Időállapot: közlönyállapot (1996.XII.26.)

1996. évi CXXX. törvény

az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról * 

1. § Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 2. §-a a következő b) ponttal egészül ki:

(A törvény hatálya kiterjed)

b) az a) pontban felsorolt állatok körébe nem tartozó, minden egyéb állat gazdasági haszonszerzés céljából - külön jogszabályban meghatározott módon - történő tenyésztésére;”

2. § Az Átv. 2. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a jelölése c) pontra változik:

c) valamennyi - az a)-b) pontban megjelölt - állat tenyésztésével, tenyészállat és szaporítóanyag előállításával, forgalmazásával és felhasználásával foglalkozó természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra.”

3. § Az Átv. 49. §-a (1) bekezdésének a) pontja a következő 17. alponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap)

a) a földművelésügyi miniszter, hogy a törvény végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat, így különösen)

„17. a 2. § b) pontjában meghatározott állatok tenyésztési, törzskönyvezési szabályait”

(rendeletben határozza meg.)

4. § Az Átv. 49. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A jellemzően kedvtelési céllal tartott állatok esetében külön jogszabály a törvény előírásaitól eltérést engedélyezhet.”

5. § Ez a törvény a kihirdetéstől számított 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére