Időállapot: közlönyállapot (1997.VII.17.)

1997. évi LXIII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 1997. évi költségvetéséről * 

1. § (1) Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló, többször módosított 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 1997. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 491,446 M Ft-ban, azaz négyszázkilencvenegymillió-négyszáznegyvenhatezer forintban,

b) bevételi főösszegét 491,446 M Ft-ban, azaz négyszázkilencvenegymillió-négyszáznegyvenhatezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését e törvény 1. számú melléklete, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

2. § (1) A Műsorszolgáltatási Alap az üzemben tartási díjbevételnek az ORTT-t megillető 1%-a mindenkori átutalásával egy időben az átutalt összeg 50%-ának megfelelő értékben további támogatást folyósít egyéb bevételei terhére, ideértve e törvény hatálybalépése előtti átutalások kiegészítését is.

(2) A bevételi főösszeg - a televíziókészülékek után fizetendő üzemben tartási díj [Rtv. 79. § (1) bekezdés] 1997. évi befizetésének függvényében - eltérhet az e törvénnyel megállapított összegtől.

3. § (1) Az ORTT költségvetésének az 1. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási összegéből 10 M Ft, azaz tízmillió forint a tartalék.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tartalék terhére folyó év június 30-ig kötelezettség nem vállalható.

4. § (1) A bevételek elmaradása esetén a bevételi hiány mértékéig a tartalék egy részét vagy egészét törölni kell.

(2) Amennyiben a bevételi hiány meghaladja a tartalék rendelkezésre álló részét, úgy az ORTT javaslatot tesz e törvény módosítására az Országgyűlés költségvetési ügyekben hatáskörrel rendelkező bizottságának.

5. § Az ORTT az 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámolót készít, melyet az Rtv. 43. §-ának (1) bekezdésében meghatározott beszámolóval együtt 1998. március 1-jéig terjeszt az Országgyűlés elé.

6. § Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

1. számú melléklet az 1997. évi LXIII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 1997. évi költségvetésének kiadási oldala

Elő- Előirányzat
irányzat Előirányzat neve összege,
száma millió Ft-ban
1. Személyi juttatások 180 ,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok 64 ,7
3. Beruházások 92 ,0
4. Dologi kiadások 144 ,246
5. Tartalék 10 ,0
Összesen: 491 ,446

2. számú melléklet az 1997. évi LXIII. törvényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 1997. évi költségvetésének bevételi oldala

Elő- Előirányzat
irányzat Előirányzat neve összege,
száma millió Ft-ban
1. Üzemben tartási díj 1%-a [Rtv. 84. § (2) bek. alapján]
184

,0
2. Üzemben tartási díj 0,5%-ának megfelelő támogatás [Rtv. 84. §-ának (3) bek. alapján]

92


,0
3. Az ORTT 1996. évi költségvetésének maradványa
215

,446
Összesen: 491 ,446

  Vissza az oldal tetejére