Időállapot: közlönyállapot (1996.XI.5.)

1996. évi LXXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény módosításáról * 

ELSŐ RÉSZ

1. § A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló - az 1996. évi XLI. törvénnyel, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról rendelkező 1996. évi LXII. törvénnyel módosított - 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: KTv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Az Országgyűlés az 1996. évi központi költségvetés

a) kiadási főösszegét a 2. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások nélkül 2 114 013,3 millió forintban,

b) bevételi főösszegét 1 981 141,9 millió forintban,

c) hiányát 132 871,4 millió forintban

állapítja meg.”

2. § A KTv. 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A Magyar Nemzeti Banknak, az általa az 1996. évre előre jelzett veszteségét a központi költségvetés a XXXI. A költségvetés belföldi adóssága fejezet kiadásai terhére 1996. december 31-ig megtéríti. A Magyar Nemzeti Bank várható vesztesége alakulásáról 1996. december 15-ig tájékoztatja az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottságát.”

3. § A KTv. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A központi költségvetés - a 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott - kiadásából az általános tartalék 15 764 millió forint.”

4. § A KTv. 6. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bérpolitikai intézkedésre 15 873 millió forint céltartalékot kell képezni a VII. Miniszterelnökség fejezet, 10. cím, 2. alcímen. Az előirányzat a központi költségvetési szervek (kivéve a társadalombiztosítási önkormányzatok által finanszírozott intézményeket) közalkalmazottai illetmény-előmeneteli rendszerének módosításával, az 1992. július 1-jét megelőző munkaviszonyok beszámításával összefüggő; a fegyveres szervek hivatásos állományának, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal köztisztviselőinek, a költségvetési szerveknél a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján foglalkoztatottaknak, a normatív állami hozzájárulásban részesülő nem állami intézmények és a működéséhez rendszeres központi költségvetési támogatásban részesülő, jogi személyiséggel rendelkező közgyűjtemények munkavállalóinak illetményemelésére; a bírák, ügyészek pótlékának növelésére; a központi költségvetési szférában 1050 millió forint rendkívüli közalkalmazotti keresetemelésre, valamint a minimálbér emelésére szolgál. A céltartalék magában foglalja az illetményemelésekhez kapcsolódó járulékokat és a központi költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos egyszeri kiadásokhoz történő hozzájárulást is. A céltartalékból kell fedezni a köztisztviselők jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXIII. törvény 44. §-a (1) és (3) bekezdésében felsorolt szerveknél foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének növelését is.”

5. § (1) A KTv. 7. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendkívüli kiadások közül kormányzati rendkívüli kiadás)

a) a pénzbeli kárpótlás

1. pénzbeli kárpótlás 1996 előtt keletkezett jogcímeire (VII. Miniszterelnökség fejezet 11. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport),

2. pénzbeli kárpótlás törvénymódosításból eredő új jogcímeire (VII. Miniszterelnökség fejezet 11. cím, 1. alcím, 2. előirányzat-csoport);”

(2) A KTv. 7. §-ának (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A rendkívüli kiadások közül kormányzati rendkívüli kiadás)

g) Északkelet-Magyarországi Autópálya Fejlesztő és Üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya építésének gyorsítására (VII. Miniszterelnökség fejezet 11. cím, 9. alcím).”

6. § A KTv. 8. §-a (2)-(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek, a § kiegészül a következő (4)-(6) bekezdéssel és egyidejűleg a § jelenlegi (4)-(6) bekezdésének számozása (7)-(9) bekezdésre változik:

„(2) Az ÁPV Rt. a hozzá tartozó állami vagyon privatizációjából - az 1995. évre tervezett 150 000 millió forint áthúzódó privatizációs bevétel teljesítésén felül - 100 000 millió forintot köteles a központi költségvetésbe befizetni.

(3) Az ÁPV Rt. - állami vagyon utáni részesedés címén - 10 000 millió forintot köteles a központi költségvetésbe befizetni. Az 1995-1996. évekre tervezett 250 000 millió forint központi költségvetési privatizációs bevétel és az államadósság törlesztésére fordított bevétel teljesítése esetén a további privatizációs bevételekből 40-60% arányban, de legfeljebb 5000 millió forint - a központi költségvetés bevételeként - a XX. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezetben használható fel kizárólag területfejlesztési célokra, 7000 millió forint pedig a Munkaerőpiaci Alapot illeti meg.

(4) Az ÁPV Rt. a privatizáció kapcsán várhatóan felmerülő jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos kötelezettségeinek fedezetére 41 000 millió forint tartalékot köteles képezni, és azt elkülönített számlára helyezni. A tartalék felhasználására a privatizációért felelős miniszter és a pénzügyminiszter együttes hozzájárulása mellett kerülhet sor.

(5) A (2), (3), (4), (6), valamint a (10)-(13) bekezdésekben előírt kötelezettségek teljesítése után fennmaradó privatizációs bevételt az államadósság törlesztési kiadásaira kell fordítani. A végrehajtás módjáról és összegéről a Magyar Nemzeti Bank elnöke és a pénzügyminiszter állapodik meg.

(6) Az ÁPV Rt. bevételeiből

a) az általa működtetett állami vagyon privatizációjával összefüggő közvetlen privatizációs és privatizációt előkészítő kiadásra 17 000 millió forintot, az ÁPV Rt. működési kiadásaira 4000 millió forintot, a jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos kiadásaira 10 000 millió forintot fordíthat,

b) az ÁPV Rt. a belterületi föld értéke alapján az alapítói jogon kifizetendő, a helyi önkormányzatokat megillető járandóságokra 36 000 millió forintot, a társaságoknak a privatizáció után a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvény alapján visszautalandó 20% részesedés teljesítésére 12 000 millió forintot, a kárpótlási jegy utáni életjáradék kifizetésére 2000 millió forintot fordíthat,

c) reorganizációs feladatokra az ÁPV Rt. 20 000 millió forintot fordíthat a Kormány egyedi jóváhagyása szerint. Ezen belül az ÁPV Rt. Igazgatósága 200 millió forintig egyedileg dönthet, de ez összességében éves szinten nem haladhatja meg a 2000 millió forintot. Az ÁPV Rt. ezen döntéseiről a Kormányt félévente utólag tájékoztatja,

d) az ÁPV Rt. 1000 millió forintot utal át a hozzá tartozó állami vagyon privatizációjából - félévente egyenlő összegben, a félév utolsó napjáig - a Központi Környezetvédelmi Alapba a gazdálkodók által okozott, vagyonfedezettel nem rendelkező környezeti károk és veszélyeztetések elhárításának támogatására. A bevételt a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a vagyonfedezettel nem rendelkező környezeti károk és veszélyeztetések felméréséhez és elhárításához szükséges pénzügyi fedezetként használhatja fel.”

7. § A KTv. 8. §-a a következő (10)-(13) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 63. § (4) bekezdésében előírt kötelezettség alapján és az ott meghatározott feltételekkel az ÁPV Rt. az állam vállalkozói vagyonának értékesítendő részéből az országos kisebbségi önkormányzatoknak, pénzbeli térítés nélkül - működési költségeik biztosítására, egyszeri vagyonjuttatásként - 1996. december 31-ig 300 millió forint árfolyamértékű vagyont adjon át. A még meg nem alakult ruszin és ukrán országos kisebbségi önkormányzatok részére juttatandó 15-15 millió forint árfolyamértékű vagyont a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak kell átadni azzal, hogy a Kincstári Vagyoni Igazgatóság ezen önkormányzatok megalakulását követő két hónapon belül azonos árfolyamértékű vállalkozói vagyont köteles részükre biztosítani.

(11) A hazai uránbányászat helyzetének rendezéséig az ÁPV Rt. a privatizációs bevételek terhére 1996. évben 1000 millió forint összeghatárig biztosítsa a Mecsekurán Kft. termelési vesztesége fedezetét.

(12) A szovjet csapatok által okozott környezeti károkkal összefüggésben az ÁPV Rt. a privatizációs bevételei terhére 150 millió forintot fordíthat a nem portfoliójába tartozó ingatlanok kárelhárítására.

(13) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az ÁPV Rt. vagyonkezelésében lévő nem értékesíthető ingatlanokat, valamint a volt szovjet laktanyákat érintően - foglalkoztatáspolitikai, ipartelepítési, szociálpolitikai, ifjúságpolitikai, illetőleg iparfejlesztési célok megvalósításának elősegítésére - eseti döntést hozzon azok térítésmentes helyi önkormányzati tulajdonba adásáról.”

8. § A KTv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésében lévő állami vagyon hasznosításából, értékesítéséből származó bevételekből összesen 350 millió forint összegben teljesíthetők a vagyonkezeléssel (őrzéssel), hasznosítással, értékesítéssel, továbbá a kincstári vagyonkataszter elkészítésével kapcsolatos - más forrásból nem fedezhető - kiadások. A bevétel további hányada a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi hányad terhére teljesített tényleges kiadások értékével a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője a kiadási előirányzatokat módosítja.”

9. § A KTv. 11. §-a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Magyar Televízió Rt.-nél az 1996. évben megkezdett „műholdas hírgyűjtő rendszer mozgóállomás” központi beruházás folytatható, illetve befejezhető az 1997. évben a Magyar Televízió 1996. évi központi beruházási előirányzatának maradványa terhére.

(8) A területi államigazgatási szervek reformjának fő irányairól szóló 1105/1995. (XI. 1.) Korm. határozat végrehajtása érdekében az Országos Testnevelési és Sporthivatal a megyei testnevelési és sporthivatalok által ellátott feladatokhoz használt tárgyi eszközöket a megyei önkormányzatoknak térítésmentesen adja át.”

10. § A KTv. 12. §-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A „Budapest-Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése” kiemelt jelentőségű beruházás előirányzata (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 11. cím, 3. alcím, 4. előirányzat-csoport, 1. kiemelt előirányzat) előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülhet a német Újjáépítési és Hitelbank (Kreditanstalt für Wiederaufbau: KfW) által nyújtott hitel 1995. évi üteméből fel nem használt hitelrész felhasználásával és az árfolyamváltozással összefüggésben.

(6) A „Lágymányosi egyetemi fejlesztések” kormányzati rendkívüli kiadás előirányzata (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 12. cím, 3. alcím) előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülhet az Universitas kötvény kibocsátásából származó forrás felhasználásával.”

11. § A KTv. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„41. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, az Európai Beruházási Bankkal, a Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, továbbá a német Újjáépítési és Hitelbankkal (Kreditanstalt für Wiederaufbau: KfW) kötendő hitelszerződéseknél - az ezen intézmények által megkívánt formában - a központi költségvetés terhére, összegszerű korlátozás nélkül kezességet vállaljon. A Kormány a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. részére - az általa külföldön felvett hitelekre - 80 000 millió forint összeghatárig vállalhat kezességet.”

12. § A KTv. a következő 41/A. §-sal egészül ki:

„41/A. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az e törvény 39. §-a (2) bekezdésében megállapított mértéken felül

a) a légvédelem rádiólokációs felderítő, információs és vezetési rendszerének, valamint a földközeli és kismagasságú légvédelem oltalmazási képességének megőrzése érdekében szükséges eszközök beszerzésére kiírt nemzetközi tenderfelhívás eredményeként a szállítóval megkötendő szerződés teljesítésére,

b) a Ferihegyi Repülőtér fejlesztésére,

a költségvetési évet követően is kötelezettséget, illetve kezességet vállaljon.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Várpalota és környéke környezetvédelmi helyreállítási program kommunális alprogramba bevont hat helyi önkormányzat japán kölcsönnel megvalósuló fejlesztésével kapcsolatos kivitelezői számlákban felszámított általános forgalmi adó megfizetésére az 1996. évben szükséges, legfeljebb 460,0 millió forint összeget a visszatérülésig az önkormányzatoknak az állami pénzkészlet terhére megelőlegezze.”

13. § A KTv. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„42. § Amennyiben az állam által vállalt kezességek központi költségvetéssel szembeni érvényesítésének - a behajtott követeléssel (megtérüléssel) csökkentett - összege meghaladja az e célra előirányzott összeget (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 18. cím), a különbözet az általános tartalékot terheli.”

14. § A KTv. 43. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására:)

g) a fejezeteken belül a megszűnt alapoktól átvett feladatokat szolgáló előirányzat-csoportok kiadási előirányzatai a XIX. Ipari és Kereskedelmi Minisztérium fejezet 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Turisztikai célelőirányzat előirányzat-csoport bevételi előirányzatát meghaladó bevétel mértékéig, és a XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok előirányzat-csoport kivételével.”

15. § A KTv. 44. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az e törvény 3. §-a (1) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok közül]

e) a társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátásoknál (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím), kivéve a nem biztosítottak utáni térítés (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím, 4. alcím, 4. kiemelt előirányzat), a társadalombiztosítási azonosító jel bevezetéséhez fizetendő térítés (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím, 4. alcím, 7. kiemelt előirányzat), valamint a családi támogatások igénylésének feldolgozásával kapcsolatos térítés (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím, 4. alcím, 8. kiemelt előirányzat);”

(a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.)

16. § A KTv. 44. §-ának (1) bekezdése a következő o)-r) ponttal egészül ki:

[Az e törvény 3. §-a (1) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok közül:]

o) a Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák törlesztése miatti térítésnél (XXXII. Költségvetés törlesztései és hitelfelvételei fejezet kiadásai 2. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoport),

p) a KfW hitelek felvételénél (XXXII. Költségvetés törlesztései és hitelfelvételei fejezet bevétel 4. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoport),

r) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 5. cím) személyi juttatás kiemelt előirányzatnál legfeljebb 7 százalékkal, és annak társadalombiztosítási járulékával, valamint a Vám- és Pénzügyőrség (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 6. cím) személyi juttatás kiemelt előirányzatnál legfeljebb 7 százalékkal, és annak társadalombiztosítási járulékával - a teljesítmények figyelembevételével - a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek szerint”

(a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.)

17. § A KTv. 44. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A kiemelt agrárgazdasági támogatások (XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 11. cím) előirányzatai együttes összegének teljesülése - amennyiben az e törvény 47. § (8) bekezdésében foglalt átcsoportosítási lehetőséget a földművelésügyi miniszter már kimerítette - a Kormány döntése alapján legfeljebb 7%-kal eltérhet az előirányzattól.”

18. § A KTv. 45. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Kormány a helyi önkormányzatok VIII. Belügyminisztérium fejezet 17. cím, 1. alcím kiemelt előirányzatai között, továbbá ezek és a VIII. Belügyminisztérium fejezet 17. cím, 4. alcím, 15. kiemelt előirányzata között 1996. évben átcsoportosítást hajthat végre.”

19. § A KTv. 45. § (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A Kormány a VII. Miniszterelnökség fejezet 6. cím, 2. alcím, 7. előirányzat-csoport - Kisebbségi kompenzációs keret - és a VII. Miniszterelnökség fejezet 6. cím, 2. alcím, 6. Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret előirányzat-csoport között átcsoportosítást hajthat végre.”

20. § A KTv. 47. §-a (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A XVII. Pénzügyminisztérium fejezeten belül a pénzügyminiszternek a fejezeten belüli átcsoportosítási joga az)

b) a 18. címre”

(terjed ki.)

21. § A KTv. 47. §-a a következő (8)-(9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az Országgyűlés felhatalmazza a földművelésügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben meghatározott összeget a támogatások forrásának biztosítása érdekében a XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 10. cím, 2. alcím, 11. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok előirányzat-csoportból a XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 11. Vállalkozások folyó támogatása címre csoportosítson át.

(9) A XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet 10. cím, 5. Közmunkavégzés támogatása alcím előirányzatából a Közmunkatanács működési kiadásaira 2,5% fordítható. A működésre elkülönített előirányzatnak a fejezeten belüli, címek közötti előirányzat-módosítási hatáskörét - a kiemelt előirányzatokra is kiterjedően - a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője gyakorolja.”

22. § A KTv. 48. §-a a következő (11)-(13) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A rádió- és televíziókészülék előfizetési díjaknak 1996. augusztus 31-ét követően befolyt összegét a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 141. §-a (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a következők szerint kell felhasználni:

a) 664 millió forint a központi költségvetés bevételét képezi,

b) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 32. § (1) bekezdése szerint meghozandó külön törvényben megállapított összeg az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) költségvetésének fedezetéül szolgál. Ezt az összeget csökkenteni kell az e törvény hatálybalépésének napjáig az ORTT kiadásaira igénybe vett költségvetési támogatás összegével,

c) 21 millió forint a Magyar Rádió Közalapítvány, 13,9 millió forint a Magyar Televízió Közalapítvány működési költségeinek fedezetéül szolgál a már korábban igénybe vett költségvetési támogatáson felül,

d) 1245 millió forintot a Hungária Televízió Közalapítvány számára kell átutalni. Ebből 1200 millió forint a Duna Televízió működési költségeire szolgál,

e) a fennmaradó összeg 1/3:2/3 arányban illeti meg a Magyar Rádió Közalapítványt, illetve a Magyar Televízió Közalapítványt, a Magyar Rádió Rt.-t, illetve a Magyar Televízió Rt.-t működési költségeinek fedezetéül.

(12) A (11) bekezdés a) pontjában megszabott kötelezettséget 1996. november 30-ig két egyenlő részletben, a b)-e) pontokban szereplő kötelezettségeket időarányosan, havi bontásban kell teljesíteni.

(13) A szociális okból felmentettek televíziókészülékek előfizetésidíj-átalányát (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 9. cím, 9. alcím) havi egyenlő részletekben 1/3:2/3 arányban kell átutalni a Magyar Rádió Közalapítvány, illetve a Magyar Televízió Közalapítvány számlájára a Magyar Rádió Rt., illetve a Magyar Televízió Rt. működési költségeinek fedezetéül.”

23. § A KTv. 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„57. § Az Országgyűlés hozzájárul az e törvény 7. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. számára meghatározott, készpénzben történő alaptőke-juttatás mellett további 3000 millió forint értékű piacképes értékpapír és/vagy ingatlan alaptőke-emelés céljából történő átadásához.”

24. § A KTv. 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„60. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Magyar Honvédség szervezeti átalakulásával összhangban, a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő, feleslegessé váló ingatlanokat érintően - elsősorban szociális, kulturális, oktatási célra - eseti döntést hozzon azok térítésmentes, illetve kedvezményes önkormányzati tulajdonba adásáról, amennyiben az ingatlanok értékesítése egyszeri nyilvános versenytárgyalást követően is eredménytelen volt.”

25. § A KTv. a következő 65/A. §-sal egészül ki:

„65/A. § A XXIII. Magyar Rádió költségvetési fejezet tekintetében a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma, a XXIV. Magyar Televízió költségvetési fejezet vonatkozásában a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma köteles gondoskodni arról, hogy a fejezetek 1996. évi zárszámadása a jogszabályoknak megfelelően elkészüljön.”

26. § A KTv. 67. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § jelenlegi (2) bekezdésének számozása (3) bekezdésre változik:

„(2) A Hírközlési Alap által 1994-ben a Területfejlesztési Alapnak és a Mezőgazdasági Fejlesztési Alapnak nyújtott kölcsön miatt - az érintett alapok megszűnése következtében - a jogutódokat nem terheli a hitel-visszafizetési kötelezettség.”

27. § A KTv. 70. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (2)-(9) bekezdés számozása (3)-(10) bekezdésre módosul:

„(2) Az (1) bekezdés b) pontjának rendelkezését 1996-ban nem kell alkalmazni.”

MÁSODIK RÉSZ

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

28. § (1) Az államháztartásról szóló - módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 18/C. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Kincstár a számlatulajdonosok rendelkezési jogának biztosítása mellett a 18/B. § (3) bekezdésében foglalt bankszámla-vezetési tevékenységét megbízás, illetve megállapodás alapján a Nyugdíjbiztosítási Alap, az Egészségbiztosítási Alap és mindezen alapokat kezelő költségvetési szervek, a Magyar Tudományos Akadémia, mint köztestület által nem gazdasági társasági formában működtetett szervei, a regionális fejlesztési és megyei területfejlesztési tanácsok, illetve ezek munkaszervei, a Munkaerőpiaci Alap esetében, valamint a 12/A. § (4) bekezdésében foglalt letéti kezeléssel és a központi költségvetés, illetve a központi költségvetési szervek számára pénzben érkezett külföldi segélyek és adományok elkülönített kezelésével és felhasználásával összefüggésben térítésmentes szolgáltatásként végezheti.”

(2) Az Áht. 18/C. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A kincstári körbe tartozók devizaszámláikat olyan kereskedelmi banknál vezethetik, amely biztosítja a devizaszámlával kapcsolatos adatszolgáltatást a Kincstár részére.”

(3) Az Áht. 113/A. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E feladatkörében a Kincstár)

e) a másodlagos állampapírpiacon értékpapír-műveletet végez, állampapírt ad el és vásárol, értékpapír- és letétkezelési feladatokat lát el,”

(4) Az Áht. 123/A. §-a a következő (11)-(12) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A Magyar Államkincstár azon közalkalmazottai tekintetében, akik a Magyar Nemzeti Banktól történő feladat-átcsoportosítás következtében váltak a Magyar Államkincstár közalkalmazottaivá, a Magyar Nemzeti Banknál munkaviszonyban töltött időt a közalkalmazott végkielégítése mértékének, valamint fizetési fokozatának megállapításánál közalkalmazotti jogviszonyban töltött időként kell figyelembe venni.

(12) A (11) bekezdésben meghatározott személy alapilletményének és pótlékának együttes összege a Magyar Nemzeti Banknál fennállt munkaviszonya alapján folyósított személyi alapbérénél, címpótlékánál és értékkezelési pótlékánál kevesebb nem lehet.”

Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosítása

29. § (1) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló - módosított - 1995. évi XXXIX. törvény 24/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az ÁPV Rt.-nek a jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos kötelezettségeinek a fedezetére szolgáló összeget elkülönített számlán kell vezetnie.”

(2) A törvény mellékletében szereplő, tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő gazdasági társaságok felsorolása, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság, mint tulajdonosi jogokat gyakorló szerv alatt, kiegészül:

(Társaság neve, Tartós állami részesedés legalacsonyabb mértéke)
„TISZAVÍZ Kft. 100%”

Az egyes értékpapírok nyilvános forgalomba hozataláról és forgalmazásáról, valamint az értékpapírtőzsdéről szóló 1990. évi VI. törvény módosítása

30. § Az egyes értékpapírok nyilvános forgalomba hozataláról és forgalmazásáról, valamint az értékpapírtőzsdéről szóló - módosított - 1990. évi VI. törvény 93/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„93/A. § A Magyar Államkincstár - az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tekintetében - az e törvény szerinti értékpapír-forgalombahozatali, értékpapír-kereskedelmi, értékpapír-kezelési és értékpapír-letétkezelési tevékenységet végezhet. A Magyar Államkincstár esetében az e törvény 10. §-a (1) bekezdését, 11. és 13. §-át és 39. §-át nem kell alkalmazni.”

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosítása

31. § (1) A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: médiatörvény) 32. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Testület az Országgyűlés felügyelete alatt álló, önálló jogi személy, amely a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok értelemszerű alkalmazásával gazdálkodik, ideértve, hogy számláit a Magyar Államkincstár vezeti. A Testület költségvetését - a Testület javaslata alapján, az Országgyűlés költségvetési ügyekben hatáskörrel rendelkező bizottságának előterjesztésére - az Országgyűlés önálló törvényben, a 77. § (3) bekezdésében meghatározott források terhére, a 84. § (2) és (3) bekezdése szerinti keretek között hagyja jóvá. Gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.”

(2) A médiatörvény 53. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A közalapítványokra e törvény eltérő rendelkezése hiányában a közalapítványokra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy számláikat a Magyar Államkincstár vezeti.”

32. § A médiatörvény 77. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az Alap kezelője a Testület. Az Alap jogi személy, számláját a Magyar Államkincstár vezeti.”

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

33. § A köztisztviselők jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 44. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke

a) az (1) bekezdésben felsorolt szerveknél - a (2) bekezdés kivételével - foglalkoztatottak esetében a köztisztviselő alapilletményének 25%-a,

b) a (3) bekezdésben felsorolt szerveknél foglalkoztatottak esetében a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.”

34. § (1) A Ktv. a következő 49/A. §-sal egészül ki:

„49/A. § (1) A köztisztviselőt az e törvény 42-49. §-a alapján megillető illetmény kifizetése a köztisztviselő által választott pénzintézetnél nyitott bankszámlára történő átutalással, bankszámla hiányában postai úton történik.

(2) Az illetmény bankszámlára történő átutalása és egyszeri felvétele, illetve a postai úton történő illetménykifizetés a köztisztviselő részére költségtöbbletet nem okozhat.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben szabályozott fizetési módokra legkésőbb 1999. január 1-jéig kell áttérni.”

(2) A Ktv. 71. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Munka Törvénykönyve rendelkezéseit az alábbiak szerint kell alkalmazni:

a) 4. §-át, 5. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdését, 6-12. §-át, 15. §-át, 18-19. §-át, 21-28. §-át, 74. §-át, 85. §-át, 91. §-át, 97. §-át, 102. §-ának (1)-(3) bekezdését, 103. §-ának (1) és (2) bekezdés első mondatát és (4) bekezdését, 104. §-ának (4)-(5) bekezdését, 105. §-ának (1) és (3)-(5) bekezdését, 106-107. §-át, 119. §-ának (2) bekezdését, 120-122. §-át, 123. §-ának (1)-(2) bekezdését, 124-125. §-át, 127. §-ának (1) és (3) bekezdését, 128-129. §-át, 130. §-ának (2) bekezdését, 132. §-ának (1)-(3) bekezdését, 133. §-át, 134. §-ának (1) és (3)-(5) bekezdését, 135-140. §-át, 144. §-ának (1) bekezdését, 151. §-ának (2) bekezdését, 152. §-át, 153. §-ának (1) bekezdését, 154. §-a (1) bekezdésének első és harmadik mondatát, 155-157. §-át, 159-164. §-át, 166. §-ának (2) bekezdését, 167. §-ának (1) és (4) bekezdését, 168-169. §-át, 171-172. §-át, 174. §-át, 176-183. §-át, 184. §-ának (1) és (2) bekezdését, 185-187. §-át, 204-205. §-át, 207. §-át;

b) 90. §-ának (1) bekezdését, kivéve a jogutód nélküli megszűnés esetén;

c) 110-115. §-ának rendelkezéseit azzal az eltéréssel, hogy a köztisztviselő más közigazgatási szervvel, illetőleg más munkáltatóval tanulmányi szerződést csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével köthet;

d) 158. §-át azzal, hogy az (1) bekezdés első mondatának rendelkezésétől az e törvény 49/A. §-ában szabályozott fizetési módok esetén lehet eltérni.”

(3) A Ktv. 80. §-ának (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A Kormány rendeletben határozza meg)

h) a központi közigazgatási szervek és azok területi, helyi szervei [1. § (1) bekezdés] tekintetében a 49/A. §-ában szabályozott fizetési módokra történő áttérés végrehajtásának ütemezésére”

(vonatkozó további szabályokat.)

A közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

35. § (1) A közalkalmazottak jogállásról szóló - módosított - 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) a következő 79/A. §-sal egészül ki:

„79/A. § (1) A közalkalmazottat az e törvény 60-79. §-a alapján megillető illetmény kifizetése a közalkalmazott által meghatározott bankszámlára történő átutalással, bankszámla hiányában postai úton történik.

(2) Az illetmény bankszámlára történő átutalása és egyszeri felvétele, illetve a postai úton történő illetménykifizetés a közalkalmazott részére költségtöbbletet nem okozhat.”

(2) A Kjt. 80. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„80. § A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének a munka díjazásának szabályai közül (Harmadik rész, VII. fejezet) a 142-143. §, a 144. § (3) és (6) bekezdése, a 147. § (3) bekezdése, a 154. § (1) bekezdésének utolsó mondata, a 154. § (2) bekezdése, a 155. § (2) bekezdése és a 165. § (2) bekezdése nem alkalmazható.”

(3) A Kjt. a következő 92. §-sal egészül ki:

„92. § (1) A 79/A. §-ban szabályozott fizetési módokra legkésőbb 1999. január 1-jéig kell áttérni. Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az állami költségvetési szervek [1. § (1) bekezdés] tekintetében az áttérés végrehajtásának ütemezését rendeletben szabályozza.

(2) A nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományába tartozó közalkalmazottak tekintetében a 79/A. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

A társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény módosítása

36. § A társasági adóról szóló - módosított - 1991. évi LXXXVI. törvény a következő 14/C. §-sal egészül ki:

„14/C. § (1) A szövetkezetet a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló - módosított - 1991. évi XXV. törvény 24. §-a szerinti utalvány ellenében az árverésen eladott szövetkezeti földterület után aranykoronánként az árverésen kialakult aranykoronánkénti tényleges árnak megfelelő összegű, de legalább aranykoronánként 1000 forint adókedvezmény illeti meg az utalványnak, illetve az utalványért kapott kárpótlási jegynek a szövetkezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kárrendezési hivatal számára történő térítés nélküli átadása és az erről szóló igazolás alapján.

(2) Az adókedvezmény annak az adóévnek a fizetendő adójából, illetve - ha az a kedvezményre nem nyújt fedezetet - a következő öt év társasági adójából tartható vissza, amely adóévben a szövetkezet a térítés nélküli átadás címén ráfordítást számolt el.

(3) Ha nem állapítható meg az utalvány ellenében eladott szövetkezeti földek aranykorona-értéke, akkor a kárpótlási célú földárveréseken eladott szövetkezeti földek aranykorona-értékéből arányosítással kell megállapítani a kedvezmény alapjául szolgáló értéket.

(4) Az (1) bekezdés alapján térítés nélkül átadott eszközök ráfordításként elszámolt nyilvántartási értékével a szövetkezet köteles az adózás előtti eredményt megnövelni.”

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37. § (1) E törvény - a (2)-(7) bekezdésekben foglaltak kivételével - kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A Ktv.-nek - az e törvény 33. §-ával megállapított - 44. § (4) bekezdése szerinti felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékeit 1996. július 1-jétől kell alkalmazni.

(3) Az e törvény 36. §-ával megállapított társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Tatv.) 14/C. §-ának rendelkezéseit az 1995. évi adókötelezettségre, a Tatv. 7. számú mellékletének a 47. §-sal módosított rendelkezését az 1996. évi társasági adó megállapítására is alkalmazni kell.

(4) Az adóalany az 1995. évi adóbevallása szerinti fizetendő adóját a (3) bekezdés alapján önellenőrzéssel, pótlékmentesen helyesbítheti.

(5) Az adóhatóság a (4) bekezdés szerint önellenőrzéssel módosított, fizetendő társasági adó alapján adja ki vagy az adóalany az önellenőrzéssel egyidejűleg előterjesztett kérelmére visszamenőlegesen módosítja az 1995. évi fizetendő adó alapján már kiadott, a Tatv. 18. § (3) bekezdése szerinti fizetési meghagyást.

(6) Az adóalany az 1996. május 31-ét követően kapott eredeti fizetési meghagyás alapján az (5) bekezdés szerint módosított fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig többletként befizetett adóelőleget az adóhatóságtól visszaigényelheti vagy rendelkezhet annak más adótartozásra való elszámolásáról.

(7) Az adózás rendjéről szóló - módosított - 1990. évi XCI. törvény 74. §-a (5) bekezdésében előírt mulasztási bírság megállapításánál az adóhatóság a (4) bekezdés alapján végrehajtott, önellenőrzéssel helyesbített 1995. évi fizetendő adó összegét veszi alapul.

38. § A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

1. a KTv. 19. §-ának (3) bekezdése,

2. a KTv. 43. §-ának (2) bekezdése,

3. a KTv. 48. §-ának (8) bekezdése,

4. a KTv. 72. §-ának (8) bekezdése,

5. a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1994. évi XCVI. törvény 12. §-ának (2) bekezdése,

6. a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 6. §-ának (7) bekezdése,

7. a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 23. §-a,

8. a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi XXXII. törvény 2. §-a,

9. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 99. §-a (1) bekezdésének az „MNB-nél vezetett” fordulata,

10. a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 63. §-ának (5) bekezdése.

39. § A KTv. a következő 118. §-sal egészül ki:

„118. § Az Országgyűlés felhatalmazza a munkaügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben a XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet 10. cím, 5. Közmunkavégzés támogatása alcím előirányzata felhasználásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.”

40. § A KTv. a következő 119. §-sal egészül ki:

„119. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Honvédelmi Minisztérium számára a Fehérorosz Köztársaságból beérkező felújított harckocsik és tartozékaik vámértékét terhelő vám, vámpótlék és vámkezelési díj együttes összegével a IX. Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadásait és a XVII. Pénzügyminisztérium fejezet bevételeit a szállítások ütemezéséhez igazodóan megnövelje.”

41. § A KTv. 1. számú melléklete az e törvény 1. számú melléklete szerint módosul és kiegészül.

42. § A KTv. 2. számú melléklete e törvény 2. számú melléklete szerint módosul.

43. § A KTv. 5. számú melléklete 12. kiemelt előirányzatszáma: „Egyes közoktatási feladatok támogatása” és a 17. kiemelt előirányzatszáma: „Bérpolitikai intézkedés” helyébe e törvény 3. számú melléklete lép.

44. § A KTv. 6. számú melléklet 3. pontja helyébe e törvény 4. számú melléklete lép.

45. § A KTv. 9. számú melléklete 1. Útalap, A bevételek és a kiadások felhasználása jogcímenként táblái helyébe az e törvény 5. számú melléklete lép.

46. § A KTv. 10. számú melléklete helyébe e törvény 6. számú melléklete lép.

47. § A társasági adóról szóló - módosított - 1991. évi LXXXVI. törvény 9. számú mellékletének a B) fejezete az e törvény 7. számú melléklete szerint egészül ki.

1. számú melléklet az 1996. évi LXXVIII. törvényhez

„1. számú melléklet az 1995. évi CXXI. törvényhez

Millió forintban

Elő- Ki- Elő- KIADÁSOK
Cím-
szám
Alcím-
szám
irány-
zat
cso-
port-
szám
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
irány-
zat
cso-
port-
név


Kiemelt előirányzat neve
1996. évi
rendes
előirányzat
1996. évi
rendkívüli
előirányzat
II. ORSZÁGGYŰLÉS
11 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 935,8
VII. MINISZTERELNÖKSÉG
7 Biztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
2 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 30,4
10 Tartalékok
1 Költségvetés általános tartaléka 15 764,0
2 Céltartalék
1 Bérpolitikai keret 15 873,0
11 Kormányzati rendkívüli kiadások
1 Pénzbeli kárpótlás
1 Pénzbeli kárpótlás 1996 előtt keletkezett jogcímeire 2 400,0
2 Pénzbeli kárpótlás törvénymódosításból eredő új jogcímeire
200,0
9 Északkelet-Magyarországi Autópálya Fejlesztő és Üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya építésének gyorsítására
1 500,0
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM
14 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
10 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 882,5
17 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
4 Központosított előirányzatok
12 Egyes közoktatási feladatok támogatása 6 300,0
5 Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
1 Vis maior esetében támogatás 800,0
2 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

4 000,0
IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
5 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 44,0
3 Kiemelt jelentőségű beruházások
2 Kecskeméti Katonai Repülőtér 1 100,0
4 Légvédelmi beruházás 300,0
XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
27 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 92,0
31 Egészségügyi fejlesztési koncepciót segítő szakmai programok
1 310,0
32 Kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolás feltételeinek megteremtésére
40,0
33 Országos Mentőszolgálat struktúrájának átalakítására 150,0
34 Egészségügyi nyugdíjpénztárak támogatására 400,0
35 Egészségügyi munkahelyek változtatásával összefüggő áttelepülések támogatása
100,0
9 Szociális okokból felmentettek tv-előfizetési díj átalánya 2 500,0
10 A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés
4 Különféle jogcímen adott térítések
1 Közgyógyellátás 11 740,0
7 Társadalombiztosítási azonosító jel bevezetéséhez
727,3
8 Családi támogatások igénylésének feldolgozásával kapcsolatos térítés
260,0
XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
11 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
4 Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízminőségi kárelhárítás
1 600,0
3 Beruházási célprogramok
3 Vízkárelhárítás 2 745,0
12 Alapok támogatása
1 Útalap 1 000,0
XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
11 Vállalkozások folyó támogatása
1 Normatív támogatások
1 Mezőgazdasági és élelmiszeripari
exporttámogatás

32 300,0

4 000,0
2 Egyedi támogatások
1 Reorganizációs program 7 000,0 3 000,0
XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Munkaügyi Minisztérium igazgatása
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
3 Nemzetközi tagdíj és bérleti díj (ILO) 76,8
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Közmunkavégzés támogatása 1 000,0
XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1 Pénzügyminisztérium igazgatása
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
2 Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtésére
300,0
5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
2 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 1 073,7
14 Vállalkozások folyó támogatása
2 Egyedi támogatások
4 Egyéb kamattámogatások a hosszú lejáratú beruházási hitelekhez
500,0
17 Egyéb költségvetési kiadások
1 Vegyes kiadások 5 517,3 500,0
XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM
9 Kutató és szolgáltató intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 339,5 11,0
2 Társadalombiztosítási járulék 119,3 5,0
3 Dologi kiadások 212,7 12,0
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2 Felhalmozási kiadások
4 Egyéb beruházás 1 143,9
3 Feladatfinanszírozás
13 Zánka átalakulásának támogatása 191,0
14 Kulturális célfeladatok
3 Dologi kiadások 155,1 7,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 372,3 120,0
19 Kutatások
3 Dologi kiadások 140,8 35,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 76,5 70,0
28 A felsőoktatási intézmények államháztartási reformjának támogatása
275,0
29 A kulturális intézmények államháztartási reformjának támogatása
458,0
5 Egyházak támogatása
3 Egyházi oktatási intézmények támogatása
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 850,0
XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
3 Gazdaságfejlesztési előirányzatok 10 390,0
XXIV. MAGYAR TELEVÍZIÓ
25 Magyar Televízió
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 353,8
2 Társadalombiztosítási járulék 2 795,6
3 Dologi kiadások 14 067,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 770,5
2 Felújítás 323,5
4 Egyéb beruházás 250,3
XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
17 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 85,0
XXXI. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGA
1 Költségvetés által felvett MNB hitelek kamata
1 1991 előtt felvett hitelek kamata
1 Költségvetési hiányt finanszírozó hitelre 24 500,0
4 ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelre 15 700,0
4 Kincstárjegyek kamata 110 665,1”

2. számú melléklet az 1996. évi LXXVIII. törvényhez

„2. számú melléklet az 1995. évi CXXI. törvényhez

Millió forintban

Elő- Ki- Elő- BEVÉTELEK
Cím-
szám
Alcím-
szám
irány-
zat
cso-
port-
szám
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
irány-
zat
cso-
port-
név


Kiemelt előirányzat neve
1996. évi
rendes
előirányzat
1996. évi
rendkívüli
előirányzat
XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
19 Vállalkozások költségvetési befizetései
1 Társasági adó
1 Társaság adó (pénzintézetek nélkül) 73 900,0
3 Vám- és importbefizetések 224 000,0 22 000,0
22 Egyéb költségvetési bevételek
1 Vegyes bevételek 3 000,0 11 364,0
23 Költségvetési befizetések
2 Önkormányzatok befizetései 2 017,3”

3. számú melléklet az 1996. évi LXXVIII. törvényhez

„5. számú melléklet az 1995. évi CXXI. törvényhez

Millió forintban

Kiemelt elő-irány-
zat száma

Cél

Igénybevétel feltételei

Támogatási keret
„12. Egyes közoktatási feladatok támogatása A közoktatás racionálisabb, gazdaságosabb szervezése érdekében igényelhetik a helyi önkormányzatok az oktatás területén intézményfenntartó társulás kialakításához, illetve az ahhoz szükséges tárgyi feltételrendszer megteremtéséhez, különös tekintettel az általános iskolai társulások esetén iskolabusz vásárlásához; továbbá az 1996-1997. tanévi helyi közoktatás-szervezéshez kapcsolódóan a szükséges létszámcsökkentések miatti kötelezettségek (végkielégítések) teljesítéséhez. A támogatás részletes feltételeit a Művelődési és Közoktatási Minisztérium - a Munkaügyi Minisztériummal, a Pénzügyminisztériummal és a Belügyminisztériummal egyetértésben - 1996. január 31-ig megjelenteti.

6 300”
„17. Bérpolitikai intézkedés A köztisztviselői alapilletmények, a közalkalmazotti illetményrendszer változásával az 1992. július 1-jét megelőző nem közalkalmazotti munkaviszonyok beszámításával, továbbá a minimálbérrel összefüggő többletkiadásokra, valamint a közalkalmazotti körben 5650 millió forint - ezen belül legalább 1150 millió forint a szociális ágazat - rendkívüli keresetemelésre szolgál. E törvény 23. §-a figyelembevételével a Belügyminisztérium a Munkaügyi Minisztériummal és a Pénzügyminisztériummal együttesen Útmutató kiadásával intézkedik az igény felméréséről és a támogatás folyósításáról.15 000”

4. számú melléklet az 1996. évi LXXVIII. törvényhez

„6. számú melléklet az 1995. évi CXXI. törvényhez

(A működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása)

„3. Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, a pénzügyi gondnok díjára, valamint a helyi önkormányzatok köztehertartozásaihoz nyújtandó támogatásra.

Az állami támogatást az a helyi önkormányzat igényelheti, amelyik - a külön törvényben szabályozott adósságrendezési eljárás keretében - az egyezséget pénzintézeti hitellel teremtette meg.

A visszatérítendő kamattámogatás összege legfeljebb a jegybanki alapkamat +1% mértékig nyújtható. A kamattámogatás kamatmentes. Visszatérítését a hitel lejáratát követő évben kell megkezdeni. A kamattámogatás visszatérítésének időtartama nem lehet hosszabb, mint a hitel futamideje. A kérelemhez mellékelni kell a pénzintézeti hitelről kötött megállapodást, az önkormányzat saját forrásaira és a fizetőképességére vonatkozó nyilatkozatot, a kamattámogatás visszatérítéséhez előkészített megállapodás tervezetét és az ezeket bizonyító okiratokat.

A kérelmeket és azok mellékleteit 2 példányban a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya részére kell megküldeni.

A kérelmek döntés-előkészítése során indokolt esetben a Belügyminisztérium további információkat kérhet az önkormányzatoktól vagy az illetékes TÁKISZ-tól.

Az állami támogatás odaítéléséről a belügyminiszter és a pénzügyminiszter együtt dönt.

Azon helyi önkormányzat, amelynek bérszámfejtési feladatait a TÁKISZ végzi, és az 1995. december 31-i fordulónapig fennálló közteher-tartozási kötelezettségeihez a szükséges fedezetet a TÁKISZ részére nem biztosította, a költségvetési éven belül visszafizetendő támogatást kap ezen tartozásai kiegyenlítését szolgáló finanszírozási megoldással.

Az adósságrendezés megindítását követően, az adósságrendezési eljárás időtartama alatt a forráshiányból eredő jelentős ellátóképesség-csökkenés és az e törvény 6. számú mellékletének 2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a helyi önkormányzat támogatást igényelhet. E támogatást csak az a helyi önkormányzat igényelheti, amely a számára nettó módon folyósított normatív állami hozzájáruláson, személyi jövedelemadón és egyéb állami támogatáson túl a saját források maximális feltárása és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések mellett sem képes a válságköltségvetésben vagy a működési válságtervben foglalt feladatok ellátására.

A helyi önkormányzatok igényüket a Belügyminisztériumhoz - a TÁKISZ-on keresztül két példányban - folyamatosan nyújthatják be, melyről a belügyminiszter és a pénzügyminiszter együttesen dönt. A támogatás igénylésének rendjét a Kormány rendeletben szabályozza.”

5. számú melléklet az 1996. évi LXXVIII. törvényhez

„9. számú melléklet az 1995. évi CXXI. törvényhez

1. ÚTALAP

A bevételek és a kiadások felhasználása jogcímenként

Millió forintban

Előir. Kiem. ei. BEVÉTELEK 1996. évi
csop. szám Kiemelt előirányzat neve előirányzat
1 Útalap-hozzájárulás 36 000,0
2 Gépjármű túlsúlydíj 400,0
3 Belföldi gépjárműadó 5 650,0
4 Külföldi gépjárműadó 1 500,0
5 Vagyonhasznosítási bevétel 150,0
6 Kamatbevétel 350,0
7 Külső szervtől átvett pénzeszköz 450,0
8 Egyéb bevétel 1 250,0
9 Költségvetési támogatás 1 000,0
Folyó bevételek 46 750,0
10 Külföldi hitelfelvétel IBRD III 2 700,0
11 Külföldi hitelfelvétel EIB I 1 050,0
12 Külföldi hitelfelvétel EIB II 2 200,0
ÖSSZES BEVÉTEL 52 700,0
Folyó bevételek 46 750,0
Folyó kiadások 47 600,0
GFS egyenleg - 850,0

Millió forintban

Előir. Kiem. ei. KIADÁSOK 1996. évi
csop. szám Kiemelt előirányzat neve előirányzat
1 Közút-üzemeltetés 7 100,0
2 Közútkezelő szervezetek saját útfenntartási munkálataira 3 000,0
3 Külső kivitelezői útfenntartás 6 200,0
4 Út-, hídépítés 4 955,0
5 Útkorszerűsítés 610,0
6 Hídkorszerűsítés 0,0
7 Előkészítés, kisajátítás 970,0
8 Gépészeti, műszaki fejlesztés 170,0
9 Közúti telepek fejlesztése 260,0
10 Műszaki fejlesztés, kutatás 35,0
11 Folyó kamat- és járulékfizetés 11 450,0
12 Áfa-fizetés 5 500,0
13 Fogyasztási adó visszatérítés megtérítése 4 700,0
14 Közúti Igazgatóságok átalakítása 2 650,0
Folyó kiadások 47 600,0
15 Hiteltörlesztés 3 400,0
ÖSSZES KIADÁS 51 000,0”

6. számú melléklet az 1996. évi LXXVIII. törvényhez

„10. számú melléklet az 1995. évi CXXI. törvényhez

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 1996. ÉVI MÉRLEGE

Millió forintban

BEVÉTELEK 1996. évi
előirányzat
KIADÁSOK 1996. évi
előirányzat
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA
Társasági adó (pénzintézetek nélkül) 73 900,0 Termelési árkiegészítés és dotáció 41 650,0
Különleges helyzetek miatti befizetés 16 322,0 Egyéb támogatás 600,0
Vám- és importbefizetések 246 000,0 Együtt 42 250,0
Játékadó 7 250,0 Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás 36 300,0
Egyéb befizetések 13 000,0 Reorganizációs program 10 000,0
Agrárpiaci támogatás 5 000,0
Összesen 356 472,0 Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 16 500,0
Együtt 67 800,0
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK Összesen 110 050,0
Általános forgalmi adó 513 300,0 FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 41 600,0
Fogyasztási adó 238 800,0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Összesen 752 100,0 Központi beruházások költségvetési fedezete 66 257,5
Magánerőből való lakásépítés támogatása 29 850,0
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI Összesen 96 107,5
Személyi jövedelemadó 378 725,5 TB KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK
Adóbefizetések 5 200,0 Családi támogatások 125 800,0
Illetékbefizetések 26 910,0 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 50 400,0
Összesen 410 835,5 Különféle jogcímen adott térítések 29 427,3
Összesen 205 627,3
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TÁMOGATÁSA
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ Költségvetési szervek támogatása 382 382,9
BEFIZETÉSEK 6 260,0 Alapoktól átvett feladatok támogatása 40 333,0
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSE 2 017,3 Bevételeket beszedő szervek támogatása 29 264,6
ELVONÁS ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL 4 700,0 Bérpolitikai keret 15 873,0
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL EREDŐ Társadalmi önszerveződések támogatása 3 120,8
BEVÉTELEK 13 946,2 Összesen 470 974,3
PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA ÉS OSZTALÉKA 9 400,0 HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA 331 876,5
MNB BEFIZETÉSE 20 500,0 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA 4 385,0
EGYÉB BEVÉTELEK 14 364,0 NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI 41 823,6
ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 64 439,0 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 535 977,4
EGYÉB KIADÁSOK 6 017,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 655 034,0 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 15 764,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 655 034,0 KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK 18 702,5
KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 887 905,4 ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE 9 000,0
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ EGYENLEGE: -232 871,4
PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTELEK 100 000,0
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KORRIGÁLT EGYENLEGE -132 871,4
Központi költségvetési szervek saját bevételei 226 107,9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 887 905,4
A törvény 2. számú melléklete szerinti bevételi főösszeg: 1 981 141,9 Központi költségvetési szervek nem támogatással fedezett
A törvény 1. számú melléklete szerinti kiadási főösszeg: 2 114 013,3 kiadásai 226 107,9
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: 132 871,4 A törvény 1. számú melléklete szerinti kiadási főösszeg: 2 114 013,3
A KÖLTSÉGVETÉS HITELFELVÉTELEI 30 250,0 A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI 345 355,1”

7. számú melléklet az 1996. évi LXXVIII. törvényhez

„9. számú melléklet az 1991. évi LXXXVI. törvényhez

A közforgalom számára megnyitott út-, híd-, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó kedvezményezett tevékenységek

SZJ 09412 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
SZJ 06200 Mélyépítési fenntartási szolgáltatás
SZJ 192000 Hírügynökségi tevékenység
SZJ 1230 Adatfeldolgozás
SZJ 1240 Adatbanki szolgáltatás
SZJ 1421 Építészeti, építőmérnöki szolgáltatás és az ehhez kapcsolódó műszaki tanácsadás
SZJ 144980 Műszaki-gazdasági dokumentálás
SZJ 1641 Szakmai oktatás
SZJ 1422 Szakmai tervezés, tanácsadás
SZJ 1423 Műszaki tesztelés és elemzés
  Vissza az oldal tetejére