Időállapot: közlönyállapot (1997.IV.29.)

1997. évi XXV. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a Mörbisch-Siegendorf összekötő út használatáról szóló, Mörbisch-ben, 1995. augusztus 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a Mörbisch-Siegendorf összekötő út használatáról szóló, Mörbisch-ben, 1995. augusztus 21-én aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

(Az Egyezmény megerősítéséről szóló okiratok kicserélése 1996. április 25-én megtörtént, és az Egyezmény 30 nappal ezután, 1996. május 25-én hatályba lépett.)

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Osztrák Szövetségi Kormány között
a Mörbisch-Siegendorf összekötő út használatáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány (a továbbiakban: Szerződő Felek) attól az óhajtól vezettetve, hogy a Mörbisch-Siegendorf összekötő út használatát biztosítsák, a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

A Mörbisch és Siegendorf községek közötti út a B4 és B5/4 határkövek között, Fertőrákos térségében négy szakaszon, 1214 méter hosszúságban a Magyar Köztársaság St. Margarethben és Siegendorf települések térségében 536 méter hosszúságban az Osztrák Köztársaság felségterületén halad. Ezen útszakasznak a megnevezése a továbbiakban „út”.

2. Cikk

(1) Az utat a magyar és az osztrák állampolgárok, valamint olyan harmadik ország állampolgárai használhatják, amely a két Szerződő Fél egyikében sem vízumköteles.

(2) Az út május 1. és szeptember 30. között 6.00 órától 22.00 óráig, március 1. és április 30. között, valamint október 1. és november 2. között 8.00 órától 22.00 óráig használható. November 3-tól február végéig az utat lezárják.

(3) Az út a mező- és erdőgazdálkodási tevékenység keretében a jelzett időszakon kívül is használható.

3. Cikk

(1) Az utat csak gyalogosok és kerékpárosok vehetik igénybe, hogy Mörbisch-ből Siegendorfba vagy Siegendorfból Mörbisch-be jussanak.

Mező- és erdőgazdálkodási tevékenység céljára az út járművekkel is igénybe vehető.

(2) Az út elhagyása azon a felségterületen lehetséges, ahonnan az igénybevétel kiindult.

(3) Az út idegen felségterületen fekvő része katonai célra a 6. Cikk (1) bekezdése kivételével nem vehető igénybe.

4. Cikk

(1) Az út 2. Cikk szerinti használata magában foglalja az út gyalogosan vagy közlekedési eszközökkel történő igénybevételét, személyes használatra és fogyasztásra szolgáló tárgyak és olyan munkaeszközök szállítását, amelyek a mező- és erdőgazdálkodási területek megműveléséhez szükségesek, továbbá e területről származó termékek szállítását.

(2) Az utat használó személyek a 3. Cikk (1) bekezdése szerint magukkal vitt árukat vámmentesen és egyéb be- és kiviteli adótól mentesen, be-, ki- és átviteli tilalmaktól és korlátozásoktól mentesen szállíthatják az idegen állam felségterületén keresztül.

5. Cikk

(1) Osztrák állampolgárok az utat érvényes vagy öt évnél nem régebben lejárt útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal vehetik igénybe.

(2) Magyar állampolgárok az utat érvényes útlevéllel vagy érvényes személyi igazolvánnyal vehetik igénybe.

(3) Harmadik ország állampolgárainak érvényes útlevéllel kell rendelkezniük az út igénybevételéhez.

6. Cikk

(1) A Szerződő Felek határforgalmat ellenőrző szervei szolgálati járműveikkel is közlekednek az úton, viselhetik egyenruhájukat és szolgálati rendfokozatukat, szolgálati fegyverüket, valamint szükséges szolgálati felszerelésüket magukkal vihetik. A 4. Cikk (2) bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell. Ez a szabály érvényes az osztrák szövetségi hadsereg kötelékébe tartozó azon személyekre, akik a polgári szervek felkérésére kisegítő szolgálatot teljesítenek, valamint a mentőszolgálat és a tűzoltóság kötelékébe tartozó személyekre.

(2) A határőrizet körébe tartozó hivatalos eljárás csak a saját állam felségterületén történhet.

7. Cikk

(1) A Magyar Fél hozzájárul, hogy az Osztrák Fél saját költségén kiépítse és karbantartsa az utat.

(2) Az út építéséhez, karbantartásához szükséges járművek, eszközök és anyagok be-, ki- és átszállítására értelemszerűen a 4. Cikk előírásai érvényesek. Ezek a járművek és eszközök az építőmunka idején az úton maradhatnak.

8. Cikk

(1) Az Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket a Győri Határkerület Parancsnokság és a Győr-Moson-Sopron Megyei Vám- és Pénzügyőrség, valamint Burgenland Szövetségi Tartomány Biztonsági Igazgatósága, Bécs, Alsó-Ausztria és Burgenland Tartományi Pénzügyi Igazgatósága közvetlenül rendezi.

(2) Az út kiépítésének és karbantartásának kérdéseit Győr-Moson-Sopron megye és Burgenland Tartomány közvetlenül rendezi.

9. Cikk

Az Egyezmény alkalmazását bármelyik Szerződő Fél felfüggesztheti nemzetbiztonsági vagy más kényszerítő közérdekből. A felfüggesztésről a másik Szerződő Felet haladéktalanul diplomáciai úton értesíteni kell.

10. Cikk

(1) Az Egyezmény azon napot követő 30. napon lép hatályba, amelyen mindkét Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton tájékoztatta egymást a hatálybalépésre vonatkozó belső jogi előírások teljesítéséről.

(2) Az Egyezmény határozatlan időre szól. Az Egyezményt a Szerződő Felek bármelyike írásban, diplomáciai úton bármikor, hat hónapos határidő fenntartásával felmondhatja.

(3) Az Egyezmény felmondása esetén a felmondó Szerződő Fél a másik Szerződő Félnek megtéríti az út kiépítésének igazolt költségeit.

(4) Ezen Egyezmény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a Mörbisch-Siegendorf földút Fertőrákos térségében haladó szakaszának osztrák állampolgárok által történő használatáról 1973. évi március hó 29. napján kötött Egyezmény a mellékletével együtt hatályát veszti.

Ennek hiteléül a kellően felhatalmazott személyek ezt az Egyezményt aláírták.

Készült Mörbisch-ben, 1995. augusztus hó 21. napján, két eredeti példányban, mindegyik magyar és német nyelven.

Mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1996. május 25. napjától kell alkalmazni.

(2) E törvény hatálybalépésével egy időben a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a Mörbisch-Siegendorf földút Fertőrákos térségében húzódó szakaszainak osztrák állampolgárok által történő használatáról Budapesten, 1973. március 29-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 25/1973. (IX. 30.) MT rendelet hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére