Időállapot: közlönyállapot (1996.XII.18.)

1996. évi CXVII. törvény

a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló - módosított - 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: KTv.) 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bérpolitikai intézkedésre 15 873 millió forint céltartalékot kell képezni a VII. Miniszterelnökség fejezet, 10. cím, 2. alcímen. Az előirányzat a központi költségvetési szervek (kivéve a társadalombiztosítási önkormányzatok által finanszírozott intézményeket) közalkalmazottai illetmény-előmeneteli rendszerének módosításával, az 1992. július 1-jét megelőző munkaviszonyok beszámításával összefüggő; a fegyveres szervek hivatásos állományának, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal köztisztviselőinek, a költségvetési szerveknél a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján foglalkoztatottaknak, a normatív állami hozzájárulásban részesülő nem állami intézmények és a működésükhöz rendszeres központi költségvetési támogatásban részesülő, jogi személyiséggel rendelkező közgyűjtemények munkavállalóinak illetményemelésére; a bírák, ügyészek pótlékának növelésére; a központi költségvetési szférában 1350 millió forint rendkívüli közalkalmazotti keresetemelésre, valamint a minimálbér emelésére szolgál. A céltartalék magában foglalja az illetményemelésekhez kapcsolódó járulékokat és a központi költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos egyszeri kiadásokhoz történő hozzájárulást is. A céltartalékból kell fedezni a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 44. §-ának (1) és (3) bekezdésében felsorolt szerveknél foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének növelését is.”

2. § A KTv. 5. számú melléklete 17. kiemelt előirányzata „Bérpolitikai intézkedés” igénybevételének feltételei helyébe e törvény melléklete lép.

3. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Melléklet az 1996. évi CXVII. törvényhez

[5. számú melléklet az 1995. évi CXXI. törvényhez

Millió forintban
Kiemelt elő-
irány-
zat száma

Cél

Igénybevétel feltételei

Támogatási keret
„17. Bérpolitikai intézkedés A köztisztviselői alapilletmények, a közalkalmazotti illetményrendszer változásával, az 1992. július 1-jét megelőző nem közalkalmazotti munkaviszonyok beszámításával, továbbá a minimálbérrel összefüggő többletkiadásokra, valamint a közalkalmazotti körben 9050 millió forint - ezen belül legalább 1150 millió forint a szociális ágazat, 1996 decemberében legalább 3100 millió forint a közoktatási dolgozók részére - rendkívüli keresetemelésre szolgál. E törvény 23. §-a figyelembevételével a Belügyminisztérium a Munkaügyi Minisztériummal és a Pénzügyminisztériummal együttesen Útmutató kiadásával intézkedik az igény felméréséről és a támogatás folyósításáról.
15 000”

  Vissza az oldal tetejére