Időállapot: közlönyállapot (1997.III.5.)

1997. évi IV. törvény

az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról * 

Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló, többször módosított 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv. tv.) a következők szerint módosul:

1. § A Priv. tv. 1. §-a kiegészül a következő (7) és (8) bekezdéssel:

„(7) Az ÁPV Rt. köteles olyan belső ellenőrzési rendszert kialakítani, amely biztosítja a privatizációs ügyletek lebonyolításának folyamatos ellenőrzését. Az ÁPV Rt. belső ellenőrzési szabályzatát - az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) véleményének figyelembevételével - a Kormány hagyja jóvá.

(8) A Kormány, illetőleg a részvényesi jogokat gyakorló privatizációért felelős miniszter e törvényben biztosított jogkörében a Magyar Állam nevében jár el.”

2. § (1) A Priv. tv. 5. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény hatálya alá tartozik)

„f) az állami vállalat, illetőleg az állam többségi tulajdonában álló gazdasági társaság tulajdonában lévő egyszemélyes társaság. Ezek privatizációjánál e törvény 27-34. §-ai szerint kell eljárni;”

(2) A Priv. tv. 5. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem tartozik e törvény hatálya alá)

„c) az állami tulajdonban lévő erdők, illetőleg az erdővel együtt önálló földrészletként nyilvántartott más művelési ágú vagy művelés alól kivett olyan terület, amely a törvény hatálybalépésekor az Állami Vagyonügynökség kezelésében állt vagy az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság vagyoni köréhez tartozott.”

3. § A Priv. tv. 28. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a bekezdés a következő h)-l) pontokkal egészül ki, illetőleg a (3) bekezdés a következők szerint módosul:

(Mellőzni lehet a versenyeztetést:)

„b) a több befektetőnél történő tőkepiaci jellegű zártkörű elhelyezés és tőzsdei értékesítésre adott megbízás esetén;

c) állami tulajdonon belüli vagy privatizáció előkészítését, illetőleg a tartós állami tulajdon biztosítékát célzó részvény, üzletrész vagy ingatlan értékarányos cseréje esetében;”

h) nyomvonal jellegű létesítmény és helyhez kötött egyéb közcélú létesítmény elhelyezése céljára szolgáló földterület elidegenítése esetében;

i) állami tulajdonban álló termőföld termőfölddel való értékarányos cseréje esetén;

j) ha az ÁPV Rt. két esetben nyilvános pályáztatást folytatott le, amely eredménytelenül zárult, ajánlat vagy megfelelő pályázó hiánya miatt;

k) az e törvény 35. §-ában meghatározott vagyonátadás esetében;

l) a telekalakításról szóló jogszabály szerinti telekalakítások végrehajtásához szükséges tulajdoni változásra vonatkozó megállapodás esetén.”

„(3) A már értékesített többségi részesedés után fennmaradó kisebbségi részesedéseket árveréssel, illetve nyilvános ajánlattétellel vagy zártkörű elhelyezéssel is lehet értékesíteni a 35. §-ban foglalt kivétellel.”

4. § A Priv. tv. 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3)-(6) bekezdések számozása (4)-(7) bekezdésekre módosul:

„(3) A pályázati felhívásban foglalt, a (2) bekezdésben felsorolt feltételek a pályázat eredményhirdetéséig vagy eredménytelennek nyilvánításáig nem módosíthatók.”

5. § A Priv. tv. „Az ajánlatok értékelése” címet követően a következő 31/A. §-sal egészül ki:

„31/A. § (1) A pályázatot eredményesnek kell nyilvánítani, ha a pályázati felhívásra a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő egy vagy több érvényes ajánlat érkezett.

(2) Ha a pályázati felhívásra nem nyújtottak be érvényes ajánlatot, vagy ha a benyújtott pályázatok egyike sem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, akkor a pályázatot eredménytelennek kell nyilvánítani, és az érintett társasági részesedés, illetve egyéb vagyon értékesítésére kilencven napon belül új pályázatot kell kiírni.

(3) A pályázatot az ÁPV Rt. Igazgatósága - kivételes esetben, ha az értékesítés jelentős vagyonvesztéssel járna - az igazgatósági tagok kétharmadának szavazatával elfogadott határozatával eredménytelennek nyilváníthatja.”

6. § A Priv. tv. 34. §-a kiegészül a következő (2) bekezdéssel, és a 34. § jelenlegi szövege (1) bekezdésre változik:

„(2) Az emlékeztetőt csatolni kell a 3. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartáshoz. Az emlékeztetőt bárki megtekintheti. Az (1) bekezdés alapján elkészített emlékeztetőt az ÁPV Rt. Igazgatósága köteles a privatizációs eljárás befejezését követően 30 napon belül egy eredeti példányban (az összes melléklettel együtt) az Országos Levéltárnál letétbe helyezni. Ezzel egyidejűleg a letétbe helyezések tényéről az ÁPV Rt. Igazgatóság elnöke félévente összesítő jelentésben tájékoztatja az Állami Számvevőszéket.”

