Időállapot: közlönyállapot (1996.XI.15.)

1996. évi LXXXII. törvény

a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról * 

A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló - többször módosított - 1991. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Fat.) a következők szerint módosul:

1. § A Fat. 1. §-a (5) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(5) Mentes az (1) bekezdés b) pontja szerinti adófizetés alól továbbá]

b) az a termékimport, amelyet a zártárusítású diplomatabolt részére hoznak be, az 1. számú melléklet 3. sorszámától a 14. sorszámáig megjelölt termékek kivételével.”

2. § A Fat. 4. §-ának (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[(1) Az adót]

c) a külön jogszabályban kötelezően előírt tartalékkészletből történő értékesítés esetén a készletező”

(fizeti meg.)

3. § A Fat. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nem minősül belföldi értékesítésnek a zártárusítású diplomatabolt részére történő termékértékesítés, az 1. számú melléklet 3. sorszámától a 14. sorszámáig megjelölt termékek kivételével.”

4. § A Fat. 6. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) Nem tekinthető használt terméknek]

a) az 1. számú mellékletben az 3. sorszámtól a 20/c. sorszámig szereplő termék, továbbá a változatlan (kijavított) állapotban már nem értékesíthető nemesfém termék és drágakő, valamint”

5. § (1) A Fat. 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az adóalany és az importáló]

b) a benzin - kivéve a motorbenzint -, a benzol és homológjai, a gazolin, a petróleum, a gázolaj - kivéve a dízelmotorokhoz való gázolajat -, a tüzelőolaj, a paraffinos és paraffinmentes párlat”

[(az a) és b) pont a továbbiakban együtt: jövedéki termék) belföldi értékesítése, illetve importálása esetén mentesülhet az adó megfizetése alól.]

(2) A Fat. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A vevő, illetve az importáló akkor kérhet és kaphat mentesítést az adó alól, ha

a) a jövedéki terméket - kivéve a b) és c) pontban megjelölt terméket - közvetlen anyagként a saját előállítású vagy a bérmunkában termeltetett termékéhez használja fel, kivéve a benzin (ITJ 55-13), a petróleum (ITJ 55-14), a gázolaj (ITJ 55-15), a tüzelőolaj (ITJ 55-16), a fűtőolaj (ITJ 55-22), a kenőolaj (ITJ 55-3), a bio-dízelolaj (ITJ 52-12-57-9-ből; 86-3-ból), az egyéb kőolajfeldolgozási termék (ITJ 55-9), a gépjármű-üzemeltetési segédanyag (ITJ 59-25-95), a kőolaj-feldolgozóipari vegyi segédanyag (ITJ 59-25-96) előállításához nem kőolaj-feldolgozás keretében történő felhasználást;

b) a sugárhajtóművek üzemanyagát (ITJ 55-14-2) kizárólag a sugárhajtású és gázturbina meghajtású harci repülőgép és harci helikopter, vagy a nemzetközi légiforgalomban részt vevő belföldi és külföldi lajstromjelű, sugárhajtású és gázturbina meghajtású repülőgép hajtóanyagaként használja fel;

c) villamos energia termelésére vonatkozó működési engedéllyel rendelkezik, és a tüzelőolajat (ITJ 55-16) kizárólag villamos energia vagy villamos energia és kapcsolt hőtermelésre használja fel;

d) igazolja, hogy terhére az állami adóhatóság adófizetési kötelezettségének elmulasztását vagy jelentős késedelemmel történő teljesítését, nagy összegű adóhiányt jogerősen nem állapított meg, illetve nincs végrehajtható vámteher tartozása, valamint társadalombiztosítási járulék vagy munkáltatói táppénz hozzájárulás tartozása;

e) nyilatkozik arról, hogy az önkormányzati adóhatóságnál, az illetékhivatalnál adó-, illetéktartozása nincs;

f) a Jszt.-ben meghatározott feltételek szerinti mentesítési kérelmet nyújt be, és mentesítést kap, teljesíti a nyilvántartási és elszámolási előírásokat.”

(3) A Fat. 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés d) pontjában foglaltak alkalmazásában jelentős késedelemnek az adófizetési kötelezettség törvényben előírt esedékességi idejének 90 napot meghaladó késedelemmel történő teljesítése, nagy összegű adóhiánynak az adónemben, adójellegű befizetésben keletkezett éves adókötelezettség 20%-át meghaladó hiány minősül.”

(4) A Fat. 7. §-a új (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (3) bekezdés d) pontja szerinti igazolások, illetve az e) pontja szerinti nyilatkozat a mentesítési kérelem záradékolásának keltétől számított 90 napig érvényes.”

6. § A Fat. 8. §-ának (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[(1) Az adófizetési kötelezettség]

d) a külön jogszabályban kötelezően előírt tartalékkészletből történő kivét esetén a kivét napján”

(keletkezik.)

7. § (1) A Fat. 11. §-a (1) bekezdésének d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az önadózás keretében [17. § (1) bekezdés] megállapított fizetendő adóból levonhatja, vagy az állami adóhatóságtól visszaigényelheti a terméket terhelő adót]

d) a vevő, kivetéses adózás esetén az első belföldi tulajdonos, ha az adóval növelt áron beszerzett terméket a külön jogszabályban kötelezően előírt tartalékkészletbe helyezi;

e) a vevő, import esetén az importáló, ha az 1. számú melléklet 21. pontjában megjelölt termékeket adóval növelt áron szerezte be, de azokat közvetlen anyagként a saját előállítású vagy bérmunkában termeltetett termékéhez használja fel, kivéve az ételhez és a cukrászipari termékhez történő felhasználást,”

(2) A Fat. 11. §-a (1) bekezdése f) pontja fb), fc) és fd) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[f) az e) pontban foglaltak alkalmazásában]

fb) az 1. számú melléklet 21. pont b) alpontjában szereplő petróleumból a sugárhajtóművek üzemanyagának (ITJ 55-14-2) kizárólag a sugárhajtású és gázturbina meghajtású harci repülőgép és harci helikopter, vagy a nemzetközi légi forgalomban részt vevő belföldi és külföldi lajstromjelű sugárhajtású és gázturbina meghajtású repülőgép hajtóanyagaként való felhasználása;

fc) az 1. számú melléklet 21. pont b) alpontjában szereplő tüzelőolajnak (ITJ 55-16) a villamos energia termelésére vonatkozó működési engedéllyel rendelkező vevőnél és importálónál kizárólag villamos energia vagy villamos energia és kapcsolt hőtermelésre történő felhasználása;

fd) az 1. számú melléklet 21. pontja b) alpontjában szereplő gázolajból a dízelmotorokhoz való gázolajnak (ITJ 55-15-1) kizárólag az SZJ 0911 vasúti szállítási tevékenységhez, illetve a magyar hajólajstromban vagy hajójegyzékben nyilvántartott, áru- vagy személyszállítást végző hajón (ideértve a kompot is) az SZJ 0922 belvízi szállítási tevékenységhez üzemanyagként történő felhasználása”

(minősül közvetlen anyagfelhasználásnak.)

8. § (1) A Fat. 1. számú melléklete helyébe e törvény 1. számú melléklete lép.

(2) A Fat. 2. számú melléklete e törvény 2. számú melléklete szerint módosul.

9. § (1) E törvény 1997. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben az adófizetési kötelezettség, illetve az árkiegészítés igénybevételi lehetőség 1996. december 31-ét követően keletkezik.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Fat. 11. §-ának (4) bekezdése.

(3) A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Termékdíjfizetési kötelezettség - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a belföldi előállítású termékdíjköteles termék első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján, vagy a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napján keletkezik.

(2) Az üzemanyagot terhelő termékdíjfizetési kötelezettség keletkezésére a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Fat.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A belföldön forgalomba hozott, vagy saját célra felhasznált termékdíjköteles termék mennyisége (a termékdíj alapja) után megállapított termékdíjat (a termékdíj alapja és a termékdíj tétel szorzata) a kötelezett az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: adóhatóság) által vezetett, a Pénzügyminisztérium hivatalos lapjában megjelölt számla javára fizeti be, és a termékdíj kötelezettségről az adóhatóságnál tesz bevallást a Fat. és az adózás rendjéről szóló törvény fogyasztási adóra vonatkozó rendelkezései szerint.

(4) A belföldön forgalomba hozott, vagy saját célra felhasznált termékdíjköteles termék utáni termékdíj megállapításának és befizetésének teljesítését az adóhatóság ellenőrzi.”

(4) A Kt. 17. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Ükt. termékdíjtételeit a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény 1. számú melléklete tartalmazza.”

(5) A Kt. 2. §-ának (2) bekezdése és az 5. számú melléklete hatályát veszti.

1. számú melléklet az 1996. évi LXXXII. törvényhez

„1. számú melléklet az 1991. évi LXXVIII. törvényhez

Azon termékek köre, amelyek után fogyasztási adót kell fizetni

Sor-
szám
A termék megnevezése és ITJ száma Fogyasztási adó
mértéke
1/a. Személygépkocsi - a katalizátorral felszerelt és az elektromos üzemű személygépkocsi kivételével - 1600 cm3-ig
(ITJ: 41-32-ből) 22%
1/b. Személygépkocsi - a katalizátorral felszerelt és az elektromos üzemű személygépkocsi kivételével - 1601 cm3-től
(ITJ: 41-32-ből) 32%
1/c. Katalizátorral felszerelt személygépkocsi 1600 cm3-ig, elektromos üzemű személygépkocsi
(ITJ: 41-32-ből) 10%
1/d. Katalizátorral felszerelt személygépkocsi 1601 cm3-től
(ITJ: 41-32-ből) 20%
2. Nem ezüst nemesfémből készült termék, nemeskőből készült ékszer, csiszolt nemeskövek, nem ezüst nemesfém egyéb ékszerek és nem ezüst nemesfémtermék- és ékszeralkatrész
(ITJ: 29-31-1-ből, 29-32-1-ből, 29-46-ból, 29-71-11-ből, 69-31-1, 69-31-3, 69-31-5, 69-31-81, 69-31-9-ből, 69-31-10-ből, 69-33-1-ből, 69-33-10-ből és 69-95-7-ből)
35%
3. Sűrített vagy cseppfolyós földgáz, üzemanyag céljára
(ITJ: 11-3-ból) 18,00 Ft/nm3
4. Cseppfolyósított gáztermék, üzemanyag céljára
(ITJ: 55-11-ből) 53,00 Ft/kg
5/a. Ólmozatlan motorbenzin
(ITJ: 55-13-13, 55-13-14 és 55-13-15)
48,30 Ft/l
5/b. Ólmozott motorbenzin
(ITJ: 55-13-11 és 55-13-12) 54,00 Ft/l
5/c. Egyéb benzin, ideértve a nem szabványos benzint is
(ITJ: 55-13-0, 55-13-18, 55-13-2, 55-13-3, 55-13-4 és 55-13-9)

71,40 Ft/l
6. Benzol és homológjai
(ITJ: 52-21-11) 71,40 Ft/l
7. Gazolin
(ITJ: 55-12) 71,40 Ft/l
8. Petróleum
(ITJ: 55-14) 71,40 Ft/l
9. Egyéb kőolaj-feldolgozási termék
(ITJ: 55-9) 70 Ft/kg
10. Gázolaj dízelmotorokhoz
(ITJ: 55-15-1) 40,00 Ft/l
11. Egyéb gázolaj, ideértve a nem szabványos gázolajat is
(ITJ: 55-15-0, 55-15-2, 55-15-3 és 55-15-9)
57,40 Ft/l
12. Tüzelőolaj, ideértve a nem szabványos tüzelőolajat is
(ITJ: 55-16) 57,40 Ft/l
13. Paraffinos és paraffinmentes párlat
(ITJ: 55-24 és 55-25) 51,60 Ft/kg
14. Bio-dízelolaj
(ITJ: 52-12-57-9-ből; 86-3-ból) 57,40 Ft/l
15/a. Etilalkohol (két szénatomos, egyenértékű alifás alkohol)
(ITJ: 52-12-11-2-ből) 1150 Ft/hlf
Kivéve:
15/b. Analitikai vagy spektroszkópiai tisztaságú (minimum 99,8%-os töménységű) etilalkohol
(ITJ: 52-12-11-2-ből) 640 Ft/l
16. Pörkölt kávé, valódi kávékivonat
(ITJ: 87-81, 87-82-1) 12%
17/a. Szeszgyártási termékek és szeszes italok, a denaturált szesz és az egyéb szeszgyártási termékek (88-14 és 88-19) kivételével(ITJ: 88-1-ből és 88-2-ből) 1150 Ft/hlf
Kivéve:
17/b. Sósborszesz (ITJ: 88-19-ből) 60%
17/c. Borpárlat (ITJ: 88-21) 860 Ft/hlf
17/d. Valódi gyümölcspálinka
(ITJ: 88-22-1) 860 Ft/hlf
18/a. Szőlőbor, a likőrbor kivételével (ITJ: 88-31-4)
11%
18/b. Likőrbor szőlőborból, gyümölcsborból
(ITJ: 88-31-41-4, 88-31-42-4 és 88-39-41)
45%
18/c. Pezsgő szőlőborból (ITJ: 88-31-5)
50 Ft/l
19. Az 1,5% alkoholtartalmat meghaladó főzött sör és fejtett sör, ideértve a szűretlen sört is
(ITJ: 88-43 és 88-45) 2300 Ft/hl+ 15%
20/a. Fogyasztási dohány, a rúddá formált félkész cigaretta kivételével
(ITJ: 89-21-ből) 55%
20/b. Szivar (ITJ: 89-22) 55%
20/c. Cigaretta, ideértve a rúddá formált félkész cigarettát is
(ITJ: 89-23, 89-21-ből) 1560 Ft/1000 db
és 75%

21. Az 5. § (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a 11. § (1) bekezdés e) és f) pontjának rendelkezése alkalmazható

a) a 15/a., 15/b., 16., 17/a., 17/b., 17/c., 17/d., 18/a., 18/b. és 19. sorszám alatti termékek,

b) az 5/c., kivéve: repülőgép-benzin (ITJ: 55-13-18), a 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. sorszám alatti termékek,

c) a 2. sorszám alatti termékek közül a nemesfémből készült ékszeralkatrészek és a nemesfémből készült egyéb termék alkatrészek

közvetlen anyagként történő felhasználása esetén, kivéve, ha a b) pontban megjelölt termékeket benzin (ITJ 55-13), petróleum (ITJ 55-14), gázolaj (ITJ 55-15), tüzelőolaj (ITJ 55-16), fűtőolaj (ITJ 55-22), kenőolaj (ITJ 55-3), bio-dízelolaj (ITJ 52-12-57-9-ből; 86-3-ból), egyéb kőolajfeldolgozási termék (ITJ 55-9), gépjármű üzemeltetési segédanyag (ITJ 59-25-95), kőolajfeldolgozóipari vegyi segédanyag (ITJ 59-25-96) előállításához, nem kőolajfeldolgozás keretében használják fel.

22. Az 5/a., 5/b., 5/c., 6., 7., 8., 10., 11. és 12. sorszám alatti termékek után a fizetendő adót az értékesített termék 15 °C hőmérséklethez tartozó térfogatmennyiségére (literre) átszámolva kell megfizetni.

23. Az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény 3. §-ában meghatározott üzemanyagok után - az 5/a., 5/b. és a 10. sorszám alatti adómértéken felül 15,40 Ft/liter, a 3. sorszám alatti adómértéken felül 15,40 Ft/nm3, a 4. sorszám alatti adómértéken felül 20,30 Ft/kg összegű - útalap-hozzájárulást is fizetni kell, az e törvényben az adófizetési kötelezettségre előírt rendelkezések szerint. Az adóalany az általa megállapított, illetve - importált termék esetén - a vámhatóság az általa határozattal megállapított és hozzá befolyt, az Útalapot megillető hozzájárulást az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által vezetett, a Pénzügyminisztérium hivatalos lapjában megjelölt számla javára köteles megállapítani és megfizetni.

24. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény hatálya alá tartozó üzemanyagok után - az 5/a., 5/b. és 10. sorszám alatti adómértéken felül 2 Ft/liter összegű - környezetvédelmi termékdíjat is fizetni kell, az e törvényben az adófizetési kötelezettségre előírt rendelkezések szerint. Az adóalany az általa megállapított, illetve - importált termék esetén - a vámhatóság az általa határozattal megállapított és hozzá befolyt környezetvédelmi termékdíjat az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által vezetett, a Pénzügyminisztérium hivatalos lapjában megjelölt számla javára köteles megállapítani és megfizetni.”

2. számú melléklet az 1996. évi LXXXII. törvényhez

A Fat. 2. számú mellékletének 2., 3., 4., 7., 9., 12. és 15. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Azon szolgáltatások köre, amelyek után fogyasztói árkiegészítés vehető igénybe]

Sor-
szám
A szolgáltatás megnevezése
és SZJ száma
Fogyasztói árkiegészítés mértéke
„2. 67,5%-os vasúti kedvezmény
(SZJ: 09112-ből)

208%
3. 90%-os vasúti kedvezmény, ideértve a budapesti agglomerációban a HÉV-re váltott tanuló- és nyugdíjas bérletjegy, illetve a hadköteles katonák HÉV-re váltott menetjegye kedvezményét is (SZJ: 09112-ből és 091214-ből)
900%
4. Tanulók vasúti bérletjegye
(SZJ: 09112-ből)

900%
7. 67,5%-os távolsági autóbusz kedvezmény (SZJ: 9122-ből)
208%
9. Tanulók távolsági autóbusz kedvezménye (SZJ: 9122-ből)
614%
12. Helyi tanuló- és nyugdíjas bérletjegy
(SZJ: 09121-ből és 09124-ből)

208%
15. Révközlekedés tanuló és nyugdíjas bérletjegye (SZJ: 9223-ból)
208%”

  Vissza az oldal tetejére