Időállapot: közlönyállapot (1997.VI.20.)

1997. évi LII. törvény

az Egyetemes Postaegyesület 1964. évi július hó 10. napján, Bécsben aláírt Alapokmányának kihirdetéséről rendelkező 1967. évi 26. törvényerejű rendelet módosításáról * 

Az Egyetemes Postaegyesület 1964. évi július hó 10. napján, Bécsben aláírt Alapokmánya kihirdetéséről rendelkező 1967. évi 26. törvényerejű rendeletnek (a továbbiakban: Ao.) a Washingtonban, 1989. december hó 14-én elfogadott 4. Pótjegyzőkönyvvel történő módosítására az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § Az Ao. 2. §-ának első mondata helyébe a következő mondat lép:

„Az 1. §-ban meghatározott, Pótjegyzőkönyvekkel módosított Alapokmány magyar fordítása a következő:”

2. § Az Ao. 2. §-ában az Egyezmény 7. Cikke helyébe a következő cikk lép:

„7. Cikk

Pénzegység

Az Egyesület okirataiban használt pénzegység a Nemzetközi Valuta Alap elszámolási egysége.”

3. § Az Egyezmény 11. és 12. Cikke helyébe a következő cikkek lépnek:

„11. Cikk

Az Egyesülethez csatlakozás vagy felvétel. Eljárás

1. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének bármely tagja csatlakozhat az Egyesülethez.

2. Minden szuverén ország, amely nem tagja az Egyesült Nemzetek Szervezetének, kérheti az Egyetemes Postaegyesületbe tagként való felvételét.

3. Az Egyesülethez való csatlakozásnak vagy felvételi kérelemnek az Egyesület Alapokmányához és kötelező okirataihoz való kifejezett csatlakozási nyilatkozatot kell tartalmaznia. A nyilatkozatot az érdekelt országnak a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójához kell intéznie, aki az esetnek megfelelően értesítést küld szét a csatlakozásról, vagy kikéri a tagországok véleményét a felvételi kérelem ügyében.

4. Azt az országot, amely nem tagja az Egyesült Nemzetek Szervezetének, felvett tagnak kell tekinteni, ha kérelmét az Egyesület tagországainak legalább kétharmada jóváhagyja. A tagországok közül azokat, amelyek négy hónapon belül nem válaszolnak, úgy kell tekinteni, mintha a szavazástól tartózkodtak volna.

5. A csatlakozásról vagy a tagként való felvételről a Nemzetközi Iroda vezérigazgatója értesíti a tagországok kormányait. A tagság az értesítés keltétől számít.

12. Cikk

Az Egyesületből való kiválás. Eljárás

1. Minden tagországnak joga van az Egyesületből kiválni oly módon, hogy az érdekelt ország kormánya az Alapokmány felmondásáról a Nemzetközi Iroda vezérigazgatóját és ennek útján a tagországok kormányait értesíti.

2. Az Egyesületből való kiválás attól a naptól számított egy év múlva lép érvénybe, amelyen az 1. bekezdésben meghatározott felmondás a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójához beérkezik.”

4. § Az Egyezmény 21., 22. és 23. Cikkei helyébe a következő cikkek lépnek:

„21. Cikk

Az Egyesület kiadásai

A tagországok hozzájárulásai

1. Mindegyik kongresszus megállapítja azt a legnagyobb összeget, amelyet elérhetnek:

a) az Egyesület kiadásai évenként,

b) a következő kongresszus összehívásával kapcsolatos költségek.

2. Az 1. bekezdésben meghatározott kiadások legnagyobb összege túlléphető, ha a körülmények ezt megkövetelik, az Általános Szabályzat erre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével.

3. Az Egyesület kiadásait - beleértve esetleg a 2. bekezdésben meghatározott kiadásokat is - az Egyesület tagországai közösen viselik.

E célból mindegyik tagország kiválasztja azt a hozzájárulási osztályt, amelybe besorolását kívánja. A hozzájárulási osztályokat az Általános Szabályzat rögzíti.

4. A 11. Cikk alapján az Egyesülethez való csatlakozás vagy felvétel esetében az érdekelt ország szabadon választja meg azt a hozzájárulási osztályt, amelybe az Egyesület kiadásainak megosztása szempontjából besorolását kívánja.

22. Cikk

Az Egyesület okiratai

1. Az Alapokmány az Egyesület alapokirata, amely az Egyesület szervezeti szabályait tartalmazza.

2. Az Általános Szabályzat azokat a rendelkezéseket foglalja magában, amelyek az Alapokmány alkalmazását és az Egyesület működését biztosítják, amely minden tagországra nézve kötelező.

3. Az Egyetemes Postaegyezmény és Végrehajtási Szabályzata a nemzetközi postaszolgálatra vonatkozó közös szabályokat és a levélpostára vonatkozó rendelkezéseket foglalja magába. Ezek az okiratok minden tagországra kötelezőek.

4. Az Egyesület Megállapodásai és ezek Végrehajtási Szabályzatai szabályozzák a levélpostai szolgálat kivételével a többi szolgálatot azok között a tagországok között, amelyek elfogadták és csak ezekre az országokra kötelezőek.

5. A Végrehajtási Szabályzatokat, amelyek az Egyezmény és a Megállapodások végrehajtására szükséges intézkedéseket tartalmazzák, a Végrehajtó Tanács állapítja meg, a kongresszus által hozott döntések figyelembevételével.

6. Az Egyesületnek a 3., a 4. és 5. bekezdésben meghatározott okirataihoz csatolt esetleges Zárójegyzőkönyvek az ezekre az okiratokra vonatkozó fenntartásokat tartalmazzák.

23. Cikk

Az Egyesület okiratainak alkalmazása azokra a területekre, amelyeknek nemzetközi kapcsolatait valamelyik tagország biztosítja

1. Minden ország bármikor kijelentheti, hogy az Egyesület okiratainak részéről történő elfogadása kiterjed valamennyi olyan területre, amelynek nemzetközi kapcsolatait biztosítja, vagy ezek közül csak egyesekre.

2. Az 1. bekezdésben előírt nyilatkozatot a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójának kell megküldeni.

3. Minden tagország a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójának bármikor bejelentést küldhet, amelybe lemond az Egyesület okiratainak alkalmazásáról azokra a területekre, amelyekre nézve az 1. bekezdés szerinti nyilatkozatot tette. Ez a bejelentés egy évvel a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójához való beérkezésének napja után lép hatályba.

4. Az 1-3. bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat és bejelentéseket a Nemzetközi Iroda vezérigazgatója közli a tagországokkal.

5. Az 1-4. bekezdés nem vonatkozik azokra a területekre, amelyek egyesületi tagsággal rendelkeznek ugyan, de amelyeknek a nemzetközi kapcsolatait egy tagország biztosítja.”

5. § Az Egyezmény 25. és 26. Cikkei helyébe a következő Cikkek lépnek:

„25. Cikk

Az Egyesület okiratainak aláírása, megerősítése és egyéb jóváhagyási módjai

1. Az Egyesület kongresszus által kidolgozott okiratait a tagországok meghatalmazottai írják alá.

2. A Végrehajtási Szabályzatokat a Végrehajtó Tanács elnöke és főtitkára hitelesíti.

3. Az Alapokmányt az aláíró országoknak mielőbb meg kell erősíteniük.

4. Az Alapokmányon kívül az Egyesület többi okiratainak jóváhagyása minden aláíró ország törvényes rendelkezései szerint történik.

5. Ha egy ország nem erősíti meg az Alapokmányt, vagy nem hagyja jóvá az általa aláírt többi okiratot, az Alapokmány és a többi okirat változatlanul érvényes azokra az országokra nézve, amelyek azokat megerősítették, illetőleg jóváhagyták.

26. Cikk

Az Egyesület okiratai megerősítésének és egyéb jóváhagyási módjainak közlése

Az Alapokmányt és az Alapokmány Pótjegyzőkönyveit megerősítő és esetleg az Egyesület többi okiratait jóváhagyó okiratokat a legrövidebb időn belül letétbe kell helyezni a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójánál, aki e letétbe helyezésekről értesítést küld a tagországok kormányainak.”

6. § Az Egyezmény 33. Cikke után az Egyezmény a következő 33/A. Cikkel egészül ki:

„33/A. Cikk

Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányára vonatkozó Pótjegyzőkönyv hatálybalépése és érvényességének időtartama

Az Alapokiratot módosító 4. számú Pótjegyzőkönyvben foglaltak 1991. január 1-jén lépnek hatályba.

Ennek hiteléül a tagországok kormányainak Meghatalmazottai felvették ezt a Pótjegyzőkönyvet, amely ugyanolyan erejű és érvényű, mintha rendelkezéseit magának az Alapokmánynak a szövegébe vették volna fel, és ezt aláírták egy példányban, amelyet a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójánál helyeztek letétbe. A kongresszust rendező kormány országa erről mindegyik félnek másolatot küld.

Kelt Washingtonban, 1989. december hó 14-én.

(Aláírások)”

7. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1991. január 1-jétől kell alkalmazni, egyidejűleg az Ao.-ból az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányának Zárójegyzőkönyve, az Egyetemes Postaegyesület Általános Szabályzata, az Egyetemes Postaegyesület Általános Szabályzatának Zárójegyzőkönyve hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére