Időállapot: közlönyállapot (1997.X.21.)

1997. évi XCVII. törvény

a Kiváló és Érdemes Művészi járadékról * 

1. § (1) Az a Magyarországon lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, aki a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény hatálybalépése előtt a „Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze”, a „Magyar Köztársaság Kiváló Művésze”, valamint a „Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze”, a „Magyar Köztársaság Érdemes Művésze” kitüntető címben részesült, ha a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, élete végéig Kiváló, illetve Érdemes Művészi járadékra jogosult.

(2) A „Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze” és a „Magyar Köztársaság Kiváló Művésze” Érdemes Művészi járadékra nem jogosult.

2. § A kitüntető cím jogosultjának özvegye élete végéig a járadék fele részének megfelelő özvegyi járadékra jogosult, feltéve, hogy magyar állampolgár, Magyarországon lakóhellyel rendelkezik, és a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, továbbá a kitüntető cím jogosultjával halálakor, annak házastársaként közös háztartásban élt.

3. § A Kiváló Művészi járadék összege a bérből és fizetésből élők előző naptári évi - a Központi Statisztikai Hivatal által számított - országos szintű nettó átlagkeresete 1/12-ed részének megfelelő összeg, az Érdemes Művészi járadék pedig ennek 60 százaléka.

4. § A járadékot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság havonként folyósítja. A járadék fedezetét és a végrehajtás költségeit a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak megtéríti.

5. § Az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A „Népművészet Mestere”, felnőtt világbajnokság egyéni, illetve csapatverseny számában világbajnoki címet szerzett személyek részére, a „Miniszterelnöki elismerés a nemzeti ellenállási mozgalomban és németellenes szabadságharcban szerzett érdemekért” kitüntetetteknek, a Nemzetgyűlés által az 1946. évi VIII. törvénnyel alapított „Magyar Szabadság Érdemrend” 1948. december 31-e előtti kitüntetettjeinek az (1) bekezdésben meghatározott időpontot követően a nyugdíj-kiegészítésnek megfelelő pótlékokat kell folyósítani.”

6. § (1) Ez a törvény 1998. január hónap 1. napján lép hatályba azzal, hogy a járadékban részesülőknek az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény 2. §-ának (2) bekezdése szerinti pótlék folyósítása megszűnik.

(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a járadék megállapításának és folyósításának részletes szabályait, a 4. § szerinti térítés módját, továbbá a járadék tárgyévre vonatkozó havi összegét évente rendeletben határozza meg.


  Vissza az oldal tetejére