7. § A Priv. tv. 38. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az e § hatálya alá eső készpénzes ajánlatokat az ÁPV Rt. a (2) bekezdésben megjelölt határidő leteltétől számított 60 napon belül köteles elbírálni. Több azonos ajánlat esetében az ajánlattevők között licitálási eljárást kell további 15 napon belül lebonyolítani, és a legmagasabb árat kínálóval kell az értékesítésre a szerződést megkötni.

(5) A 31. és 34. §-ok rendelkezéseit az e § szerinti készpénzes értékesítésnél is megfelelően figyelembe kell venni.”

8. § A Priv. tv. III. fejezete a következő 38/A. §-sal egészül ki:

„38/A. § (1) A 38-45. §-ban foglalt rendelkezések szerint kell értékesíteni azoknak a közép- és kisméretű gazdasági társaságoknak állami tulajdonban levő gazdasági részesedéseit is, amelyek

a) 1994-ben nem feleltek meg a 37. § (1) bekezdésében meghatározott ismérveknek, de 1995-ben saját tőkéjük 800 millió forint alatt volt, és 1995-ben teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóik létszáma éves átlagban az 500 főt nem haladta meg;

b) 1994-ben vagy 1995-ben megfelelt a 37. § (1) bekezdésében meghatározott ismérveknek, de az ÁPV Rt. Igazgatósága a 37. § (2) bekezdésében megfogalmazott felhatalmazás alapján a 38. § (1) bekezdésében meghatározott jegyzék 1995-ben esedékes közzétételét megelőzően kivont az egyszerűsített privatizáció köréből, és az e döntésnél figyelembe vett okok időközben megszűntek.

(2) Az ÁPV Rt. 1997. március 31-ig köteles a 38. §-ban meghatározott módon közzétenni azoknak az egyszerűsített privatizációra kerülő társaságoknak a jegyzékét, amelyek nem kerültek bele az 1995. szeptember 30-ig, illetve december 31-ig közzétett jegyzékbe.”

9. § A Priv. tv. 39. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A gazdasági társaság egyszerűsített privatizációjának megindításáról az ÁPV Rt.-nek a készpénzes értékesítés meghiúsulásáról szóló értesítésének kézhezvétele után - e törvény 27-34. §-ainak keretei között - a társaság igazgatósága, illetve ügyvezetője jogosult, illetve köteles dönteni, valamint megtenni a privatizáció előkészítéséhez szükséges intézkedéseket. A társaság igazgatósága nem alkalmazhatja a 27. § (3) bekezdésének e) és g) pontjait.”

10. § A Priv. tv. 45. §-ának jelenlegi rendelkezése (1) bekezdésre változik, egyidejűleg a § kiegészül a következő (2) bekezdéssel:

„(2) Ha az értékesítésre vonatkozó adásvételi szerződés a társaság jegyzéken történő meghirdetésétől számított 1 éven belül megkötésre kerül, akkor a készpénzbevétel 10%-a a társaságot illeti meg, amelyet alaptőkén (törzstőkén) felüli vagyonba kell helyezni. E vagyonrészt - egy éven belül - tőkeemelésre kell fordítani, és az így kibocsátásra kerülő társasági részesedéseket 50-50%-ban a társaság vezető tisztségviselői, illetve dolgozói térítés nélküli tulajdonszerzésére kell felhasználni.”

11. § A Priv. tv. a következő 69/A. §-sal egészül ki:

„Vegyes rendelkezések

69/A. § (1) Ha a kivásárló nem tesz eleget az 54. § (2) bekezdés szerinti vételi kötelezettségének, az ÁPV Rt. jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A felmondás a már kifizetett társasági részesedések tulajdonjogát nem érinti.

(2) Dolgozói részvények kibocsátásakor a névértéket kell vetítési alapnak tekinteni. A kibocsátás során a névérték legfeljebb 90%-áig adható kedvezmény.

(3) Az e törvény hatálya alá tartozó vagyon nem tartozik az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109/B. §-ában meghatározott kincstári vagyon körébe.

(4) Az ÁPV Rt. az 1989. évi XIII. törvény alapján átalakult vállalatok esetében a társaságok számára - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az 1989. évi XIII. törvény 21. §-ának (1) bekezdése szerint fizeti ki a 20% vételárrészt, amelyet a 21. §-ának (4) bekezdésében előírtak szerint kell felhasználni. Azt a társaságot, amely részére e bekezdés alapján a vételárrész 20%-a kifizetésre került, nem illeti meg az e törvény 45. §-ának (2) bekezdésében meghatározott 10%-os készpénzbevétel.

(5) Az ÁPV Rt. - kivételesen indokolt esetben, a Kormány döntése alapján - térítés nélkül adhat át állami ingatlan vagyont a helyi önkormányzat részére - annak illetékességi területén belül - foglalkoztatás- és szociálpolitikai célok megvalósításának elősegítése érdekében.”

12. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 3. §-ának (3) bekezdése, 44. §-ának (2) bekezdése, 54. §-ának (3) bekezdése, 57. §-ának (3) bekezdése, 70. §-a (4) bekezdésének második mondata és (5) bekezdése, 77. §-ának (4) bekezdése.


  Vissza az oldal tetejére