Időállapot: közlönyállapot (1996.VII.23.)

1996. évi LXIII. törvény

az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról * 

Az Alkotmány 70/D. §-ának (2) bekezdésében foglalt egészségügyi ellátás megszervezésével kapcsolatos állami kötelezettség alapján az Országgyűlés az egészségügyi ellátási kötelezettség rendjét a következők szerint határozza meg:

1. § Az egészségügyi ellátó rendszer része minden olyan egészségügyi szolgáltató, amely a szakmai normák alapján meghatározott egészségügyi szolgáltatás nyújtására - a külön jogszabályban foglalt eljárási rend szerint - működési engedéllyel rendelkezik.

2. § (1) Az 1. §-ban foglalt szolgáltatók működtetői közül a központi költségvetés egyes fejezeteiben szereplő egészségügyi intézmények fenntartóit - egyetemi klinikák esetében az egyetemet - és az egészségügyi intézménytulajdonos helyi önkormányzatokat, valamint a területi egészségügyi ellátásra állami szervvel vagy helyi önkormányzattal szerződést kötött egyéb fenntartókat - egyház, alapítvány, egészségügyi vállalkozás, magángyakorlatot folytató orvos stb. (a továbbiakban: fenntartó) - együttesen és a kötelező egészségbiztosításban az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szervet kötelezettség terheli, hogy a kapacitáslekötési megállapodásokban kijelölt szolgáltatások tekintetében, a szakmai szabályok szerinti minőségben az egészségügyi szolgáltatónál ellátásokat biztosítsanak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség keretében a fenntartó biztosítja a szolgáltatás nyújtásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, az intézmény működőképességét, továbbá a szakellátást nyújtó intézményekben a kapacitáslekötési megállapodással érintett terület lakosságának ellátását.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség keretében az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szerv biztosítja a 3. §-ban meghatározott mértékig a szolgáltatásokhoz szükséges kapacitás időben történő lekötését, a teljesített és ellenőrzött szolgáltatások finanszírozását.

(4) A kapacitáslekötési megállapodásban nem szereplő szolgáltatások tekintetében a fenntartó mentesül a (2) bekezdésben előírt kötelezettségek alól.

3. § Az Egészségbiztosítási Alap kezelője köteles finanszírozni

a) a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelő valamennyi háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatot,

b) az e törvény hatálybalépése napján teljesített, de legfeljebb az 1. számú melléklet szerinti szakrendelési összóraszámig a járóbeteg-szakellátást azzal, hogy amennyiben ez a megyében nem éri el a mellékletben meghatározott összóraszámot, az legfeljebb 10%-kal megemelhető - a fenntartók ajánlata alapján -,

c) a 2. számú mellékletben foglalt területi normatívákig a fekvőbeteg-szakellátást,

d) a b) és c) pontban foglalt finanszírozható óraszámokból és normatívákból a 3. számú mellékletben szereplő területi normákig az országos, a regionális és a speciális szakellátást.

4. § (1) Az országos és a regionális szakfeladatok ellátására szolgáló intézményi kapacitások a 4. számú mellékletben szereplő intézményekben köthetők le a (2)-(4) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A népjóléti miniszter a kapacitáslekötési megállapodások megkötési határidejét megelőző 130 nappal - 1996-ban az e törvény hatálybalépését követő 5 napon belül - a 3. számú mellékletben foglalt területi finanszírozási normatívák alapján

a) felkéri a 4. számú mellékletben szereplő intézménnyel rendelkező fenntartókat, hogy az egyes szakterületek országos, regionális ellátására szolgáló kapacitásaikat bocsássák rendelkezésre;

b) kijelöli az általa közvetlenül irányított intézményekben az e feladatok ellátásához szükséges kapacitásokat.

(3) A népjóléti miniszter a felkérést, illetve a kijelölést megelőzően kikéri az országos tisztifőorvos állásfoglalását a szolgáltatók szakmai megfelelőségéről, továbbá a Magyar Orvosi Kamara véleményét.

(4) A fenntartók által felajánlott, továbbá a (2) bekezdés b) pontja szerinti kapacitásokról a népjóléti miniszter - a 3. számú melléklet szerinti normákra figyelemmel - országos és regionális szakellátást nyújtó kapacitásösszesítést készít, amelyet a (2) bekezdésben megjelölt határidőtől számított 20 napon belül megküld az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak (a továbbiakban: OEP), valamint megyénkénti bontásban a megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztáraknak (a továbbiakban együtt: MEP) és a megyei tisztifőorvosnak, aki gondoskodik arról, hogy azt a fenntartók haladéktalanul megkapják.

5. § (1) A MEP és a fenntartó a területi szakellátást szolgáló kapacitásokról megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza intézményenként, szakmai összetétel szerint tagolva a lekötött kapacitásokat - a járóbeteg-szakellátásban szakrendelési óraszámban, a fekvőbeteg-szakellátásban ágyszámban meghatározva. A kapacitáslekötési megállapodások megkötésének határidejét (a továbbiakban: megállapodási határidő) a társadalombiztosítási alapok költségvetéséről szóló törvény tartalmazza.

(2) Az OEP és a MEP a lekötött kapacitásokkal teljesítendő szolgáltatások finanszírozására a szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóval köt szerződést, a járóbeteg-, illetőleg a fekvőbeteg-ellátás finanszírozásának részletes szabályairól rendelkező jogszabályokban foglaltak szerint.

6. § (1) A 3. § d) pontjában foglaltakat kivéve - a lekötendő kapacitásokra a megye területén járó-, illetőleg fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatót (intézményt) fenntartó állami szervek - beleértve az orvostudományi egyetemeket -, helyi önkormányzatok és területi ellátásra állami szervvel vagy helyi önkormányzattal szerződésben kötelezettséget vállaló egyéb fenntartók tesznek ajánlatot a MEP-nek.

(2) Külön-külön kell ajánlatot tenni a járóbeteg-, illetőleg a fekvőbeteg-szakellátásokra. Az ajánlatot szolgáltatónként (intézményenként) és ezen belül szakmánként kell részletezni.

(3) Az ajánlat összeállítása során ki kell kérni az ajánlatban szereplő szolgáltatókra és szolgáltatásokra a megyei (fővárosi) tisztifőorvos (a továbbiakban együtt: megyei tisztifőorvos) állásfoglalását.

(4) A megyei tisztifőorvos - az ajánlattevő megkeresésétől számított 15 napon belül - állásfoglalásában az 1. § szerinti működési engedélyek kiadásáig nyilatkozik az állami és helyi önkormányzati fenntartású, illetőleg az egyéb, működési engedéllyel nem rendelkező szolgáltatók szakmai megfelelőségéről.

(5) A megyei tisztifőorvos állásfoglalása kialakításához kikéri a Magyar Orvosi Kamara véleményét.

(6) Az ajánlattevő nem tehet, illetőleg a MEP nem fogadhat el ajánlatot olyan szolgáltatói kapacitásra, melynek szakmai megfelelőségét a működési engedély vagy a megyei tisztifőorvos nem tanúsítja.

(7) Az ajánlattevő az ajánlatot legkésőbb a megállapodási határidőt 95 nappal megelőzően küldi meg a MEP-nek, illetőleg a 7. § szerinti közös ajánlat kialakítása érdekében a megyei tisztifőorvosnak.

7. § (1) A 6. § (1) bekezdése szerinti ajánlattevők a megye egészére vonatkozó közös ajánlatokat állíthatnak össze. A közös ajánlatok kialakításakor is követni kell a 6. § (2) bekezdés szerinti részletezést, és figyelembe kell venni a megyén belüli települési és közlekedési viszonyokat.

(2) Budapest és Pest megye területére csak összevont közös ajánlatok készíthetők. A 8. § (2)-(4) bekezdése szerinti megyei egyeztető fórumok egymással egyeztetett közös ajánlattal élhetnek az illetékes MEP-ekhez.

(3) Ha a megyében működő területi járóbeteg-, illetőleg fekvőbeteg-ellátást szolgáló intézményi kapacitás összességében meghaladja az 1. és 2. számú mellékletben foglalt területi normák szerint finanszírozható mennyiséget, a közös ajánlatot úgy kell összeállítani, hogy

a) ha a normákat meghaladó kapacitások mennyisége és szakmai összetétele alapján lehetséges, akkor az Egészségbiztosítási Alap kezelője egy-egy intézmény teljes finanszírozási kötelezettsége alól mentesüljön;

b) ha meghatározott szakellátási területen a normákat meghaladó kapacitások vannak és egy-egy szolgáltató elkülönült telephelyének vagy részlegének

ba) átalakításával e többletkapacitás kiváltható oly módon, hogy a telephely/részleg más típusú olyan szolgáltatás nyújtására alkalmas, amelyből a rendelkezésre álló kapacitás a megyei normát nem éri el, a közös ajánlatban javaslatot kell tenni a szolgáltatási struktúra átrendezésére,

bb) a finanszírozási kötelezettség alóli mentesítésével a többletkapacitás megszüntethető, az elkülönült telephely/részleg egészét ki kell hagyni a közös ajánlatból;

c) ha a területi normákat meghaladó kapacitás összessége nem teszi lehetővé az a) és b) pontok szerint egy intézmény, illetve elkülönült telephelye vagy részlege kivonását a finanszírozási kötelezettség alól, a közös ajánlatban arra kell törekedni, hogy önálló szervezeti egységeket, illetve osztályokat vonjanak ki a finanszírozási kötelezettség alól.

(4) Az ajánlattevők a közös ajánlatot legkésőbb a megállapodási határidő előtt 50 nappal juttathatják el a MEP-nek.

8. § (1) Az ajánlattevők közös ajánlatukat a 7. § (4) bekezdésében meghatározott határidőig megyei egyeztető fórumon alakítják ki.

(2) A megyei egyeztető fórum tagjai:

a) a megyében járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátó intézményt fenntartó helyi önkormányzat(ok), önkormányzati társulás(ok) 1-1 képviselője,

b) állami szervtől vagy önkormányzattól járóbeteg- vagy fekvőbeteg-szakellátási feladatot átvállaló szolgáltató(k) képviselője,

c) a megye területén működő, a központi költségvetés fejezeteiben szereplő egészségügyi intézmény fenntartójának képviselője,

d) a megye területén működő orvostudományi egyetem képviselője,

e) a megyei tisztifőorvos vagy képviselője.

(3) A megyei egyeztető fórumon állandó meghívott a (2) bekezdés a) és c) pontjában jelzett egészségügyi intézmény képviselője, a Magyar Orvosi Kamara és az egészségügyben dolgozók megyében működő reprezentatív szakszervezetének képviselője, továbbá a Magyar Kórházszövetség és a Magyar Ápolási Egyesület képviselője.

(4) Az 1. és 2. számú melléklet Pest megye területi normáit a fővárosi normákkal együtt tartalmazza, ezért e terület egyeztető fórumán értelemszerűen részt vesznek mind a főváros, mind pedig Pest megye (1)-(2) bekezdésben foglalt képviselői.

9. § (1) A megyei egyeztető fórum titkári teendőit a megyei tisztifőorvos látja el. A 8. § (4) bekezdése szerinti egyeztető fórum titkára a fővárosi tisztifőorvos.

(2) A fórum ülését levezető elnököt a jelenlevő tagok minden ülés alkalmával maguk közül, szótöbbséggel választják meg.

(3) A megyei egyeztető fórumon külön kell kialakítani és elfogadni a járóbeteg-, illetőleg a fekvőbeteg-ellátásra vonatkozó közös ajánlatokat. A közös ajánlatok elfogadásában az adott szakellátásban intézménnyel rendelkező fenntartó vesz részt.

(4) A közös ajánlatok összeállítására a megyei tisztifőorvos legkésőbb 85 nappal a megállapodás megkötésére előírt határidőt megelőzően hívja össze először a fórum tagjait, amelyre meg kell hívni a MEP képviselőjét is. A fórumon a közös ajánlatok tárgyalása előtt a MEP képviselője ismerteti a 4. § rendelkezései alapján, a 3. számú melléklet szerinti finanszírozási kötelezettséggel érintett megyei kapacitásokat.

(5) A közös ajánlatok kialakításában - a (3) bekezdés szerinti csoportokban - a fórumon jelenlévő tagok vesznek részt. Közös ajánlatok akkor jönnek létre, ha a jelenlévő tagok az ajánlatok tartalmában megegyeznek és az írásba foglalt ajánlatokat valamennyi jelenlévő tag képviselője aláírja. A közös ajánlatokat az elfogadást követő munkanapon a megyei tisztifőorvos küldi meg a MEP-nek.

(6) A MEP a közös ajánlatokat csak akkor utasíthatja el, ha azok nem felelnek meg a megyei finanszírozási normatíváknak és nem teljesülnek a 7. § (3) bekezdésében foglalt feltételek.

(7) Ha a megyei egyeztető fórum első ülésén nem születnek közös ajánlatok, a fórum tagjai szótöbbséggel kijelölik - az egyeztetésre nyitva álló határidőn belül - a további ülések időpontját.

10. § (1) A megyei egyeztető fórum tagjai egyeztetett javaslatot tehetnek

a) az egészségpolitikai célok megyét érintő megvalósítására a megyei és települési önkormányzatoknak, valamint az egészségügyi szolgáltatók egyéb fenntartóinak,

b) az egészségügyet érintő munkaerőmozgás tervezésére a megyei munkaerőpiaci, illetve területfejlesztési tanácsnak,

c) a megyei egyeztető fórum tagjai tekintetében a címzett és céltámogatások felosztására, a szakmai fejlesztési programokra kiírt pályázatokra,

d) a környező megyék egyeztető fórumaival közösen az országos és a regionális feladatok megszervezésére és fejlesztésére.

(2) A címzett és céltámogatások elosztására vonatkozó javaslatot a népjóléti miniszter a támogatás iránti igény szakmai véleményezése során figyelembe veszi.

11. § (1) Ha az egyeztető fórum első összehívásától számított 30 napon belül nem születik közös ajánlat, a fórum tagjai az erről szóló nyilatkozatukat jegyzőkönyvbe foglalják. A fenntartók - a megyei egyeztető fórumon elhangzottak alapján - módosíthatják az országos és a regionális szakfeladatra vonatkozó, illetőleg a 6. § (7) bekezdése szerint a MEP-nek megküldött korábbi ajánlatukat. A jegyzőkönyvet és a módosított ajánlatokat a fórum titkára haladéktalanul megküldi a MEP-nek.

(2) Egy-egy megyében a felajánlott kapacitások 1-3. számú melléklet szerinti lekötéséről a MEP szakellátásonként és szakmánként dönt, a jegyzőkönyv és a módosított ajánlatok kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fővárosra és Pest megyére együttesen vonatkozó határozatokat a Fővárosi Egészségbiztosítási Pénztár hozza meg. A MEP a döntése során köteles figyelembe venni a 7. § (1)-(3) bekezdésében előírt szempontokat.

(3) A határozat feltünteti az országos és a regionális szakfeladatra vonatkozó kapacitásokat is, a 4. § (4) bekezdésében foglalt összesítés szerint, valamint tartalmazza a 3. számú mellékletben foglalt egyéb ellátások lekötését. Ha az érintett fenntartó az (1) bekezdés szerinti módosításában visszavonta nyilatkozatát az országos és a regionális szakfeladat ellátására felajánlott kapacitásokról, a MEP a módosítás kézhezvételekor haladéktalanul megkeresi a népjóléti minisztert másik fenntartó felkérésére, illetőleg szolgáltató kijelölésére. A népjóléti miniszter válaszáig a MEP az adott megyére és szakmára vonatkozó döntéshozatalt felfüggeszti.

