Időállapot: közlönyállapot (1997.IV.25.)

1997. évi XXIII. törvény

az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáról * 

1. § Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény (a továbbiakban: St. tv.) 5. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„5. § (1) A 3. § és a 4. § szerinti jogosult az ingatlan tulajdonjogát a következő, rá vonatkozó feltételek együttes fennállása esetén szerezheti meg:

a) a sportszervezet az ingatlant a KVI-vel (vagy jogelődjével) megkötött megállapodásban meghatározott mértékben - ennek hiányában a tényleges használat 1995. december 31-i állapota szerint - használja sportcélú tevékenységre;

b) a sportszervezet, illetve az önkormányzat vállalja, hogy a tulajdonszerzéstől számított legalább 15 évig az ingatlant sportcélra - elsősorban a tulajdonszerzésig gyakorolt sporttevékenység céljára -, illetve sportlétesítményként használja, hasznosítja;

c) a sportszervezetnek, illetve az önkormányzatnak nincs lejárt köztartozása, vagy köztartozását folyamatosan az előre meghatározott törlesztő részlettel teljesíti, ezt a tényt az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes fővárosi vagy megyei szerve által 60 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja.”

2. § E törvény a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

3. § Az a helyi önkormányzat, amely e törvény alapján az St. tv. 3. és 4. §-a szerint jogosulttá válik, tulajdonszerzési kérelmét a vagyonkezelő szervezethez e törvény hatálybalépésétől számított 90 napon belül nyújthatja be. A határidő jogvesztő.


  Vissza az oldal tetejére