Időállapot: közlönyállapot (1997.VII.23.)

1997. évi LXX. törvény

a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény módosításáról * 

1. § (1) A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló - többször módosított - 1972. évi V. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 5. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A legfőbb ügyész)

a) tanácskozási joggal részt vehet az Országgyűlés ülésein, valamint az Alkotmánybíróság teljes ülésein;”

(2) Az Ütv. 5. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A legfőbb ügyész)

e) a Legfelsőbb Bíróság előtti jogegységi eljárásban gyakorolja a külön törvényben meghatározott jogkörét;”

(3) Az Ütv. 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A legfőbb ügyész)

h) az Országos Igazságszolgáltatási Tanács tagjaként ellátja a külön törvényben meghatározott ez irányú feladatait;”

2. § Az Ütv. 11. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ügyész az ezen fejezetben írt felügyeleti tevékenysége során)

b) ellenőrizheti az illetékes szerveknél a büntetések és intézkedések végrehajtására vonatkozó jogszabályok megtartását, így különösen

a közérdekű munka,

a pénzbüntetés,

a mellékbüntetések,

a kényszergyógykezelés és a kényszergyógyítás végrehajtását, továbbá

a feltételes szabadságra bocsátás, a pártfogó felügyelet és az utógondozás, valamint

a bűnügyi nyilvántartás és az idegenrendészeti őrizet törvényességét;”

3. § (1) Az Ütv. 17. §-ának (1) bekezdésében „a szabálysértési és rendészeti ügyekben alkalmazott őrizetbe vétel,” szövegrész helyébe „a rendőrség által alkalmazott, a huszonnégy órai időtartamot meg nem haladó közbiztonsági őrizetbe vétel,” szövegrész lép.

(2) Az Ütv. 17. §-ának (4) bekezdésében „az elzárás végrehajtására, az elkövetők őrizetben tartására, illetőleg szabadon bocsátására,” szövegrész helyébe „a pénzbírságot helyettesítő elzárásra, illetőleg a szabadon bocsátásra,” szövegrész lép.

4. § Az Ütv. 18. §-ának a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § A Magyar Köztársaság ügyészi szervei:

a) a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészsége;

b) a fellebbviteli főügyészségek;

c) a megyei főügyészségek, illetőleg a Fővárosi Főügyészség;

d) a helyi ügyészségek (a megyékben városi, Budapesten kerületi ügyészségek);

e) a Katonai Főügyészség;

f) a Katonai Fellebbviteli Ügyészség;

g) a területi katonai ügyészségek.”

5. § Az Ütv. 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fellebbviteli főügyészség élén a fellebbviteli főügyész, a megyei főügyészség élén a megyei főügyész, a Fővárosi Főügyészség élén a fővárosi főügyész, a helyi (városi, kerületi) ügyészség élén a helyi (városi, kerületi) vezető ügyész, a Katonai Fellebbviteli Ügyészség élén a fellebbviteli vezető ügyész, a területi katonai ügyészség élén a vezető ügyész áll.”

6. § Az Ütv. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § A legfőbb ügyészt az Országgyűlés, a többi ügyészt, ügyészségi titkárt, fogalmazót és nyomozót pedig a legfőbb ügyész hozzájárulása nélkül őrizetbe venni, ellene büntető-, illetőleg szabálysértési eljárást indítani, vagy ilyen eljárásban kényszerintézkedést alkalmazni - a tettenérés esetét kivéve - nem lehet. E jogról - a szabálysértési eljárás kivételével - lemondani nem lehet.”

7. § Az Ütv. 3. §-a (2) bekezdésének f) pontjában, V. fejezetének címében és az azt követő alcímben, 13. §-ának (1) bekezdésében, 13. §-a (2) bekezdésének felvezető szövegében és e) pontjában az „általános törvényességi felügyelet” szövegrész helyébe az „ügyészi törvényességi felügyelet”, 13/A. §-a (1) bekezdésében pedig az „általános törvényességi felügyeleti” szövegrész helyébe az „ügyészi törvényességi felügyeleti” szövegrész lép.

8. § (1) Ez a törvény 1997. október 1. napján lép hatályba.

(2) A fellebbviteli főügyészségeket az ítélőtáblákkal, a Katonai Fellebbviteli Ügyészséget pedig a Fővárosi Ítélőtáblával azonos székhellyel kell felállítani. A fellebbviteli főügyészségek és a Katonai Fellebbviteli Ügyészség az ítélőtáblákkal azonos időpontban kezdik meg működésüket.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) az Ütv. preambuluma és 17. §-ának (3) bekezdése;

b) az Ütv. 2. §-ában az „alkotmányerejű törvényben”, 3. §-a (1) bekezdésének b) pontjában „az alkotmányerejű törvények”, 5. §-a (2) bekezdésének b) pontjában az „alkotmányerejű törvény,”, 22. §-ának (1) bekezdésében az „alkotmányos”, mellékletének 1/c. pontjában a „népi” szövegrész.


  Vissza az oldal tetejére