Időállapot: közlönyállapot (1996.VII.23.)

1996. évi LXV. törvény

az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről * 

A társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló 1990. évi LXX. törvénnyel érintett, valamint az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény hatálya alá tartozó egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése, a sportcélokat szolgáló ingatlanok rendeltetésének megőrzése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § E törvény hatálya kiterjed

a) a társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló 1990. évi LXX. törvény alapján a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) kezelésében lévő sportcélú ingatlanokra, valamint

b) az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv. tv.) alapján az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (a továbbiakban: ÁPV Rt.) hozzárendelt vagyoni köréből az ingatlanvagyonba tartozó sportcélú ingatlanokra.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

a) sportcélú ingatlan: az az ingatlan, ingatlanrész, amelynek alapvető rendeltetése, hogy

aa) a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvényben meghatározott sporttevékenységre használják, továbbá

ab) az 1. § a) pontja vonatkozásában az az ingatlan, amelyet a társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló 1990. évi LXX. törvény hatálybalépéséig, illetőleg

ac) az 1. § b) pontja vonatkozásában az az ingatlan, amelyet az ÁPV Rt. - ideértve jogelődjeit (az Állami Vagyonügynökséget, az Állami Vagyonkezelő Rt.-t) - kezelésébe kerüléséig

sporttevékenységre használtak, és a sportszervezet rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges;

b) sportszervezet: az a társadalmi szervezet, amelyet alapszabálya szerint sporttevékenység folytatására az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg az országos sportági szakszövetségekről szóló 1989. évi 9. törvényerejű rendelet alapján létesítettek.

(2) E törvény szempontjából a sportszervezetekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azokra a társadalmi szervezetekre, illetőleg az általuk létrehozott alapítványokra is, amelyek sportcélú ingatlant legalább az 1990. évi LXX. törvény hatálybalépése óta fenntartanak.

3. § (1) Az 1. § a) pontjában meghatározott ingatlan tulajdonjogát a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - figyelemmel az 5. § (1) bekezdésében foglalt feltételekre -, a következő sorrend szerint ingyenesen szerezheti meg:

a) a sportszervezet, amelynek a kezelői jogát a társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló 1990. évi LXX. törvény alapján megvonták, de ingyenes használati joga fennáll;

b) az ingatlan fekvése szerinti

ba) települési önkormányzat, a fővárosban a kerületi önkormányzat,

bb) megyei önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat.

(2) Az 1. § a) pontjában meghatározott lőtér, polgári légiforgalmi célokat is szolgáló repülőtér ingatlan tulajdonjogát - figyelemmel az 5. § (1) bekezdésében foglalt feltételekre - a következő sorrend szerint ingyenesen szerezheti meg:

a) az ingatlan fekvése szerinti

aa) települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat vagy az általa kezdeményezett társulás,

ab) megyei önkormányzat, a fővárosban a kerületi önkormányzat vagy az általa kezdeményezett társulás;

b) az ingatlant használó sportszervezet.

(3) Az 1. § a) pontjában meghatározott ingatlan tulajdonjogát kérelemre, a KVI szerződésben átruházza, a szerződésnek tartalmaznia kell a nyilvántartási (könyv szerinti) értékét, valamint az 5. § (1) bekezdésében foglalt feltételeket.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott ingatlanok hasznosítására az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) társulhat más önkormányzat képviselő-testületével (közgyűlésével). A társulásban részt vevő önkormányzatok - az 5. § (2) bekezdésében megállapított határidőn belül benyújtott - együttes kérelmére a KVI a társulási megállapodásban meghatározott arányban közös tulajdonba adja az érintett ingatlant.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott ingatlanok tulajdonjogának átruházása iránt a privatizációért felelős tárca nélküli miniszter intézkedik, és biztosítja, hogy az ingatlanokat - figyelemmel az 5. § (1) bekezdésében foglalt feltételekre - ingyenesen szerezheti meg a következő sorrend szerint:

a) az ingatlan fekvése szerinti

aa) települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat,

ab) megyei önkormányzat, a fővárosban a kerületi önkormányzat;

b) az ingatlant használó sportszervezet.

(2) Az 1. § b) pontjában meghatározott ingatlanok tulajdonátruházó szerződésének tartalmaznia kell az ingatlan-nyilvántartási (könyv szerinti) értékét, valamint az 5. § (1) bekezdésben foglalt feltételeket.

5. § (1) A 3. § és a 4. § szerinti jogosult az ingatlan tulajdonjogát a következő feltételek együttes fennállása esetén szerezheti meg:

a) az ingatlant a KVI-vel (vagy jogelődjével) megkötött megállapodásban meghatározott mértékben - ennek hiányában a tényleges használat 1995. december 31-i állapota szerint - használja sportcélú tevékenységre;

b) vállalja, hogy a tulajdonszerzéstől számított legalább 15 évig az ingatlant sportcélra, illetve sportlétesítményként használja, hasznosítja;

c) nincs lejárt köztartozása, vagy köztartozását folyamatosan az előre meghatározott törlesztő részlettel teljesíti, ezt a tényt az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes fővárosi vagy megyei szerve által 60 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja.

(2) A jogosult a tulajdonszerzési kérelmét a vagyonkezelő szervezethez nyújthatja be az ingatlanjegyzék közzétételére biztosított határidőtől számított 90 napon belül, e határidő jogvesztő.

(3) A társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló 1990. évi LXX. törvény hatálybalépésekor és a kérelem benyújtásakor fennálló tényleges használati aránnyal azonos mértékben szereznek tulajdonjogot a 3. § és a 4. § szerinti jogosultak.

(4) Az ingatlanon - a tulajdonjog átruházása esetén - 15 évig elidegenítési és terhelési tilalom keletkezik. Az elidegenítéshez, illetőleg a terheléshez e törvény szerint az Országos Testnevelési és Sport Hivatalt ( a továbbiakban: OTSH) felügyelő miniszter méltányosságból hozzájárulhat. A hozzájárulásról a zárszámadás keretén belül ad tájékoztatást a miniszter.

(5) Az OTSH-t felügyelő miniszter - a Sporttanács véleményének figyelembevételével - méltányosságból hozzájárulhat az ingatlan

a) korszerűsítését szolgáló hitelfelvétel érdekében történő megterheléséhez;

b) elidegenítéséhez, ha azt azonos vagy hasonló sportcélú, értékében egyező, vagy azt meghaladó ingatlan szerzése, építése érdekében kérik.

(6) A (5) bekezdés b) pontja alapján szerzett vagy épített ingatlanra e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. § Az 1. §-ban meghatározott ingatlant - amennyiben annak tulajdonjogát a 3. § és a 4. §-ban foglaltak szerint sem a használati jogot gyakorló sportszervezet, sem a helyi önkormányzat nem szerezte meg - a KVI az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az ÁPV Rt. a Priv. tv. rendelkezései szerint - az alapvető sportfunkció megőrzését biztosítva - vagyonkezelésbe adhatja a tényleges használónak.

7. § (1) Az e törvény alapján átadott ingatlanok működtetését, az 5. § (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését az OTSH elnöke ellenőrzi. Jogsértés észlelése esetén az ingatlan tulajdonosát határidő tűzésével felhívja a jogszerű állapot helyreállítására, a határidő eredménytelen lejártát követően kezdeményezi a szerződés felmondását a KVI-nél az Áht., illetőleg az ÁPV Rt.-nél a Priv. tv. rendelkezései szerint.

(2) Ha az 5. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott időtartam alatt a tulajdonjogot megszerző sportszervezet jogutód nélkül megszűnik, a tulajdonjog az államra száll. Az ingatlan kezelésére a KVI az Áht., az ÁPV Rt. a Priv. tv. rendelkezései szerint jogosult.

(3) A KVI, az ÁPV Rt. engedélye nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően megkötött szerződés semmis.

8. § (1) A 3. § és a 4. § szerint át nem ruházott, valamint a 6. § szerint vagyonkezelésbe nem adott, és az 1. § a) pontjában meghatározott ingatlanokat a KVI pályázat útján értékesíti; az 1. § b) pontjában meghatározott ingatlanok értékesítése iránt az ÁPV Rt. a Priv. tv. alapján intézkedik.

(2) Az 1. §-ban meghatározott ingatlanok értékesítéséből befolyó bevétel - a költségek levonása után - az OTSH-t illeti meg, az átutalásáról a pénzügyminiszter, illetőleg a privatizációért felelős tárca nélküli miniszter intézkedik. Az OTSH a bevételt a külön törvényben meghatározott célokra fordíthatja.

9. § Az e törvény alapján történő tulajdonváltozás - a pályázat útján történő értékesítés kivételével - mentes a vagyonátruházási és az eljárási illetékek, valamint az általános forgalmi adó alól.

10. § (1) Az 1. § a) pontjában meghatározott ingatlanok jegyzékét a KVI e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül közzéteszi.

(2) Az 1. § b) pontjában meghatározott ingatlanok - a rendelkezésére álló adatok alapján összeállított - jegyzékét e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül a privatizációért felelős tárca nélküli miniszter közzéteszi. A második jegyzék közzétételéről a Priv. tv. 70. §-ának (12) bekezdése alapján meghatározott határidő eltelte után a Kormány határozatban intézkedik.

11. § (1) A társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló 1990. évi LXX. törvény alapján létrejött használati jog megszűnik

a) ha a törvény hatálybalépését követően a jogosult az ingatlant nem használja folyamatosan sportcélú rendeltetésének megfelelően, vagy az ingatlan használatát másnak átengedte;

b) legkésőbb e törvény hatálybalépését követő két év elteltével.

(2) A használati jog (1) bekezdés a) pontja szerinti megszűnéséről az OTSH elnöke határoz.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a megszűnt használati jog jogosultját öt évig előbérleti jog illeti meg.

12. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Priv. tv. 28. §-ának (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

g) ha törvény eltérően rendelkezik”

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Priv. tv. 35. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

d) ha az átadás külön törvény alapján sportszervezet részére történik.”

(3) 1997. január 1-jével a Priv. tv. mellékletének a Sportlétesítmények Vállalat Rt. tulajdonosi jogainak gyakorlására vonatkozó része az alábbiak szerint módosul:

„Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv:

Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány 75%
Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Közalapítvány 25%”

13. § E törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére