Időállapot: közlönyállapot (1996.XI.30.)

1996. évi CX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1995. évi - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól szóló 1995. évi LXXIII. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott - költségvetésének végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1995. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek és a hiány rendezése

1. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1995. évi költségvetésének végrehajtását 493 728 millió (négyszázkilencvenhárommilliárd-hétszázhuszonnyolcmillió) forint bevétellel, 511 918 millió (ötszáztizenegymilliárd-kilencszáztizennyolcmillió) forint kiadással, 18 190 millió (tizennyolcmilliárd-egyszázkilencvenmillió) forint kiadási többlettel jóváhagyja.

(2) A Ny. Alap költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt kiadási többlet rendezése - a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: KKT.) 32. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - a központi költségvetés 1995. évi zárszámadásában történik.

(4) A Ny. Alapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiadási többlete a Ny. Alap likviditási tartalékát csökkenti. A pénzügyi rendezéssel a likviditási tartalék visszapótlódik.

A bevételek részletezése

2. § (1) A Ny. Alap járulékbevétele 432 763 millió forint. Ebből a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék bevétele 351 896 millió forint, az egyéni nyugdíjjárulék bevétele 69 957 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 7561 millió forint, a munkanélküli járadék után fizetett nyugdíjjárulék 1650 millió forint. Az egyes szociális ellátások után fizetett járulék 1699 millió forint.

(2) A Ny. Alap járulékbevételéből 17 289 millió forint a kintlévőségek behajtásából eredő rendkívüli járulékbevétel.

(3) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel 13 992 millió forint, melyből a késedelmi pótlék és rendbírság 12 192 millió forint, a jogalap nélküli kifizetések visszatérítésének és az egyéb bevételeknek az összege 1800 millió forint.

(4) A Ny. Alap kamat- és egyéb hozambevétele 3637 millió forint.

(5) Az 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) 7. §-ának (3)-(4) bekezdése alapján a KT. 2. §-ának (2) bekezdése által az 1995. évi költségvetés bevételei közé bevont befektetések hozama tartalék összege 3636 millió forint, a befektetett eszközök értékesítéséből származó bevétel 335 millió forint, a Lakásalap fedezeti kötvény 1995. évi tőketörlesztéséből befolyt összeg 1300 millió forint.

(6) A Ny. Alapot az AT. 3. §-a (5) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés alapján megillető bevétel 36 064 millió forint.

(7) A Ny. Alapnak az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) az egyszeri bevétel átcsoportosításából származó bevétele 1052 millió forint.

(8) A működési célú bevételek összege 934 millió forint, ebből:

a) a nem a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátásokra a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény XII. Népjóléti Minisztérium fejezet, 11. cím, 1. alcím, 3. előirányzat-csoport előirányzata szerint átutalt költségtérítés összege 155 millió forint;

b) az egyéb szervek térítése, illetve a saját működési bevétel összege 618 millió forint;

c) a működési költségvetés 1994. évi pénzmaradványából a nyugdíjbiztosítás működési kiadásainak fedezetére felhasznált összeg 160 millió forint.

(9) Az államtól fixtehermentesen átvett vagyon hozamából származó bevétel 15 millió forint.

A kiadások részletezése

3. § (1) Az AT. 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, a Ny. Alapot terhelő nyugellátások kiadása 443 170 millió forint.

(2) A ténylegesen kimutatható egyéb kiadások (postaköltség és útiköltség-térítés) összege 2015 millió forint.

(3) A működésre fordított kiadás 9337 millió forint, melyből:

a) 8064 millió forint a Ny. Alapból fedezett összeg, amely tartalmazza a - biztosítási önkormányzatok megállapodása alapján az egymás számára végzett feladatokhoz történő kölcsönös hozzájárulásokhoz igazodóan - nettó módon átadásra kerülő, az Egészségbiztosítási Önkormányzat igazgatási szerveinél működési célra felhasználható 1500 millió forint összeget és a 2. § (8) bekezdésében meghatározott bevételből teljesített 924 millió forint összegű kiadást;

b) 1273 millió forint a (4)-(5) és (8)-(9) bekezdésekben részletezett kiadások összege.

(4) 150 millió forint a világbanki kölcsönszerződés 1995-ben esedékes nyugdíjbiztosítási kiadása.

(5) A működési célú informatikai fejlesztés kiadása 568 millió forint.

(6) A vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások összege 259 millió forint.

(7) Az AT. 3. §-a (5) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés alapján keletkezett kiadás összege 56 726 millió forint.

(8) A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat járulékellenőrzési tevékenységet (elfedett járulék feltárását) végző igazgatási szervei hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésre fordított kiadás 31 millió forint.

(9) Az 1995. évi beruházások összege 525 millió forint.

(10) Működési előirányzatból és befektetett eszközök értékesítéséből megvalósított befektetés 410 millió forint.

Működési költségvetés

4. § (1) A működési költségvetés bevételi főösszege 9337 millió forint.

(2) A működési költségvetés kiadási főösszege 9337 millió forint, ebből:

a) a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat kiadása 53 millió forint, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság kiadása 745 millió forint, a területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok kiadása 3317 millió forint, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság kiadása 1515 millió forint;

b) a központosított előirányzatok teljesítésének összege 3196 millió forint. Ebből 315 millió forint a központosított intézményi előirányzatok teljesítése, 1381 millió forint a nyugdíjbiztosítási célfeladatok teljesítése, 1500 millió forint - a biztosítási önkormányzatok megállapodása alapján az egymás számára végzett feladatokhoz történő kölcsönös hozzájárulásokhoz igazodóan - az Egészségbiztosítási Önkormányzat igazgatási szerveinek nettó módon átadott hozzájárulás 511 millió forint a működési költségvetésben 1995-ben keletkezett pénzmaradvány összege, melyből a világbanki kölcsönnel kapcsolatos pénzmaradvány 118 millió forint.

(3) A Ny. Alap működési költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1995. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek és a hiány rendezése

5. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1995. évi költségvetésének végrehajtását 422 915 millió (négyszázhuszonkétmilliárd-kilencszáztizenötmillió) forint bevétellel, 445 141 millió (négyszáznegyvenötmilliárd-egyszáznegyvenegymillió) forint kiadással és 22 226 millió (huszonkétmilliárd-kettőszázhuszonhatmillió) forint kiadási többlettel jóváhagyja.

(2) Az E. Alap költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az E. Alap (1) bekezdés szerinti kiadási többletének rendezése - a KKT. 32. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - a központi költségvetés 1995. évi zárszámadásában történik.

(4) Az E. Alapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiadási többlete a pénzügyi rendezéséig az E. Alap likviditási tartalékát csökkenti. A pénzügyi rendezéssel a likviditási tartalék visszapótlódik.

A bevételek részletezése

6. § (1) A járulékbevételek összege 345 705 millió forint. A járulékbevételek összegéből a munkáltatói egészségbiztosítási járulék befizetések összege 280 582 millió forint, a munkanélküliek ellátásai után fizetett egészségbiztosítási járulék 6018 millió forint, az egyéni egészségbiztosítási járulékbevételek összege 46 867 millió forint, a baleseti járulék 1837 millió forint. A társadalombiztosításról szóló, többször módosított 1975. évi II. törvény 119. §-a alapján a központi költségvetés által 1995-ben fizetett járulék összege 10 400 millió forint.

(2) A járulékbevételek (1) bekezdés szerinti összegéből a kintlevőségek behajtásából származó bevételek összege 13 322 millió forint.

(3) A terhesgondozásnak az E. Alap kiadásai között szereplő, de 1993-tól a központi költségvetést terhelő költségei fedezetére a központi költségvetéstől átvett összeg 2500 millió forint.

(4) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összege 12 731 millió forint. Ebből 9413 millió forint a késedelmi pótlék és a rendbírság összege, 169 millió forint a terhességmegszakítás egyéni térítési díja, 1000 millió forint az e feladattal kapcsolatosan 1994-ben megelőlegezett költségek 1995. évi - a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (3) bekezdésében meghatározott - központi költségvetési megtérítése, a baleseti megtérítések és egyéb kártérítések megtérítésének összege 1090 millió forint, a további bevételi tételek összege 1059 millió forint.

(5) A kamat- és egyéb hozambevételek összege 159 millió forint.

(6) A befektetések hozama tartalék állományának a bevételek közé - a KT. 6. §-ának (8) bekezdése alapján - történt bevonásából származó bevételi összeg 535 millió forint.

(7) Az államtól vissztehermentesen átvett vagyon hozamából származó bevétel 15 millió forint.

(8) Az energiaár-emelés hatásának az egészségügyi intézmények körében történő kompenzálására a központi költségvetés által biztosított összeg 882 millió forint.

(9) Az E. Alapot az AT. 3. §-a (5) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés alapján megillető - Ny. Alap nyugdíjkiadásai után a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások fedezetére befolyt - járulékbevétel összege 56 726 millió forint.

(10) Az E. Alapnak a címzetten a működési kiadások fedezetére szolgáló bevétele 3663 millió forint. Ebből az összegből 1500 millió forint a Ny. Alapnak az AT. 10. §-a (9) bekezdésében meghatározott hozzájárulása, 1195 millió forint a központi költségvetés által a családi pótlék és más ellátások folyósítási kiadásainak megtérítésére fizetett összeg, 687 millió forint az 1994. évben a működési költségvetésben keletkezett pénzmaradvány bevonásából származó bevétel, 281 millió forint az egyéb működési célú bevételek összege.

A kiadások részletezése

7. § (1) A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások összege 191 022 millió forint. A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások részletezését a törvény 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) A gyógyszerek fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás 69 977 millió forint, a gyógyászati segédeszközök fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított összeg 10 808 millió forint. 799 millió forint a vérzékenység kezelésének kiadása.

(3) A gyógyászati szolgáltatások kiadása 1354 millió forint, amelyből a gyógyfürdő-szolgáltatásra kifizetett összeg 1214 millió forint, az anyatejellátás kiadása 140 millió forint.

(4) Az E. Alapot terhelő nyugellátások összege 68 147 millió forint.

(5) A terhességi-gyermekágyi segély kiadása 8904 millió forint.

(6) A táppénzkiadás 39 805 millió forint.

(7) Az egyéb betegségi ellátások együttes összege 3158 millió forint. Ebből 1771 millió forint az utazási költségtérítés kiadása, 708 millió forint a kártérítési járadékok kiadása, 679 millió forint a betegséggel kapcsolatos segélyekre fordított összeg. A betegséggel kapcsolatos segélyek összegéből 130 millió forint a külföldi sürgősségi gyógykezelés költségeinek megtérítése, 307 millió forint a javasolt külföldi gyógykezelés kiadásaira fordított összeg, 241 millió forint a rendkívüli szociális támogatások kiadása, 2 millió forint a nemzetközi egyezményekből eredő kiadás.

(8) Az E. Alapot terhelő posta-, bank- és egyéb költségek összege 1127 millió forint. Ebből az összegből 259 millió forint a társadalombiztosítási azonosító jel kibocsátásának 1995. évi kiadása.

(9) A társadalombiztosítási kifizetőhelyek fenntartóinak fizetett költségtérítés összege 363 millió forint.

(10) A kamat- és egyéb hozambevételekkel összefüggő kiadások összege 9 millió forint.

(11) Az AT. 3. §-a (5) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés alapján az E. Alap által - a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után - a Ny. Alap részére megfizetett járulék összege 36 064 millió forint.

(12) Az E. Alapból a Ny. Alapba történt egyszeri forrásátcsoportosítás 1052 millió forint.

(13) A működésre fordított kiadás 12 554 millió forint, amelyből

a) 7583 millió forintot a KT. 7. §-a (13) bekezdésének a) pontja szerinti összeg,

b) 3663 millió forintot a 6. § (10) bekezdése szerinti működési célú bevételekből teljesített kiadás,

c) 1308 millió forintot a (14)-(16) bekezdések szerinti kiadások összege

képez.

(14) Az Egészségbiztosítási Önkormányzat behajtási tevékenységet végző igazgatási szervei hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére szolgáló kiadás 607 millió forint.

(15) A működési célú informatikai fejlesztést szolgáló kiadás összege 500 millió forint.

(16) A világbanki program hazai költségeire fordított kiadás 201 millió forint.

Működési költségvetés

8. § (1) A működési költségvetés bevételi főösszege 12 554 millió forint.

(2) A működési költségvetés kiadási főösszege 12 554 millió forint. Ebből az összegből az Egészségbiztosítási Önkormányzat kiadása 87 millió forint, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kiadása 2583 millió forint, a megyei és ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak kiadása 6906 millió forint, az Országos Orvosszakértői Intézet kiadása 592 millió forint, a központosított intézményi előirányzatok és az egészségbiztosítási célfeladatok teljesítésének összege 1861 millió forint. A működési költségvetésben 1995-ben keletkezett pénzmaradvány összege 525 millió forint.

(3) A működési költségvetés végrehajtásának mérlegét a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER EGÉSZÉT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK

9. § Az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének a Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 6. számú melléklete tartalmazza.

10. § A Ny. Alap és az E. Alap likviditási tartalékának a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról szóló 1992. évi LX. törvény 4. §-ának (3)-(5) bekezdése szerinti - az 1994. évi kötelezettséggel összefüggő - visszapótlására a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1996. évi XL. törvény 10. §-ának (4) bekezdése szerint 1995-ben felhasznált összeg a Ny. Alap esetében 756 millió forint, az E. Alap esetében 112 millió forint. Ezek az összegek a nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás által folyósított, nem az általuk finanszírozott ellátások 1995. évi finanszírozási többlete.

11. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező - többször módosított - 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján 1995-ben a Ny. Alap javára 4152 millió forint összegben, az E. Alap javára - részben ideiglenes átadás-átvételi értéken számításba véve - 4479 millió forint összegben történt állam általi vissztehermentes vagyonátadás. E vagyon az alapoknak az AT. 6. §-a (2) bekezdésében meghatározott tartalékalapját illeti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékban nyilvántartott értékpapírok értékvesztése, ingatlanok értékcsökkenése, 1995. év végi elszámolásának tartalékcsökkentő hatása a Ny. Alapnál 79 ezer forint, az E. Alapnál 73 millió forint.

12. § Az E. Alap tartósan befektetett eszközök tartalékában nyilvántartott értékpapírok értékvesztése, valamint az egészségbiztosítás tulajdonában álló bérházak értékcsökkenése 1995. év végi elszámolásának a tartósan befektetett eszközök állományát csökkentő hatása 68 millió forint.

13. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében 1995-ben átvett vagyon átvételkori értéke 4136 millió forint, ebből 4129 millió forint értékű vagyon felszámolási eljárás során, 7 millió forint értékű vagyon pedig az AT. 6. §-ának (3) bekezdésében szabályozott átvétellel került társadalombiztosítási tulajdonba. Az átvett vagyon - a tartozásra befizetett összegek különböző tartozásrészek kiegyenlítésére történő felhasználásának sorrendjére vonatkozó rendelkezések, valamint az AT. 4. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontjában, továbbá 5. §-a (3) bekezdésének a) és d) pontjában foglalt rendelkezések értelemszerű alkalmazásával megállapítható - eszmei hányadok szerint oszlik meg a Ny. Alap és az E. Alap között.

(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon 1995. december 31-ével elszámolt értékvesztése (ideértve az e vagyonkörbe tartozó ingatlan értékcsökkenését is) 235 millió forint. A Ny. Alap által átvett vagyon esetében az értékvesztés 131 millió forint. Ebből 116 millió forint az 1995-ben átvett vagyon, 15 millió forint az 1994-ben átvett vagyonrészek után elszámolt értékvesztése. Az E. Alap által átvett vagyon elszámolt értékvesztése 104 millió forint.

14. § (1) A társadalombiztosítási szervek által folyósított, társadalombiztosítási alrendszeren kívüli forrásból megtérített ellátások kiadásait, valamint a kiadások fedezetére befolyt összegeket a törvény 7. számú melléklete tartalmazza.

(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai tartalékainak 1995. évi alakulását a törvény 8. és 9. számú melléklete tartalmazza.

(3) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyont a törvény 10. számú melléklete tartalmazza.

15. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1995. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

BEVÉTELEK

Millió forintban

Megnevezés 1994. évi teljesítés 1995. évi előirányzat 1995. évi teljesítés
1. Járulékbevételek (rendszeres) 376 569 434 486 432 763
- munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék befizetések 292 860 338 805 351 896
- egyéni nyugdíjjárulék befizetések 71 641 81 321 69 957
- munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 8 302 10 000 7 561
- munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék 2 784 2 700 1 650
- egyes szociális ellátások után fizetett járulék (önkormányzati+egyéni+egyházi) 982 1 660 1 699
2. Kintlévőségek behajtásából eredő rendkívüli járulékbevétel 19 488
3. Járulékbevételek összesen (1+2. pont) 376 569 453 974 432 763
- ebből rendkívüli járulékbehajtás 17 289
4. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 15 808 12 053 13 992
- késedelmi pótlék és rendbírság 14 530 11 714 12 192
- egyéb bevételek 1 278 339 1 800
5. Kamat- és egyéb hozambevételek 2 391 3 200 3 637
6. Befektetések hozama tartalékának bevonása 3 636 3 636
7. Befektetett eszközök (tárgyi eszközök, pénzügyi befektetések) értékesítése 335 335
8. Lakásfedezeti kötvény 1995. évi tőketörlesztése 1 300 1 300
9. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel 15
10. Alapok közötti elszámolás 32 931 36 524 37 116
- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átvett járulék az Egészségbiztosítási Alaptól
32 931

35 472

36 064
- egyösszegű átcsoportosítás az Egészségbiztosítási Alaptól 1 052 1 052
11. Működési célú bevétel 885 395 934
- központi költségvetés által térített 77 155 155
- egyéb működési bevétel 121 240 618
- 1993. évi működési pénzmaradványból 687
- 1994. évi működési pénzmaradványból 160
12. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos 1991-ben elmaradt megtérítés
44
Bevételek összesen 428 628 511 417 493 728

KIADÁSOK

Millió forintban
Megnevezés 1994. évi teljesítés 1995. évi előirányzat 1995. évi teljesítés
1. Nyugellátások 384 439 443 701 443 170
- korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak 324 405 380 381 380 670
- hozzátartozói ellátások 54 764 63 320 62 499
- mezőgazdasági járadékok 5 270
2. Hozzájárulás az alapok által közösen fedezett kiadásokhoz 1 069 1 609 2 015
ebből: posta, bank és egyéb költség 1 069 1 609 2 015
3. Működésre fordított kiadások 8 318 7 535 8 064
- közös feladatra átadott működési kiadás 1 500 1 500
- egyéb működési célú bevételből fedezett 198 395 924
- 1993. évi működési pénzmaradványból fedezett 687
4. Világbanki program hazai költsége 150 150
5. Informatikai fejlesztés 558 568
6. 1995. évi beruházások költsége 940 525
7. Ellenőrzési tevékenység ösztönzése 40 31
Likviditási tartalék visszapótlása 3 569
ebből:
1993. évi likviditási tartalék visszapótlás járulékokból 1 148
1994. évi likviditási tartalék visszapótlás járulékokból 2 421
8. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítások 34 90 259
9. Nyugdíjkiadások után átadott járulék az Egészségbiztosítási Alapnak 48 534 56 794 56 726
10. Egyösszegű átcsoportosítás az Egészségbiztosítási Alap részére 6 130
11. Működési előirányzatból és befektetett eszközök értékesítéséből megvalósított befektetés
410
Kiadások összesen 452 093 511 417 511 918
EGYENLEG -23 465 0 -18 190
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

2. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1995. évi működési költségvetésének végrehajtása

BEVÉTELEK

Millió forintban

Címszám

Alcím-
szám
Előirány-
zat
csoport-
szám
Kiemelt előirány-
zatszám

Címnév

Alcímnév
Előirány
zat
csoport-
név

Kiemelt előirányzat neve
1995. évi előirányzat 1995. évi módosított előirányzat 1995. évi teljesítés
9 Központosított előirányzatok
1 Működés saját bevételei 240 641 618
2 A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz 7 180 7 180 7 170
3 A nem nyugdíjbiztosítási ellátások megállapítási, folyósítási kiadásainak megtérítése
155

155

155
4 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadásokra átvett pénzeszköz 150 150 150
5 Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz *  558 558 558
6 1995. évi beruházások költsége 940 545 525
7 Ingatlanberuházási célú befektetések 1 325 0
8 1994. évi pénzmaradvány felhasználás 160 160
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen 9 223 10 715 9 337

KIADÁSOK

Millió forintban

Címszám

Alcím-
szám
Előirány-
zat
csoport-
szám
Kiemelt előirány-
zatszám

Címnév

Alcímnév
Előirány
zat
csoport-
név

Kiemelt előirányzat neve
1995. évi előirányzat 1995. évi módosított előirányzat 1995. évi teljesítés
1 Nyugdíjbiztosítási Alap Központi irányítása 648 850 798
1 Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat 79 92 53
1 Működési kiadások 74 87 53
1 Személyi juttatások 26 28 22
2 Társadalombiztosítási járulék 10 11 9
3 Dologi kiadások 38 48 21
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítás 1 1 0
3 Felhalmozási kiadások 4 4 0
2 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 569 758 745
1 Működési kiadások 533 722 722
1 Személyi juttatások 271 307 268
2 Társadalombiztosítási járulék 111 124 107
3 Dologi kiadások 128 278 309
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 21 11 38
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 2
2 Felújítás
3 Felhalmozási kiadások 36 36 22
2 Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok 3 267 3 491 3 317
1 Működési kiadások 3 230 3 458 3 297
1 Személyi juttatások 1 765 1 940 1 918
2 Társadalombiztosítási járulék 708 775 769
3 Dologi kiadások 757 740 608
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 3 2
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítás 1 0
3 Felhalmozási kiadások 36 33 20
3 Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság 1 404 1 634 1 515
1 Működési kiadások 1 400 1 630 1 511
1 Személyi kiadások 667 783 743
2 Társadalombiztosítási járulék 269 310 305
3 Dologi kiadások 463 533 463
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 4 2
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítás
3 Felhalmozási kiadások 4 4 3
9 Központosított előirányzatok 3 904 4 740 3 196
1 Központosított intézményi előirányzatok 440 344 315
1 Működési kiadások 222 102 18
1 Személyi juttatások 88 34
2 Társadalombiztosítási járulék 30 15
3 Dologi kiadások 104 44 8
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 9 10
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítás 218 242 297
3 Felhalmozási kiadások
2 Nyugdíjbiztosítási célfeladatok 1 964 2 896 1 381
1 Informatikai fejlesztések 558 568 542
2 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások 150 150 32
3 Célfeladat 1 256 2 178 807
1 Tűz-, biztonsági és vagyonvédelmi kiadások 45 25 18
2 Folyamatos informatikai kiadások 271 283 264
3 1995. évi beruházások költsége 940 545 525
4 Ingatlanberuházási cél befektetések *  1 325 0
3 Nettó hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alap által végzett, a Nyugdíjbiztosítási Alap érdekeltségébe tartozó kiadásokhoz
1 500

1 500

1500
Működési pénzmaradvány 511
ebből: világbanki kölcsönnel kapcsolatos pénzmaradvány 118
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen 9 223 10 715 9 337

3. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1995. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

BEVÉTELEK

Millió forintban
Megnevezés 1994. évi teljesítés 1995. évi előirányzat 1995. évi teljesítés
1. Járulékbevételek 287 907 333 798 335 305
- munkáltatói egészségbiztosítási járulék befizetések 233 109 269 680 280 582
- munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulék 6 608 7 977 6 018
- egyéni egészségbiztosítási járulék befizetések 48 190 54 349 46 867
- baleseti járulék - 1 792 1 837
2. A központi költségvetés által fizetett járulék 7 000 10 400 10 400
3. Kintlévőségek behajtásából eredő járulékbevétel  *  - 15 912 -
4. Járulékbevételek összesen (1-3. pont összesen) 294 907 360 110 345 705
ebből:
Kintlévőségek behajtásából eredő járulékbevétel - 15 912 13 322
5. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel
4 462

500

2 500
6. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 15 753 12 765 12 731
- közgyógyellátási kiadások megtérítése 799 - -
- terhességmegszakítás egyéni térítési díja 167 700 169
- terhességmegszakításhoz kapcsolódó központi költségvetési térítés 1 400 1 000 1 000
- baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítése 1 202 1 100 1 090
- késedelmi pótlék és rendbírság 11 196 9 665 9 413
- további bevételek 989 300 1 059
7. Kamat- és egyéb hozambevételek 352 50 159
8. Befektetések hozama tartalék bevonása - 535 535
9. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel - 500 15
10. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos - 1991-ben elmaradt - megtérítés
44

-

-
11. Alapok közötti elszámolások 54 664 56 794 56 726
- nyugdíjkiadások után átvett járulék 48 534 56 794 56 726
- egyösszegű átcsoportosítás a Nyugdíjbiztosítási Alaptól 6 130 - -
12. Működési célú bevételek 4 134 2 765 3 663
- a Nyugdíjbiztosítási Alaptól közös feladatra átvett összeg 2 121 1 500 1 500
- a központi költségvetés megtérítése 723 1 195 1 195
- az előző évi pénzmaradvány felhasználása 991 - 687
- egyéb működési célú bevétel 299 70 281
13. Az 1994. évi egészségügyi bérintézkedésre a központi költségvetésből biztosított forrás
5 400

-

-
14. Központi költségvetésből eü. intézményeknek energia-áremeléssel összefüggő kompenzációra  * 
-

882

882
Bevételek összesen  *  379 716 436 901 422 915

KIADÁSOK

Millió forintban
Megnevezés 1994. évi teljesítés 1995. évi előirányzat 1995. évi teljesítés
1. Természetbeni ellátások  *  241 424 271 294 275 730
- gyógyító-megelőző ellátások  *  169 426 193 182 191 022
- gyógyfürdő-szolgáltatás 799 600 1 214
- anyatejellátás 138 160 140
- gyógyszertámogatás 61 572 67 702 69 977
- vérzékenység kezelése 786 800 799
- gyógyászati segédeszköz támogatás 7 289 7 500 10 808
- utazási költségtérítés 1 414 1 350 1 771
2. Pénzbeli ellátások 107 970 116 301 118 242
- korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások 57 771 69 616 68 147
- terhességi-gyermekágyi segély 8 262 10 200 8 904
- táppénz 40 833 34 835 39 805
- betegséggel kapcsolatos segélyek 428 750 679
- kártérítési járadék 677 900 708
3. Postaköltség és egyéb kiadások 1 007 674 1 127
4. Működésre fordított kiadások 10 538 10 348 11 246
- Egészségbiztosítási Alapot terhelő összeg 6 305 7 583 7 583
- Nyugdíjbiztosítási Alaptól közös feladatra átvett összegből 2 121 1 500 1 500
- központi költségvetésből átutalt megtérítésből  *  723 1 195 1 195
- az előző évi pénzmaradványból 991 - 687
- egyéb működési célú bevételből 299 70 281
- egészségügyi kockázatkezelő szolgáltatások működési költségvetésben elszámolt összege
99

-

-
5. Behajtás ösztönzése - 400 607
6. Informatikai fejlesztés - 500 500
7. Világbanki program hazai költsége - 407 201
8. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítás 25 3 9
9. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 369 450 363
10. Likviditási tartalék visszapótlása 3 569 - -
11. Alapok közötti elszámolások 32 931 36 524 37 116
- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átadott járulék 32 931 35 472 36 064
- egyösszegű átcsoportosítás a Nyugdíjbiztosítási Alap részére - 1 052 1 052
12. Hiányt fedező értékpapír kibocsátásával kapcsolatos kiadások 1 - -
Kiadások összesen  *  397 835 436 901 445 141
EGYENLEG -18 119 0 -22 226

4. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

A gyógyító-megelőző ellátás 1995. évi előirányzatai és kiadásai feladatonként A gyógyító-megelőző ellátás 1995. évi kiadásai jogcímek szerint
Millió forintban Millió forintban


Megnevezés


1994. évi tény


1995. évi elő
irányzat
1995. évi energiaár-ellentéte-lezés elő-
irányzat
1995. évi energiaár-ellentéte-lezés növelt előirányzat Az Önkor-mányzat évközi módosítása előirány-zat 1995.
évi módosított elő-
irányzat
1995.
évi teljesítés
Szintre-
hozott bázis teljesítése
1995.
évi
KJT teljesítés
Intéz
ményi
10% teljesítés
Nivelláció és
pályázat teljesítés
Stabilizá-
ciós intézke-
dések teljesítés
Energiaár-
kompenzá
ció teljesítés
1995.
évi teljesítés
I. Háziorvosi ellátás finanszírozása
- fix összeg 4 255 4 427 185 4 612 -45 4 567 4 470 4 285 185 4 470
- területi pótlék 381 381 381 0 381 381 381 381
- eseti ellátás díjazása 170 170 170 -2 168 179 179 179
- teljesítmény díjazása 13 063 13 719 13 719 47 13 766 13 852 13 197 655 13 852
- szélsőséges helyzetűek 165 165 165 -165 0 0 0 0
- felülvizsgáló orvosok díja 240 240 240 -240 0 0 0 0
Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen 18 274 19 102 185 19 287 -405 18 882 18 882 18 042 655 0 0 0 185 18 882
II. Feladatfinanszírozás
1. Egyéb alapellátás
- iskola-egészségügyi ellátás 563 593 6 599 0 599 589 563 20 6 589
- védőnői szolgálat 2 671 2 850 27 2 877 -33 2 844 2 843 2 684 132 27 2 843
- ügyeleti szolgálat 1 395 1 462 14 1 476 -18 1 458 1 456 1 381 61 14 1 456
- kiegészítő alapellátási feladat 286 299 3 302 -9 293 296 282 11 3 296
- fogorvosi szolgáltatás 5 478 4 970 56 5 026 176 5 202 5 207 5 609 151 -609 56 5 207
- munka-egészségügyi szolgálat 2 008 1 527 20 1 547 131 1 678 1 678 2 007 60 -409 20 1 678
- anya-, gyermek- és csecsemővédelem
599

627

6

633

-6

627

625

597

22

6

625
Egyéb alapellátás összesen 13 000 12 328 132 12 460 241 12 701 12 694 13 123 457 0 0 -1 018 132 12 694
2. Járóbeteg-szakellátás
- gyermekgyógyászati MSZ.SZ 35 40 40 -4 36 36 35 1 36
- nőgyógyászati MSZ.SZ 27 31 31 -5 26 28 27 1 28
- sportegészségügyi ellátás 143 79 1 80 8 88 88 144 3 -60 1 88
- nemibeteg-gondozás 428 507 2 509 -51 458 459 440 17 2 459
- tüdőgondozás 1 456 1 711 6 1 717 -169 1 548 1 548 1 482 60 6 1 548
- ideggyógyászati gondozás 800 936 3 939 -90 849 846 810 33 3 846
- onkológiai gondozás 417 481 2 483 -49 434 434 417 15 2 434
- alkohológiai és drogellátás 296 342 1 343 -32 311 310 300 9 1 310
Járóbeteg-szakellátás összesen 3 602 4 127 15 4 142 -392 3 750 3 749 3 655 139 0 0 -60 15 3 749
3. Vérellátás 2 448 954 10 964 0 964 959 867 0 87 5 959
4. Mentés, betegszállítás összesen 4 893 5 259 20 5 279 422 5 701 5 736 5 028 210 478 20 5 736
5. Egyéb
- új beruházás, rekonstrukció 657 1 001 3 1 004 -558 446 382 368 11 3 382
- rekonstrukció miatti kiesés 341 382 1 383 139 522 737 728 7 2 737
- E. raktár 29 30 30 0 15 29 28 1 29
- egyéb ellátás 66 472 1 473 23 496 546 498 13 35 546
Egyéb összesen 1 093 1 885 5 1 890 -396 1 479 1 694 1 622 32 35 0 0 5 1 694
Feladatfinanszírozás összesen 25 036 24 553 182 24 735 -125 24 595 24 832 24 295 838 600 0 -1 078 177 24 832
III. Feladat- + teljesítményfinanszírozott járóbeteg-szakellátás
1. Nőgyógyászati járóbeteg-szakellátás
- nőgyógyászati szakrendelés 971 1 123 4 1 127 2 1 129 1 122 980 40 98 4 1 122
- nőgyógyászati szakambulancia
476

542

2

544

5

549

550

486

14

48

2

550
Nőgyógyászati járóbeteg-szakellátás összesen
1 447

1 665

6

1 671

7

1 678

1 672

1 466

54

146

0

0

6

1 672
2. Egyéb járóbeteg-szakellátás
- egyéb járóbeteg-szakrendelés 16 373 19 395 68 19 463 -436 19 027 19 036 16 628 638 1 642 60 68 19 036
- egyéb járóbeteg-szakambulancia 4 297 5 278 18 5 296 -353 4 943 4 986 4 390 139 439 18 4 986
- speciális finanszírozású feladatok
2 728

3 318

11

3 329

646

3 975

3 967

3 233

11

301

411

11

3 967
Egyéb járóbeteg-szakellátás összesen
23 398

27 991

97

28 088

-143

27 945

27 989

24 251

788

2 382

411

60

97

27 989
Feladat- + teljesítményfinanszírozott járóbeteg-szakellátás összesen

24 845


29 656


103


29 759


-136


29 623


29 661


25 717


842


2 528


411


60


103


29 661
IV. Teljesítményfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátás
1. Aktív fekvőbeteg-ellátás
- aktív ellátás 83 470 98 456 346 98 802 -1 745 97 057 96 875 85 519 2 915 8 495 -400 346 96 875
- művesekezelés 2 559 3 058 11 3 069 765 3 834 3 796 3 268 9 254 254 11 3 796
- speciális finanszírozású feladat
2 609

3 536

11

3 547

60

3 607

3 497

2 998

10

294

184

11

3 497
Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen
88 638

105 050

368

105 418

-920

104 498

104 168

91 785

2 934

9 043

438
-400
368

104 168
2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás 10 690 11 337 44 11 381 37 11 418 11 520 10 938 368 1 031 -861 44 11 520
Teljesítményfinanszírozású fekvőbeteg-szakellátás összesen
99 328

116 387

412

116 799

-883

115 916

115 688

102 723

3 302

10 074

438

-1 261

412

115 688
KASSZÁK (I-IV.) 167 483 189 698 882 190 580 -1 549 189 016 189 063 170 777 5 637 13 202 849 -2 279 877 189 063
Célelőirányzatok
- hsz kieg. támogatás (vény) 165 165 339 339 339
- felülvizsgáló orvosok díja 228 228 0 0 0
- egészségügyi kockázatkezelő szolgáltatások
1 340

1 027

1 027

631

1 658

1 620

2 063

1 357

-1 800

1 620
- ifjúsági és szabadidősport 200 200 200 -200
- alkoholizmus primér prevenció
30

30

30

-30
- mentálhigiénés program 200 200 200 -200 0
- otthoni ápolás 173 145 145 -145
- újszerű eljárások és technikák bevezetése
100

100

0

0

0
- fejlesztési előirányzat 1 000 1 000 -1 000 0 0 0 0
Célelőirányzatok összesen 1 943 2 602 0 2 602 -451 2 151 1 959 2 402 0 0 1 357 -1 800 0 1 959
MINDÖSSZESEN 169 426 192 300 882 193 182 -2 000 191 182 191 022 173 179 5 637 13 202 2 206 -4 079 877 191 022

5. számú melléklet az 1996. évi CX. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1995. évi működési költségvetése végrehajtásának mérlege

BEVÉTELEK

Millió forintban

Cím

Alcím
Előir.
csop.-szám
Kiemelet előir.- szám
Címnév

Alcímnév
Előir. csop.-név
Kiemelet előirányzat neve
1995. évi előirányzat 1995. évi teljesítés
9 Központosított előirányzatok 11 655 12 554
1 Működés saját bevételei 70 281
2 Az Egészségbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz
7 583

7 583
3 A nem egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése
1 195

1 195
4 A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz 1 500 1 500
5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 687
6 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadásokra átvett pénzeszköz
407

201
7 Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz 500 500
8 Behajtás ösztönzés fedezete 400 607
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen 11 655 12 554

KIADÁSOK

Millió forintban

Cím

Alcím
Előir.
csop.-szám
Kiemelet előir.- szám
Címnév

Alcímnév
Előir. csop.-név
Kiemelet előirányzat neve
1995. évi előirányzat 1995. évi teljesítés
1 Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása 2 410 2 670
1 Egészségbiztosítási Önkormányzat 90 87
1 Működési költségvetés 90 87
1 Személyi juttatások 72 29
2 Társadalombiztosítási járulék 15 11
3 Dologi kiadások 3 13
4 Kockázatkezelésből átvett 34
2 Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2 320 2 583
1 Működési költségvetés 1 993 2 125
1 Személyi juttatások 777 724
2 Társadalombiztosítási járulék 313 296
3 Dologi kiadások 880 1 033
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 23 72
2 Felújítások 1 1
3 Felhalmozási kiadások 326 457
1 Egyéb intézményi beruházások 326 457
2 Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak 6 763 6 906
1 Működési költségvetés 6 523 6 443
1 Személyi juttatások 3 662 3 454
2 Társadalombiztosítási járulék 1 595 1 383
3 Dologi kiadások 1 263 1 600
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 3 6
2 Felújítások 138 175
3 Felhalmozási kiadások 102 288
1 Egyéb intézményi beruházások 102 288
3 Országos Orvosszakértői Intézet 548 592
1 Működési költségvetés 547 589
1 Személyi juttatások 342 371
2 Társadalombiztosítási járulék 150 154
3 Dologi kiadások 55 64
4 Pénzeszközátadás
2 Felújítások 1 1
3 Felhalmozási kiadások 2
1 Egyéb intézményi beruházások 2
9 Központosított előirányzatok 1 934 1 861
1 Központosított intézményi előirányzatok 1 027 1 195
1 Működési költségvetés 1 027 1 141
1 Személyi juttatások 704 756
2 Társadalombiztosítási járulék 291 331
3 Dologi kiadások 32 48
4 Pénzeszközátadás 6
2 Felújítások 1
3 Felhalmozási kiadások 53
1 Egyéb intézményi beruházások 53
2 Egészségbiztosítási célfeladatok 907 666
1 Informatikai fejlesztések 500 468
2 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások 407 198
Működési maradvány 525
  Vissza az oldal tetejére