Időállapot: közlönyállapot (1996.III.8.)

18/1996. (III. 8.) OGY határozat

a Magyar Televízió Közalapítvány létrehozásáról * 

Az Országgyűlés

1. a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 53. §-ának (1) bekezdése, valamint a 140. §-a és a 141. §-a alapján létrehozza a Magyar Televízió Közalapítványt, melynek Alapító Okiratát e határozat melléklete tartalmazza;

2. felhatalmazza az Országgyűlés főtitkárát, hogy a közalapítvány bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló eljárásban az Alapítót képviselje.

Melléklet a 18/1996. (III. 8.) OGY határozathoz

Alapító Okirat

Az Országgyűlés - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. §-ának (1) bekezdése alapján, a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Tv.) 53. §-a (1) bekezdésében foglaltak végrehajtására - határozatlan időre

KÖZALAPÍTVÁNY

létrehozását határozta el a következő feltételek szerint:

1. A közalapítvány neve

Magyar Televízió Közalapítvány.

2. A közalapítvány székhelye

Budapest V., Szabadság tér 17.

3. A közalapítvány célja

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényben foglaltak szerint a szabad és független rádiózás és televíziózás, a véleménynyilvánítás szabadsága, a tájékoztatás függetlensége, kiegyensúlyozottsága és tárgyilagossága, a tájékozódás szabadsága, valamint az egyetemes és nemzeti kultúra támogatása, a vélemények és a kultúra sokszínűségének érvényre juttatása érdekében az Alkotmány 61. §-ával összhangban a Magyar Televízió, mint közszolgálati rádió függetlenségének s ezzel egyidejűleg társadalmi felügyeletének biztosítása.

E cél érdekében a Magyar Televízió az állam tulajdonából a közalapítvány tulajdonába kerül, s részvénytársaság formában működik tovább [Tv. 64. § (1)-(2) bek. és 141. § (1)-(2) bek.].

A közalapítvány alapvető feladata, hogy a Magyar Televízió, mint részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Televízió Rt.) tulajdonosaként gondoskodjék a közszolgálati műsorszolgáltatásnak a Tv.-ben meghatározott követelményei érvényesüléséről.

A közalapítvány gyakorolja a részvénytársaság vonatkozásában a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény (a továbbiakban: Gt.) 288-300. §-ában meghatározott alapítói, illetve részvényesi jogokat.

Nem jogosult azonban:

a) megváltoztatni a Magyar Televízió Rt. alapvető tevékenységi körét,

b) a Magyar Televízió Rt.-t megszüntetni, egyesíteni, szétválasztani, vagy más szervezeti formába átalakítani, továbbá az Rt. részvényeit elidegeníteni,

c) a Magyar Televízió Rt.-től vagyont vagy nyereséget (osztalékot) elvonni,

d) a Magyar Televízió műsorszerkezetét, továbbá műsorainak, illetve műsorszámainak tartalmát meghatározni,

e) a Magyar Televízió Rt. elnökének az általa gyakorolt munkáltatói jogkörökre nézve utasítást adni,

f) olyan kérdésben dönteni, amely a Tv. alapján más szerv vagy a Magyar Televízió Rt. elnökének hatáskörébe tartozik (Tv. 65. §).

4. A közalapítvány vagyona

4.1. A közalapítvány induló vagyona 15 millió forint.

4.2.1. A közalapítvány 1996. évi működési költségeire a Tv. 141. §-ának (7) bekezdése szerinti külön törvényben megállapított, a 4.1. pontban foglalt összeggel csökkentett költségvetési támogatás.

4.2.2. A közalapítvány további működési költségeire a Műsorszolgáltatási Alapból a Tv. 84. §-ának (2)-(3) bekezdése alapján folyósítandó összegek.

4.3. A közalapítvány törzsvagyonába kerül a Magyar Televízió költségvetési szerv jelenleg állami tulajdonban lévő teljes vagyona (ingók és ingatlanok, valamint vagyoni értékű jogok), amelynek átruházására a Tv. 141. §-ának (1) bekezdése szerinti időpontban kerül sor, és amelyből a közalapítvány megalapítja a Magyar Televízió Részvénytársaságot [Tv. 54. § (2) bek. b) és c) pont, 64. § (1) bek.]. A Részvénytársaság részvénye a közalapítvány kizárólagos tulajdonába kerül [Tv. 64. § (4) bek.].

4.4. A közalapítvány vagyonát növelő alapítványi befizetések (csatlakozások) [Tv. 60. § (1) bek. d) pont]. A közalapítványhoz bárki csatlakozhat, azonban a csatlakozás elfogadásához a kezelő szerv jóváhagyása szükséges.

4.5. A közalapítvány vagyonának hozadéka [Tv. 60. § (1) bek. c) pont].

4.6. A közalapítvány gazdálkodására vonatkozó szabályokat az Alapító Okirat 1. számú melléklete tartalmazza.

5. A közalapítvány kezelő szerve: a Kuratórium.

A Kuratórium az Országgyűlés által választott tagokból alakult elnökségből, illetőleg a Tv.-ben meghatározott szervezetek által delegált tagokból áll [Tv. 55. § (1)-(2) bek.]. A Kuratórium, illetve annak elnöksége a 6., illetve a 7. pontok szerinti megosztásban látják el a kezelő szerv hatáskörét. Az elnökség tagjai, illetve a delegált tagok számát a Tv. 55-56. §-ai határozzák meg.

5.1. A Kuratórium elnökségének névsorát az Alapító Okirat 2. számú melléklete tartalmazza.

5.2. A Kuratórium delegált tagjai névjegyzékét a Tv. 57. §-a szerinti eljárást követően az Alapító Okirat 2/A. számú mellékleteként a Magyar Közlöny közli.

6. A Kuratórium feladat- és jogköre

6.1. A közalapítvány általános működése keretében:

a) a közalapítvány szervezeti és működési szabályzatának megállapítása és módosítása;

b) a közalapítvány éves gazdálkodási tervének elfogadása és mérlegének megállapítása;

c) a javaslattétel az Országos Rádió és Televízió Testületnek (a továbbiakban: Testület) az üzemben tartási díjbevétel növelése érdekében;

d) javaslattétel az Országgyűlés illetékes bizottságának az állami költségvetési támogatás, céltámogatás kezdeményezésére [Tv. 59. § (1) bek. b)-d)].

6.2. A Magyar Televízió Rt. működésének körében:

a) a Magyar Televízió Rt. Alapító Okiratának megállapítása, módosítása, annak a Magyar Közlönyben történő közzététele [Tv. 66. § (1) bek. a) pont];

b) a Magyar Televízió Rt. igazgatóságának jogkörét ellátó elnök megválasztása, a megbízatás egyszeri meghosszabbítása [Tv. 66. § (1) bek. b) pont, 67. § (1) bek.];

c) a Magyar Televízió Rt. elnöke visszahívásának kezdeményezése [Tv. 66. § (1) bek. d) pont];

d) a Magyar Televízió Rt. elnöke által alkalmazott alelnök(ök) megbízásának megtiltása, az alelnök(ök) megbízása visszavonásának megtiltása - a részvénytársaság elnöke intézkedését követő kuratóriumi ülésen [Tv. 66. § (1) bek. c) pont];

e) a Magyar Televízió Rt. elnökének visszahívása [Tv. 66. § (1) bek. c) pont];

f) a Magyar Televízió függetlenségének védelme [Tv. 66. § (1) bek. e) pont];

g) a közszolgálati műsorszolgáltatási szabályzat jóváhagyása a Testület egyetértésével; a szabályzatnak a Művelődési Közlönyben történő közzététele, a szabályzat követelményeinek érvényre juttatása, érvényesülésének évenkénti értékelése [Tv. 66. § (1) bek. f) pont];

h) az archiválás rendjéről szóló szabályzat jóváhagyása, a Testülettel egyetértésben [Tv. 66. § (1) bek. g) pont];

i) a Magyar Televízió Rt. elnöke pályázatban foglalt célkitűzései megvalósításának évenkénti értékelése [Tv. 66. § (1) bek. h) pont];

j) a Magyar Televízió alaptőkéjének felemelése, leszállítása [Tv. 66. § (1) bek. i) pont];

k) az éves gazdálkodási és pénzügyi terv (üzleti terv) elveinek és fő összegeinek a jóváhagyása [Tv. 66. § (1) bek. j) pont];

l) az évi adásidő jóváhagyása, módosításának engedélyezése [Tv. 66. § (1) bek. k) pont];

m) az új, magyarországi gyártású műsorszolgáltatásban felhasználásra kerülő mozgóképes alkotásokra fordítandó pénzösszegek meghatározása, a külső gyártás arányaira is kiterjedően [Tv. 66. § (1) bek. l) pont];

n) a mérleg és az eredménykimutatás jóváhagyása [Tv. 66. § (1) bek. m) pont];

o) a Magyar Televízió Rt. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása, visszahívása, a Gt. 13. §-ában foglaltakra figyelemmel [Tv. 66. § bek. n) pont], továbbá a Gt. 13. §-a szerinti felügyelő bizottsági tag választási szabályzatának jóváhagyása, és az ennek alapján megválasztott felügyelő bizottsági tag személyének tudomásul vétele;

p) a könyvvizsgáló megválasztása, megbízatásának felmondása [Tv. 66. § (1) bek. o) pont];

q) a Testület által működtetett műsorfigyelő és elemző szolgálat vizsgálati szempontjaira javaslatok megtétele [Tv. 41. § (1) bek. d) pont];

r) vélemény nyilvánítása a Tv. 132. §-ának (4) bekezdése, illetve a 133. §-a alapján a műsorterjesztési lehetőségek kérdésében;

s) vélemény nyilvánítása a Magyar Televízió Rt. körzeti és helyi műsorszolgáltatásai kérdéseiben.

7. Az elnökség feladat- és jogköre

7.1. A közalapítvány általános működésének keretében:

- a közalapítvány vagyonával történő gazdálkodási feladatok ellátása [Tv. 59. § (2) bek.];

- döntés a közalapítványhoz történő csatlakozás elfogadásáról.

7.2. A Magyar Televízió Rt. működése körében:

a) a Magyar Televízió Rt. elnöki tisztségére nyilvános pályázati felhívás kiírása, a pályázat elbírálása, az elnök díjazásának megállapítása; az első pályázati felhívást az elnökség megválasztását követő harminc napon belül köteles kiírni [Tv. 66. § (2) bek. a) pont és 140. § (3) bek.];

b) javaslattétel az elnök megválasztására, vagy új pályázat kiírására; javaslat az elnök visszahívására, illetve az elnöki megbízatás pályázat kiírása nélküli egyszeri meghosszabbítására [Tv. 66. § (2) bek. b) pont];

c) a Magyar Televízió Rt. gazdálkodásának ellenőrzése [Tv. 66. § (2) bek. c) pont];

da) egymilliárd forintnál vagy a tervezett éves forgalom tíz százalékánál magasabb értékű szerződésekhez előzetes tárgyalási felhatalmazás megadása [Tv. 66. § (2) bek. da) pont],

db) hitelfelvétel, illetve háromszázmillió forintnál vagy a tervezett éves forgalom három százalékánál nagyobb értékű szerződések előzetes jóváhagyása [Tv. 66. § (2) bek. db) pont];

dc) ingatlan-elidegenítés, illetve százmillió forint feletti vagyoni értékű jog elidegenítésének engedélyezése [Tv. 66. § (2) bek. dc) pont];

e) javaslattétel a felügyelő bizottsági tagok megválasztására és visszahívására, díjazásuk megállapítása [Tv. 66. § (2) bek. e) pont];

f) javaslattétel a könyvvizsgáló megbízására és megbízásának felmondására, díjazásának megállapítása [Tv. 66. § (2) bek. f) pont];

g) a közszolgálati műsorszolgáltatási szabályzat érvényesülésének ellenőrzése, a Kuratórium éves értékelésének előkészítése [Tv. 66. § (2) bek. g) pont];

h) a Magyar Televízió Rt. elnöke pályázatában foglalt célkitűzések megvalósításának folyamatos ellenőrzése, a Kuratórium éves értékelésének előkészítése [Tv. 66. § (2) bek. h) pont].

7.3. Minden olyan egyéb kezelői jogkör, amelyet a Tv., az Alapító Okirat vagy szervezeti és működési szabályzat nem utal a Kuratórium hatáskörébe.

8. A Kuratórium és az elnökség működése

8.1. A Kuratórium, illetve az elnökség a feladatai ellátásához szükséges gyakorisággal, de a Kuratórium legalább negyedévente, az elnökség legalább havonta ülésezik. Az ülést a Kuratórium (elnökség) elnöke - akadályoztatása esetén elnökhelyettese - hívja össze akkor is, ha az közgyűlési ügyekben kíván dönteni. Ezekhez a napirendi pontokhoz a Magyar Televízió Rt. elnökét meg kell hívni. A Kuratórium elnöke köteles a Kuratórium (elnökség) rendkívüli ülését a Kuratórium (elnökség) tagjai többségének a napirend megjelölésével előterjesztett kérésére nyolc napon belüli időpontra összehívni. Ennek elmulasztása esetén a kezdeményezők együttesen jogosultak a rendkívüli ülés összehívására.

8.2. A Kuratórium tagjainak (ideértve az elnökség tagjait, az elnököt és az elnökhelyettest is) szavazati joga egyenlő.

8.3. Az ülés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele és az elnök vagy az elnökhelyettes jelen van. A határozat meghozatalához a jelenlévők többségének szavazata szükséges. A Magyar Televízió Rt. elnöke megválasztásához, megbízatásának egyszeri meghosszabbításához azonban a kuratóriumi ülésen jelenlévők kétharmadának szavazata szükséges [6.2. b) pont].

8.4. Az összes kuratóriumi tag több mint fele tehet javaslatot a Magyar Televízió Rt. elnöke visszahívására [6.2. c) pont]. A 8.3. pontban foglaltaktól eltérően az összes tag kétharmadának szavazatával hozható döntés a Magyar Televízió Rt. elnöke visszahívásáról, illetve az alelnök(ök) megbízásának vagy megbízatása visszavonásának megtiltásáról [6.2. e) és d) pont], valamint az elnökségi ülésen a 7.2. b) pont szerinti ügyekben.

8.5. Az ülés napirendjét a Kuratórium elnöke - akadályoztatás esetén elnökhelyettese - állítja össze, és vezeti az ülést. A napirendre bármely tag írásban előzetesen javaslatot tehet, amelynek napirendre vételéről az ülés határoz.

8.6. Megszűnik az elnökség megbízatása, ha a 7.2. b) pont alapján nem tud az összes tag kétharmados többségével javaslatot tenni a Magyar Televízió Rt. elnökének személyére, és ugyanilyen szavazataránnyal új pályázat kiírásáról sem tud dönteni a pályázat beadási határidejétől számított harminc napon belül [Tv. 61. § (1)-(6) bek.].

9. A Kuratórium hivatali szervezete

A Kuratórium ügyintéző, ügykezelő és ügyviteli teendőit a Titkárság látja el [Tv. 61. § (7) bek.], amely segíti az Ellenőrző Testület működését is. A Titkárságon legfeljebb öt teljes munkaidejű munkatárs és egy vezető alkalmazható. A munkáltatói jogkört a vezető tekintetében a Kuratórium elnöke, a munkatársak felett a Titkárság vezetője gyakorolja. A Titkárság szervezetét és működését érintő további részleteket a közalapítvány szervezeti és működési szabályzatában kell rendezni.

10. A közalapítvány ellenőrző szervezete

A közalapítvány Kuratóriumának tevékenységét Ellenőrző Testület ellenőrzi [Tv. 62. § (1) bek.].

Az Ellenőrző Testület az Országgyűlés által választott elnökből és két tagból áll [Tv. 62. § (2) bek.]. Megbízatásuk ideje négy év. Az Ellenőrző Testület névsorát az Alapító Okirat 3. számú melléklete tartalmazza.

Az Ellenőrző Testület a kezelő szervtől tájékoztatást kérhet és az iratokba betekinthet. A kezelő szervre kötelező döntést nem hozhat. A kezelő szerv jogellenes döntései, illetve a közalapítvány gazdálkodásával kapcsolatos hiányosságok és az alapítványi célok megvalósítását sértő vagy veszélyeztető döntések esetében értesíti az Országgyűlés elnökét, illetve az Állami Számvevőszéket. A Kuratórium éves beszámolóját az Ellenőrző Testület véleményével kell az Országgyűlés elé terjeszteni [Tv. 62. § (4) bek.].

Az Ellenőrző Testület saját ügyrend és munkaterv alapján végzi tevékenységét.

11. A közalapítvány képviselete

A közalapítványt a Kuratórium elnöke vagy elnökhelyettese önállóan képviseli. A képviseletre, az aláírás jogosultságára és a banki aláírási joggyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a szervezeti és működési szabályzatban kell megállapítani.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. A közalapítvány tevékenységéről évente írásban beszámol az Alapítónak. Gazdálkodásának legfontosabb adatait a Művelődési Közlönyben köteles nyilvánosságra hozni [Tv. 62. § (4) bek. és a Ptk. 74/G. § (8) bek.].

12.2. Az elnökség tagjait az országgyűlési képviselők alapdíja száznegyven százalékának, az elnököt az alapdíj kétszáz százalékának, az elnökhelyettest az alapdíj száznyolcvan százalékának, az Ellenőrző Testület tagjait az alapdíj hetven százalékának, az Ellenőrző Testület elnökét az alapdíj száz százalékának megfelelő összegű díjazás illeti meg, továbbá költségtérítésre tarthatnak igényt. Költségtérítés a Kuratórium többi tagját is megilleti (Tv. 63. §).

12.3. A közalapítvány szervezetét és működését érintő, az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Tv., illetve a közalapítványokra irányadó általános jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezeknek és az Alapító Okiratnak a keretei között a Kuratórium az elnökség megalakulását követő négy hónapon belül köteles a közalapítvány működését részletesen meghatározó szervezeti és működési szabályzatot készíteni, és azt a Művelődési Közlönyben közzétenni.

12.4. A közalapítvány bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló eljárásban az Alapítót az Országgyűlés főtitkára képviseli [Tv. 140. § (4) bek.].

1. számú melléklet az Alapító Okirathoz

A Magyar Televízió Közalapítvány gazdálkodására vonatkozó szabályok

1. A Magyar Televízió Közalapítvány üzletszerű gazdasági tevékenységet nem végezhet, a Magyar Televízió Részvénytársaságon kívül más gazdasági társaságot vagy közhasznú társaságot nem alapíthat, ilyenekben részesedést nem szerezhet, alapítványt nem létesíthet [Tv. 60. § (3) bek.].

2. A közalapítvány a működési költségeit az üzemben tartási díjnak a Tv. szerint őt megillető hányadából, illetve az Alapító által a Tv. 84. §-ának (3) bekezdése alapján megállapított külön támogatásból fedezi. A működési előirányzatból elért megtakarítást a Magyar Televízió Rt. támogatására köteles fordítani [Tv. 60. § (4) bek. és 84. § (3) bek.].

3. A közalapítvány bevételei között megjelenő

a) sugárzási díj költségvetési átvállalása,

b) az üzemben tartási díj Magyar Televízió Rt.-re eső összege, valamint

c) egyébként a Magyar Televízió Rt. részére megállapított külön költségvetési támogatás,

d) az MTV2 műsorszolgáltatási jogosultságáért járó műsorszolgáltatási díjbevétel

címén befolyt bevételeket a közalapítvány

- az a) pont esetében a Magyar Televízió Rt.-t terhelő fizetési kötelezettség esedékességekor,

- a b)-d) pont esetében a folyósítást követően haladéktalanul

köteles a Magyar Televízió Rt. rendelkezésére bocsátani.

4. A közalapítvány a működési költség előirányzatának átmenetileg szabad pénzeszközeit - ha a futamidő ezt lehetővé teszi - kizárólag állam által garantált megtakarítási formákban kamatoztathatja.

5. A 3. pont szerinti átutalási intézkedések meghozatala az elnökség feladata.

2. számú melléklet az Alapító Okirathoz

A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma elnökségének névsora

Elnök:

Kovács András

Elnökhelyettes:

Kocsis L. Mihály

Tagok:

dr. Grezsa Ferenc

Kovács József

Rományi Béla

Szente Péter

Tellér Gyula

dr. Wessely Anna

2/A. számú melléklet az Alapító Okirathoz

A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma delegált tagjainak névsora

(A Magyar Közlönyben történő közzétételről az Országos Rádió és Televízió Testület gondoskodik.)

3. számú melléklet az Alapító Okirathoz

A Magyar Televízió Közalapítvány Ellenőrző Testületének névsora

Elnök:

dr. Kellermayer Miklós

Tagok:

dr. Simicska Lajos

Szirtes József


  Vissza az oldal tetejére