Időállapot: közlönyállapot (1997.XI.15.)

1997. évi CVIII. törvény

a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § (1) A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Fat.) 1. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában importálásnak)

„c) az ideiglenes behozatalban vámkezelt termék esetében az elszámolási kötelezettség elmulasztása,”

(minősül.)

(2) A Fat. 1. §-a (4) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Mentes az (1) bekezdés b) pontja szerinti adófizetés alól az a termékimport, amelyre jogszabály vámmentességet biztosít, kivéve azt a termékimportot, amely]

„e) a hazatelepülők, a külföldi keresőtevékenység vagy tanulmányok folytatása céljából fenntartott második lakást megszüntetők ideiglenes kivitelben vámkezelt termékén kívüli termékbehozatalához kapcsolódó,”

(vámmentességen alapul.)

2. § A Fat. 4. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alkalmazása szempontjából saját előállítású vagy termeltetett termékeknek minősül az a termék is, amelyet]

„b) nem adóalanytól vásárolt vagy a 11. § (1) bekezdése e) pontja szerint adó nélküli - az 1. számú melléklet 3., 4. pontjában megjelölt - ömlesztett termékből (lédigáruból) az e törvény hatálya alá tartozó terméket kiszereléssel, palackozással állítanak elő.”

3. § A Fat. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Termelési célú felhasználásnak az 1. számú melléklet 1., 3. és 4. pontjában megjelölt terméknek közvetlen anyagként termékelőállításhoz való felhasználása minősül.”

4. § A Fat. 6. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem tekinthető használt terméknek)

„a) a kávé, a szőlőbor, továbbá a változatlan (kijavított) állapotban már nem értékesíthető nemesfém termék és drágakő, valamint”

5. § (1) A Fat. 11. §-a (1) bekezdésének e), f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az önadózás keretében (17. § (1) bekezdés) megállapított fizetendő adóból levonhatja, vagy az állami adóhatóságtól visszaigényelheti a terméket terhelő adót]

„e) a vevő, import esetén az importáló, ha az 1. számú melléklet 1., 3. és 4. pontjában megjelölt terméket adóval növelt áron szerezte be, de azt közvetlen anyagként a saját előállítású vagy bérmunkában termeltetett termékéhez használja fel, kivéve az ételhez és a cukrászipari termékhez történő felhasználást,

f) az e) pontban foglaltak alkalmazásában az adó levonása vagy visszaigénylése szempontjából közvetlen anyagfelhasználásnak minősül az is, ha az 1. számú melléklet 3., 4. pontjában megjelölt terméket ömlesztetten (lédigáruként) szerezték be kiszerelés, palackozás céljából,

g) az a) és b) pont esetén a zárjeggyel ellátott kávé adója akkor vonható le, igényelhető vissza, ha a termékről a zárjegyet az adó alanya a vámhivatal képviselőjének jelenlétében eltávolítja és megsemmisíti, vagy felülragasztással érvényteleníti, amelyről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv a visszaigénylés kötelező melléklete. A vámhivatal költségeit az adóalany a vámeljárás szabályai szerint téríti.”

(2) A Fat. 11. §-a (7) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (6) bekezdésben meghatározott adó levonhatóságának (visszaigényelhetőségének) jogosultságát]

„c) az adóval növelt áron beszerzett, de a saját előállítású vagy bérmunkában termeltetett termékhez közvetlen anyagként felhasznált termék esetén a tényleges felhasználást igazoló bizonylattal”

(kell dokumentálni, alátámasztani.)

6. § (1) A Fat. 12. §-a (1) bekezdésének bevezető szövegrésze a következők szerint módosul:

„12. § (1) Árkiegészítést igényelhet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - az, aki hatósági áras különjárati autóbusz-szolgáltatást végez, továbbá az, aki olyan”

(2) A Fat. 12. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Nem vehető igénybe árkiegészítés a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által vásárolt bérletek után, kivéve a nevelési-oktatási intézmények saját tanulóik, illetve a felsőoktatási intézmények saját hallgatóik részére eszközölt bérletvásárlásait.

(4) Az árkiegészítés alanya a (3) bekezdésben meghatározott, árkiegészítés igénybevételére nem jogosító bérleteladásokat darabszám és érték szerint köteles az árkiegészítésre jogosító bérleteladásokból elkülönítve nyilvántartani.”

7. § A Fat. 14. §-a a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az árkiegészítés alapja)

„a) a kedvezményes személyszállítási szolgáltatás általános forgalmi adóval növelt díjbevétele - ide nem értve a 12. § (3) bekezdése szerint árkiegészítés igénybevételére nem jogosító díjbevételt -, illetve”

8. § A Fat. 1. számú melléklete helyébe e törvény melléklete lép.

9. § (1) E törvény 1998. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit azokban az esetekben kell alkalmazni, amelyekben az adófizetési kötelezettség, illetve az árkiegészítés igénybevételi lehetőség a hatálybalépést követően keletkezik.

(2) A Fat. 1. §-a (2) bekezdésének d) pontja, 1. §-a (5) bekezdésének b) pontja, 4. §-a (1) bekezdésének c) pontja, 5. §-ának (3) bekezdése, 7. §-a, 8. §-a (1) bekezdésének d) pontja, 9. §-ának (2) bekezdése és (3) bekezdésének b) pontja, 10. §-a (1) bekezdésének b) pontja és (2)-(3) bekezdése, 11. §-a (1) bekezdésének d) pontja és 21. §-a 1998. január 1-jével hatályát veszti.

Melléklet az 1997. évi CVIII. törvényhez

„1. számú melléklet az 1991. évi LXXVIII. törvényhez

Azon termékek köre, amelyek után fogyasztási adót kell fizetni

Sor-
szám
A termék megnevezése és ITJ száma Fogyasztási adó
mértéke
1. Nem ezüst nemesfémből készült termék, nemeskőből készült ékszer, csiszolt nemeskövek, nem ezüst nemesfém egyéb ékszerek és nem ezüst nemesfém termék és ékszeralkatrész
(ITJ: 29-31-1-ből, 29-32-1-ből, 29-46-ból, 29-71-11-ből, 69-31-1, 69-31-3, 69-31-5, 69-31-81, 69-31-9-ből, 69-31-10-ből, 69-33-1-ből, 69-33-10-ből és 69-95-7-ből)
35%
2. Személygépkocsi - a katalizátorral felszerelt és az elektromos üzemű személygépkocsi kivételével - 1600 cm3-ig
(ITJ: 41-32-ből) 22%
2/b. Személygépkocsi - a katalizátorral felszerelt és az elektromos üzemű személygépkocsi kivételével - 1601 cm3-től
(ITJ: 41-32-ből) 32%
2/c. Katalizátorral felszerelt személygépkocsi 1600 cm3-ig, elektromos üzemű személygépkocsi
(ITJ: 41-32-ből) 10%
2/d. Katalizátorral felszerelt személygépkocsi 1601 cm3-től
(ITJ: 41-32-ből) 20%
3. Pörkölt kávé, valódi kávékivonat
(ITJ: 87-81, 87-82-1) 12%
4 Szőlőbor - a likőrbor kivételével -, legfeljebb 18 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalomig
(ITJ: 88-31-4) 11%”

  Vissza az oldal tetejére