Időállapot: közlönyállapot (1997.V.16.)

1997. évi XXXIV. törvény

az országgyűlési biztosok jogállásával összefüggésben egyes törvények módosításáról * 

Az Országgyűlés az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének, valamint a külön biztosok jogállásának megfelelő rendezése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 6. §-ának (1) bekezdése a következő új i) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi i)-u) pontok jelölése j)-v) pontra változik:

[6. § (1) Feladat- és hatáskörében minősítésre jogosult]

i) az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és általános helyettese, valamint a külön biztosok,”

2. § A külföldre utazásról és az útlevélről szóló 1989. évi XXVIII. törvény 6. §-a (1) bekezdésének (Diplomata útlevélre jogosultak) a) pontja kiegészül „az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és általános helyettese, valamint a külön biztosok” szöveggel.

3. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 137. §-a 1. pontjának f) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

(1. hivatalos személy:)

f) az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és általános helyettese, valamint a külön biztosok,”

4. § Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az országgyűlési biztos és a külön biztos díjazása megegyezik a miniszterek, az országgyűlési biztos általános helyettesének díjazása pedig az államtitkárok mindenkori díjazásával, azzal az eltéréssel, hogy a vezetői illetménypótlék mértéke az országgyűlési biztos és a külön biztos esetében a miniszteri, az országgyűlési biztos általános helyettese esetében az államtitkári vezetői illetménypótlék másfélszerese. Egyebekben az országgyűlési biztos és a külön biztos a minisztert, az országgyűlési biztos általános helyettese pedig a közigazgatási államtitkárt megillető juttatásokra jogosult.”

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 4. § rendelkezéseit 1997. január 1. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére