Időállapot: közlönyállapot (1997.X.21.)

1997. évi XCI. törvény

az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának törvénybe iktatásáról, és annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról szóló 1995. évi LXVII. törvény módosításáról * 

1. § Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának törvénybe iktatásáról, és annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról szóló 1995. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben megjelölt Tárcaközi Bizottság összetételét, feladat- és hatáskörét a Kormány állapítja meg.”

2. § A Törvény 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Keretdokumentum 4. pontjában megjelölt évenkénti Egyéni Partnerségi Programba (a továbbiakban: EPP) javasolt következő évi tevékenységek jegyzékét a honvédelmi miniszter és a külügyminiszter a NATO tervezési rendjére és annak határidőire tekintettel állítja össze, és minden év augusztus 15-éig megküldi az Országgyűlés honvédelemmel és külügyekkel foglalkozó bizottságainak, valamint a pénzügyminiszternek.”

3. § A Törvény 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ismertté vált együttműködési tevékenységekről - a NATO tervező szervei által megküldött (a külföldi felajánlásokat is tükröző) munkaokmány és az (1) bekezdés szerinti jegyzék alapján - a honvédelmi miniszter és a külügyminiszter elkészíti a következő évi EPP tervezetét. A Kormány az EPP-tervezetet a tárgyév november 15-éig - jóváhagyás céljából - az Országgyűlés elé terjeszti.”

4. § A Törvény 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Országgyűlés az EPP-tervezet jóváhagyásáról határozatban dönt, amely minisztériumok szerint elkülönítve tartalmazza a következő évre tervezett tevékenységek - költségfedezetük meghatározására alkalmas mennyiségi és más főbb adataikat feltüntető - listáját. Az ezek végrehajtására felhasználható összeget az Országgyűlés minisztériumonként, elkülönítetten a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben biztosítja. A költségvetési fejezeteken belül az elkülönített keretösszegeket más fejezeti alcímre átcsoportosítani nem lehet. A rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva a tervezett tevékenységeket folyamatosan pontosítani szükséges.”

5. § A Törvény 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az 5. § (4) bekezdése szerint elfogadott EPP-tervezetben nem szereplő, a Keretdokumentum 3. d) pontjában meghatározott - az 5. § (4) bekezdése szerinti kereten belüli költségű - békepartnerségi tevékenységek végrehajtására, a magyar fegyveres erőkhöz tartozó, esetenként legfeljebb 1200 fő meghatározott időtartamra történő külföldre küldését, illetve külföldi fegyveres erőkhöz tartozó, esetenként legfeljebb 1200 fő meghatározott időtartamban Magyarország területén tartózkodását a Kormány engedélyezi. Ezen kontingensek küldése, illetve fogadása saját rendszeresített fegyverzetükkel, lőszer- és robbanóanyag-ellátmányukkal, valamint felszerelésükkel történhet.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti engedélyekről az Országgyűlés honvédelemmel és külügyekkel foglalkozó bizottságainak véleményét előzetesen kikéri.”

6. § A Törvény 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A Keretdokumentum - ezen belül az EPP - előző évi végrehajtásáról a Kormány minden év március 31-éig jelentést tesz az Országgyűlés honvédelemmel és külügyekkel foglalkozó bizottságainak.”

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő hónap 15. napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére