Időállapot: közlönyállapot (1996.III.8.)

19/1996. (III. 8.) OGY határozat

a Hungária Televízió Közalapítvány átalakításáról * 

Az Országgyűlés

1. a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 53. §-ának (1) bekezdése, valamint a 140. §-a és a 141. §-a alapján átalakítja a Hungária Televízió Közalapítványt, és módosítja annak Alapító Okiratát. Az Alapító Okirat módosítással egybeszerkesztett szövegét e határozat melléklete tartalmazza;

2. felhatalmazza az Országgyűlés főtitkárát, hogy a közalapítvány Alapító Okirata módosításával összefüggő bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló eljárásban az Alapítót képviselje.

Melléklet a 19/1996. (III. 8.) OGY határozathoz

Alapító Okirat

Az Országgyűlés - a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Tv.) 53. §-ának (1) bekezdésében foglaltak végrehajtásaként - a Hungária Televízió Közalapítványt - az Alapító Kormány kezdeményezésére - átalakítja, Alapító Okiratát módosítja. Az Alapító Okirat módosítással egybeszerkesztett szövegét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Az Alapítvány neve

HUNGÁRIA Televízió Közalapítvány,

HUNGÁRIA Television Foundation

2. A közalapítvány székhelye

1016 Budapest, Mészáros u. 48-54.

3. A közalapítvány célja

A Magyar Köztársaság Alkotmánya 6. §-ának (3) bekezdése megvalósítása érdekében televízióműsor sugárzása Közép- és Kelet-Európában, különösen az országon kívül élő magyarság számára. A műsorszolgáltatás szolgálja a magyar és az egyetemes szellemi és kulturális értékek közvetítését; a tárgyilagos Magyarország- és magyarság-kép kialakítását; a népek közötti és a nemzetközi kapcsolatok ápolását és erősítését; a magyar kisebbségek identitásának, anyanyelvének, kultúrájának megőrzését.

A felsorolt célokat az Alapítvány elsősorban az alábbi műsortípusok színvonalas elkészítésével (elkészíttetésével) és nyilvános közlésével éri el:

a) Magyarország és a világ politikai, gazdasági és kulturális életével, eseményeivel, a magyarságot érintő kérdésekkel foglalkozó, a tárgyilagos véleményalkotást segítő műsorok;

b) - a magyar nyelvi lét erősítését szolgáló,

- tájékoztató és szórakoztató,

- az eseményeket elemző és ezáltal tájékoztatást elősegítő,

- a magyarság vallási igényeinek kielégítését szolgáló,

- az irodalmi, művészeti alkotásokat és a kulturális értékeket bemutató,

- oktatási, különös figyelemmel a távoktatásra, képzési célú ismereteket közlő, illetőleg a műveltség gyarapítását elősegítő

műsorok. [Az 1048/1994. (VI. 27.) Korm. határozat melléklete szerinti Alapító Okirat 1-3. pontjai.]

Ezeket a célokat a közalapítvány a Duna Televízió Részvénytársaság (a továbbiakban: Duna Televízió Rt.) működtetésével valósítja meg, amely elsősorban a Magyar Köztársaság határain kívül élő magyarság számára nyújt - műholdas rendszerrel - közszolgálati műsorszolgáltatást. A közalapítvány tulajdonosként gondoskodik a közszolgálati műsorszolgáltatásnak a Tv.-ben meghatározott követelményei érvényesüléséről.

A közalapítvány gyakorolja a részvénytársaság vonatkozásában a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény (a továbbiakban: Gt.) 288-300. §-ában meghatározott alapítói, illetve részvényesi jogokat.

Nem jogosult azonban

3.1. megváltoztatni a Duna Televízió Rt. alapvető tevékenységi körét,

3.2. a Duna Televízió Rt.-t megszüntetni, egyesíteni, szétválasztani vagy más szervezeti formában átalakítani, továbbá az Rt. részvényeit (részvényét) elidegeníteni,

3.3. a Duna Televízió Rt.-től vagyont vagy nyereséget (osztalékot) elvonni,

3.4. a Duna Televízió műsorszerkezetét, továbbá műsorainak, illetve műsorszámainak tartalmát meghatározni,

3.5. a Duna Televízió Rt. elnökének az általa gyakorolt munkáltatói jogkörökre nézve utasítást adni,

3.6. olyan kérdésben dönteni, amely a Tv. alapján más szerv vagy a Duna Televízió Rt. elnökének hatáskörébe tartozik (Tv. 65. §).

4. A közalapítvány vagyona

4.1. A közalapítvány vagyona az átalakításkor meglévő vagyon, ebből törzsvagyonnak minősülnek a Duna Televízió Rt. alaptőkéjét megtestesítő részvényei, amelyek kizárólagos tulajdonosa a közalapítvány.

A közalapítvány vagyona továbbá:

4.2.1. A közalapítvány 1996. évi működési költségeire az 1996. évi költségvetésről szóló 1995. évi CXXI. törvényben megállapított támogatás, valamint a Tv. 141. §-ának (7) bekezdése szerinti külön törvényben megállapított költségvetési támogatás összege.

4.2.2. A közalapítvány további működési költségeire a Műsorszolgáltatási Alapból a Tv. 84. §-ának (2)-(3) bekezdései alapján folyósítandó összegek.

4.3. A közalapítvány vagyonát növelő alapítványi befizetések (csatlakozások) [Tv. 60. § (1) bek. d) pont]. A közalapítványhoz bárki csatlakozhat, azonban a csatlakozás elfogadásához a kezelő szerv jóváhagyása szükséges.

4.4. A közalapítvány vagyonának hozadéka [Tv. 60. § (1) bek. c) pont].

4.5. A közalapítvány gazdálkodására vonatkozó szabályokat az Alapító Okirat 1. számú melléklete tartalmazza.

5. A közalapítvány kezelő szerve: a Kuratórium.

A Kuratórium az Országgyűlés által választott tagokból alakult elnökségből, illetőleg a Tv.-ben meghatározott szervezetek által delegált tagokból áll [Tv. 55. § (1)-(2) bek.]. A Kuratórium, illetve annak elnöksége a 6., illetve a 7. pontok szerinti megosztásban látják el a kezelő szerv hatáskörét. Az elnökség tagjai, illetve a delegált tagok számát a Tv. 55-56. §-ai határozzák meg.

5.1. A Kuratórium megalakult elnökségének névsorát az Alapító Okirat 2. számú melléklete tartalmazza.

5.2. A Kuratórium delegált tagjai névjegyzékét a Tv. 57. §-a szerinti eljárást követően az Alapító Okirat 2/A. számú mellékleteként a Magyar Közlöny közli.

6. A Kuratórium feladat- és jogköre

6.1. A közalapítvány általános működése keretében:

a) a közalapítvány szervezeti és működési szabályzatának megállapítása és módosítása;

b) a közalapítvány éves gazdálkodási tervének elfogadása és mérlegének megállapítása;

c) a javaslattétel az Országos Rádió és Televízió Testületnek (a továbbiakban: Testület) az üzemben tartási díjbevétel növelése érdekében;

d) javaslattétel az Országgyűlés illetékes bizottságának az állami költségvetési támogatás, céltámogatás kezdeményezésére [Tv. 59. § (1) bek. b)-d) pont].

6.2. A Duna Televízió Rt. működésének körében:

a) a Duna Televízió Rt. Alapító Okiratának módosítása, annak a Magyar Közlönyben történő közzététele [Tv. 140. § (5) bek. és a 66. § (1) bek. a) pont];

b) a Duna Televízió Rt. igazgatóságának jogkörét ellátó elnök megválasztása, a megbízatás egyszeri meghosszabbítása [Tv. 66. § (1) bek. b) pont és 67. § (1) bek.];

c) a Duna Televízió Rt. elnöke visszahívásának kezdeményezése [Tv. 66. § (1) bek. d) pont];

d) a Duna Televízió Rt. elnöke által alkalmazott alelnök(ök) megbízásának megtiltása, az alelnök(ök) megbízása visszavonásának megtiltása, a részvénytársaság elnöke intézkedését követő kuratóriumi ülésen [Tv. 66. § (1) bek. c) pont];

e) a Duna Televízió Rt. elnökének visszahívása [Tv. 66. § (1) bek. c) pont];

f) a Duna Televízió függetlenségének védelme [Tv. 66. § (1) bek. e) pont];

g) a közszolgálati műsorszolgáltatási szabályzat jóváhagyása a Testület egyetértésével; a szabályzatnak a Művelődési Közlönyben történő közzététele, a szabályzat követelményeinek érvényre juttatása, érvényesülésének évenkénti értékelése [Tv. 66. § (1) bek. f) pont];

h) az archiválás rendjéről szóló szabályzat jóváhagyása, a Testülettel egyetértésben [Tv. 66. § (1) bek. g) pont];

i) a Duna Televízió Rt. elnöke pályázatban foglalt célkitűzései megvalósításának évenkénti értékelése [Tv. 66. § (1) bek. h) pont];

j) a Duna Televízió alaptőkéjének felemelése, leszállítása [Tv. 66. § (1) bek. i) pont];

k) az éves gazdálkodási és pénzügyi terv (üzleti terv) elveinek és fő összegeinek a jóváhagyása [Tv. 66. § (1) bek. j) pont];

l) az évi adásidő jóváhagyása, módosításának engedélyezése [Tv. 66. § (1) bek. k) pont];

m) az új magyarországi gyártású műsorszolgáltatásban felhasználásra kerülő mozgóképes alkotásokra fordítandó pénzösszegek meghatározása, a külső gyártás arányaira is kiterjedően [Tv. 66. § (1) bek. l) pont];

n) a mérleg és az eredménykimutatás jóváhagyása [Tv. 66. § (1) bek. m) pont];

o) a Duna Televízió Rt. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása, visszahívása, a Gt. 13. §-ában foglaltakra figyelemmel [Tv. 66. § (1) bek. n) pont]; továbbá a Gt. 13. §-a szerinti felügyelő bizottsági tag választási szabályzatának jóváhagyása és az ennek alapján megválasztott felügyelő bizottsági tag személyének tudomásul vétele;

p) a könyvvizsgáló megválasztása, megbízatásának felmondása [Tv. 66. § (1) bek. o) pont];

q) a Testület által működtetett műsorfigyelő és elemző szolgálat vizsgálati szempontjaira javaslatok megtétele [Tv. 41. § (1) bek. d) pont];

7. Az elnökség feladat- és jogköre

7.1. A közalapítvány általános működésének keretében:

- az elnökség a közalapítvány kezelőjének jogkörében gazdálkodik a közalapítvány vagyonával [Tv. 59. § (2) bek.];

- döntés a közalapítványhoz történő csatlakozás elfogadásáról.

7.2. A Duna Televízió Rt. működése körében:

a) a Duna Televízió Rt. elnöki tisztségére nyilvános pályázati felhívás kiírása, a pályázat elbírálása, az elnök díjazásának megállapítása; az első pályázati felhívást az elnökség a megválasztását követő harminc napon belül köteles kiírni [Tv. 66. § (2) bek. a) pont és 140. § (3) bek.];

b) javaslattétel az elnök megválasztására vagy új pályázat kiírására; javaslat az elnök visszahívására, illetve az elnöki megbízatás pályázat kiírása nélküli egyszeri meghosszabbítására [Tv. 66. § (2) bek. b) pont];

c) a Duna Televízió Rt. gazdálkodásának ellenőrzése [Tv. 66. § (2) bek. c) pont];

da) egymilliárd forintnál vagy a tervezett éves forgalom tíz százalékánál magasabb értékű szerződésekhez előzetes tárgyalási felhatalmazás megadása [Tv. 66. § (2) bek. da) pont];

db) hitelfelvétel, illetve háromszázmillió forintnál vagy a tervezett éves forgalom három százalékánál nagyobb értékű szerződések előzetes jóváhagyása [Tv. 66. § (2) bek. db) pont];

dc) ingatlan-elidegenítés, illetve százmillió forint feletti vagyoni értékű jog elidegenítésének engedélyezése [Tv. 66. § (2) bek. dc) pont];

e) javaslattétel a felügyelő bizottsági tagok megválasztására és visszahívására, díjazásuk megállapítása [Tv. 66. § (2) bek. e) pont];

f) javaslattétel a könyvvizsgáló megbízására és megbízásának felmondására, díjazásának megállapítása [Tv. 66. § (2) bek. f) pont];

g) a közszolgálati műsorszolgáltatási szabályzat érvényesülésének ellenőrzése, a Kuratórium éves értékelésének előkészítése [Tv. 66. § (2) bek. g) pont];

h) a Duna Televízió Rt. elnöke pályázatában foglalt célkitűzések megvalósításának folyamatos ellenőrzése, a Kuratórium éves értékelésének előkészítése [Tv. 66. § (2) bek. h) pont].

7.3. Minden olyan egyéb kezelői jogkör, amelyet a Tv., az Alapító Okirat vagy a szervezeti és működési szabályzat nem utal a Kuratórium hatáskörébe.

8. A Kuratórium és az elnökség működése

8.1. A Kuratórium, illetve az elnökség a feladatai ellátásához szükséges gyakorisággal, de a Kuratórium legalább negyedévente, az elnökség legalább havonta ülésezik. Az ülést a Kuratórium (elnökség) elnöke - akadályoztatása esetén elnökhelyettese - hívja össze akkor is, ha az közgyűlési ügyekben kíván dönteni. Ezekhez a napirendi pontokhoz a Duna Televízió Rt. elnökét meg kell hívni. A Kuratórium elnöke köteles a Kuratórium (elnökség) rendkívüli ülését a Kuratórium (elnökség) tagjai többségének a napirend megjelölésével előterjesztett kérésére nyolc napon belüli időpontra összehívni. Ennek elmulasztása esetén a kezdeményezők együttesen jogosultak a rendkívüli ülés összehívására.

8.2. A Kuratórium tagjainak (ideértve az elnökség tagjait, az elnököt és az elnökhelyettest is) szavazati joga egyenlő.

8.3. Az ülés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele és az elnök vagy az elnökhelyettes jelen van. A határozat meghozatalához a jelenlévők többségének szavazata szükséges. A Duna Televízió Rt. elnöke megválasztásához, megbízatásának egyszeri meghosszabbításához azonban a kuratóriumi ülésen jelenlévők kétharmadának szavazata szükséges [6.2. b) pont].

8.4. Az összes kuratóriumi tag több mint fele tehet javaslatot a Duna Televízió Rt. elnöke visszahívására [6.2. c) pont]. A 8.3. pontban foglaltaktól eltérően az összes tag kétharmadának szavazatával hozható döntés a Duna Televízió Rt. elnöke visszahívásáról, illetve az alelnök(ök) megbízásának vagy megbízatása visszavonásának megtiltásáról [6.2. e) és d) pont], valamint az elnökségi ülésen a 7.2. b) pont szerinti ügyekben.

8.5. Az ülés napirendjét a Kuratórium elnöke - akadályoztatás esetén elnökhelyettese - állítja össze, és vezeti az ülést. A napirendre bármely tag írásban előzetesen javaslatot tehet, amelynek napirendre vételéről az ülés határoz.

8.6. Megszűnik az elnökség megbízatása, ha a 7.2. b) pont alapján nem tud az összes tag kétharmados többségével javaslatot tenni a Duna Televízió Rt. elnökének személyére, és ugyanilyen szavazataránnyal új pályázat kiírásáról sem tud dönteni a pályázat beadási határidejétől számított harminc napon belül [Tv. 61. § (1)-(6) bek.].

9. A Kuratórium hivatali szervezete

A Kuratórium ügyintéző, ügykezelő és ügyviteli teendőit a Titkárság látja el [Tv. 61. § (7) bek.], amely segíti az Ellenőrző Testület működését is. A Titkárságon legfeljebb öt teljes munkaidejű munkatárs és egy vezető alkalmazható. A munkáltatói jogkört a vezető tekintetében a Kuratórium elnöke, a munkatársak felett a Titkárság vezetője gyakorolja. A Titkárság szervezetét és működését érintő további részleteket a közalapítvány szervezeti és működési szabályzatában kell rendezni.

10. A közalapítvány ellenőrző szervezete

A közalapítvány Kuratóriumának tevékenységét Ellenőrző Testület ellenőrzi [Tv. 62. § (1) bek.].

Az Ellenőrző Testület az Országgyűlés által választott elnökből és két tagból áll [Tv. 62. § (2) bek.].

Megbízatásuk ideje négy év. Az Ellenőrző Testület névsorát az Alapító Okirat 3. számú melléklete tartalmazza.

Az Ellenőrző Testület a kezelő szervtől tájékoztatást kérhet és az iratokba betekinthet. A kezelő szervre kötelező döntést nem hozhat. A kezelő szerv jogellenes döntései, illetve a közalapítvány gazdálkodásával kapcsolatos hiányosságok és az alapítványi célok megvalósítását sértő vagy veszélyeztető döntések esetében értesíti az Országgyűlés elnökét, illetve az Állami Számvevőszéket. A Kuratórium éves beszámolóját az Ellenőrző Testület véleményével kell az Országgyűlés elé terjeszteni [Tv. 62. § (4) bek.].

Az Ellenőrző Testület saját ügyrend és munkaterv alapján végzi tevékenységét.

11. A közalapítvány képviselete

A közalapítványt a Kuratórium elnöke vagy elnökhelyettese önállóan képviseli. A képviseletre, az aláírási jogosultságra és a banki aláírási jog gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a szervezeti és működési szabályzatban kell megállapítani.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. A közalapítvány határozatlan időtartamra jött létre [1048/1994. (VI. 27.) Korm. határozat mellékletének 8. pontja].

12.2. A közalapítvány tevékenységéről évente írásban beszámol az Alapítónak. Gazdálkodásának legfontosabb adatait a Művelődési Közlönyben köteles nyilvánosságra hozni [Tv. 62. § (4) bek. és a Ptk. 74/G. § (8) bek.].

12.3. Az elnökség tagjait az országgyűlési képviselők alapdíja száznegyven százalékának, az elnököt az alapdíj kétszáz százalékának, az elnökhelyettest az alapdíj száznyolcvan százalékának, az Ellenőrző Testület tagjait az alapdíj hetven százalékának, az Ellenőrző Testület elnökét az alapdíj száz százalékának megfelelő összegű díjazás illeti meg, továbbá költségtérítésre tarthatnak igényt. Költségtérítés a Kuratórium többi tagját is megilleti (Tv. 63. §).

12.4. A közalapítvány szervezetét és működését érintő, az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Tv., illetve a közalapítványokra irányadó általános jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezeknek és az Alapító Okiratnak a keretei között a Kuratórium az elnökség megalakulását követő négy hónapon belül köteles a közalapítvány működését részletesen meghatározó szervezeti és működési szabályzatot készíteni, és azt a Művelődési Közlönyben közzétenni.

12.5. A közalapítvány Alapító Okiratának módosításával összefüggő bírósági nyilvántartásba történő bejegyzési eljárásban az Alapítót az Országgyűlés főtitkára képviseli [Tv. 140. § (4) bek.].

1. számú melléklet az Alapító Okirathoz

A Hungária Televízió Közalapítvány gazdálkodására vonatkozó szabályok

1. A Hungária Televízió Közalapítvány üzletszerű gazdasági tevékenységet nem végezhet, a Duna Televízió Részvénytársaságon kívül más gazdasági társaságot vagy közhasznú társaságot nem alapíthat, ilyenekben részesedést nem szerezhet, alapítványt nem létesíthet [Tv. 60. § (3) bek.]. Meglévő ilyen tevékenységét (befektetéseit) az elnökség megalakulásától számított egy éven belül köteles felszámolni.

2. A közalapítvány a működési költségeit az üzemben tartási díjnak a Tv. szerint őt megillető hányadából, illetve az Alapító által a Tv. 84. §-ának (3) bekezdése alapján megállapított külön támogatásból fedezi. A működési előirányzatból elért megtakarítást a Duna Televízió Rt. támogatására köteles fordítani [Tv. 60. § (4) bek. és 84. § (3) bek.].

3. A közalapítvány bevételei között megjelenő

a) sugárzási díj költségvetési átvállalása,

b) az üzemben tartási díj Duna Televízió Rt.-re eső összege, valamint

c) egyébként a Duna Televízió Rt. részére megállapított külön költségvetési támogatás,

d) az MTV2 műsorszolgáltatási díjbevétel

címén befolyt bevételeket a közalapítvány

- az a) pont esetében a Duna Televíziót terhelő fizetési kötelezettség esedékességekor,

- a b)-d) pont esetében a folyósítást követően haladéktalanul

köteles a Duna Televízió rendelkezésére bocsátani.

4. A közalapítvány a működési költség előirányzatának átmenetileg szabad pénzeszközeit - ha a futamidő ezt lehetővé teszi - kizárólag állam által garantált megtakarítási formákban kamatoztathatja.

5. A 3. pont szerinti átutalási intézkedések meghozatala az elnökség feladata.

2. számú melléklet az Alapító Okirathoz

A Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma elnökségének névsora

Elnök:

Bíró Sándor

Elnökhelyettes:

Kovács K. Zoltán

Tagok:

Bárány Anzelme

dr. Csepeli György

Hamburger Mihály

Kisfalviné Ortutay Mária

dr. Kodolányi Gyula

Ördögh Szilveszter

2/A. számú melléklet az Alapító Okirathoz

A Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma delegált tagjainak névsora

(A Magyar Közlönyben történő közzétételről az Országos Rádió és Televízió Testület gondoskodik.)

3. számú melléklet az Alapító Okirathoz

A Hungária Televízió Közalapítvány Ellenőrző Testületének névsora

Elnök:

dr. Sándorfi György

Tagok:

Kocsis András

Szőcs Géza


  Vissza az oldal tetejére