Időállapot: közlönyállapot (1996.XI.30.)

1996. évi CIX. törvény

a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló - módosított - 1994. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény), valamint az Országgyűlésnek az egyházak közvetlen támogatására jóváhagyott 1995. évi költségvetési keret felosztásáról szóló 75/1994. (XII. 30.) OGY határozata, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 8/1995. (II. 22.) OGY határozata, az értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló 43/1995. (IV. 13.) OGY határozata, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló, 76/1995. (VI. 29.) OGY határozattal módosított 50/1995. (V. 10.) OGY határozata, a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 52/1995. (V. 7.) OGY határozata, a nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatainak költségvetési támogatásáról szóló 77/1995. (VI. 29.) OGY határozata és az 1995. évi LXXII. törvényben elfogadott agrárgazdasági támogatások előirányzatai együttes összegének túllépéséhez történő hozzájárulásról szóló 123/1995. (XII. 22.) OGY határozatainak végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1995. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtását 1 854 666,5 millió forint, azaz egymillió-nyolcszázötvennégyezer-hatszázhatvanhat egész, öt tized millió forint bevétellel,

1 988 556,7 millió forint, azaz egymillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-ötszázötvenhat egész, hét tized millió forint kiadással,

133 890,2 millió forint, azaz egyszázharmincháromezer-nyolcszázkilencven egész, kettő tized millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § (1) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a Költségvetési Törvény 2. §-ának megfelelően a központi költségvetés a bel- és külföldi adósságállományból a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1995-ben az adósságtörlesztési számla terhére

a) 15 048,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB), illetőleg a belföldi hitelezők javára,

b) 125 435,3 millió forint összegben vásárolt vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,

c) 20 949,6 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.

(2) A Költségvetési Törvény 2. §-ában szereplő kötelezettségeken felül a központi költségvetés a belföldi adósságállományból az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1995-ben

a) 46 009,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített az MNB, illetőleg a belföldi hitelezők javára;

b) 50 382,4 millió forint összegben vásárolt, illetőleg kapott vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől.

4. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter 1995-ben

a) 61 658,4 millió forint összegű hosszú lejáratú államkötvényt értékesített;

b) 1554,0 millió forint összegben tőkésítette az érintett államkötvények kamatát;

c) 70 677,8 millió forint értékben növelte az 1 évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát.

5. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy az e törvény 3. §-ában megállapított szerződések szerinti esedékességnek megfelelően és rendkívüliként 1995-ben teljesített visszafizetések részbeni finanszírozására

a) a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján 161 309,1 millió forint összegű államkötvényt értékesített,

b) a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

1. 42 413,9 millió forint összegben devizahitelt vett fel a belföldi pénzintézetektől,

2. 38 105,8 millió forint összegű államkötvényt értékesített,

c) a pénzügyminiszter 12 000,0 millió forint összegű konszolidációs kötvény visszafizetésére a rendkívüli privatizációs bevételi számlát használta fel,

továbbá

d) 0,5 millió forint összegben a központi költségvetés követeléseinek értékesítése,

e) 400,0 millió forint összegben konszolidációs célú államkötvények ellenszolgáltatás nélkül visszautalása,

f) 3594,6 millió forint összegben az 1995-ben az MNB közvetítésével befolyt privatizációs bevétel,

g) 0,5 millió forint összegben az önkormányzati hitel fel nem használt része

szolgált.

6. § (1) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az állami forgóalap folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia megteremtése érdekében 34 169,0 millió forint értékben növelte a kincstárjegyek állományát.

(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján 1996. január 1. és 31. között a pénzügyminiszter 24 812,4 millió forint értékben államkötvényt bocsátott ki, amely utólag azonos összegben váltott ki kincstárjegyállomány-növekményt. Az 1995. évi költségvetési hiány miatt így - a 24 812,4 millió forint értékű államkötvény-kibocsátást is figyelembe véve - 45 865,4 millió forinttal növekedett a kincstárjegyek állománya.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben teszi közzé e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulás országosan összesített összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 229,5 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulás előirányzatáról, illetve amelyeket intézmény átadás következtében 26,4 millió forint összegben az nem illeti meg. A módosított előirányzatokat az (1) bekezdés szerinti rendelet tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:

a) a helyi önkormányzatok 1995. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 1442,6 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 501,2 millió forint,

c) s ennek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 1995. év után előírt tartozása 941,4 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást - saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján - az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 37,8 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 132,6 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 54,7 millió forintot - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete önkormányzatok szerint részletezi.

(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 21. §-ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - 178,7 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás visszafizetési kötelezettség, és további 26,1 millió forint összegű jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete tartalmazza.

(7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 21. §-ának (1), (3) és (5) bekezdései szerinti befizetési kötelezettségüket - az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, pénzellátási, előirányzat-felhasználási, költségvetési befizetési és letéti kezelési rendjéről szóló 159/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 34. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján - 1996. március 25-ig nem teljesítették, e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint:

a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg 1996. március 26-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az 1995. évi átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (55,50%) megfelelő büntető kamatot fizet,

b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg a kamattal növelt összeg után - 1996. március 26-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve - további büntető kamatot fizet. A büntető kamat az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (55,50%) naptári napra számított mértéke.

(8) Az (5) és a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettség teljesítésének határideje a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 15 nap,

a) az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni,

b) a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által feltárt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik.

(9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 30 napon belül a (3), (4), (7) és (8) bekezdés szerinti befizetések nem érkeznek meg az MNB 10032000-01031496 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint az MNB 10032000-01034004 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónaptól kezdődően az esedékes finanszírozás nettósított összegéből - a tartozás erejéig - levonja.

(10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a támogatást - 517,3 millió forintot - 1996. május 7-ig átutaltatta a (7) bekezdésben hivatkozott kormányrendelet 34. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján.

(11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg kiutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.

8. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat - jogcímenként részletezve - az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét - jogcímenként részletezve - a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(5) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatásainak előirányzat felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatási előirányzatainak elszámolási különbözeteként 210 692 ezer forintot vezessen át az Önkormányzatok címzett- és céltámogatási maradvány számlája javára az Önkormányzatok előző évről származó befizetései bevételi számláról az e törvény kihirdetését követő 15 napon belül.

9. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok 1994. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolásából a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1995. évi CIV. törvény (a továbbiakban: 1994. évi Zárszámadási Törvény) 5. §-ának (3) bekezdésében előírt, egyenlegében 618,5 millió forint és az 1994. évi Zárszámadási Törvény 5. §-ának (4) bekezdésében előírt 69,5 millió forint, továbbá az 1994. évi Zárszámadási Törvény 5. §-ának (6) bekezdésében előírt, együttes összegében 83 millió forint visszafizetési kötelezettségüknek eleget tettek.

10. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 7. számú melléklet szerint.

11. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 10. számú melléklet szerint.

MÁSODIK RÉSZ

ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

12. § (1) Az Állami Fejlesztési Intézet Rt. (a továbbiakban: ÁFI Rt.) által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben nyilvántartott követelésállomány 1995. december 31-én 79 404,0 millió forint, melyből 6790,3 millió forint állami kölcsön, 72 613,7 millió forint az állami alapjuttatás utáni járadékfizetési kötelezettség. Ez az 1994. december 31-i állományhoz képest - a különböző tényezők összhatásaként - 12 717,2 millió forintos követelésállomány-csökkenést jelent.

(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az 1994. évi Zárszámadási Törvény 12. §-ában foglalt követelések 1995. évben a következők miatt változtak:

a) elengedésre került 721,3 millió forint követelés a mezőgazdaságban az elemi károk mérséklése céljából, a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésről szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: 1996. évi Költségvetési Törvény) 48. §-ának (9) bekezdése alapján;

b) a Magyar Köztársaság 1992. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény (a továbbiakban: 1992. évi Költségvetési Törvény) 38. §-ának (2) bekezdése alapján a szénbányászat szervezeti, irányítási és tulajdonosi rendszerének átalakítása során a felszámolás alatt álló Tatabányai Bányáknál 106,6 millió forint, és a Veszprémi Szénbányáknál 479,7 millió forint tőke követelés azonos névértékű részvénnyé történt konverziójára került sor;

c) az 1992. évi Költségvetési Törvény 38. §-ában kapott felhatalmazásával élve az ÁFI Rt. felszámolás keretében összesen 175,6 millió forint adósság konverziójára vállalt kötelezettséget az Oroszlányi Szénbányáknál, az MN Gödöllői Gépgyárnál és a Borsodnádasdi Lemezgyárnál;

d) a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1994. évi XCVI. törvény 16. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazása alapján adóskonszolidáció keretében az ÁFI Rt. összességében 161,3 millió forint követelés tulajdonrésszé történő átváltására vállalt kötelezettséget, amely összeg a GANZEG-WEST HUNGARY Rt. tartozásának átalakítása, és a TOKAJ Kereskedőház Rt. tartozás átváltásának meghiúsulása egyenlegeként alakult ki;

e) a követelés összesen 52,4 millió forinttal nőtt, alapvetően felszámolásból eredő követelésnek bírói végzéssel történt érvényesítésével (Romhányi Kerámiagyár).

(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy

a) állami kölcsön törlesztéséből a költségvetés bevétele 1735,7 millió forint, míg fix járadék fizetésből 8530,9 millió forint volt;

b) csökkent a követelésállomány 405,8 millió forinttal az 1995. december 31-ig bírósági végzéssel lezárt felszámolásoknál be nem folyt követelések veszteségként történt elszámolása miatt;

c) a Területfejlesztési Alappal 1995-ben elszámolt és oda átutalt 36,8 millió forint, továbbá a befejezetlen felszámolásokból és a törlesztésekből befolyt 415,9 millió forint miatt, mely az ÁFI Rt. megszűnésével egyidejűleg 1996-ban került rendezésre.

13. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 3. §-ának (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján tartósan vagy átmenetileg 18 700,0 millió forint összegben adott át kötvényeket belföldi pénzintézeteknek a következő célokra:

a) 5800,0 millió forint összegű kötvény az Agrobank Rt. pénzügyi helyzetének rendezését,

b) az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-nek átadott 12 000,0 millió forint összegű kötvény a Budapest Bank Rt. privatizációjának elősegítését,

c) 900,0 millió forint összegű kötvény a pénzintézeteknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke fedezetét

szolgálta.

14. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 22. §-a alapján 72 003,0 millió forint összegben bocsátott ki piaci kamatozású államkötvényt az MNB-vel szembeni kamatmentes lejárat nélküli költségvetési adósság átalakítása céljából.

15. § A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1993. évi CV. törvény 6. és 10. §-ai alapján 1995-ben összesen 5982,6 millió forint összegben értékesítettek az 1992. évi hiányukat finanszírozó kötvényeket, amelyek az előbbi törvény alapján a kibocsátást követő 30 nap elteltével állampapírrá alakultak át. E kötvények kamatterhe és visszafizetése a központi költségvetést terheli.

16. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy az 1996. évi Költségvetési Törvény 4. §-a (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a MÁV Rt. által az 1992-1995. években állami kezességvállalás mellett felvett likviditási (nem fejlesztési) hitelekből keletkezett adósságot és ezek kamatainak megfizetését 1995. december 31-i hatállyal a központi költségvetés nevében a pénzügyminiszter átvállalta. E hitelek átvállaláskori, kamatok nélküli, 1995. december 31-i MNB középárfolyamon átszámított állománya 45 568,1 millió forint, amely a központi költségvetés adósságát növeli.

17. § (1) A Magyar Köztársaság 1991. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 24. §-ában és az 1992. évi Költségvetési Törvény 39. §-ában szabályozott, belföldi jövedelemtulajdonosokkal szemben fennálló államadósság az 1995. évben a következő tényezők miatt és mértékben változott:

a) 42 413,9 millió forinttal növelték az e törvény 5. §-a b) 1. pontjában foglalt hitelfelvételek,

b) 45 568,1 millió forinttal növelték az e törvény 16. §-ában foglalt hitelátvállalások,

c) 359 312,9 millió forinttal növelték az e törvény 4. §-ának a) és b) pontjában, 5. §-ának a) és b) 2. pontjában, a 13., 14. és 15. §-ában foglalt államkötvény-értékesítések,

d) 104 846,8 millió forinttal növelték az e törvény 4. §-ának c) pontjában és 6. §-ának (1) bekezdésében elszámolt állománynövekedések és az 1994. évi Zárszámadási Törvény 4. §-a (2) bekezdésében már elszámolt 3000,0 millió forint állománycsökkenés egyenlegeként a kincstárjegy-állomány változások,

e) 54 658,5 millió forinttal csökkentette az e törvény 3. §-ában foglalt költségvetési hiányt finanszírozó hitelek törlesztése, amelyből a szerződés szerinti visszafizetés 8650,0 millió forint, a rendkívüliként teljesített visszafizetés 46 008,5 millió forint volt,

f) 6150,5 millió forinttal csökkentette az e törvény 3. §-ában foglalt nem költségvetési hiányt finanszírozó hitelek szerződés szerinti visszafizetése,

g) 175 817,7 millió forinttal csökkent az államkötvény-adósság, amelyből a szerződés szerinti visszafizetés 125 435,3 millió forint, a rendkívüli visszafizetés 50 382,4 millió forint volt,

h) az e törvény 3. §-ában foglalt 248,0 millió forint összegű szerződés szerinti visszafizetés és az új hitelfelvételek következtében 245,6 millió forinttal csökkent az MNB által továbbkölcsönzött világbanki hitelek állománya.

(2) A forint hivatalos leértékeléséből és a keresztárfolyamok változásából származó kamatmentes, lejárat nélküli, MNB-vel szembeni adósság állománya 583 239,9 millió forinttal növekedett 1995-ben, amely a 655 242,9 millió forint árfolyam-különbözet és a 72 003,0 millió forintnyi kötvényátalakítás egyenlegeként következett be.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti növelő és csökkentő tényezők következtében a belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni költségvetési adósság összesen 898 509,3 millió forinttal emelkedett 1995-ben.

(4) A nem belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni költségvetési adósság az 1995. évben 83 388,9 millió forinttal növekedett.

18. § (1) Az 1996. évi Költségvetési Törvény 32. §-ának (2) bekezdése alapján, a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 1995. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya alapján 1996. december 31-i hatállyal elengedi a kincstári egységes számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából az 1996. évi Költségvetési Törvény 32. §-a (1) bekezdésének végrehajtása után fennmaradó 28 850,5 millió forint együttes adósságát, valamint ezen összegnek és az 1995. évi hiányuk mértékének a különbözetét.

(2) A központi költségvetés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1996. évi XL. törvény 10. §-ának (4) bekezdése alapján a likviditási tartalék 1994. évben történő visszapótlása címén

a) az 1995. évben a társadalombiztosítás által folyósított, de nem a társadalombiztosítást terhelő ellátások költségvetés által átutalt többlete terhére

1. az Ny. Alapnak 756 millió forintot,

2. az E. Alapnak 112 millió forintot;

b) az Ny. Alapnak 307 millió forintot az 1992-1994. évi hiánya konszolidációjának többleteként elismer;

c) a központi költségvetés az E. Alapnak a fennmaradó 1086,5 millió forintot, az Ny. Alapnak a fennmaradó 135,5 millió forintot a kincstári egységes számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából 1996. december 31-én elengedi.

19. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kormány 40 121,0 millió forint összegű új kezességet vállalt.

20. § Az Országgyűlés hozzájárul

a) a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kara, Kaposvár 160,267 millió forint,

b) a Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely 428,637 millió forint,

c) a Mezőgazdasági Biotechnológiai Központ, Gödöllő 33,232 millió forint

összegű állami beruházásaihoz nyújtott állami alapjuttatás után még fennálló összegű járadéktartozás és az ehhez kapcsolódó késedelmi kamat elengedéséhez.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § Az Országgyűlés mentesíti a Magyar Államvasutak Rt.-t az állami kezesség beváltása miatt 1995. évben keletkezett 2 200 162 497 forint állammal szembeni tartozás megfizetése alól.

22. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt arra, hogy a Magyar Távirati Irodát - vállalkozássá való átalakításához kapcsolódva - mentesítse az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál 1995. december 31-én fennálló 187 810,0 ezer forint adótartozásának megfizetése alól.

