Időállapot: közlönyállapot (1997.X.3.)

1997. évi LXXXVIII. törvény

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról * 

1. § A személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 3. §-a 18. pontjának a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[18. Mezőgazdasági őstermelő: az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, kizárólag e tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében]

a) Saját gazdaság alatt a termelést ténylegesen végző magánszemély rendelkezési jogosultságát kell érteni az eszközei (ideértve a bérelt eszközöket is), a termelés szervezése és - a vetőmag-bértermelés, a bérnevelés, a bérhizlalás és a kihelyezett állat tartása esetének kivételével - a termelés eredményének felhasználása felett.”

2. § Az Szja. tv. 28. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A (2) bekezdésben és a 27. § c) pontjában meghatározott 30 százalékos korlátot figyelmen kívül kell hagyni annál a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott, külföldi kiküldetés (külszolgálat) címén bevételt szerző magánszemélynél, aki a külföldi kiküldetéshez (külszolgálat) kapcsolódó elismert költségekről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kizárólag a gépjármű külföldön történő üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó és számlával, más bizonylattal igazolt költségek elszámolására jogosult, és ezt az elszámolási módszert alkalmazza.

(4) A külföldi kiküldetés (külszolgálat) szabályainak alkalmazásában nemzetközi árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély az, aki a közúti közlekedési szolgáltatásokról és közúti járművek üzemben tartásáról szóló külön jogszabály, illetőleg más, erről szóló jogszabályok rendelkezései szerint engedélyhez kötött nemzetközi közúti közlekedési szolgáltatást végez, illetőleg abban árukísérőként közreműködik, kizárólag az e tevékenysége tekintetében.”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az Szja. tv. 3. §-a 18. pontjának az e törvény 1. §-ával megállapított a) alpontja rendelkezését 1997. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) Az Szja. tv. 28. §-ának az e törvény 2. §-ával megállapított (3) bekezdése rendelkezését 1997. június 5. napjától kell alkalmazni azzal, hogy ezen időpontban folyamatban lévő külföldi kiküldetés (külszolgálat) címén ezen időpontot követően kifizetett összeg jövedelemszámítására is alkalmazható.


  Vissza az oldal tetejére