló és elektrosztatikai másológép 1 Gyártó (importáló)
322011 00 00 Rádiótelefon, rádiótávíró, rádió- és televízió-műsorszórás (vevőkészülékeket is tartalmazó) adóberendezései, beleértve a mobil berendezéseket is (nem vezetékes), kivéve a 322011 11 00 Katonai adóberendezés 1 Gyártó (importáló)
322012 00 00 Televízió-kamera 1 Gyártó (importáló)
323011 10 00 Hordozható rádióműsor-vevő készülék 1 Gyártó (importáló)
323011 20 00 Kombinált rádióműsor-vevő készülék (hordozható nélkül) 1 Gyártó (importáló)
323012 00 00 Gépjármű rádióműsor-vevő készüléke, beleértve a rádiótelefon és rádiótávíró vételi lehetőségét is 1 Gyártó (importáló)
323020 00 00 Televízió-vevőkészülék (beleértve a videomonitorokat és videovetítőket is) 0,5 Gyártó (importáló)
323031 00 00 Lemezjátszó, lemezjátszó automata, kazettás lejátszóberendezés és egyéb hanglejátszó készülékek (beépített felvételi lehetőség nélkül) 1 Gyártó (importáló)
323032 00 00 Magnetofon és egyéb hangfelvevő készülék 1 Gyártó (importáló)
323033 00 00 Videoberendezések kép és hang rögzítésére és visszaadására 1 Gyártó (importáló)
323040 00 00 Mikrofon, hangszóró, fejhallgató, hangfrekvenciás erősítő és hangerősítő berendezés, rádiótelefon és rádiótávíró vevőkészüléke 1 Gyártó (importáló)
323041 00 00 Mikrofon, mikrofon tartószerkezete 1 Gyártó (importáló)
323042 00 00 Hangszóró, fejhallgató (mikrofonnal kombinálva is) 1 Gyártó (importáló)
323043 00 00 Elektromos hangfrekvenciás erősítő, elektromos hangerősítő berendezés 1 Gyártó (importáló)
323050 00 00 Kép- és hangrögzítő és -lejátszó berendezések alkatrészei, antennák 1 Gyártó (importáló)
334030 00 00 Fényképészeti eszközök és alkatrészei 1 Gyártó (importáló)
362100 00 00 Pénzérme, érem 3 Gyártó (importáló)
362211 00 00 Természetes vagy tenyésztett gyöngy, drágakő vagy féldrágakő, szintetikussal vagy rekonstruálttal együtt megmunkálva, de foglalat nélkül 3 Gyártó (importáló)
362213 00 00 Ékszer és részei, arany- és ezüstműves áru és részei 3 Gyártó (importáló)
363000 00 00 Hangszerek 1 Gyártó (importáló)
365033 50 00 Játékfegyver 10 Forgalmazó
365041 00 00 Kártya 3 Gyártó (importáló)
365041-ből Pornó-, szex- és erőszaktartalmú kártya 20 Gyártó (importáló)
365042 00 00 Televízióhoz kapcsolható videojáték 1 Gyártó (importáló)
365042-ből Pornó-, szex- és erőszaktartalmú videojáték 20 Gyártó (importáló)
365043 00 00 Biliárdfelszerelés, szórakozóhelyi asztali vagy társasjáték, pénzérmével vagy koronggal működő más játék 10 Forgalmazó
366100 00 00 Divatékszerek 3 Gyártó (importáló)
366371 00 00 Ünnepi, farsangi és különféle más szórakoztató tárgy 3 Gyártó (importáló)
366376 00 00 Művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezekből készült termék 3 Gyártó (importáló)
366390 00 00 Műalkotás, gyűjtemény, régiség (numizmatikai értékű tárgy), múzeumi tárgy másolata 1 Gyártó (importáló)

SZJ-szám

Megnevezés
Járulék-
kulcs
%
A járulék fizetésére
kötelezett
11343-ból Filmek, műsoros videokazetták, hangkazetták, hanglemezek kölcsönzése 3 Szolgáltató
11343-ból Pornó-, szex- és erőszaktartalmú művek kölcsönzése 20 Szolgáltató
143 Hirdetés 1 Szolgáltató
143-ból Nyomtatott sajtóban megjelenő hirdetés 0,5 Szolgáltató
1444 Fényképészet, videofelvétel készítés 1 Szolgáltató
14493-ból Színészek, művészek közvetítése és nyilvántartása, szerződés ügyintézése, könyvek, színdarabok, egyéb alkotások, producernél való elhelyezése, művészeti tárgyak árverése (aukciója) 1 Szolgáltató
14497 Divattervezés, esztétikai formatervezés és szaktanácsadás 1 Szolgáltató
191 Kulturális szolgáltatás, szórakoztatás 2 Szolgáltató
1913-ból Pornó-, szex- és erőszaktartalmú filmek vetítése 20 Forgalmazó (kiadó)
1913-ból Videovetítés szálloda- és vendéglátóipari üzemekben* Üzemeltető
1918 Közösségi-művelődési szolgáltatás 1** Szolgáltató

ÉJ-szám

Megnevezés
Járulék-
kulcs
%
A járulék fizetésére
kötelezett
611 Vezetékek kiépítése kábeltelevízió-hálózat esetén 1 Kivitelező
913-5 Reklámépítmény 1 Kivitelező

* Vendégnapok száma szerint naponta 40 Ft, minden más esetben naponta 100 Ft.

** A bevételből levonható az állami költségvetésből és a pénzalapokból kapott támogatás.”


  Vissza az oldal tetejére