23. § E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez

Millió forintban

Elő- Ki- Elő- KIADÁSOK
Cím-
szám
Alcím-
szám
irány-
zat
cso-
port-
szám
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
irány-
zat
cso-
port-
név


Kiemelt előirányzat neve
Az 1995. évi
LXXII. törvény
előirányzat
1995. évi
teljesítés
I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 48,9 101,4
2 Társadalombiztosítási járulék 20,4 20,7
3 Dologi kiadások 16,5 35,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 55,0 58,4
3 Felhalmozási kiadások 0,5
2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1 Működési költségvetés
1 Személyi jutattások 2,1 1,3
2 Társadalombiztosítási járulék 0,8 0,4
3 Dologi kiadások 3,6 4,2
3 Felhalmozási kiadások 0,3 0,2
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 62,0
I. fejezet kiadásai összesen: 210,1 221,6
II. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés
1 Képviselő-testület
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 978,9 988,8
2 Társadalombiztosítási járulék 321,2 328,1
3 Dologi kiadások 205,8 362,5
3 Felhalmozási kiadások 24,8
2 Országgyűlés hivatali szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 421,6 445,8
2 Társadalombiztosítási járulék 168,4 185,1
3 Dologi kiadások 619,1 685,6
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 9,0 21,1
2 Felújítás 105,6 176,2
3 Felhalmozási kiadások 90,0 146,7
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 NATO közgyűlés 50,0
2 Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése
10,0
2 Közbeszerzések Tanácsa
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1,5
2 Társadalombiztosítási járulék 0,6
3 Dologi kiadások 2,2
3 Felhalmozási kiadások 2,7
3 Országgyűlési Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 47,4 53,1
2 Társadalombiztosítási járulék 19,6 25,6
3 Dologi kiadások 28,8 31,4
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,2
2 Felújítás 0,4 0,4
3 Felhalmozási kiadások 0,4 0,6
1-3. cím összesen: 3 076,2 3 843,0
5 Kisebbségi önkormányzatok és szervezetek működésének támogatása 320,0 320,0
6 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ-Magyar Polgári Párt 97,8 97,7
2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 112,0 112,0
3 Kereszténydemokrata Néppárt 97,9 97,9
4 Magyar Demokrata Fórum 135,0 135,0
5 Magyar Szocialista Párt 302,7 302,7
6 Szabad Demokraták Szövetsége 198,1 198,1
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
2 Munkáspárt 25,2 25,2
5 Köztársaság Párt 20,0 20,0
6 Magyar Igazság és Élet Pártja 12,5 12,5
7 Agrárszövetség 16,6 16,6
8 Társadalmi szervek támogatása
1 Társadalmi szervezetek felosztandó támogatása 400,0 400,0
3 Magyar Vöröskereszt támogatása 300,0 300,0
4 Értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek együttesen
34,0

34,0
5 Hallássérültek Országos Szövetsége 68,0 68,0
6 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
60,0

60,0
7 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 82,0 82,0
9 Magyarok Világszövetségének támogatása 180,0 180,0
10 Magyar-Máltai Szeretetszolgálat 120,0 120,0
11 MTESZ támogatása 62,0 62,0
12 TIT intézmények támogatása 60,0 60,0
5-8. cím összesen: 2 703,8 2 703,7
II. fejezet kiadásai összesen: 5 780,0 6 186,7
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1 Alkotmánybíróság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 120,7 117,7
2 Társadalombiztosítási járulék 47,3 53,6
3 Dologi kiadások 85,5 92,6
3 Felhalmozási kiadások 11,5 11,4
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 15,0 15,0
III. fejezet kiadásai összesen: 280,0 290,3
IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1 Legfelsőbb Bíróság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 365,3 365,2
2 Társadalombiztosítási járulék 155,6 155,5
3 Dologi kiadások 95,9 99,4
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,0
2 Felújítás 30,0 31,6
3 Felhalmozási kiadások 10,0 10,0
IV. fejezet kiadásai összesen: 656,8 665,7
V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1 Legfőbb Ügyészség
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 390,9 395,9
2 Társadalombiztosítási járulék 164,5 166,7
3 Dologi kiadások 124,3 146,8
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,7 5,7
2 Felújítás 5,0 5,0
3 Felhalmozási kiadások 4,8
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 45,0 45,0
2 Területi ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 324,2 2 329,4
2 Társadalombiztosítási járulék 994,7 981,4
3 Dologi kiadások 313,7 485,3
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,2
2 Felújítás 25,0 21,3
3 Felhalmozási kiadások 10,0 9,6
3 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 35,9 35,2
2 Társadalombiztosítási járulék 15,4 14,2
3 Dologi kiadások 6,5 21,9
3 Felhalmozási kiadások 2,6
V. fejezet kiadásai összesen: 4 455,8 4 671,0
VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1 Állami Számvevőszék
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 440,4 436,6
2 Társadalombiztosítási járulék 186,4 185,1
3 Dologi kiadások 144,5 152,7
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,4 3,4
2 Felújítás 24,0 21,4
3 Felhalmozási kiadások 42,0 43,4
2 Továbbképzési Intézet és Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13,4 14,0
2 Társadalombiztosítási járulék 5,4 5,8
3 Dologi kiadások 11,6 19,8
2 Felújítás 0,4
3 Felhalmozási kiadások 0,1
VI. fejezet kiadásai összesen: 871,1 882,7
VII. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 271,7 300,0
2 Társadalombiztosítási járulék 113,1 118,4
3 Dologi kiadások 83,1 125,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 68,4 78,6
3 Felhalmozási kiadások 6,3
2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 155,0 149,2
2 Társadalombiztosítási járulék 62,0 60,7
3 Dologi kiadások 448,2 538,3
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,4 24,1
2 Felújítás 60,0 65,2
3 Felhalmozási kiadások 2,8 38,7
3 Tárca nélküli miniszterek igazgatása
1 Működési költségvetés
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,4
2 Magyar Közigazgatási Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 45,7 57,9
2 Társadalombiztosítási járulék 14,0 16,1
3 Dologi kiadások 14,5 23,8
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,6
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,5
3 Felhalmozási kiadások 1,9 1,9
3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 35,4 36,7
2 Társadalombiztosítási járulék 14,2 14,9
3 Dologi kiadások 41,1 44,5
3 Felhalmozási kiadások 1,8 1,8
9 Üdülők
1 Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 48,9 26,8
2 Társadalombiztosítási járulék 19,5 10,8
3 Dologi kiadások 75,8 143,2
2 Felújítás 40,0 43,0
3 Felhalmozási kiadások 5,7
2 MEH Hivatali Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8,2 0,6
2 Társadalombiztosítási járulék 3,4 0,7
3 Dologi kiadások 18,1 16,3
11 Biztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 034,8 2 033,7
2 Társadalombiztosítási járulék 826,2 823,5
3 Dologi kiadások 1 054,2 1 178,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,7
2 Felújítás 60,0 136,1
3 Felhalmozási kiadások 208,2 165,5
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
1 Nevesített intézményi beruházások 300,0 300,0
2 Egyéb intézményi beruházások 82,0 82,0
3 Lakástámogatás 50,0 50,0
2 Információs Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 594,1 594,1
2 Társadalombiztosítási járulék 238,4 240,9
3 Dologi kiadások 871,3 882,7
2 Felújítás 6,5 14,3
3 Felhalmozási kiadások 30,7 52,2
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 125,0 122,5
3 Lakástámogatás 15,0 15,0
13 Határon Túli Magyarok Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 63,9 70,8
2 Társadalombiztosítási járulék 23,8 24,4
3 Dologi kiadások 76,0 86,1
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 6,9
3 Felhalmozási kiadások 11,7 10,3
14 Kormányzati Ellenőrzési Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 70,4 78,7
2 Társadalombiztosítási járulék 31,4 31,4
3 Dologi kiadások 37,5 46,0
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,7
2 Felújítás 6,1
3 Felhalmozási kiadások 3,1 3,9
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
2 Egyéb intézményi beruházások 70,0 70,0
6 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram
1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése
400,0

393,7
3 Kormányzati távközlési célprogram 180,0 87,0
7 Fejezeti tartalék 59,8
2 Célelőirányzatok
1 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Közalapítványa
470,0

400,0
2 Kisebbségi koordinációs keret 43,7 34,0
3 Kézfogás Alapítvány 200,0 200,0
6 Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása

50,0
7 Illyés Alapítvány 300,0 312,0
8 Teleki László Alapítvány 66,8 66,8
15 Kisebbségi intervenciós keret 20,0 20,0
31 Kisebbségi kompenzációs keret 500,0 266,7
33 Házat Hazát Alapítvány 41,0 41,0
44 1956. Tudományos Alapítvány támogatása 10,0 50,0
46 Nemzeti ellenállás résztvevőinek segélyezése 10,0
47 ROM SOM Cigány Világfesztivál 40,0
48 Nagy Imre Társaság 5,0
52 Balatoni kutatások támogatása 33,0
1-25. cím összesen: 10 767,1 11 145,4
27 Céltartalékok
1 A közalkalmazottak 1995. évi bérpolitikai kerete 16 400,0
2 Energia-áremelés részleges kompenzációja 9 000,0
3 Központi költségvetési szerveknél végrehajtandó létszámleépítés többletkiadásai
3 325,8
29 Költségvetés általános tartaléka 19 100,0
30 Kormányzati rendkívüli kiadások
2 Pénzbeli kárpótlás 2 500,0 1 200,0
5 Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás
100,0

18,8
10 Eximbank és az Exporthitel-biztosító Rt. alaptőke-juttatás 4 000,0 4 000,0
11 „NATO Békepartnerségi program” kiadásai 493,0
VII. fejezet kiadásai összesen: 65 685,9 16 364,2
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 Belügyminisztérium igazgatása
1 Belügyminisztérium központi igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 616,7 705,7
2 Társadalombiztosítási járulék 227,4 236,3
3 Dologi kiadások 307,5 394,3
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 18,7
2 Felújítás 75,4 104,2
3 Felhalmozási kiadások 51,7 42,1
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Polgármesterek képzése 20,0
2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 38,9
2 Társadalombiztosítási járulék 16,3
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,0
2 Fővárosi és Megyei Közigazgatási Hivatalok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 716,2 793,7
2 Társadalombiztosítási járulék 280,9 296,9
3 Dologi kiadások 249,7 291,7
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 16,9 144,3
2 Felújítás 4,7 14,8
3 Felhalmozási kiadások 6,3 33,8
3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 793,4 1 822,5
2 Társadalombiztosítási járulék 720,4 736,5
3 Dologi kiadások 675,9 780,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 17,9 34,2
2 Felújítás 45,8 45,3
3 Felhalmozási kiadások 124,5 156,7
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Lakástámogatás 13,0 13,0
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Vagyonkataszteri felmérés 10,0
5 Rendőrség
1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 352,0 2 416,7
2 Társadalombiztosítási járulék 964,8 972,3
3 Dologi kiadások 3 882,9 2 861,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 25,0 182,6
2 Felújítás 276,0 217,9
3 Felhalmozási kiadások 1 471,3 1 401,2
4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások
3 Lakástámogatás 300,0 300,0
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Gazdasági rendőrség 250,0
2 Világbanki hitel áfa 150,0
3 Rendőrség titkos információgyűjtő tevékenységének feltételei megteremtése
150,0
2 Budapesti Rendőr-főkapitányság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 558,2 5 070,1
2 Társadalombiztosítási járulék 2 252,2 2 184,2
3 Dologi kiadások 1 289,2 2 556,2
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 8,1
2 Felújítás 10,0 132,6
3 Felhalmozási kiadások 348,2
3 Megyei rendőr-főkapitányságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13 267,0 12 835,3
2 Társadalombiztosítási járulék 5 376,1 5 332,4
3 Dologi kiadások 3 717,0 4 865,5
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,9 70,5
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,3
2 Felújítás 280,0 308,1
3 Felhalmozási kiadások 11,5 524,6
4 Rendőri Ezred
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 559,7 1 507,7
2 Társadalombiztosítási járulék 647,9 664,9
3 Dologi kiadások 463,6 709,8
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,1
2 Felújítás 45,0 17,6
3 Felhalmozási kiadások 184,0
5 Köztársasági Őrezred
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 740,6 725,4
2 Társadalombiztosítási járulék 300,0 314,0
3 Dologi kiadások 140,7 187,4
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,5
2 Felújítás 3,7
3 Felhalmozási kiadások 9,9 81,7
5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1 Védett vezetők utóbiztosítása 15,0
2 Országház védelmi rendszer megerősítése 100,0
6 Híradástechnikai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 193,2 165,6
2 Társadalombiztosítási járulék 78,3 72,8
3 Dologi kiadások 804,0 752,2
4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,1
2 Felújítás 4,9
  Vissza az oldal tetejére