Időállapot: közlönyállapot (1997.VII.24.)

1997. évi LXXV. törvény

a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény, a hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvény és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a katonai szolgálatteljesítési kötelezettség csökkentése, valamint a haderőnemi vezérkarok létrehozása érdekében a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.), a hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: Hkt.) és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) módosítására a következő törvényt alkotja:

1. § (1) A Hvt. 8. §-ának (3) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi b)-d) pontok jelölése c)-e) pontokra változik:

(A fegyveres erők működésének irányítása körében a Kormány meghatározza)

b) határozatában a Honvéd Vezérkar, a Szárazföldi Vezérkar és a Légierő Vezérkar feladatkörét;”

(2) A Hvt. 40. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Honvéd Vezérkar tervezi és szervezi az ország katonai védelemre való felkészítését, valamint - az alárendeltségébe tartozó - Szárazföldi Vezérkarral és Légierő Vezérkarral együtt a honvédség tevékenységét. A Honvéd Vezérkart a honvédség vezérkari főnöke vezeti, aki - a honvédség parancsnokának kivételével - a honvédség teljes személyi állományának szolgálati elöljárója.”

2. § A Hvt. 96. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A fegyveres és fegyver nélküli sorkatonai szolgálat időtartama - a (2)-(4) bekezdésben foglaltakat kivéve - 9 hónap.

(2) A saját háztartásában két kiskorú, vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha- vagy nevelt gyermekét eltartó hadköteles sorkatonai szolgálatának időtartama 3 hónap. E rendelkezés alkalmazása szempontjából nevelt gyermek az, akit a hadköteles a bevonulása előtt legalább egy éve tart el saját háztartásában.”

3. § A Hvt. 97. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a felsőoktatási intézményt végzett hadköteles önként jelentkezik tartalékos tiszti vagy tiszthelyettesi képzésre, és arra felvételt nyert, a sorkatonai szolgálatát - az alapkiképzés és elméleti felkészítés után - a csapatnál gyakorló beosztásban tölti le.”

4. § A Hvt. 98. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„98. § Az a hadköteles, aki legkésőbb a sorozásig azt kéri, hogy a 21. életévének betöltése előtti időre hívják be sorkatonai szolgálatra, maga választhatja meg a behívása időpontját és - ha ezt a katonai érdekek lehetővé teszik - az alap- és szakalapozó kiképzés befejezése utáni szolgálatteljesítése helyét. A kérelmet a hadkiegészítő parancsnoksághoz kell benyújtani.”

5. § A Hvt. 100. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hadkiegészítő parancsnokságnak a behívás tervezésénél és végrehajtásánál arra kell törekednie, hogy a hadköteles az alap- és szakalapozó kiképzés befejezése után lehetőleg a lakóhelyéhez közeli helyőrségben teljesíthesse a sorkatonai szolgálatot.”

6. § (1) A Hvt. 103. §-ának (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(Nem hívható be sorkatonai szolgálatra az a hadköteles, aki)

n) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti fegyveres szerv hivatásos vagy szerződéses állományú tagja.”

(2) A Hvt. új 109/A. §-sal egészül ki:

„109/A. § (1) A sorkatonai szolgálat teljesítése alól mentesíthető az a hadköteles, aki a tudomány, művészet vagy a sport terén kiemelkedő tevékenységet folytat, és számára a 109. § alapján közérdekű szolgálathalasztás a továbbiakban nem engedélyezhető.

(2) A sorkatonai szolgálat alóli mentesítést az illetékes miniszter javaslatára a honvédelmi miniszter engedélyezheti.”

7. § (1) A Hvt. 114. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A váltási rendtől eltérő időpontban kell leszerelni azt a sorkatonát, akinek]

a) a második gyermeke a sorkatonai szolgálat alatt született, ha 3 hónap szolgálatot már teljesített;”

(2) A Hvt. 114. §-a (2) bekezdésének j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A váltási rendtől eltérő időpontban kell leszerelni azt a sorkatonát, akinek]

j) legalább 4 hónapos sorkatonai szolgálata letelt, és vele a Hszt. hatálya alá tartozó fegyveres szerv hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyt létesített.”

8. § (1) A Hvt. 123. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tartalékos hadköteles behívható

a) átképzés,

b) továbbképzés,

c) váratlan mozgósítási gyakorlat,

d) különleges katonai szolgálat teljesítése,

e) mozgósítási parancsnoki foglalkozás

céljából.”

(2) A Hvt. 123. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A póttartalékos hadköteles a 40. életéve betöltéséig 3 hónapos kiképzésre hívható be. Ennek teljesítése után tartalékállományba kerül.”

9. § (1) A Hvt. 124. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az I. és a II. korcsoportba tartozó tartalékos hadköteles váratlan mozgósítási gyakorlatra, évenként legfeljebb 5 napig tartó mozgósítási parancsnoki foglalkozásra, 3 évenként - esetenként 30 napnál nem hosszabb - továbbképzésre vagy átképzésre hívható be. Az átképzés, továbbképzés, váratlan mozgósítási gyakorlat és a mozgósítási parancsnoki foglalkozás együttes időtartama a 120 napot nem haladhatja meg.”

(2) A Hvt. 124. §-ának (3) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A III. korcsoportba tartozó tartalékos hadköteles békében a 123. § (1) bekezdés c) pontja szerinti váratlan mozgósítási gyakorlat céljából, legfeljebb 30 nap időtartamra hívható be katonai szolgálatra.

(4) Békében az (5) bekezdésben foglaltakon felül

a) a sor- és tartalékos katonai szolgálat együttes időtartama a 13 hónapot,

b) a póttartalékos és a tartalékos katonai szolgálat együttes időtartama 7 hónapot

nem haladhatja meg.”

(3) A Hvt. 124. §-a a következő új (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A tartalékos hadköteles önkéntes jelentkezése alapján - ha a honvédelmi érdek indokolja - a hadkötelezettsége teljes időtartama alatt bármilyen gyakorisággal az (1) bekezdésben, illetve a (3)-(4) bekezdésekben meghatározottakon felül - időbeni korlátozás nélkül - teljesíthet tartalékos katonai szolgálatot.

(8) A Hvt. 103. § (1) bekezdés n) pontja alapján be nem hívott vagy a 114. § (2) bekezdés j) pontja szerint leszerelt hivatásos vagy szerződéses állományba vett hadköteles, ha e szolgálati viszonyának ideje a teljesített sorkatonai szolgálat idejével együttesen nem éri el a 96. § (1) bekezdésében meghatározott sorkatonai szolgálat időtartamát, a fennmaradó időre sor-, illetve tartalékos katonai szolgálatra hívható be. Az ilyen tartalékos szolgálatra az (1) bekezdésben, valamint a 123. § (2) bekezdésében meghatározott időtartamok nem alkalmazhatók.”

10. § A Hkt. 38. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre módosul:

„(3) A bevonuló sor- és póttartalékos katonák alap- és szakalapozó kiképzése elsősorban kiképző központokban történik.”

11. § (1) A Hkt. 73. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hadköteles katonát - a szolgálatban lévő vagy más, a laktanya, az elhelyezési körlet rendjét, a technika karbantartását biztosító szolgálati feladatot teljesítő, továbbá a 92. § (1) bekezdés c) és h) pontja szerinti fenyítést töltő kivételével - a napirendben meghatározott szolgálati feladatok befejezésétől a takarodóig kimaradás illeti meg. A hadköteles katona a napirendben szabályozott időpontig a 62. § (2) bekezdése szerinti élelmezési norma pénzösszegére való jogosultságának érvényesítése érdekében bejelentheti kimaradását. A kiképzési szünnapon a kimaradás a napirend szerinti ebédet követően a takarodóig illeti meg a sor- és póttartalékos katonát.”

(2) A Hkt. 73. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A kiképző központba bevonult hadköteles katona az alap- és szakalapozó kiképzés ideje alatt kiképzési napokon csak engedéllyel hagyhatja el kimaradás céljából a laktanyát. A kiképző központ parancsnoka - az alap- és szakalapozó kiképzéssel járó leterheltségre figyelemmel - a kiképzendő hadköteles katona kimaradását - a (4) bekezdés szerinti sor- és póttartalékos katona kivételével - korlátozhatja, azonban legalább heti egy kiképzési napon a kimaradást részére biztosítani kell. Ennél több kimaradás elsősorban az alap- és szakalapozó kiképzésben jó vagy kiváló részeredményt teljesítő hadköteles katona részére engedélyezhető.”

12. § A Hkt. 75. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A kiképző központba bevonult hadköteles katona részére a kiképző központ parancsnoka az alap- és szakalapozó kiképzés ideje alatt a (2) és (3) bekezdésen túl további eltávozást engedélyezhet.”

13. § A Hkt. 77. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szabadság kiadásának időpontját - a sor- és póttartalékos katona meghallgatása után - a közvetlen szolgálati elöljáró állapítja meg a következők figyelembevételével:

a) a szabadságot legalább 2 alkalommal, esetenként legalább 3 egymást követő kiképzési napra kell kiadni,

b) a kiképző központba bevonult hadköteles katona részére az alap- és szakalapozó kiképzés ideje alatt alapszabadságot nem lehet kiadni.”

14. § A Hszt. 220. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szerződéses szolgálati viszony létesítésének további feltétele férfiak esetén - a Hvt. 114. § (2) bekezdés j) pontja szerinti kivétellel - a sorkatonai szolgálat letöltése.”

15. § A Hszt. 224. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének keretében végzett és egyéb békefenntartó feladatok végrehajtására önként jelentkezők szerződéses szolgálati viszonyáról az (1)-(2) bekezdésben, valamint a 222. §-ban foglaltaktól eltérően lehet megállapodni.”

16. § (1) Ez a törvény 1997. szeptember 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Hvt. 103. § (1) bekezdés i) pontja, valamint a 124. § (2) bekezdése.

(2) A Hvt. 96. § (6) bekezdésében az „a belügyminiszterrel egyetértésben” szövegrész 1998. szeptember 1-jén hatályát veszti.

(3) E törvény rendelkezései szerinti csökkentett sorkatonai, póttartalékos katonai szolgálati időt az 1997. február 1-je után bevonult hadkötelesek esetében kell alkalmazni.

(4) Az e törvény rendelkezései szerinti csökkentett sorkatonai szolgálati időt azokra a polgári szolgálatot teljesítőkre kell alkalmazni, akik a polgári szolgálatot 1997. január 31-e után kezdték meg, illetőleg félbeszakítás után folytatták. Az 1997. február 1. napját megelőzően kezdődött polgári szolgálat - kivéve, ha teljesítését félbeszakították, és folytatására legkésőbb 1997. február 1-jén nem került sor - legkésőbb az 1997. február 1-jén kezdődött polgári szolgálattal együtt fejeződik be.

(5) Ahol jogszabály a Magyar Honvédség Parancsnokságát említi, azon a Honvéd Vezérkart kell érteni.


  Vissza az oldal tetejére