Időállapot: közlönyállapot (1997.VII.24.)

1997. évi LXXVII. törvény

a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: tv.) 1. és 5. számú melléklete e törvény melléklete szerint módosul.

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Melléklet az 1997. évi LXXVII. törvényhez

1. A tv. 1. számú mellékletének XI. és XXI. fejezete az alábbiak szerint módosul:
Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK
Feje-
zet-
szám
Cím-
szám
Alcím-
szám
Előir.
csop.
szám
Ki-
emelt
e. sz.
Feje-
zet-
név
Cím-
név
Alcím-
név
Előir.
csop.
név


Kiemelt előirányzat neve
Eredeti
elő-
irányzat
Javasolt
módo-
sítás
(+, -)
Módo-
sított
elő-
irányzat
XXI. Népjóléti Minisztérium
2 Népegészségügyi intézetek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 348,0 +129,0 5 477,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 293,0 +53,0 2 346,0
3 Dologi kiadások 2 993,7 +311,0 3 304,7
XXI. 9 2 20 Előzetes letartóztatásba kerülő fiatalkorúak elhelyezése 400,0 +100,0 500,0
XXI. 9 2 38 Családsegítő központok fejlesztése 350,0 +200,0 550,0
XI. Belügyminisztérium
23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
4 Központosított előirányzatok
7 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás tartaléka
4 000,0

-793,0

3 207,0
2. A tv. 5. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
Millió forintban, egy tizedessel
Kiemelt
előirányzat száma

Cél

Igénybevétel feltételei

Támogatási keret
7 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás tartaléka A tartalék a szociális és gyermekjóléti normatíva emelésére szolgál, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény életbelépésével összefüggésben. A törvény alapján a települési önkormányzatok részére az elosztás feltételeit a népjóléti, a belügy- és a pénzügyminiszter együttes rendeletben határozzák meg.

3 207,0

  Vissza az oldal tetejére