(4) A MEP a határozatot részletesen indokolja, és haladéktalanul megküldi az adott szakellátásra és szakmára vonatkozóan ajánlatot tett valamennyi fenntartónak.

12. § (1) A MEP határozata ellen az adott szakmára ajánlatot tett fenntartó a határozat kézhezvételétől számított 10 napon belül a MEP-nél benyújtott fellebbezéssel élhet. A MEP a fellebbezést a fellebbezési határidő lejártát követően haladéktalanul megküldi az OEP főigazgatójának. A fellebbezést az OEP főigazgatója bírálja el, a kézhezvételtől számított 15 napon belül. A határozatra a 11. § (4) bekezdésében foglaltak megfelelően irányadók.

(2) Az OEP főigazgatójának határozata a közigazgatási határozatokra vonatkozó szabályok szerint bíróság előtt megtámadható. A perre az I. fokú határozatot hozó MEP székhelye szerinti megyei (fővárosi) bíróság az illetékes.

(3) A fenntartó és a MEP az 5. § (1) bekezdésében előírt kapacitáslekötési megállapodást

a) ha nem nyújtottak be fellebbezést, a fellebbezési határidő lejártát követően a MEP határozata alapján,

b) ha fellebbezést nyújtottak be, az OEP főigazgatójának határozata alapján - a határozat bírósági megtámadására tekintet nélkül -

a megállapodásra előírt határidőben köti meg.

13. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól szóló módosított 1995. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: tv.) 9. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A finanszírozás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint a Megyei (Fővárosi) Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban együtt: OEP) által kötött kapacitáslekötési megállapodások és finanszírozási szerződések alapján történik.

(3) A kapacitáslekötési megállapodások megkötésére vonatkozó szabályokat külön törvény tartalmazza. A szolgáltatások finanszírozásának, valamint az erre vonatkozó finanszírozási szerződések megkötésének részletes szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.”

(3) A tv. 10. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A területi normákat meghaladó kapacitásokra az OEP finanszírozási szerződést köthet

a) a területi ellátási kötelezettség nélkül kizárólag háziorvosi szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval,

b) a népjóléti miniszter hozzájárulásával

ba) az e törvény hatálybalépése napján területi ellátási kötelezettség nélkül működő szolgáltatóval, amellyel érvényes finanszírozási szerződése van,

bb) egyéb egészségügyi szolgáltatóval.”

(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az 1. § szerinti működési engedélyezési eljárást rendeletben szabályozza.

(5) Azokban a megyékben, ahol a fekvőbeteg-ellátásra szolgáló kapacitás jelenleg nem éri el a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti területi normáknak megfelelő mennyiséget, a hiányzó kapacitásokat 2000. december 31-ig kell pótolni, ha a hiány nem fedezhető a szomszédos megyék többletkapacitásainak a megyei egyeztető fórumok 7. § (2) bekezdésében foglalt megegyezésén alapuló lekötésével.

Átmeneti rendelkezések

14. § (1) 1996-ban a kapacitáslekötési megállapodások megkötésének határideje 1996. december 1. A kapacitáslekötési megállapodások alapján az OEP és a MEP 1996. december 31-ig köti meg - 1997. január 1-jei hatállyal - az új finanszírozási szerződéseket a szolgáltatókkal.

(2) Azoknál az intézményeknél, amelyek kapacitásaira az OEP és a MEP az e törvény szerinti finanszírozási normatíváknak keretei között nem köthet megállapodást a fenntartóval, az 1996. december 31-ét követő időre megkötött finanszírozási szerződést 1996. december 1-jéig - 1997. január 1-jei hatállyal - felmondja. A felmondási idő alatt a szolgáltató - a sürgősségi ellátást kivéve - egészségbiztosítási jogviszony keretében járó ellátásra, az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási kötelezettsége terhére nem fogadhat új beteget.

1. számú melléklet az 1996. évi LXIII. törvényhez

A járóbeteg-szakellátás heti rendelési óráinak felső határértéke tízezer lakosra

SZAKORVOSI ÓRÁKSzakrendelés

Területi
járóbeteg-
szakellátás
Országos és
regionális
feladatok
ellátási
többlete * 
Belgyógyászat és társszakmák 22,0 14,0
Kardiológia 6,0 6,0
Sebészet és társszakmák 16,0 15,0
Traumatológia 9,0 5,0
Szülészet-nőgyógyászat 16,0 12,0
Csecsemő- és gyermekgyógyászat 9,5 3,0
Fül-orr-gégészet 10,0 12,0
Szemészet 12,0 6,0
Bőrgyógyászat 7,0 11,0
Ideggyógyászat 8,0 12,0
Ortopédia 3,0 7,0
Urológia 4,5 7,5
Onkológia 3,1 2,9
Reumatológia 9,0 13,0
Elmegyógyászat, addiktológia 6,0 8,0
Tüdőgyógyászat 6,0 4,0
Sugárterápia 0,0 3,0
Labor 11,0 14,0
Képalkotó eljárások 24,0 26,0
Patológia 4,0 7,5
Fizioterápia 3,0 2,5
Izotópdiagnosztika 1,2 2,0
Egyéb diagnosztika és terápia 6,0 6,0
Összes szakorvosi óraszám felső határértéke 180,0 210,0

GONDOZÁSI ÓRÁK

Bőr- és nemibetegségek 5,0
Onkológia 6,0
Tüdőgyógyászat 7,0
Ideggyógyászat és elmegyógyászat 16,0

NEM SZAKORVOSI ÓRÁK * 

Összes szakrendelés 80,0

Összevont szakmák felsorolása

Belgyógyászat: általános belgyógyászat, intenzív ellátás, fertőző betegségek, felvételi, angiológia, hematológia, immunológia, anyagcsere betegségek, gasztroenterológia, nefrológia, AIDS, rehabilitáció.

Sebészet: általános sebészet, szájsebészet, szívsebészet, érsebészet, mellkassebészet, idegsebészet, aneszteziológia, műtők, ESWL.

Csecsemő-gyermekgyógyászat és PIC.

Ideggyógyászat és stroke rendelés.

Reumatológia és osteoporosis rendelés.

Laboratórium és transzfúziológia.

Képalkotó diagnosztika: röntgen, CT, MRI, ultrahang, nukleáris medicina.

Egyéb diagnosztika és terápia: EEG, EKG, Laser, egyéb máshová be nem sorolt rendelések.

2. számú melléklet az 1996. évi LXIII. törvényhez

A fekvőbeteg-ellátás ágyszámai megyénként és szakmánként

A kórházi ágyszámok megyénkénti meghatározása az alábbi matematikai összefüggés alapján történik:

Ágyszám/10 ezer lakos =

X*+0,5*Akron+0,3*Aregio+0,5*(Fdem+Feü.szoc)+2*Ftöbblet

Az összefüggésben szereplő jelölések magyarázata és az egyes elemek kiszámítási módja:

X*: konstans szám, melynek értéke:

1996-ban 52 ágy/10 ezer lakos

1997-ben 52 ágy/10 ezer lakos

1998-ban 51 ágy/10 ezer lakos

1999-ben 50 ágy/10 ezer lakos

2000-ben 49 ágy/10 ezer lakos

A kron: az adott terület 10 ezer lakosra számított krónikus ágyainak száma.

A jelenlegi ágystruktúra-átalakítás egyik alapvető tényezője a krónikus ágyak számának és arányának növelése, ezért a krónikus ágyak 50%-át (azaz 0,5*Akron) hozzá kell számítani az alapértékhez. 1996-ra és 1997-re a krónikus ágyak 10 ezer lakosra vetített számát az OEP által kötött finanszírozási szerződésekben az 1995 év végén krónikus ágyként lekötött ágyak száma alapján kell kiszámítani.

Aregio: a klinikai, országos intézeti ágyszám 10 ezer lakosra.

Azokban a megyékben (fővárosban), ahol orvostudományi egyetem, illetve országos intézet működik, a többi megyékhez képest a kórházi ágyszükséglethez többletként hozzáadódik az ágyszámuk 30%-a (0,3* Aregio). Ez a mutató az egyetemek (országos intézetek) országos, regionális és kutatási feladatait veszi figyelembe. 1996-ra és 1997-re az egyetemi (országos intézeti) ágyak 10 ezer lakosra vetített számát az OEP által a klinikákra kötött finanszírozási szerződésekben 1995 év végén egyetemi ágyként lekötött ágyak száma alapján, valamint a Népjóléti Minisztérium által országos és regionális intézménynek minősített ágyai számának alapján kell kiszámítani.

Fdem: a demográfiai, illetőleg egyéb társadalmi, gazdasági mutatók, pontértékek (score-ok) alapján számított tényezője.

1996-ra és 1997-re a számításnál a Központ Statisztikai Hivatal adatait kell alapul venni.

A számításnál alkalmazandó statisztikai mutatók:

- A férfiak születéskor várható átlagos élettartama (1992-1994. évek átlaga).

- Standardizált halálozási hányados (SHH), (1990-1994. évek átlaga).

- A 60 éven felüli lakosok aránya (1993., 1994., 1995. év elejei adatainak átlaga).

- A felsőfokú iskolai végzettségűek aránya (az 1990. évi népszámlálás alapján).

- A munkanélküliek aránya (1993-1995. évek átlaga).

- Az állandó ingázók aránya (az 1990. évi népszámlálás alapján).

- A közcsatorna-hálózatba bekötött lakások aránya (1992-1994. évek átlaga).

- Ezer lakosra jutó gazdasági szervezetek száma (1993., 1994. év és 1996. január 31-i állapot átlaga).

Az ágyszámot meghatározó összefüggés Fdem komponense a fenti 8 tényezőből számított pontszámérték.

Feü.szoc: Az egészségügyi és a szociális ellátás mutatóinak pontértékek (score-ok) alapján számított tényezője.

Az Feü.szoc faktorba bevont statisztikai mutatók:

- Egy háziorvosra jutó bejelentkezett lakosok száma (1996-ra és 1997-re a számításnál az OEP által kötött finanszírozási szerződésekben 1995. év végén figyelembe vett adatokat kell alkalmazni).

- Házi gyermekorvosok száma 10 ezer 0-14 éves lakosra (KSH adat; 1992-1994. évek átlaga).

- Rendelőintézeti szakorvosi óraszám/100 lakos (KSH adat; 1992-1994. évek átlaga).

- Egy lakosra jutó laboratóriumi vizsgálatszám (KSH adat; 1992-1994. évek átlaga).

- Pszichiátriai gondozói szakorvosi óra/ezer lakos (KSH adat; 1992-1994. évek átlaga).

- Tartós bentlakásos szociális intézményi férőhelyek száma/10 ezer lakos (KSH adat; 1993-1994. évek átlaga).

Ftöbblet tényező: A kórházi betegforgalomban a nem az állandó lakhely szerinti megye kórházaiban történő betegellátás gyakoriságának mutatószáma (a továbbiakban: a területen kívüli betegellátás mutatószáma).

1996-1997-re a területen kívüli kórházi ellátás statisztikai mutatóit az 1994. és 1995. évi teljes körű kórházi betegforgalmi adatok alapján kell kiszámítani.

Az Ftöbblet tényező számítás módja:

Területen kívüli betegellátás statisztikai mutatója: területen kívüli ápolási eset/10 ezer lakos (a lakosságszám a befogadó megyére vonatkozik) mínusz a megyéből távozó eset/10 ezer lakos. Az Ftöbblet tényező ettől a statisztikai mutatótól abban különbözik, hogy a területen kívüli ápolási eseteket nem 10 ezer lakosra, hanem 100 lakosra vonatkoztatja.

A formula alapján a fővárosi és megyei ágyszámok 1996-ban és 1997-ben a következők:

1. számú táblázat


Terület
Ágyszám, regionális, területi ellátási kötelezettség és speciális ágyak nélkül Regionális, speciális, területi ellátási kötelezettségre védett ágyszám
Számított kórházi ágyszám  * 
Budapest és Pest m. 21 989 5 524  *  27 513  * 
Baranya m. 2 838 801 3 639
Bács-Kiskun m. 3 689 82 3 771
Békés m. 2 850 40 2 890
Borsod-Abaúj-Zemplén m. 5 066 300 5 366
Csongrád m. 2 597 959 3 556
Fejér m. 2 708 101 (3025)
2 809  * 
Győr-Moson-Sopron m. 3 480 211 3 691
(4351)
Hajdú-Bihar m. 3 196 1 069 4 265  * 
Heves m. 2 527 40 2 567
Jász-Nagykun-Szolnok m. 2 872 142 3 014
Komárom-Esztergom m. 2 144 2 144
Nógrád m. 1 661 1 661
Somogy m. 2 313 124 2 437
(4329)
Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 4 148 40 4 188  * 
Tolna m. 1 652 1 652
Vas m. 1 810 197 2 007
Veszprém m. 2 842 249 3 091
Zala m. 2 379 336 2 715
ÖSSZESEN 72 761 10 215 82 976

Az ágyszámok szakmailag indokolt szakmánkénti megoszlását a 2. számú táblázat mutatja be.

2. számú táblázat

ORSZÁGOS, ÁTLAGOS MEGOSZLÁS

Szakma Megoszlás %-ban
Belgyógyászat  *  14,0- 20,0
Sebészet  *  6,5- 10,0
Traumatológia 4,0- 5,5
Szülészet-nőgyógyászat 7,0- 11,0
Csecsemő- és gyermekgyógyászat  *  6,5- 8,5
Fül-orr-gégészet 1,8- 2,8
Szemészet 2,0- 3,0
Bőr- és nemibeteg-ellátás 1,0- 1,6
Ideggyógyászat  *  4,0- 6,0
Ortopédia 0,9- 1,4
Urológia 1,5- 2,7
Onkológia és onkoradiológia  *  0,0- 3,8
Fog- és szájsebészet 0,0- 1,0
Reumatológia 1,4- 2,2
Központi intenzív betegellátás 0,8- 1,3
Fertőző betegellátás 1,5- 2,1
Tüdőgyógyászat 3,5- 6,0
Elmegyógyászat (elmerehabilitáció is) 10,0- 13,0
Rehabilitáció
(elmerehabilitáció nélkül) 3,0- 5,8
Ápolási osztály
(a jelenlegi krónikus ellátás és ápolás) 10,0- 13,0

A területi normatívák kiszámításánál figyelembe veendő adatokat és a számítás részletes matematikai levezetését a Népjóléti Közlönyben kell közzétenni.

3. számú melléklet az 1996. évi LXIII. törvényhez

Országos, regionális és speciális feladatokat ellátó kapacitások megyénként

Terület Szakterület Ágyszám
BUDAPEST Belgyógyászat 1 080
Sebészet 1 140
Onkológia 317
Ideg-, elmegyógyászat 524
Gyermekgyógyászat 339
Szülészet-nőgyógyászat 139
Rehabilitáció 200
ÖSSZESEN 3 739

Belgyógyászat csoportban: ált. belgyógyászat, bőrgyógyászat, tüdőgyógyászat, kardiológia, hematológia, immunológia, anyagcsere, gasztroenterológia, reumatológia, fertőző, baleseti belgyógyászat.

Sebészet csoportban: ált. sebészet, traumatológia, fül-orr-gégészet, fog- és szájsebészet, szemészet, urológia, intenzív ellátás, szívsebészet, érsebészet, mellkassebészet, idegsebészet, égéssebészet, amputációs sebészet, ortopédia.

Onkológia: onkológia és sugárterápia, kemoterápia.

Ideg-, elmegyógyászat: ideggyógyászat, elmegyógyászat, stroke, elmegyógyászati rehabilitáció, addiktológia.

Gyermekgyógyászat: gyermekgyógyászat, PIC.

Szülészet-nőgyógyászat: szülészet-nőgyógyászat.

Rehabilitáció: rehabilitáció, légzésrehabilitáció.

Terület Szakterület Ágyszám
BARANYA Belgyógyászat 57
Sebészet 240
Onkológia 42
Ideg-, elmegyógyászat 31
Gyermekgyógyászat 42
Szülészet-nőgyógyászat 19
Rehabilitáció 18
ÖSSZESEN 449

Belgyógyászat csoportban: ált. belgyógyászat, bőrgyógyászat, kardiológia, hematológia, immunológia, anyagcsere, gasztroenterológia.

Sebészet csoportban: ált. sebészet, traumatológia, fül-orr-gégészet, fog- és szájsebészet, szemészet, urológia, intenzív ellátás, szívsebészet, érsebészet, mellkassebészet, idegsebészet, égéssebészet, ortopédia.

Onkológia: onkológia és sugárterápia.

Ideg-, elmegyógyászat: ideggyógyászat, elmegyógyászat, stroke.

Gyermekgyógyászat: gyermekgyógyászat, PIC.

Szülészet-nőgyógyászat: szülészet-nőgyógyászat.

Rehabilitáció: rehabilitáció.

Terület Szakterület Ágyszám
BÁCS-KISKUN Belgyógyászat 18
Sebészet 9
ÖSSZESEN 27

Belgyógyászat csoportban: toxikológia.

Sebészet csoportban: baleseti sebészet.

Terület Szakterület Ágyszám
BÉKÉS Onkológia 40
ÖSSZESEN 40

Onkológia: onkológia.

Terület Szakterület Ágyszám
BORSOD- Belgyógyászat 138
ABAÚJ- Sebészet 48
ZEMPLÉN Onkológia 40
Ideg-, elmegyógyászat 12
Gyermekgyógyászat 62
ÖSSZESEN 300

Belgyógyászat csoportban: kardiológia, hematológia, angiológia, immunológia, gasztroenterológia, nefrológia.

Sebészet csoportban: érsebészet, mellkassebészet, idegsebészet.

Onkológia: klinikai onkológia.

Ideg-, elmegyógyászat: stroke.

Gyermekgyógyászat: PIC, gyermekgyógyászat, gyermeksebészet.

Terület Szakterület Ágyszám
CSONGRÁD Belgyógyászat 170
Sebészet 234
Onkológia 69
Ideg-, elmegyógyászat 38
Gyermekgyógyászat 44
Szülészet-nőgyógyászat 42
ÖSSZESEN 597

Belgyógyászat csoportban: ált. belgyógyászat, bőrgyógyászat, tüdőgyógyászat, kardiológia, hematológia, immunológia, anyagcsere, gasztroenterológia, baleseti belgyógyászat, nefrológia.

Sebészet csoportban: ált. sebészet, traumatológia, fül-orr-gégészet, fog- és szájsebészet, szemészet, urológia, intenzív ellátás, szívsebészet, érsebészet, mellkassebészet, idegsebészet, ortopédia.

Onkológia: onkológia és sugárterápia.

Ideg-, elmegyógyászat: ideggyógyászat, elmegyógyászat.

Gyermekgyógyászat: gyermekgyógyászat, PIC.

Szülészet-nőgyógyászat: szülészet-nőgyógyászat.

Terület Szakterület Ágyszám
FEJÉR Belgyógyászat 78
Gyermekgyógyászat 23
ÖSSZESEN 101

Belgyógyászat csoportban: ált. belgyógyászat, gasztroenterológia, hematológia.

Gyermekgyógyászat: PIC.

Terület Szakterület Ágyszám
GYŐR- Belgyógyászat 6
MOSON- Sebészet 17
SOPRON Rehabilitáció 188
ÖSSZESEN 211

Belgyógyászat csoportban: kardiológia.

Sebészet csoportban: égéssebészet, traumatológia.

Rehabilitáció: rehabilitáció.

Terület Szakterület Ágyszám
HAJDÚ-BIHAR Belgyógyászat 199
Sebészet 299
Onkológia 41
Ideg-, elmegyógyászat 24
Gyermekgyógyászat 28
Szülészet-nőgyógyászat 30
ÖSSZESEN 621

Belgyógyászat csoportban: ált. belgyógyászat, bőrgyógyászat, tüdőgyógyászat, kardiológia, hematológia, immunológia, anyagcsere, gasztroenterológia, baleseti belgyógyászat, angiológia.

Sebészet csoportban: ált. sebészet, traumatológia, fül-orr-gégészet, fog- és szájsebészet, szemészet, urológia, intenzív ellátás, szívsebészet, érsebészet, mellkassebészet, idegsebészet, ortopédia.

Onkológia: onkológia.

Ideg-, elmegyógyászat: ideggyógyászat, elmegyógyászat, stroke.

Gyermekgyógyászat: gyermekgyógyászat, PIC.

Szülészet-nőgyógyászat: szülészet-nőgyógyászat.

Terület Szakterület Ágyszám
HEVES Rehabilitáció 40
ÖSSZESEN 40

Rehabilitáció: rehabilitáció.

Terület Szakterület Ágyszám
JÁSZ- Belgyógyászat 30
NAGYKUN-SZOLNOK Sebészet 22
ÖSSZESEN 52

Belgyógyászat csoportban: angiológia.

Sebészet csoportban: mellkassebészet, idegsebészet.

Terület Szakterület Ágyszám
SOMOGY Sebészet 37
Gyermekgyógyászat 87
ÖSSZESEN 124

Sebészet csoportban: mellkassebészet, érsebészet, idegsebészet.

Gyermekgyógyászat: gyermekgyógyászat.

Terület Szakterület Ágyszám
SZABOLCS- Onkológia 40
SZATMÁR-
BEREG
ÖSSZESEN 40

Onkológia: onkoradiológia.

Terület Szakterület Ágyszám
VAS Belgyógyászat 58
Sebészet 63
Onkológia 60
Ideg-, elmegyógyászat 11
Gyermekgyógyászat 5
ÖSSZESEN 197

Belgyógyászat csoportban: kardiológia, hematológia, angiológia, immunológia, gasztroenterológia.

Sebészet csoportban: érsebészet, mellkassebészet, idegsebészet, ortopédia.

Onkológia: onkoradiológia.

Ideg-, elmegyógyászat: stroke.

Gyermekgyógyászat: PIC.

Terület Szakterület Ágyszám
VESZPRÉM Belgyógyászat 27
Rehabilitáció 192
ÖSSZESEN 219

Belgyógyászat csoportban: kardiológia.

Rehabilitáció: rehabilitáció.

Terület Szakterület Ágyszám
ZALA Belgyógyászat 36
Sebészet 40
Ideg-, elmegyógyászat 11
Gyermekgyógyászat 3
Rehabilitáció 185
ÖSSZESEN 275

Belgyógyászat csoportban: kardiológia, hematológia, immunológia, gasztroenterológia.

Sebészet csoportban: érsebészet, szívsebészet.

Ideg-, elmegyógyászat: stroke.

Gyermekgyógyászat: PIC.

Rehabilitáció: rehabilitáció.

ORSZÁG ÖSSZESEN 7 032

Az orvostudományi és egészségtudományi egyetemek minimális területi ellátási kötelezettsége

Egyetemek Ágyszám
SOTE 740
HIETE 160
POTE 290
SZOTE 362
DOTE 448
EGYÜTT: 2 000
Speciális Ágyszám
MÁV KÖZPONTI KÓRHÁZ 285
BUDAI MÁV KÓRHÁZ 92
BM KÖZPONTI KÓRHÁZ 211
KÖZPONTI HONVÉD KÓRHÁZ 297
BALATONFÜREDI HONVÉD SZÍVSZANATÓRIUM 30
HÉVÍZI HONVÉD SZANATÓRIUM 61
PÉCSI HONVÉD KÓRHÁZ 62
KECSKEMÉTI REPÜLŐ KÓRHÁZ 55
MÁV KÓRHÁZ SZOLNOK 90
EGYÜTT 1 183
IM BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS KÓRHÁZAI 688
ORSZÁG MINDÖSSZESEN: 10 903

4. számú melléklet az 1996. évi LXIII. törvényhez

Az országos és regionális feladatok ellátására javasolt intézmények

BUDAPEST

Budai MÁV Kórház

Budapest Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Gyógyintézete

Fővárosi Önkormányzat Budai Gyermekkórház-Rendelőintézete

Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórháza

Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórháza

Fővárosi Szent László Kórház

Fővárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház-Rendelőintézete

Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem

Központi Honvéd Kórház

Országos Haematológiai és Immunológiai Intézet

Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet

Országos Kardiológiai Intézet

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet

Országos Mentőszolgálat Kórháza

Országos Onkológiai Intézet

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

Országos Traumatológiai Intézet

SOTE Oktató Kórház

Semmelweis Orvostudományi Egyetem

Szabadság-hegyi Gyermekgyógyintézet

Erzsébet Kórház-Rendelőintézet

BARANYA

Pécsi Orvostudományi Egyetem

MH Pécsi Honvéd Kórháza

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház, Harkány

BÁCS-KISKUN

Kecskeméti Repülő Kórház

BÉKÉS

Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórháza, Gyula

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Semmelweis Kórház-Rendelőintézete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kórháza, Miskolc

CSONGRÁD

Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Kórház-Rendelőintézet

Csongrád Megyei Közgyűlés Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk

FEJÉR

Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár

GYŐR-MOSON-SOPRON

Petz Aladár Megyei Kórház, Győr

Állami Szanatórium, Sopron

HAJDÚ-BIHAR

Debreceni Orvostudományi Egyetem

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet, Debrecen

HEVES

Állami Kórház, Parádfürdő

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok

SOMOGY

Kaposi Mór Megyei Kórház, Kaposvár

Somogy Megyei Tüdő- és Szívkórház, Mosdós

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórház-Rendelőintézet, Nyíregyháza

Vas Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely

VESZPRÉM

Állami Kórház, Balatonfüred

Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés Kórház-Rendelőintézete, Zalaegerszeg

Állami Gyógyfürdő Kórház, Hévíz


  Vissza az oldal tetejére